Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.29.
Iktatószám: 14558/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329815206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545857
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SZTE BBMK kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000312112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási kivitelezési szerződés generálkivitelezési feladatok ellátására, amelynek tárgya SZTE BBMK kivitelezése - SZTE BBMK kivitelezése - SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.), önkormányzati rendelet alapján védett saroképület korszerűsítése, két, egymással összenyitott épületének részleges belső felújításának komplett kivitelezési munkái a csatolt kiviteli tervdokumentáció alapján, nettó 1365,72 m2 alapterületen.
SZTE BBMK kivitelezése - SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.) két, egymással összenyitott épületének részleges felújítása, nettó 1365,72 m2 alapterületen: a két épület belső közlekedés csatlakozásának minimális beavatkozású kialakítása, a sarki épület belső felújítása, valamint utcai és belső homlokzatának (nyílászárókkal együtt), belső udvarának felújítása, a csatlakozó épület („Négyembörös ház”) utcai homlokzatának (nyílászárókkal együtt) és tetőbádogozásának felújítása. A közbeszerzési dokumentáció részét képezi a minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció.
A kivitelezési feladathoz nem szükséges építési engedély, de a homlokzat felújítása örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető, a hatósági jóváhagyás rendelkezésre áll. A tárgyi épület helyi (önkormányzati) rendelettel egyedileg védett, valamint műemléki jelentőségű területen helyezkedik el. Az épületben új felvonó telepítésére létesítési engedély rendelkezésre áll. A részletes műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
A felújítás a következőket tartalmazza:
Tisza L. krt. 81.:
1. A „Négyembörös ház” (Tisza L. krt. 81.): utcai szárny tetőbádogozás felújítása, utcai homlokzat felújítása kompletten, nyílászárókkal együtt (konvektorrácsok maradnak). A nyílászárók felújítása szárnyak cseréjével, a meglévő osztásrend és profilméret megtartásával történik külsőknél, belső szárnyaknál a 2 rtg. hőszigetelő üvegezés fogadására 80 mm-es szárnyprofilokkal.
2. a két épület belső közlekedés csatlakozásának minimális beavatkozású kialakítása
Tisza L. krt. 79. saroképület:
1. A Tisza Lajos krt. 79. esetében az utcai és belső udvari homlokzat komplett felújítása (nyílászárókkal együtt), a belső udvar felújítása és az épület belső felújítása a megvalósítandó feladat. Homlokzaton nyílászárók felújítása szárnyak cseréjével, a meglévő osztásrend és profilméret megtartásával történik külsőknél, belső szárnyaknál a 2 rtg. hőszigetelő üvegezés fogadására 80 mm-es szárnyprofilokkal.
2. Erősáramú hálózat cseréje, továbbá a hiányzó rendszerek pótlása (biztonsági világítás, érintésvédelem) az egész épületben.
3. Gyengeáram: tűzjelző hálózat, új wifi, telefon, riasztó
4. Vizesblokkok felújítása.
5. A víz és csatorna hálózat felújítása/cseréje a meglévő-megmaradó bekötéstől.
6. A fűtési hálózat marad, a változással érintett területeket érintő változásokkal, kiegészítésekkel. Kazánok, gázhálózat változatlanul megtartott, a pincei kazánok számára új kémények létesülnek az eredeteik közelében, a többi kémény marad.
7. Fricsay terem teremlégtechnika gép installálása (a vezetékhálózat már kiépült).
8. Udvarfelújítás, pincelejárók és függőfolyosók lebontása.
9. A pincei lejárók elbontásával a pince megközelítésére a 4 emberes ház felől a kisebbik klubteremben ajtó megnyitása, a kazánháznál a kazánház új lépcsővel való összekötése a földszinti folyosóval, belső megközelítés biztosítása. A pince hátsó részére pedig a jelen ütemben az ellenőrző bejutást biztosítandó a lejáró lépcsőt aknafedlappal ellátott aknává alakítjuk ki, hágcsóval.
10.Padlás esetében is összekötjük a két épület padlását.
11.Belső tisztasági festés.
12.Új belső közlekedő rendszer kialakítása belső folyosók kialakításával.
13.Felvonó elhelyezése meglévő aknában 8 személyes 630 kg-os, a földszint és emelet között.
14.A belső nyílászárók cseréje-felújítása.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján nem rendelkezik a szerződés teljesítése során olyan műveletről, amelyet az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE BBMK kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45214400-4
45214800-8
45453000-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SZTE BBMK kivitelezése - SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.) két, egymással összenyitott épületének részleges felújítása, nettó 1365,72 m2 alapterületen: a két épület belső közlekedés csatlakozásának minimális beavatkozású kialakítása, a sarki épület belső felújítása, valamint utcai és belső homlokzatának (nyílászárókkal együtt), belső udvarának felújítása, a csatlakozó épület („Négyembörös ház”) utcai homlokzatának (nyílászárókkal együtt) és tetőbádogozásának felújítása. A közbeszerzési dokumentáció részét képezi a minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció.
A kivitelezési feladathoz nem szükséges építési engedély, de a homlokzat felújítása örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető, a hatósági jóváhagyás rendelkezésre áll. A tárgyi épület helyi (önkormányzati) rendelettel egyedileg védett, valamint műemléki jelentőségű területen helyezkedik el. Az épületben új felvonó telepítésére létesítési engedély rendelkezésre áll. A részletes műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
A felújítás a következőket tartalmazza:
Tisza L. krt. 81.:
1. A „Négyembörös ház” (Tisza L. krt. 81.): utcai szárny tetőbádogozás felújítása, utcai homlokzat felújítása kompletten, nyílászárókkal együtt (konvektorrácsok maradnak). A nyílászárók felújítása szárnyak cseréjével, a meglévő osztásrend és profilméret megtartásával történik külsőknél, belső szárnyaknál a 2 rtg. hőszigetelő üvegezés fogadására 80 mm-es szárnyprofilokkal.
2. a két épület belső közlekedés csatlakozásának minimális beavatkozású kialakítása
Tisza L. krt. 79. saroképület:
1. A Tisza Lajos krt. 79. esetében az utcai és belső udvari homlokzat komplett felújítása (nyílászárókkal együtt), a belső udvar felújítása és az épület belső felújítása a megvalósítandó feladat. Homlokzaton nyílászárók felújítása szárnyak cseréjével, a meglévő osztásrend és profilméret megtartásával történik külsőknél, belső szárnyaknál a 2 rtg. hőszigetelő üvegezés fogadására 80 mm-es szárnyprofilokkal.
2. Erősáramú hálózat cseréje, továbbá a hiányzó rendszerek pótlása (biztonsági világítás, érintésvédelem) az egész épületben.
3. Gyengeáram: tűzjelző hálózat, új wifi, telefon, riasztó
4. Vizesblokkok felújítása.
5. A víz és csatorna hálózat felújítása/cseréje a meglévő-megmaradó bekötéstől.
6. A fűtési hálózat marad, a változással érintett területeket érintő változásokkal, kiegészítésekkel. Kazánok, gázhálózat változatlanul megtartott, a pincei kazánok számára új kémények létesülnek az eredeteik közelében, a többi kémény marad.
7. Fricsay terem teremlégtechnika gép installálása (a vezetékhálózat már kiépült).
8. Udvarfelújítás, pincelejárók és függőfolyosók lebontása.
9. A pincei lejárók elbontásával a pince megközelítésére a 4 emberes ház felől a kisebbik klubteremben ajtó megnyitása, a kazánháznál a kazánház új lépcsővel való összekötése a földszinti folyosóval, belső megközelítés biztosítása. A pince hátsó részére pedig a jelen ütemben az ellenőrző bejutást biztosítandó a lejáró lépcsőt aknafedlappal ellátott aknává alakítjuk ki, hágcsóval.
10.Padlás esetében is összekötjük a két épület padlását.
11.Belső tisztasági festés.
12.Új belső közlekedő rendszer kialakítása belső folyosók kialakításával.
13.Felvonó elhelyezése meglévő aknában 8 személyes 630 kg-os, a földszint és emelet között.
14.A belső nyílászárók cseréje-felújítása.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján nem rendelkezik a szerződés teljesítése során olyan műveletről, amelyet az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) Építésszervezési terv 35
2 2.1. alszempont: Építéstechnológiai terv 20
3 2.2. alszempont: Munkaerő terv 15
4 3) Teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0 fő, max. 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (nettó HUF / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés időtartama a munkaterület átadásától számítva került megállapításra, amely határidő a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A 3) értékelési szempont igazolására az ajánlatban csatolni kell AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók számáról a 3. érétkelési szempont vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza az értékelés körébe vont hátrányos helyzetű munkavállalók számát és megnevezését. Csatolni kell továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó csatolt dokumentum(ok)at.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08267 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: SZTE BBMK kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján „70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét […]”
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.
Indokolás: Az ajánlati árak mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen.
Indokolás: A Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül is megállapítható módon az ajánlati árak mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, azaz a rendelkezésére álló anyagi fedezet egyik ajánlat vonatkozásában sem összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14417076206
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076206

Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11942548242
Postai cím: Fogarasi Út 5. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11942548242

Hivatalos név: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13767660206
Postai cím: Kenyérgyári Út 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13767660206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül is megállapítható módon az ajánlati árak mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, azaz a rendelkezésére álló anyagi fedezet egyik ajánlat vonatkozásában sem összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
A Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 69. §-a szerinti értékelés nélkül figyelmen kívül hagyott Ajánlattevők ajánlatai:
I. Ajánlattevő neve: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 6724 Szeged Kenyérgyári Út 11.
Adószám: 13767660206
Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül): nettó 566 907 375 Ft
II. Ajánlattevő neve: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető
ajánlattevő)
Székhelye: 1148 Budapest Fogarasi Út 5. 1. em. 1.
Adószám: 11942548242
Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül): 566 825 424 Ft
III. Ajánlattevő neve: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 6791 Szeged Széksósi Út 7.
Adószám: 14417076206
Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül): 521 958 005 Ft
IV. Ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B
Adószám: 11391069206
Ajánlati ár (tartalékkeret nélkül): 586 981 769 Ft.
A rendelkezésre álló fedezet összege, amely a bontási jegyzőkönyveben egyaránt ismertetésre került (tartalékkeret nélkül): nettó 491 269 559 Ft
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges