Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/136
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.15.
Iktatószám: 14675/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, illetve az érintett ingatlan: Miskolc, Árpád út 4., hrsz.: 30529
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504072022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504072022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ady Endre Műv.Ház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000504072022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00002 azonosító számú „Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához szükséges
- projekt terv, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján pontosított végleges projekt terv elkészítése, összeállítása továbbá
- építészeti- műszaki kiviteli tervdokumentációk elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ady Endre Műv.Ház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, illetve az érintett ingatlan: Miskolc, Árpád út 4., hrsz.: 30529
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az intézmény tevékenységi köre: kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, csoportos foglalkozásokhoz termek biztosítása.
Az ingatlan Miskolc-Diósgyőri városközpontban frekventált helyen található. A tárgyi saroktelken meglévő szabadonálló épület részben alápincézett, földszint+ 1 emelet.
Az épület lapostetős, részben vb. pillérvázas, hagyományos 30 cm vastag falazott teherhordó szerkezetű. Külső falazata vakolt tégla, hőszigetelve nincs. Nyílászáróinak nagy része az eredeti elavult fémszerkezetű. A homlokzati síkon néhány nyílászárót az utóbbi években cseréltek, –vegyesen fém, ill. műanyagra- megjelenésük nem egységes, és a jelenleg hatályos hőtechnikai szabványnak valószínűleg már nem felelnek meg.
A program keretében szükséges az épület hűlő felületeinek utólagos hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, a fűtési és használati meleg víz (HMV), valamint a villamos rendszer korszerűsítése. Továbbiakban megvizsgálandó egyéb alternatív, megújuló energiaforrást hasznosító berendezés – napelem, napkollektor, hőszivattyú és az esővíz hasznosítás,– telepítésének lehetősége is.
Alapterület: 2268nm
Férőhely: 440 fő
Ingatlan légköbméter: ~ 8.090 lm3;
Előadóterem alapterülete: 421,5 m2
Az akadálymentesítés részben –földszint tekintetében- megoldott. A tervezés során rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata szükséges, hogy a jogszabály által előírt projektarányos akadálymentesség feltételei fennállnak.
A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges a minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, amely minden tételhez kapcsolódóan tartalmazza a tervező által megjelölt normagyűjtemény kódjait, továbbá be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, közmű kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat.
Az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
A tervdokumentációt a Támogatási Szerződésben, a TOP-6.5.1-19 Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
Tervezői feladat a TOP-6.5.1-19 Pályázati Felhívásban előírtaknak megfelelően a projekt terv és annak mellékleteinek elkészítése a megadott sablon alapján, beleértve a kapcsolódó energetikai számításokat is.
A Tervező feladatát képezi a projekt terv pontosítása, módosítása amennyiben az szükséges a kiviteli tervdokumentáció elkészültét követően, annak megfelelően (végleges projekt terv)
Opciós feladat:
- Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
A kiviteli terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
A projekt tervet és a végleges projekt tervet valamint ezek mellékleteit 1 példány eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatott és 1 db elektronikus példányban (.pdf és szerkeszthető word/excel formátumban) kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 12 hónap) egész hónapokban 125
2 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 12 hónap) egész hónapokban 125
3 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.3. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 12 hónap) egész hónapokban 125
4 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0 - max 12 hónap) egész hónapokban 125
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 500
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók leírása:
Alapmennyiség: a projekt terv és végleges projekt terv valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Opció:
- a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Tervező köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, ennek keretében köteles a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésékre vonatkozóan válaszok elkészítésére valamint szükség esetén a tervek és/vagy az árazatlan költségvetés módosítására (opciós feladat).
A Tervezőnek a szerződés ezen opciós feladatra vonatkozó részét abban az esetben kell teljesítenie, ha Megrendelő megindítja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, melyről értesíti a Tervezőt és megrendeli az Opciós feladat teljesítését. Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást a kiviteli tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 12 hónapon belül, a feladatot Tervezőnek nem kell teljesítenie, és a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
Megrendelő a Tervezőt írásban köteles tájékoztatni az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról.
Időtartama legfeljebb 10 mérnökóra, elszámolása fél órás egységben történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00002
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)-(3) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetében illetve amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a KR. 3. §-ának (3) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 41/A. §-ának (5) bekezdése és Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a közös ajánlattevők mindegyike és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a KR 3. § (3) bek.-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az érintett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani..
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
AT a 322/2015.(X.30.) Korm.r. 8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
AT-nek az ajánlatában a Kbt.67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.
Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód a Kbt.69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:
AK a NYT-ban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti NYT-ban (magyarországi letelepedésű AT esetén: Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, https://www.mmk.hu) ellenőrzi. A NYT-ban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti NYT-okban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYT-t vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYT-ban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
A Kbt.65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) AT a 321/2015.Korm.r. 21.§ (3) a) alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben, szerződésszerűen teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásait.
AK a 321/2015. Korm. r. 21. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A ref. mennyiség több szerződésből is összetevődhet, de az egy francia bekezdésen belüli elvárásokat legfeljebb 2 szerződéses referenciával lehet igazolni (pl. 2 db 1500 lm3 térfogatú magasépítési létesítmény vagy 1 db 170 férőhelyes, tömegtartózkodás céljára szolgáló előadóterem és 1db 130 férőhelyes, tömegtartózkodás céljára szolgáló előadóterem; stb.).
Ugyanakkor AK lehetővé teszi, hogy ugyanazon referencia az M.1. pont minden egyes francia bekezdéseiben rögzített alkalmassági követelmények igazolására bemutatható legyen, azaz az előírások összesen min. 1, de legfeljebb 6 referenciából teljesíthetőek.
AK hivatkozik a Korm.r. 21/A. és 22. §-aira
Nyilatkozat szerinti igazolás (az ajánlat benyújtásakor:)
A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
Tételes igazolás (felhívásra):
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján utólagosan, de az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmény (M1) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
M.1) szerinti alkalmassági köv. vonatkozásában: a szolg. tárgya, a szolg. mennyisége, szerződéskötő másik fél megnevezése, a telj.ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját), nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK hivatkozik a Korm.r. 22.§ (1) bek.-ére.
AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11), 140.§ (9) és a Korm.r. 22.§ és 24.§ (1) bek is.
Fogalmak az M.1. alkalmassági követelményhez:
1. Kiviteli terv: a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli terv.
2. előadóterem: minimálisan tartalmaz színpadot és nézőteret, zenekari árkot, fszt.-i páholyt és előteret.
M.2.
Nyilatkozat szerinti igazolás (az ajánlat benyújtásakor:)
A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni.
Tételes igazolás (felhívásra):
Amennyiben az adott szakember rendelkezik az M.1.1., M.1.2., M.1.3. vagy M.1.4. pontban előírt jogosultsággal, úgy
- az adott szakember jogosultságát megállapító határozat egyszerű másolata
vagy
- nyilatkozat a kamarai nyilvántartási számáról, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét a Magyar Építész Kamara
(http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M.1.1., M.1.2., M.1.3. vagy M.1.4. pontban előírt jogosultsággal, úgy
- az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza amelyből egyértelműen kiolvasható szakmai tapasztalat megléte és az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés,
valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában:a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így
tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe.
AK rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
AT akár nyilatkozik, akár igazolja a szakember meglétét, csatolnia kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön dokumentumban.
Egy szakember mind a 4 alkalmassági feltétel tekintetében megajánlható.
Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint jár el AK.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármelyvmás szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
AK felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről.
Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ra, a Kbt. 65. § (12)-re valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett
- legalább 3000 lm3 térfogatú magasépítési létesítmény kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítésére vonatkozó referenciával és
- legalább 300 férőhelyes, tömegtartózkodás céljára szolgáló előadóterem kialakításának kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítésére vonatkozó referenciával valamint
- legalább min. 1.600 m2 alapterületű épület kialakításának kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítésére vonatkozó referenciával.

M.2.
M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a következő szakemberekkel:
M.2.1.) legalább 1 fő, aki E jogosultsággal vagy ahhoz szükséges (egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 2. pontja]; vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy az azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges (egyenértékű) végzettséggel és tapasztalattal
M.2.2.) legalább 1 fő, aki EN jogosultsággal vagy ahhoz szükséges (egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 25.-26.-27. pontja, kivétel tehát az EN-A, atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése] vagy egyenértékű jogosultsággal vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges (egyenértékű) végzettséggel és tapasztalattal
M.2.3.) legalább 1 fő, aki G jogosultsággal vagy ahhoz szükséges (egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 32. pontja]; vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy az azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges (egyenértékű) végzettséggel és tapasztalattal
M.2.4.) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 34. pontja]; vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy az azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges (egyenértékű) végzettséggel és tapasztalattal
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés utófinanszírozású.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Folytatás a további információk pontban.
Részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít:
1. részszámla: a projekt terv benyújtását követően állítható ki, a projekt terv tervezési díjának 90%-os mértékében.
A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján pontosított projekt terv (végleges projekt terv) leszállítása után, azok igazolt teljesítését követően jogosult benyújtani, a Megrendelő által mind a két dokumentáció kapcsán aláírt teljesítésigazolások alapján; a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének tervezési díjának 100%-os valamint a projekt terv tervezési díjának 10%-os mértékében.
Opciós feladatok ellátása alapján történő számlázás:
- Megrendelő a teljesítés során a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés vonatkozásában számla benyújtását a szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján teszi lehetővé, óradíjas elszámolás alapján; egység: fél óra (1 db számla).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervezési szerződéstervezet tartalmazza.
A késedelmi kötbér:
A jelen szerződés a tervezési feladatok vonatkozásában:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett projekt terv vagy tervdokumentáció nettó tervezési díja.
A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
Amennyiben a késedelmes napok száma a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
A kivitelezési közbeszerzési eljárásban való részvétel vonatkozásában:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10.000 forint/naptári nap.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a Tervező olyan okból, amelyért felelős, a tervszolgáltatás körében feladatait nem a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér igényt érvényesíthet.
A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a projekt terv vagy tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesíti.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényre.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Kbt. 61. § (4) bek. szerint végzett vizsgálat alapján a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás megrendelés esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen több szerződés megkötése.
Mind a projektterv, mind az építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése a meglévő épület részletes felmérésével kezdődik, majd energetikai számításokat kell elvégezni és tervezett állapot meghatározására, vizsgálva több lehetséges alternatívát. Ebből kifolyólag mind teljesítési szempontból, mind gazdasági szempontból a két feladat egy egységet képez, amely miatt részajánlat tétel biztosítása nem javasolt.
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás több részből áll, de az egyes folyamatokat eredményesen és hatékonyan csak összehangoltan lehet elvégezni; műszaki és gazdaságossági szempontból ezen beszerzéseket egy megbízott cégnek kell összehangolva elkészítenie.
Az egyes részfeladatok különböző megbízottak által történő megrendelése munkaszervezési szempontból gazdaságosan és jó minőségben nem elvégezhető, továbbá a részajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
Részajánlattétel esetén ajánlatkérő nem tudná megfelelően összehangolni az egyes feladatokat végző megbízottak tevékenységét sem időben, sem szakmailag. Emellett ajánlatkérő számára aránytalanul nagy terhet jelentene az egyes szolgáltatások több megbízottak közötti koordinációja, szakmai és pénzügyi adminisztrációja. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
a. Ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK az M.1 és M.2. pontok szerinti alk.feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
d. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők az EKR-en.
e. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg: Ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege adja. Értékelés során a maximálisan adható összpontszám 10000 pont.
Ajánlati ár:
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
- Ajánlati árak esetében a fordított arányosítás módszerével számítja AK.
- szakemberek bevonása: egyenes arányosítás.
f. AK hiv. a Kbt. 47.§ (2) bek.
g. A II.2.7 és IV.2.6.) pontban megadott teljesítési idő és ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
h. FAKSZ adatai: Dr. Tóth Gergely (00523); Levelezési cím: 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.Telefonszám: +36 70 427 4792; E-mail cím: tothgergely@jtkiroda.hu
i. AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
j. AT nyújtsa be:
1. ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alk. igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
2.a KD melléklet szerinti nyilatkozatokat, kivéve amelyeket csak a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
k. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
l. AT-nek nyertessége esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó tervezésre vonatkozóan 5.000.000 Ft/káresemény, és 10.00.000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosít. szerz. kell kötnie, vagy meglévő biztosítását a szerz. tárgyára, a fenti összegig ki kell terjesztenie, melyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatni.
m. Helyszíni bejárás: AK helyszíni bejárást nem tart.
n. Nettó ajánlati ár: tervezési díj (súlyszám:450; az opciós feladat, azaz a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés egységára (nettó HUF/óra) (súlyszám:50)
o. az 1-4. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi
p. Szerződéskötési feltétel:
a Tervező rendelkezzen:
- É jogosultságú építészmérnökkel
- EN jogosultságú energetikai tervezővel
- G jogosultságú gépészeti tervezővel
- V jogosultságú épületvillamossági tervezővel
- rehabilitációs szakmérnökkel
- tűzvédelmi szakmérnökkel
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. megbízási szerz.).
Amennyiben AT nem rendelkezik a fentiek szerinti szakemberekkel, úgy azt AK a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás második helyezettjével köti meg a Szerződést, amennyiben azt a közbeszerzési eljárásban általa kiadott összegezésben megnevezte
q. Ajánlatkérő már itt is felhívja a figyelmet arra, hogy a az 1-4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk!
r. További részletes feltételek a Közbeszerzési dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák