Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/163
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.24.
Iktatószám:14739/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Teljesítés helye:Kecskemét Kéttemplom köz 2-1. szám alatt (hrsz: 478/1) Kecskemét, 478/2 és a Kecskemét, 481 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74513736
Postai cím: Liszt Ferenc Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Reményi Katalin
Telefon: +36 303289933
E-mail: muszaki.igazgato@zeneakademia.hu
Fax: +36 14624701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zeneakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000425272018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000425272018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LFZE-Kecskeméti Kodály Int. lebonyolítói feladatok
Hivatkozási szám: EKR000425272018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex lebonyolítói, mérnök tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kecskeméti Kodály Int. lebonyolítói feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
További tárgyak:71520000-9
71541000-2
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét Kéttemplom köz 2-1. szám alatt (hrsz: 478/1)
Kecskemét, 478/2 és a Kecskemét, 481 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az LFZE Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztéséhez kapcsolódó építési beruházás megvalósításához Kecskemét,Kéttemplom köz 2-1.sz.alatti,478/1 hrsz. ingatlanon a meglévő műemléki védettségű kolostorépület felújítása és korszerűsítése(hasznos alapter 1830 m2),valamint a Kecskemét,481 hrsz.ingatlanon a jelenlegi Kada Elek Szakközépiskola épületének bontása,és helyén új épület építése,és a Kecskemét,478/2 hrsz. ingatlanon -a 478/1 hrsz. ingatlanhoz tartozó épület–felújítása ill. a meglévő épületének bontása és helyén új,átfogó ingatlanfejlesztéssel létrejövő korszerű kollégium,további oktatási helyszínek,400 fő befogadására alkalmas hangversenyterem,hangtechnikai studióval,mely az oktatás egyéb termeihez is kapcsolódik(hasznos alapter.3270m2)valamint az épületek környezetének rendezésével Kodály kert kialakítása(beépített hasznos alapterület együttesen 5100m2)komplex lebonyolítói,mérnök tanácsadói,építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az 1131/2016.(III.10.)Korm.hat,az 1243/2017.(IV. 28.)Korm.hat.és az 1553/2017.(VIII.18.)Korm.hat.szerint,a beruházással érintett ingatlanokon a vonatkozó jogszabályok alapján.
Nyertes Ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
I:Tervezési program véglegesítése;-A tervezési program szakmai véglegesítésében(a kolostorépület tetőszerkezet felújításának kivételével)pontosításában való műszaki szakmai közreműködés,az engedélyezési és kiviteli tervek folyamatos szakmai felülvizsgálata;
II:Tervellenőrzés az alábbi tervdokumentumokra vonatkozóan,az alábbi ütemezéssel:(a kolostorépület tetőszerkezet felújításának kivételével);
-II/a:vázlatterv ellenőrzése(továbbiakban:ell.);
-II/b:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása(a tetőszerkezet felújítási munkálatok nélkül) felmérési tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció ell.,kivitelezési tervdokumentáció ell.,megvalósulási terv ell.,tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv ell.,Restaurátori tervek ell.,
-II/c:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) és épületek környezetésnek rendezéséhez kapcsolódó bontási-,engedélyezési tervdok ell. és kiviteli tervdok ell.,megvalósulási terv ell.,tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv ell. tervdokumentációk ell.,
III:Komplex műszaki lebonyolítás a 478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítására vonatkozóan(beleértve a külső közműveket és a régészeti feladatokat);
-III/a:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása(megvalósításhoz szükséges hatósági és szakhatósági szükséges engedélyek beszerzése)(tetőfelújítási munkák kivételével);
-III/b:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása kiviteli tervdokumentáció(tetőfelújítási munkák kivételével)
-III/c:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési .elj. szakmai előkészítése,a közb. elj.-ban való szakmai közreműködés(tetőfelújítási munkák kivételével);
-III/d:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása megvalósítási szakasz–kivitelezés lebonyolítása,Folyamatos és naprakész költségellenőrzés,elszámolások;
IV:Komplex műszaki lebonyolítás a 481 hrsz-ú és a 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítására vonatkozóan (beleértve a külső közműveket és a régészeti feladatokat);
-IV/a:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) bontás/felújítás és új épület építésének előkészítése,szükséges hatósági és szakhatósági eng.-ek beszerzése;
-IV/b:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása kiviteli tervdokumentáció elkészítésében való szakmai közreműködés;
-IV/c:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása kivitelező kiválasztására irányuló közb.elj.előkészítése,kivitelező kiválasztása;
-IV/d:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása megvalósítási szakasz -kivitelezés lebonyolítása,Folyamatos és naprakész költségell.,elszámolások elk.
Tovább információ:VI.4.3)pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 52 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§(1)-(2) bek.,ill. a Kbt.63.§(1)bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (Aő), közös ajánlattevők,alvállalkozók (Avó),alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők (airgsz) vonatkozásában.Aő a Kbt.67.§ (4) bek. figy. ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyil.,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§,valamint a 63.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső avót.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
Aő, ill. az airgsz a Kbt. 67.§(1),(3)bek.-re tekintettel ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.A nyil.ot jelen eljárásra tekintettel kell megtenni. Ajánlatkérő (Akő) a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (KR) 2.§(1) bek. figyelemmel Aő, illetve az airgsz részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.Öntisztázásra irányadók a Kbt.64.§. A Kbt.69.§(4)-(9)bek. figy. Akő a felhívás II.2.5) pontjában található értékelési szempontokra figy. legkedvezőbbnek tekinthető aőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására: Megkövetelt ig. mód mo.-i letelepedésű Aő(k) és avóik, valamint adott esetben az airgsz vonatkozásában: Aő-nek a KR.8.-9.§ szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, nem mo-i letelepedésű Aő (k) és avóik, valamint adott esetben az airgsz vonatkozásában: Aő a KR. 10-11.§ szerint kell igazolja a kizáró okok fenn nem állását.
Kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a KR.4.§,6.§ és a 12-16.§. foglaltak.A KR.19.§(7)bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a KR. 28. §-ban és a 36. §-ban meghat. minősített Aők hivatalos bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő (gsz) megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített Aők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gsz által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert Aők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Akő.Az eljárásban érvényesülnek a Kbt.74.§(1)bek.b) pontjában foglaltak.A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
Szakmai tevékenység végzésére való alk. igazolása:
SZ/1.Akő az alk. követelmények előzetes igazolására ELFOGADJA Aő KR.2.§(5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozatát; Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását. Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Min.köv.: a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén nem rendelkezik a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással, vagy nyilatkozattal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás. (Ajánlatkérő „sorbaállítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.)

P/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés és 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről , valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ezen személy vagy szervezet mindegyike által kitöltött és aláírt formanyomtatvány benyújtása szükséges. Ezen szervezeteknek a formanyomtatványban csak azon alkalmassági feltételekről kell nyilatkozniuk, amelyeket az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe kíván venni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19 § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 125 millió Ft-ot, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából) származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 93 millió Ft-ot.
Közös ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt.65. § (6) bekezdésben előírtak szerint történik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/1.), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
Közös ajánlattevők, illetve alvállalkozók/kapacitást biztosító szervezetek a P/2. pontban foglaltaknak együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásairól a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseinek megfelelően az alábbi tartalommal:
-a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
-az elvégzett szolgáltatás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az M.1.1.; M.1.2. ; M.1.3. és M.1.4 alkalmassági követelménynek való megfelelés közötti átfedést, vagyis Ajánlatkérő az M.1.1.; M.1.2. ; M.1.3. és M.1.4 alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb négy referenciával igazolhatja.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR. 22. § (1) bek. szerinti igazolást vagy nyilatkozatot.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a KR. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése szerint be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja).
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Amennyiben a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint igazolás benyújtására kerül sor, az igazolásnak tartalmaznia kell a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.21.§(3) bekezdés c) pontja alapján az AT-nek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.
Az alkalmasság igazolása során irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben, illetőleg a 67. § (3) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság igazolására. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike részéről szükséges formanyomtatvány csatolása.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Kapacitásra támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referencia előírásokkal:
M.1.1 legalább 1 db,legalább 3800 m2 nettó hasznos alapterületű magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával,ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt,a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
M.1.2 Műemléki védettség alatt álló legalább nettó 1370 m2 épület vagy épületegyüttes felújítási és/vagy átalakítási munkáinak lebonyolítására és/vagy műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával,ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) és restaurátori tevékenységre is kiterjedt,a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
M1.3 Legalább 1 db,legalább 200 fős koncert és/vagy hangverseny és/vagy előadótermet (komolyzenei kamara koncert megtartására alkalmas olyan tér, mely rendelkezik színpaddal és nézőtérrel) magában foglaló magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával,ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet,tartószerkezet,épületgépészet,épületvillamosság) kiterjedt,a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
M1.4 Legalább 1 db befejezett létesítmény beruházás kockázat menedzsmenti tevékenységére vonatkozó referenciával.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1.Projektvezető mérnök(1 fő)
-aki részt vett projektvezetőként legalább 1 db műemléki védettségű épület felújításának és/vagy átalakításának lebonyolításában
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
-Végzettség:felsőfokú építész – és/vagy építőmérnök,aki magasépítési szakirányon szerzett végzettséggel(vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel)rendelkezik
-Szakmai gyakorlat:legalább 24 hónapos építőipari szakmai lebonyolítói vagy lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása során szerzett projektvezetői vagy projektvezető–helyettesi szakmai tapasztalattal.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
M.2.2 Szakági beruházás műszaki ellenőrök (3 fő)
M.2.2.1Műszaki ellenőr magasépítési szakterület ME-É (vagy azzal egyenértékű)(1 fő),
-aki részt vett legalább 1 db műemléki védettségű épület felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében
M.2.2.2.Műszaki ellenőr építménygépészeti szakterület ME-G (vagy azzal egyenértékű)(1 fő),
-aki részt vett legalább 1 db műemléki védettségű épület felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében
M.2.2.3.Műszaki ellenőr építményvillamossági szakterület ME-V (vagy azzal egyenértékű)(1 fő),
-aki részt vett legalább 1 db műemléki védettségű épület felújításának és/vagy átalakításának műszaki ellenőrzésében,
Valamennyi műszaki ellenőrrel szemben elvárások:
-Végzettség:felsőfokú műszaki végzettség(vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 24 hónapos műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal,valamint érvényes jogosultsággal (266/2013.(VII.11.)KR.szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás),vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.
Egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény esetében jelölhető.
M.3.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű,az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal,vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.)KR; További infó: VI.4.3) pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek:Az elszámolás és kifizetés a szerződésterv. rögzítettek szerint teljesítési ütemenként történik a Kbt.135.§(1),(5)-(6) és a Ptk.6:130.§(1)-(2)foglaltak szerint.Az ajánlattétel,elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).A részletes feltételeket a köz. dok.tart.
Jogszabályok:a)2015.éviCXLIII.tv. b)2013.éviV.tv. c)322/2015(X. 30.)KR.
Biztosítékok:Jótállási:a nettó Megbízási Díj 5%-a.
Ajánlati biztosíték az eljárásban nem kerül előírásra.
Előlegre vonatkozó inf.felhívás VI.4.3 pontjában.
Előleg visszafizetési:az igénybe venni kívánt előleg összegével azonosan.
Biztosíték nyújtása a Kbt.134.§(6) a) alapján
Csatolni kell a Kbt.134.§(5) szerinti nyilatkozatot.
A jótállás időtartama:12 hónap,ill. szerz. szerint.Kezdésének napja:A Vállalkozási Szerz.
szerinti műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.
Kötbér:késedelmi kötbér mértéke a nettó Megbízási Díj 0,1%-a,meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Megbízási Díj 10%-a
Kötbérrel kapcsolatos további inf.a szerződésben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.)Ajánlatkérő (AK) felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben, illetve felhívja a figyelmet a 322/2015.Kr.11. §-ra.
2.)A hiánypótlás a Kbt. 71.§ (6) bek. szerint történik.
3.)Csatolni kell az aláíró személyek aláírási címpéld.-nak másolatát,vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy.aláírás-mintát,valamint a cégjegyzésre jog-nak az ajánlat aláírására feljogosító meghat.
4)Folyamatban lévő cégbírósági változásbej.eljárás esetén az Ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbej.kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Ha vált.bej.elj. nincs foly.,úgy az arra vonatkozó nyil.-ot csatolni szükséges.
5.)AKjelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
6.)Nyilatkozat csatolása a Kbt.66.§ (6)szerint. A Kbt.66. § (6) esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
7)A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. tv., továbbá a 321/2015.(X.30.) és 322/2015.(X.30.) Kr. előírásai szerint kell eljárni.
8)A Kbt. 50. § (2) k) pontja szerinti indokolás,részajánlat tételének kizárása esetén:AK a Kbt. 61.§(4)-re figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya,jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt -figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét
9)Az értékelés módszere:1. részszempont esetében fordított arányosítás,2. részszempont esetében arányosítás.Pontszámtartomány: 0-10 pont.
10)Projekttársaság nem hozható létre.
11)AT-neka közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint építési beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőrzési és mérnöki tanácsadási tevékenységre vonatkozó 125 millió Ft/év és 62,5 millió Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjára.
12)A szerződés időtartamára és teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a Közbeszerzési Dok.tartalmazzák.
13)AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 30. § (4) bek.-re hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban.
14)A közbeszerzési eljárás a Modern Városok Program által biztosított forrás terhére valósul meg.
15)A Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
16)AK szerződéskötési feltételként ír elő bizonyos eszközökkel, berendezésekkel való rendelkezést: részletek a felhívás VI.4.3) pontjában.
17)AK kereskedelmi és szakmai ajánlat benyújtását írja elő az Útmutató 4.9, 4.10. és 4.14 pontja szerint.
18)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot a KD II. fejezet 4.9. pontja szerint.
19)FAKSZ: Kerekes Anita 00181,dr. Budai Zoltán 00783
20)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.)KR. 10-13. §-ai tartalmaz.
21)Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
22)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása
V: Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009.(IX.15.)KR. ,valamint a dokumentációban meghatározottak szerint;
- V/a: 478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása megvalósítási szakaszában;
- V/b: 481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek), az épületek környezetének rendezése, Kodály kert kialakítása megvalósítási szakaszában, a létesítmény beruházás kockázat menedzsmenti tevékenységére vonatkozó feladatok.
VI: A létesítmények használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok,1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése; A Jótállási Időszak alatt rendelkezésre állási kötelezettség az építkezéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása. Megbízott az üzemeltető által összeállított 12 hónapos jótállási hibajegyzék alapján megszervezi az egy-, illetve hároméves utó-felülvizsgálati eljárást. Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után javaslatot tesz Megbízó számára az utófelülvizsgálati eljárás lezárására;
- VI/a: 478/1 hrsz-ú kolostorépület használatba vételét követően;
- VI/b: 481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) és a Kodály kert használatba vételét követően.
A Beruházással érintett ingatlanok alap adatai:
Helyrajzi szám: 478/1 ; műemléki védettsége: műemlék (az:503), műemléki jelentőségű terület (az: 10657), műemléki környezet (az: 23878,23855, 23826), régészeti lelőhely (az: 27785, 82303) ; Telekméret:2184 m2
Helyrajzi szám: 478/2 ; műemléki védettsége: műemlék (az: 503), műemléki jelentőségű terület (az: 10657), műemléki környezet (az: 23878,23826), régészeti lelőhely (az: 27785,82303); Telekméret: 600 m2
Helyrajzi szám: 481 ; műemléki védettsége: műemléki jelentőségű terület (az:10657), műemléki környezet (az: 23878,23826, 23828), régészeti lelőhely (az:27785, 82303) ; Telekméret: 3138 m2

A hasznos alapterület együttesen cca. 3270+1830=5100 m2), valamint az épületek környezetének rendezésével (alapterület cca. 3500 m2).
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy Ajánlatevő rendelkezzen kockázatkezeléshez alkalmazott modulszerű szoftverrel, mely alkalmas a beruházás időre, költségre és minőségre történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok kiválasztásához szükséges döntések előkészítésének támogatására.
Továbbá rendelkezzen legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális követelményeknek megfelel:
- Projekttervezés
- Feladat ütemezése
- Erőforrások és források kezelése
- Gantt és hálós diagramok
- Bázistervek létrehozása
- Projekt követés
- Projektjelentés készítés
- Projektek aktualizálása
- Portfólió kezelés
- Projektellenőrzés
- Változáskezelés

Előlegre vonatkozó információ:
Nyertes Ajánlattevő a Szerződés megkötését követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül jogosult a nettó Megbízási Díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő mértékben, de maximum 10.000.000 (tízmillió) forint összegben előleget igényelni az Ajánlatkérőnek elküldött előlegszámla, illetve előlegbekérő dokumentum formájában. A Felek az előleg összegét a Megbízási Díj egyes részeibe beszámítják. Az előleg visszafizetést Nyertes Ajánlattevő havonta egyenlő részletekben teljesíti oly módon, hogy Nyertes Ajánlattevőnek havonta fizetendő Megbízási Díjat egyenlő részletekkel csökkenteni kell mindaddig, amíg ilyen módon az előleg teljes mértékben beszámításra nem kerül. Nyertes Ajánlattevő az előleg hiánytalan visszafizetéséig köteles biztosítani, hogy az Előleg Visszafizetési Biztosíték rendelkezésre álljon és érvényesíthető maradjon.
Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk:
191/2009. (IX. 15.) KR ; 194/2009. (IX.15.) KR ; 312/2012. (XI. 8.) KR ; 1997. évi LXXVIII. törvény
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák