Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/151
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.07.
Iktatószám: 14752/2019
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsolt
Telefon: +36 18966390
E-mail: zsolt.szabo@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Kréta support 2019 (1114)
Hivatkozási szám: EKR000257802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása 2019 Mennyiség: Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei
megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2020.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2019/2020-as tanév I. félévének utolsó napja.Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás II.1.4) pontjában és a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatásokat kell elvégeznie.
A közbeszerzési eljárás fajtája, jogcíme: Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján. További információkat a felhívás II.1.4) pontja és a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 440000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KK Kréta support 2019 (1114)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72262000-9
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2019
Mennyiség:
Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2020.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2019/2020-as tanév I. félévének utolsó napja.
Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell elvégeznie:
2.Terméktámogatás (support)
b)Az ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Neptun KRÉTA Iskolai Alaprendszerekhez (KRÉTA) kapcsolódó szolgáltatások:
•Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása,
•Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása
•Szoftverfrissítések biztosítása,
•Gyakran ismételt kérdések, (GYIK) karbantartása, frissítése,
•Másodlagos ügyfélszolgálat biztosítása,
•Üzemeltetéstámogatási szolgáltatások biztosítása,
•Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása,
•KIR interface támogatása
•Műszaki igények, paraméterezések megvalósításának támogatása
b)A KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi modulok tekintetében:
•KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul,
•KRÉTA Elektronikus Napló modul,
•KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul,
•KRÉTA Tantárgyfelosztás modul modul,
•KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul,
•KRÉTA Központi rendszer modul
•KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) modul
•KRÉTA Projektnyilvántartó modul.
2.Műszaki megrendelések (150 óra becslés kerettel).
3.Egyedi modulok bevezetése:
•KRÉTA októberi intézményi statisztika támogató funkcionalitás,
•Akadálymentes KRÉTA modul,
•KRÉTA nemzetiségi nyelvű dokumentumok funkcionalitás.
A feladatok további részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
Fenti feladatok ellátásához rendelkezésre álló keretösszeg nettó 440.000.000,- Ft + ÁFA, amely saját forrásból, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból (a továbbiakban: támogatás)áll majd rendelkezésre.A Keretösszeg erejéig jogosult és köteles Ajánlatkérő a szolgáltatást igénybe venni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában a támogatás vonatkozásában ajánlatkérő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti támogatási szerződés még nem jött létre. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás feltételes, így ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a támogatásra irányuló igénye nem kerül elfogadásra, vagy az az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a támogatás iránti igény el nem fogadását vagy alacsonyabb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás okaként hivatkozhat.
Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig támogatás iránti igény elfogadására még nem kerül sor, úgy ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján, a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a támogatás iránti igény elfogadását.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor - vagy alacsonyabb összegben történik az elfogadása - legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig, a szerződés a felek között nem lép hatályba, az a döntés ajánlatkérő által történő kézhezvételének napjával minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, további joghatás kiváltására nem alkalmas.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor vagy alacsonyabb összegben kerül elfogadásra és így nem áll rendelkezésre fedezet, úgy ajánlatkérő azt olyan előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülménynek tekinti, amelyre figyelemmel - a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján – az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesülhet a szerződéskötési kötelezettsége alól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7.pont kezdés dátuma a kitölthetőség érdekében került megadásra. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésének napjától a rendelkezésre álló nettó 440.000.000,- Ft +ÁFA keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2020.01.31. napjáig tart (a 2019/20-as tanév első féléve hónapjának utolsó napja).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 123 - 301402
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KK Kréta support 2019 (1114)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 205732930
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 440000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: EKRÉTA Informatikai Zrt.,
Ajánlattevő székhelye:1111 Budapest, Budafoki Út 59.
Ajánlattevő adószáma:25707144-2-43
D.1 melléklet "3. Magyarázat" pont folytatása karakterkorlátozás miatt: A Neptun KRÉTA rendszer képes a hazai piacon egyedülállóan
komplex módon támogatni és megvalósítani az intézmény szintű korai iskola elhagyási rendszer (ESL) adatszolgáltatását, melyet a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) bekezdés h) pontja 2015. január 1-jével hatályos rendelkezése ír elő.
Fontos törvényi követelmény, hogy a jogalapok feltételrendszere konjunktív, a feltételeknek együttesen és hiánytalanul kell fennállniuk
a jogalap (A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás) jogszerű alkalmazásához. Az ajánlatkérő az eljárást megelőzően és azzal
kapcsolatosan megvizsgálta a törvényi feltételrendszerek konjunktív fennállását és megállapította, hogy: a.) a szerződés
műszaki-technikai sajátosságok és a kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg,
ugyanis a NEPTUN KRÉTA rendszerre vonatkozóan – hivatkozva a jogtulajdonos (eKRÉTA Informatikai Zrt.) kizárólagossági
nyilatkozatára – fennállnak a rendszerre vonatkozó műszaki-technikai sajátosságok és az eKRÉTA Informatikai Zrt.-re – vonatkozó
kizárólagos jogok védelme. b.) bár nem törvényi feltétel, de az ajánlatkérő rögzíti, hogy – hivatkozva a tisztelt KÚRIA 2015-ös Kfv.III
.37.158/2015 számú jogerős ítéletére – a rendszer és „más tanulmányi rendszer nem kompatibilis”, továbbá azt is, hogy kizárólagos
jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő. Fontos kiemelni, hogy a rendszer egyedi jellege abból
is adódik, hogy a Neptun KRÉTA rendszer a fenntartói működést kiemelten támogatja megfelelő jogosultsági szintek beállítása mellett,
így a hazai piacon lévő más IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) területén egyedülálló funkcionalitásokkal rendelkezik. c.) az
ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel a KÚRIA is – hivatkozott ítéletében –
megállapította, hogy nincs más kompatibilis tanulmányi rendszer és az ajánlatkérőnek folytonosan és folyamatosan szüksége van a
NEPTUN KRÉTA rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra feladatai ellátásához, így egy új rendszer
kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás ellehetetlenítené ajánlatkérő munkáját, feladat ellátását. d.) a fentiekből következően az is
egyértelműen megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az ajánlatkérő. A fentiekből következően megállapítható, hogy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szükségességét nem az ajánlatkérő idézte elő és a Neptun KRÉTA rendszer „más tanulmányi rendszerrel nem
kompatibilis”. Az Ajánlatkérő álláspontja szerint a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében jogszerűen csak a hirdetmény nélküli
eljárás választható a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a megkötött licencszerződés
következtében a Neptun KRÉTA rendszerre vonatkozó szolgáltatásokat kell beszereznie, ezért nem létezik más reális alternatíva a
beszerzési igényének a kielégítésére, és a kizárólagos jogok következtében nem tud versenyt lefolytatni a beszerzési igénye
megvalósítására.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha: a
szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny
hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. A
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért kerül sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag
egy gazdasági szereplővel köthető meg. A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Rendszer
használatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma licencszerződést kötött 2015.10.21. napján az SDA Informatika Zrt-vel. A
megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumot, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti
meg a Neptun KRÉTA Rendszert illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – jelenleg Klebelsberg Központ – az SDA
Informatika Zrt. 2016.06.24-én írta alá licencszerződést. 2016.07.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Zrt., aki a
Neptun KÉRTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a jövőben kizárólag birtokolja, vagyoni
jogaival kizárólagosan rendelkezik. A csatolt Neptun KRÉTA licencigazolás (kibocsátás dátuma 2017. november 06. napja), illetve az
ahhoz kapcsolódó licencszerződés alapján az intézmény jogosult a Neptun KRÉTA rendszert saját maga terméktámogatási szerződés
nélkül annak - licencigazoláson szereplő – verzióját használni, azaz elvileg képes a Neptun KÉRTA tanulmányi rendszert
rendeltetésszerűen használni. A terméktámogatásra és jogszabálykövetésre azonban az ajánlatkérő nem képes, továbbá az ajánlatkérő
szükségesnek tartja a bevezetett modulok technikai támogatását és jogszabályi követését. Ezért szükséges a közbeszerzési eljárás
lefolytatása. A közbeszerzése eljárás az egyes modulok bevezetésére, továbbá a bevezetett modulok terméktámogatására, és
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozik. A tárgyi közbeszerzési eljárás tehát nem használati jogoknak a megszerzésére
irányul, hanem annak biztosítására, hogy az ajánlatkérőnek már rendelkezésére álló használati joggal az ajánlatkérő feladatokat
láthasson el. Ajánlatkérő kiemeli, hogy ezen álláspontja összhangban van a Kúria Kfv.III.37.158/2015/11 számú ítéletében foglaltakkal.
Lényegesebb megállapításai: • A Neptun rendszer olyan műszaki-technikai sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi
rendszer nem kompatibilis. • Ajánlatkérő álláspontja szerint ezért fennállnak a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának
feltételei. • A fentiekkel összhangban, valamint a Kúria ítélete alapján megállapítható, hogy kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem az Ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő a fent említett szerződéssel, amiben lehetőséget teremtette oktatási
intézményekre való ingyenes kiterjesztésre. Az Ajánlatkérő csak az őt megillető jogosultsággal élt, amikor megkötötte a
licencszerződést. A Neptun KRÉTA rendszer jelenlegi működési modellje nagy mértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő IAR (
Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerektől, mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a
fenntartói működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, mely ezt a mélységű
adatszolgáltatási működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése miden elvárásnak megfeleljen. Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3 "További Információk" pontban.