Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/138
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.19.
Iktatószám: 14848/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687102022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687102022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 11 db buszmegálló tervezése
Hivatkozási szám: EKR000687102022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
11 darab buszmegálló tervezési feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 11 db buszmegálló tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
,,11 darab buszmegálló tervezési feladatainak ellátása” vállalkozási szerződés keretében.
Tervezési feladattal érintett helyszínek:
- Szeged-Gyálarét, Apály utca elnevezésű buszmegállóhelypár (Szeged be, ki irány, 239 hrsz. ) 2 db
- Szeged-Gyálarét, Deli Károly utca elnevezésű buszmegállóhelypár (Szeged be, ki irány, 239 hrsz.) 2 db
- Szeged-Gyálarét, Koszorú utca elnevezésű buszmegállóhelypár (Szeged be, ki irány, 98/2 hrsz, 239 hrsz..) 2 db
- Szeged-Gyálarét, Gyálarét elnevezésű buszmegállóhely, végállomás (99. hrsz.) 1 db
- Szőreg, ABC elnevezésű buszmegállóhelypár (Szeged be, ki irány, 1474 hrsz.) 2 db
- Szeged Dorozsmai úti Labdarugó Stadion megállópár 2 db
Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom (mindegyik helyszínhez):
-A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges.
-Mindegyik helyszínhez a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, kapcsolódó szakági tervekkel.
-Ajánlatkérő pályázat keretében kívánja a tervezések végeredményét megvalósítani, melyek kapcsán a pályázati felhívás megjelenése folyamatban van, a tervezési feladat ellátásakor a pályázati szempontokat figyelembe kell venni.
-Az ajánlatkérés mellékleteként kiadott „Útmutató a Projekt-előkészítő tanulmány elkészítéséhez, A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez” című dokumentum 2. pontjához (Szakmai indokoltság, megalapozottság) tartozó műszaki leírás készítése a 2 db vázlattervi változathoz kapcsolódóan.
-Mindegyik helyszínhez az építési engedély és egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges. Minden helyszínhez tartozó tartalmat úgy kell dokumentálni, hogy azok külön-külön megvalósíthatósághoz is alkalmasak legyenek (engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik).
-Az engedélyezési és kiviteli tervekre vonatkozó nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: tulajdonosi hozzájárulások, közútkezelői nyilatkozatok, e-közmű üzemeltetői és érintetti nyilatkozatok) beszerzése, valamint a kiviteli tervekre vonatkozó azok lejárat előtti meghosszabbításainak szükséges számú elvégzése indokolt: a kivitelezés megkezdéséig, vagy az útépítési engedélyek érvényességének lejártáig.
-Az engedélyező hatóságok által előírt adatszolgáltatás, hiánypótlások elvégzése.
-Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása, helyszíneként
-A tervezéssel érintett helyszíneken amennyiben szabvány szerint a közvilágítás felülvizsgálata szükséges, akkor azt el kell végezni és annak eredménye szerint szükséges közvilágítási elemeket meg kell tervezni.
-A tervezéssel érintett területen, az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással.
-A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban.
-A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb.
-Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében.
-A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint repedések javításait tervezni szükséges.
-A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni.
-Közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére.
-Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni.
- Kerékpártámaszok tervezése részletes leírásban taglalt helyeken, Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tüzihorganyzott, nem festett kivitel
- Közművek vizsgálata (szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).
-Szükség szerin zöldfelületi rekonstrukciós, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése. Fakivágási engedély beszerzése.
-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata.
A kivitelezések megvalósítása érdekében megindított építési beruházások tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi.
Nyertes ajánlattevőnek feladata továbbá az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok és hozzájárulások megújítása, azok lejárata előtt. A megújításokat szükség esetén az útépítési engedélyek érvényességi ideje alatt, útépítési engedély hiányában 5 évig, vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) el kell végezni éves rendszerességgel. Nyertes ajánlattevő ezen feladat ellátása érdekében a 6 helyszín vonatkozásában összesen legfeljebb 24 alkalomra köteles rendelkezésre állni.
Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/1 a) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
2 Az alkalmasság körében M/1 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
3 Az alkalmasság körében M/1 c) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
4 Az alkalmasság körében M/1 d) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 105
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP Plusz-1.3.2-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztés c. felhívás
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 105 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra.
A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi:
- Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány felmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése, javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések /közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek/) elvégzése, ez alapján helyszínenként 2 változatra vázlatterv készítése és ajánlatkérő általi jóváhagyásra való átadása 3 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón: a szerződéskötéstől számított 45 napon belül.
- Útépítési, vízjogi és magasépítési engedélyezési szintű tervdokumentáció és a kapcsolódó dokumentumok átadása 1 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón ajánlatkérő általi jóváhagyásra: Az előkészítő munkák elvégzésének és a vázlattervek Ajánlatkérői jóváhagyásától számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő által jóváhagyott és véglegesített engedélyezési szintű tervdokumentáció és -amennyiben releváns- a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek Ajánlatkérőnek való átadása összesen 3 példányban papír alapon és 2 példányban elektronikus adathordozón szükséges.
- Komplett kiviteli tervdokumentáció, jóváhagyott, szükség szerint engedélyezett szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón a jóváhagyott és véglegesített engedélyezési tervdokumentáció és -amennyiben releváns- a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek átadását követő 30 napon belül.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (k)vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)és Alvállalkozó(k), adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő felhívás esetén be kell nyújtania a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont szerinti nyilatkozatokat.
Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet. 2.§ (5)bekezdése alapján előzetes igazolásra Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtószervezetek tekintetében.
A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1: Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató szakmai önéletrajz mellett a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság megszerzésének ideje a kamarai szám megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni!!! Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is.
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl. az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É kódú (Építészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 2 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti KÉ-K kódú (Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, Vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.
c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI-V (Hírközlési építmények tervezési szakterület, vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus végzettséggel rendelkező szakemberrel,vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök, mérnök-informatikus végzettséggel rendelkező szakemberrel.
d) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL ( Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök, vízépítési üzemmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője,úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság
igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz benyújtása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása saját forrás,azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a beszerzés kapcsán a jövőben kíván támogatásra irányuló igényt benyújtani;és az itt felmerült költségeket előkészítési költségek között elszámolni.Vonatkozó uniós alapokból finanszírozott projekt: TOP Plusz-1.3.2-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztés c. felhívás.
AK előleget nem biztosít.
A tervezési feladat teljesítése során nyertes Ajánlattevő (NYAT) az alábbiak szerint jogosult számlázásra:
- NYAT számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzését, helyszínenként 2 változatra vonatkozó vázlatterv elkészítését és AK általi jóváhagyását követően a vállalkozási díj 40 %-ának megfelelő összegben.
- NYAT számla benyújtására jogosult az AK által jóváhagyott és véglegesített engedélyezési szintű tervdokumentáció és -amennyiben releváns- a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek Ajánlatkérőnek történő teljeskörű átadását követően a vállalkozási díj 40 %-ának megfelelő összegben.
- NYAT számla benyújtására jogosult az AK által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció, szükség szerint engedélyezett szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások átadását követően a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegben.
Az útépítési engedélyek érvényességi ideje alatt,útépítési engedély hiányában 5 évig,vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) NYAT köteles rendelkezésre állni az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán felmerülő feladatok ellátása érdekében a 6 helyszín vonatkozásában összesen legfeljebb 24 alkalomra.
E-közmű és egyéb,érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán NYAT az adott esetben szükséges évenkénti megújítások alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 220.000,-Ft +ÁFA/helyszín/alkalom rögzített értéken.
Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése irányadó, így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik. A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei AK általi kézhezvétele.Ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Eljárásban alkalmazandók a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásai is.
AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
- A tervezési feladat kapcsán rögzített teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a NYAT köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a nettó vállalkozási díj 0,5%/naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó váll-i díj 20 %-a.AK jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani,amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul.
- NYAT az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,amelyért felelős,teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes. AK meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
AK a kötbéren felüli kárát a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti.
-NYAT-t kiviteli tervek AK általi elfogadásától 60 hó jótállási kötelezettség terheli.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Részajánlattétel kizárásának indoka:Biztosítása ellentétes a gazdasági észszerűséggel,teljesítés nem osztható.A beszerzési tárgy jellegéből, tervezési feladattal érintett helyszíneken felmerülő azonos tervezési feladatokra tekintettel észszerűtlen döntés lenne annak biztosítása.A tervezési feladatok valamennyi helyszín esetében azonosak,azonos szakági tervezők bevonása szükséges,egyik helyszín esetében sem merül fel többlet speciális tervezési igény.A részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- s humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. adminisztrációs és bérköltségek többszöröződése), mely magasabb pénzügyi fedezet biztosítását indukálja.Részajánlati kör hiányában az azonos feladatok párhuzamosan végezhetők azonos szakemberek által az egyes helyszínek tekintetében,mely a feladathoz szükséges mérnöknap igényt csökkenti,több nyertes AT-nél a tervezői szakember költségek többszörösen jelennének meg.Jelen rezsiárak és felvonulási költségek mellett nyertes AT-től elvárt minőségű és gyakoriságú bejárások, egyeztetések bonyolítása –adott esetben nem helyi ajánlattevő esetén különösen- gazdaságosan csak akkor teljesíthetők, ha több helyszínre egyszerre kell kiszállni,mivel a felvonulások mérnökóra és költség igénye miatt egy helyszín esetén számítható fajlagos költségek jóval magasabbak a több helyszín esetén számítható fajlagos költségeknél. Hasonló méretű tervezési feladat generál tervezői oldalról megfelelően átlátható, a piacon résztvevő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára teljesíthető feladat,ilyen méretű tervezési feladat ellátásához esetleges alvállalkozók bevonása megfelelően biztosítható.Számos feltárásos helyszíni vizsgálat is kiírásra került,melyek jelentős felvonulási és gépköltségekkel teljesíthető feladatok,részajánlati körök biztosítása esetén az 1 helyszínhez tartozó egységárak piaci ár felett alakulnának, amennyiben a feladatot több Tervező látja el,többszörösen jelennének meg azonos költségelemek és hátrányos helyzetűvé tennék adott esetben ajánlattevőket.
2. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66.§ (6)).Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
3. AK a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.
4. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az ajánlatok értékelése során.
5. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10. Értékelési módszer:1.részszempont:(Nettó ajánlati ár): AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint.
2-5. részszempont: (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap.A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a
többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.
6.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen.A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
7. Csatolandó Ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Ajánlathoz csatolandó az AT-(k), az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
9. Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
10.Közbesz.szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna(lajstromszám:00498)
11.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12.AT-k számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.
13.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14. Nyertes AT-nek szakmai (építészeti és műszaki tervezés) felelősségbiztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint. Kártérítési limit: minimum 10.000.000,- Ft/kár és minimum 30.000.000,- Ft/év.
15. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
16.Ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap, AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.
17. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.
18. Az értékelésre kerülő szakember(ek) nevét az ajánlatban fel kell tüntetni, és amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a
többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember(ek) nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, tehát az ajánlat érvénytelen.
19.AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
20. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.
21. Jelen közbeszerzési eljárás NEM feltételes eljárás.
22.Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendeletben foglaltakra tekintettel ajánlattevők a tilalom kapcsán nyilatkozatot kötelesek benyújtani a kiadott nyilatkozatminta alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák