Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/140
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2022.07.21.
Iktatószám: 14860/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.09.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983437241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: solyom.attila@mcc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mcc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050402022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050402022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR001050402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben a 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 799/1 és 799/2 alatt elhelyezkedő ingatlanokon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő üdülőterület
kialakítását és a hozzá kapcsolódó szálláshelyek, sportlétesítmények és szolgáltató egységek átfogó komplex fejlesztését határozta el 107.275 m2 összterületű telkeken (a továbbiakban Beruházás). A tervpályázati eljárás célja a továbbtervezésre alkalmas pályamű és a tervező kiválasztása.
Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján megrendelni kívánt tervezési feladat a Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. (hrsz.: 799/1, 799/2) tervezési területen az alábbi feladatok elvégzése:
 a meglévő épületállomány felújítására, átépítésére vonatkozó terveinek elkészítése,
 a tervezett új épület(ek), építmények terveinek elkészítése,
 az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat, táj- és kertépítészeti tervek készítése,
A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az ingatlan meglévő adottságainak, beépítettségének, elrendezésének újragondolásával megvalósuló komplex üdülőfejlesztés. Ennek részei:
 a meglévő épületek, épületrészek átalakítása – korszerű, az MCC által tervezett hasznosításra
 az elavult, funkcióját vesztett épületek bontása
 új, korszerű épület(ek) tervezése
A tervezett üdülőterületi épületegyüttesben az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:
 Szálláshelyek – 330-350 fő számára
 Közösségi, oktatási terek – 300 fő diák számára, agora szabadtéri előadásokhoz, előadóterem és rendezvénytér, szálláshelyeken meglévő közösségi helyiségek kapcsolódó fedett-nyitott terekkel
 Étkeztetés – meglévő konyha és étterem épületének korszerűsítésével, 300 fő diák étkeztetése két turnusban
 Adminisztráció – információs pont és ügyeleti rendszer, gyülekezők színtere; iroda és multimédiás szoba kb. 15-20 fő dolgozó számára, open-office jellegű irodatér kialakításával
 Sport – szabadtéri csapatjátékokhoz sportpályák és tisztások kialakítása
 Tárolás, egyéb – fejlesztő eszközök, sportszerek, kertészeti eszközök tárolására
 Parkolás és megközelítés – a tervezett rendeltetésnek megfelelő számú parkoló és a megközelítés megtervezése, OTÉK-nak, HÉSZ-nek megfelelően
 az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat készítése
Jelen tervpályázat komplex táj- és kertépítészeti, és építészeti tervpályázat.
Tekintettel az RTP-ben szereplő komplex előírásokra érvénytelen az olyan épületekre vonatkozó pályamű, amiben nem kerül kialakításra legalább:
1. 330 férőhelyes összesített szálláskapacitás és
2. 1 db min. 300 m2 alapterületű előadó- és rendezvényterem és
3. 1 db min. 150 férőhellyel fixen rendelkező szabadtéri színpad és
4. min. 2 db felszíni sportpálya
Az érvényesség feltétele minden pont maradéktalan teljesítése, melyekről tervező a pályaműben nyilatkozni köteles (nyilatkozatminta kitöltésével).
A beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.
További részletes elvárások a tervpályázati dokumentáció részeként kiadásra kerülő RTP-ban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A tervpályázaton azon gazdasági szereplő(k) vehetnek részt, aki/akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének jelen felhívásban megjelölt időpontjában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt É szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, vagy korábban É/1 vezető tervezői szakmai címet szereztek vagy ilyen jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe, aki/akik aktív státuszú tagként szerepel(nek) a Magyar Építész Kamara honlapján lévő névjegyzéken (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás
2. A térszervezési elvekhez való kapcsolódás
3. Területrendezési koncepció értékelése (területhasználati „Masterplan”)
4. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése
5. A szomszédos ingatlanokkal és a Balatonnal való kapcsolat értékelése
6. Építészeti karakter és összhatás értékelése
7. MCC táborozási, oktatási és közösségszervezési elveihez kapcsolódó funkcionális megfelelés
8. Anyaghasználat értékelése
9. Fenntarthatóság értékelése
10. Kert- és tájépítészeti megoldások értékelése
A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Díjazására és megvételére összesen bruttó 40.000.000 Ft áll rendelkezésre (díj legnagyobb összege: bruttó 8.000.000 Ft, megvétel legkisebb összege: bruttó 800.000 Ft). További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Valentinyi Pál - Elnök
dr. Csóka Balázs - Társelnök
Sándor János (Magyar Építész Kamara) - Tag
Epres Róbert, főépítész (Révfülöp Önkormányzata) - Tag
Krizsán András DLA - Tag
Kálmán Ernő DLA - Tag
Benedek Dóra - Tag
Kelemen Zsolt - Tag
Kondor Géza – kulturális szakértő (szavazati jog nélkül)
Sulyok Miklós – művészettörténész MMA tag - Szakértő (szavazati jog nélkül)
Görgicze Zoltán – táborszervezési szakértő (szavazati jog nélkül)
Lamos Péter – okleveles építészmérnök (szavazati jog nélkül)
Szalai Zoltán – szervezeti szakértő (szavazati jog nélkül)
Lánczi Péter – oktatásszakmai szakértő (szavazati jog nélkül)
Constantinovics Milán – táborszervezési szakértő (szavazati jog nélkül)
Török Péter – üzemeltetési szakértő (szavazati jog nélkül)
Csempesz Iván – üzemeltetési szakértő (szavazati jog nélkül)
Jáger-Lőrincz Orsolya – energetikai és fenntarthatósági szakértő (szavazati jog nélkül)
Bédi Attila – kivitelezési szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Dudás Gabriella – jogi szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Sólyom Attila – jogi szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Daczuk Balázs – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (szavazati jog nélkül)
dr. Illényi Péter Tamás – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (szavazati jog nélkül)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet (TP rendelet), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
2. A tervpályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető az I.3) pontban megjelölt URL címről
3. A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a TP rendeletben foglaltakkal
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.
Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”
Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.
4. A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a irányadó
5. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a TP rendelet 24. § (8) a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja
6. A tervpályázati eljárás során az EKR rendszeridő irányadó
7. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni. Ajánlatkérő a TP rendelet 17. § (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy nem indulhat tervpályázati eljárásban pályázóként az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el
8. A tervpályázati eljárással összefüggő tervezett (nem kötelező) időpontok :
Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart, amelyre előzetes bejelentkezés nem szükséges, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az épületegyüttes évek óta használaton kívül és átfogó karbantartás nélkül áll, a helyszíni szemlén csak ennek a körülménynek megfelelő ruházatban: vastagtalpú, zárt orrú cipőben látogatható biztonságosan. Kérjük, hogy a szemlére/bejárásra az érdeklődők az előbbieknek megfelelő ruházatban érkezzenek!
* Helyszíni szemle időpontja: 2022.07. 29., 10.00 óra, találkozó az üdülőterület főbejáratánál (8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3.)
* Kérdések feltevésének határideje: 2022.08.05.
* Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.08.17.
* Pályaművek beérkezésének határideje: 2022.09.27, 16.00 óra
* A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.10.14., 16.00 óra
* Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.11.14-ig
9. A pályázónak a TP rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja szerint az EKR-ben mellékelt űrlap kitöltésével – a titkosság sérelme nélkül – kell nyilatkoznia arról, hogy a tervpályázati dokumentációban meghatározott követelmények szerinti szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez a megfelelő szakértelemmel és legalább a jelen hirdetmény III.2.1) pontja szerinti jogosultsággal rendelkezik/rendelkezni fog.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a TP rendelet 18. § (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok TP rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
11. Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313). dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a tervpályázati dokumentációban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben