Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/161
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.22.
Iktatószám:14915/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:SkillStar 2018 Európai Szakmunkásverseny Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SkillStar 2018 Európai Szakmunkásverseny Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10614004
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Ferenc
Telefon: +36 202269158
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://skillstar2018.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EuroSkills Budapest 2018 rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000333472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EuroSkills Budapest 2018 rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés alapján
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1764177491 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EuroSkills Budapest 2018 rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattevő feladata a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) a EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű szakmák Európa-bajnokságához (a továbbiakban: Verseny) kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani a versenynapokon, azaz 2018. szeptember 26-ától 28-áig. Az Ajánlattevő feladata továbbá a Verseny előkészítési időszakában – 2018. augusztus 21-étől szeptember 25-éig –, valamint a Versenyt követő időszakban – 2018. szeptember 29-étől október 9-éig – a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.).
Az Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások:
a) vendéglátás (catering),
b) rendészet, személy- és vagyonvédelem (biztonsági szolgálat és egyéb staff),
c) standépítés, szőnyegezés, függönyözés (beleértve a kül- és beltéri bútorozást is),
d) függesztés,
e) elektromos áram- és vízbekötés,
f) audiovizuális szolgáltatások, konferenciatechnikai szolgáltatások,
g) takarítás, szemétszállítás
h) virág- és növénydekoráció
i) telekommunikációs szolgáltatások, internet (vezetékes és vezeték nélküli),
j) médiafelületek és irányítótáblák értékesítése és gyártása a területen belül,
k) logisztika.
l) felelősségbiztosítás
m) a Welcome fogadás (2018. 09.23-24.) és a SkillOut fogadás (2018.09.26-28.) lebonyolításához szükséges technikai, függesztési és humánerőforrás igények
A szolgáltatások részletes leírását és teljesítési napokra, illetve időszakokra történő elosztását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja akként rendelkezik, hogy az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
1. Kizárólagos jog fennállása egyetlen gazdasági szereplő vonatkozásában
Az ajánlatkérőként eljáró SkillStar 2018 Nonprofit Kft. (továbbiakban: ajánlatkérő) 2017. november 23-án bérleti szerződést kötött az ajánlattételre felhívott HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt-vel. A bérlet tárgya a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. kizárólagos használatában/üzemeltetésében lévő, Budapest X. kerület, belterület 39206/31. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1101 Budapest, Albertirsai út 10. szám alatti ingatlan területén található „A; B; D; F; G; KIV; 16-os” pavilonjai, a Passzázs, valamint az I-es és III-as Fogadó csarnok, továbbá a P3, P25, Pc, PG, PF, Ptruck, PA és PB jelzésű parkolók.
A fentiekben körülírt bérleti szerződés megkötésére az ajánlatkérő által rendezendő EUROSkills Budapest 2018 elnevezésű rendezvény megrendezéséhez szükséges helyszín biztosítása érdekében került sor, ahogyan ez a bérleti szerződés 1.1. és 5.5. pontjában rögzítésre került.
A bérleti szerződés 2.2. pontjában rögzítésre került, hogy az ajánlatkérő által lebonyolítandó rendezvény lebonyolításához szükséges egyéb, a bérlet tárgyát képező ingatlan területén nyújtott szolgáltatásokat az alábbi lista alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlattételre felhívott bérbeadótól rendelheti meg versenybiztonsági és versenyhelyszín állagmegőrzési és versenyhelyszín célokból kifolyólag.
Kötelezően igénybe veendő kizárólagos szolgáltatások:
- Rendészet (a 2.1. pont szerinti szolgáltatásokon felül)
- Takarítás, szemétszállítás (a 2.1. pont szerinti szolgáltatásokon felül)
Nem kötelezően igénybe veendő, de kizárólagos szolgáltatások:
- Vendéglátás
- Média és grafikaértékesítés, nyomtatás a területen
- Logisztika
- Telekommunikáció, vezetékes internet
- Vezeték nélküli internet szolgáltatás és eszközök
- Taxi szolgáltatás - behajtás a területre, taxi állomás üzemeltetése
- Virág és növénydekoráció
- Személy és vagyonvédelem
- AV szolgáltatás és konferencia technika
- Áram és vízbekötések
- Függesztési szolgáltatás
- Standépítés, szőnyegezés, függönyözés
A szerződés 5.12. pontja nyomatékosítja, hogy a 2.2. pontban foglalt kizárólagos jogok a standok építésére, illetve bontására is kiterjednek.
A fentieken túl kiemelendő a 2018. 04. 11-én kelt ajánlat kiegészítés, mely a 4. oldalon utal arra, hogy az ajánlattételre felhívott bérbeadó mely területeken rendelkezik kizárólagos szolgáltatókkal.
A fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a megkötött bérleti szerződés, mint magánjogi megállapodás útján olyan kizárólagos jogot alapított a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások vonatkozásában, mely alapján kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes teljesíteni a szerződést. Hangsúlyozzuk, hogy a joggyakorlat elismeri a magánjogi megállapodás útján keletkezett kizárólag jog fennállását is a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ténybeli alapjaként.
Az indokolás a karakterkorlátozásra tekintettel a jelen hirdetmény VI.1.5) pontjában folytatódik.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13559 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EuroSkills Budapest 2018 rendezvényszervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109804
Postai cím: Albertirsai út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: ganczer.gabor@hungexpo.hu
Telefon: +36 305150580
Internetcím(ek): (URL) http://hungexpo.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478701-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1800000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1764177491
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az arány és a bevonással érintett részek nem ismertek.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109804
Postai cím: Albertirsai út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478701242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
IV.1.2) pont folytatása:
2. Reális alternatíva hiánya
A jogszabályi tényállás a kizárólagos jogok védelmén túl megköveteli még a reális alternatíva hiányát.
A reális alternatíva hiányaként ajánlatkérő hivatkozik arra, hogy a megtartandó rendezvény méreteit figyelembe véve a rendezvénynek helyet adó más ingatlan ajánlatkérő tudomása szerint jelenleg nincs. A rendezvény méretének igazolása végett az alábbiakban kiemelünk néhány, a rendezvény méretét szemléltető adatot:
- a 2018. szeptember 26-28. üzemnapok alkalmával a tervezett napi látogatói létszám kb. 30.000 fő;
- a nyertes ajánlattevőnek a látogatói felelősségbiztosítás megkötése során 100.000 fővel kell kalkulálnia.
A fenti volumenű rendezvény megtartásához szükséges helyszín a bérleti szerződésben körülírt ingatlanon kívül nem áll rendelkezésre, így ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
3. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg:
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát az alábbiak szerint határozta meg:
Az Ajánlattevő feladata a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) a EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű szakmák Európa-bajnokságához (a továbbiakban: Verseny) kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani a versenynapokon, azaz 2018. szeptember 26-ától 28-áig. Az Ajánlattevő feladata továbbá a Verseny előkészítési időszakában – 2018. augusztus 21-étől szeptember 25-éig –, valamint a Versenyt követő időszakban – 2018. szeptember 29-étől október 9-éig – a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása a Hungexpo Vásárközpont területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.).
Az Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások:
a) vendéglátás (catering),
b) rendészet, személy- és vagyonvédelem (biztonsági szolgálat és egyéb staff),
c) standépítés, szőnyegezés, függönyözés (beleértve a kül- és beltéri bútorozást is),
d) függesztés,
e) elektromos áram- és vízbekötés,
f) audiovizuális szolgáltatások, konferenciatechnikai szolgáltatások,
g) takarítás, szemétszállítás
h) virág- és növénydekoráció
i) telekommunikációs szolgáltatások, internet (vezetékes és vezeték nélküli),
j) médiafelületek és irányítótáblák értékesítése és gyártása a területen belül,
k) logisztika.
l) felelősségbiztosítás
m) a Welcome fogadás (2018. 09.23-24.) és a SkillOut fogadás (2018.09.26-28.) lebonyolításához szükséges technikai, függesztési és humánerőforrás igények
Az ellátandó feladatok bemutatása alapján látható, hogy a megkötendő szerződés tárgyát általános rendezvényszervezési feladatok ellátása képezi, e feladatok nem tartalmaznak olyan speciális kötelezettséget, ami egy rendezvények lebonyolításával általában foglalkozó gazdasági szereplő számára ne lenne teljesíthető.
A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a verseny hiányát nem a túldefiniált műszaki leírás, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások indokolatlanul versenyszűkítő meghatározása okozza.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges