Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/164
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.27.
Iktatószám:14967/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Borsod-A-Z. Megyei Kórház és EOK - 3526 Miskolc, Blaskovics u. hrsz.: 3094/7;3300 Eger, Széchenyi u. 46-48. / hrsz.: 4850;4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., hrsz.: 19054;6000 Kecskemét, Nyíri út 38., hrsz.: 2385/19.;7100 Szekszárd; Béri Balogh Ádám u. 5-7., hrsz.: 4727/1.;8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48., hrsz.: 2237;9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130., hrsz.: 1971;8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.; hrsz.: 3292
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vékony Péter
Telefon: +36 308344017
E-mail: vekony.peter@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000546522018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000546522018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00001 Tervezési szolg. 8 rész
Hivatkozási szám: EKR000546522018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési szolgáltatások valamint tervezői művezetés beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 174053361 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Borsod-A-Z. Megyei Kórház és EOK - Miskolc
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-A-Z. Megyei Kórház és EOK - 3526 Miskolc, Blaskovics u. hrsz.: 3094/7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap
Borsod-A-Z. Megyei Kórház és EOK - 3526 Miskolc, Blaskovics u. hrsz.: 3094/7 - nővérszálló felújítás, 2213 m2 területen. AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet-Eger
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Széchenyi u. 46-48. / hrsz.: 4850
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 35 mérnöknap
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet - 3300 Eger, Széchenyi u. 46-48. / hrsz.: 4850 - nővérszálló felújítás, 2297 m2 területen.
AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., hrsz.: 19054
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 35 mérnöknap
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház - 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., hrsz.: 19054 -nővérszálló felújítás, 1886,92 m2 területen.
AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi TE-ÁOK
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., hrsz.: 2385/19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdok. és kiviteli tervdok. elkészítése és szolg nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolg-ok elvégzése:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés;
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése;
- építési eng-i tervek és hatósági engedélyeztetés;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban);
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei;
- tervezői művezetés.
Az eng. tervdok. elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági eng-i eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő – a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített – tervdok. létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel. A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdok. elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdok. elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdok.ra alapozva.
A kiviteli terv díja foglalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Ajánlatkérő részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokban műszaki dok.ként és a kivitelezői feladat és egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést.
A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.
Nyertes AT feladata - többek között - olyan árazatlan (és árazott) költségvetési kiírás készítése, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlattétel céljából való felhasználásra alkalmas.
Nyertes ATnek az engedélyezési és kiviteli terveket az AKnek a KDban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minköv. figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, és kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos költségek teljes egészében nyertes Ajánlattevőt terhelik.
Nyertes ATfeladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás, épeng. Beszerzése, költségei teljes egészében nyertes ATt terhelik.
Az elkészítendő tervdokban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdok szabad, területi korlátozásmentes, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható korlátozásmentes teljeskörű felh-i jogát.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint nyertes AT az általa készített kivitelezési dok-val kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez, szükséges időközönként, AK igényének megfelelően.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 45 mérnöknap
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi TE-ÁOK Oktató Kórháza -6000 Kecskemét, Nyíri út 38., hrsz.: 2385/19. - új nővérszálló építése 2056 m2
Nyertes AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  10
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott T szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Tolna Megyei Balassa János Kórház-Szekszárd
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd; Béri Balogh Ádám u. 5-7., hrsz.: 4727/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 35 mérnöknap
Tolna Megyei Balassa János Kórház - 7100 Szekszárd; Béri Balogh Ádám u. 5-7., hrsz.: 4727/1. - nővérszálló felújítás, átalakítás - funkció váltás 1461 m2.
AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Zala Megyei Szent Rafael Kórház-Zalaegerszeg
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48., hrsz.: 2237
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 35 mérnöknap
Zala Megyei Szent Rafael Kórház -8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48., hrsz.: 2237 - nővérszálló felújítás 3320 m2.
AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház-Szombathely
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130., hrsz.: 1971
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdok. és kiviteli tervdok. elkészítése és szolg nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolg-ok elvégzése:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés;
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése;
- építési eng-i tervek és hatósági engedélyeztetés;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban);
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei;
- tervezői művezetés.
Az eng. tervdok. elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági eng-i eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő – a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített – tervdok. létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel. A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdok. elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdok. elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdok.ra alapozva.
A kiviteli terv díja foglalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Ajánlatkérő részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokban műszaki dok.ként és a kivitelezői feladat és egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést.
A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.
Nyertes AT feladata - többek között - olyan árazatlan (és árazott) költségvetési kiírás készítése, mely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlattétel céljából való felhasználásra alkalmas.
Nyertes ATnek az engedélyezési és kiviteli terveket az AKnek a KDban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minköv. figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, és kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos költségek teljes egészében nyertes Ajánlattevőt terhelik.
Nyertes ATfeladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás, épeng. Beszerzése, költségei teljes egészében nyertes ATt terhelik.
Az elkészítendő tervdokban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdok szabad, területi korlátozásmentes, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható korlátozásmentes teljeskörű felh-i jogát.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint nyertes AT az általa készített kivitelezési dok-val kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez, szükséges időközönként, AK igényének megfelelően.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 40 mérnöknap
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház- 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130., hrsz.: 1971 - új nővérszálló építés 1200 m2
Nyertes AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  10
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott T szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

II.2.1)
Elnevezés: Csolnoky Ferenc Kórház-Veszprém
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.; hrsz.: 3292
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése és szolgáltatások nyújtása a KD részét képező műszaki leírás, valamint a nyertes AT által kidolgozott tervezési programban foglalt részletek szerint.
Nyertes AT feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezési program kidolgozása az AK és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés.
AK részéről elvárás a tervek elkészítésénél a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A terveket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a tervezés tárgyát képező létesítmény megkapja valamennyi szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljár.-ban műszaki dokumentációként és a kivitelezői feladat egyértelműen elvégezhető legyen. A terveknek magukba kell foglalni a projektarányos akadálymentesítést. AT feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.A tervezési feladat adott költségkeretre történő tervezés. A kiviteli terv alapján készítendő költségvetésnek a TERC ÖN költségvetés készítő program tételeivel, „K” képzett, „M” módosított és összevont tételek alkalmazása nélkül kiírhatónak kell lennie.A kiviteli tervdok.elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A kiviteli tervdok. elkészítésének díja foglalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljár. során.
Nyertes AT feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése. Ennek költségei teljes egészében nyertes AT-t terhelik.
Nyertes AT a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Tervezői művezetés biztosítása,
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás nyertes AT tulajdona marad, de a tervezési díj megfizetésével AK megszerzi a tervdokumentáció teljeskörű felhasználási jogát. Nyertes AT köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint ajánlattevő az általa készített kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végez.
Nyertes AT a tervezői művezetést szükséges időközönként, AK igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap
Csolnoky Ferenc Kórház - 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.; hrsz.: 3292 - nővérszálló felújítás 4081 m2.
AT tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a KD-k részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap)  15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020.április 30.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban (valamennyi részben) nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és a 3. § (2)-(3) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fej. megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a GSZ (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja AK.
AT élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bek. megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges AT (közös AT) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bek. előírt kamarai nyilvántartással rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett GSZ-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. AT-nek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (2) bekezdése).
AK a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben a 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bek. előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) valamennyi részben csatolni szükséges valamennyi - élő és a vizsgált időszakban megszűnt – pénzforg. szla-ra vonatkozóan a pénzforg. szla-t vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az AT (közös AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:a vezetett pénzforg. szlaszáma, a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pü-i intézmény az adott pénzforg.szla), volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. p) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rend. II. Fejezetének megfel., az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az AK által meghatározott alk-i köv-nek.
Az AK a bírálat során az alk-i köv-nek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rend 2. § (5) bek. alapján elfogadja a GSZ (AT, adott esetben kapacitásait rend. bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A GSZ-nek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alk-i köv-nek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formany-ban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk-i köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon köv-nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-re, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alk-i köv. esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felkérése esetén szükséges.
A min. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk-i köv-nek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk-i köv-t (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha AT (közös AT) az előírt alk-i köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk. felt. vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az а szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a GSZ alk. igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65 § (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd GSZ tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bek. szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) valamennyi rész esetén, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§(3) bek a) pont alapján AT (közös AT-k) részéről csatolandó az AF feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közb. elj. tárgya (tervezési szolg.) szerinti szolgáltatások ismertetése.
Az M/1. alk. köv-nek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) K. r. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A refig/refnyil. tartalmazza legalább:
- a szerz. kötő másik fél megnevezését, címét;
- a ref. adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szolg. tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alk. minimumköv-nek való megfelelés megállapítható);
- a szolg. mennyiségét (alapterület);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési hi), év/hónap/nap bontásban);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
AK a 321/2015. (X. 30.) K. r. 22. § (5) bekezdése szerint jár el.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolandó: a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember végzettségére vagy képzettségére, valamint szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban, a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma), a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy az AT (közös AT-k) nyertessége esetén a szerz. teljesítésében személyesen részt vesz, a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre áll.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közb. elj-ban ajánlatának benyújtásakor a K.r.-ben II. Fej. megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1., M/2.pontokban az AK által meghat. alk.köv-nek.
Az AK a bírálat során az alk.köv-nek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a GSZ (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A GSZ-nek az egyszerű nyilatkozatát a formany. IV. része „” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alk.köv-nek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formany-ban feltüntetni.
AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6) bek-t. Közös ajánlattétel esetén a közös AT mindegyikének külön EEKD -t kell benyújtania.
A fent ismertetett alk. köv esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(8) bek szerinti felkérése esetén szükséges.
A min. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r.t24. § (1) bek szerint kell alk-t igazolniuk.
AK alkalmazza a Kbt. 65. § (7) bek-t.
A Kbt. 65. § (9) bek alapján az M/1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köv.teljesítésének igazolására/ az M/2. pontban előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására, az AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alk. köv-ben elvárt szakmai tapasztalat/ elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben.
Nem használhatja fel a GSZ alk. igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65 § (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd GSZ tekintetében az elj-ban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely referenciában foglalt és a szolgáltatással érintett építmény(ek) alapterülete elérte vagy meghaladta az
1. rész esetében az 1600 m2-t;
2. rész esetében az 1700 m2-t
3. rész esetében az 1400 m2-t
4. rész esetében az 1500 m2-t
5. rész esetében az 1000 m2-t;
6. rész esetében a 2400 m2-t
7. rész esetében a 900 m2-t
8. rész esetében a 3000 m2-t
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több referenciával is teljesíthető!
Több részre történő ajánlattétel esetén: Az egy vagy több referenciával igazolt összmennyiségnek (szolgáltatással érintett építmények össz-alapterülete - m2) legalább annyinak kell lennie, mint a megajánlott részek tekintetében előírt mennyiségek (szolgáltatással érintett építmények össz-alapterülete - m2) összege.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
valamennyi rész esetében, ha nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik:
- É szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- legalább az É szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
b) legalább 1 fő építménygépész tervezővel, aki rendelkezik
- G építmények gépészeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
- legalább a G szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
c) legalább 1 fő építményvillamossági tervezővel, aki rendelkezik
- V építményvillamossági tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
- legalább a V szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
továbbá alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 4. és 7. rész esetében, ha nem rendelkezik az a)-c) pontok szerinti szakembereken felül
d) legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik
- T Tartószerkezeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
- legalább a T szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M/2. a)-d) alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. Az adott szakembernek a szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján meg kell felelnie az adott tervezési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
A szakemberek közötti átfedés az egyes részeken belül megengedett. Több részre történő ajánlat esetén egy szakember legfeljebb két részre vonatkozóan vonható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009(IX.15.) Korm.r., 266/2013(VII.11) Korm.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AT valamennyi rész esetén a Kbt. 135. § (8) bek alapján a szerződéses ellenérték 30 %-nak megfelelő összegű előleg kifiz-t kérheti. Az előleg a rész/végszámlák összegéből arányosan kerül elszámolásra. AT előleg igénylése esetén köteles Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. Részszámlák benyújtása a szerztervben foglaltak szerint. A szerz finanszírozása EU által biztosított támogatásból,utófinanszírozással történik.Szerz biztosítékai valamennyi rész esetén késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
Jótállás: A szerződés alapján szállított valamennyi munkarész vonatkozásában a használatbavételi engedély (4.,7. rész)/szakhatósági eljárások (1-3, 5-6.,8.rész) lezárultától számított 36. hónap utolsó napjáig.
AK rendelkezésre állási biztosíték nyújtását írja elő, mértéke részenként a nettó tervezői díj 5%-a.
A mellékköt-et és a részletes fizetési felt-ket a szerzterv. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) AK az AF-t kiegészítő KD-at elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen biztosítja/elérhetővé teszi az EKR-en keresztül.2.) AK a Kbt. 56. § (1) bek. alapján biztosítja a kieg. táj. lehetőségét. 3.)A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: P.1.) és M.1.-M.2. pontok. 4.) 1. ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám 50, belül alszempontok 1.a. tervezési díj (nettó HUF), súlyszám: 45; 1.b. tervezői művezetés díja/ 1 mérnöknap (nettó HUF), súlyszám: 5; Az adható pontszám: 0–10. Az ajánlati ár: a fordított arányosítás módszere. A 2.,3., 4 és 5. részszempontok: egyenes arányosítás módszere. AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján 60 hónapban határozza meg 2.,3.,4.,5. részszempont legkedvezőbb szintjét. 5.) Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat ((EKR űrlap), tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell tenni. (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (Nemleges nyil. is) , az AT EEKD-ba foglalt a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyil-t, a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpont sz. nyilatkozatot (EKR űrlap), kapacitás nyújtó EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bek. sz. nyil(EKR űrlap), a Kbt. 65. § (7) bek. sz. nyil., csatolni kell azon cégjegyz. jog. személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. 6.) Foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.]Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban. (űrlap) 7.) Kozös AT esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.8.) AK a Kbt. 71. §-a szerint rendel el hp-t, a hp. keretében bevont GSz esetén nem biztosít újabb hp-t. 9.) AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek foglaltakat.10.) AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, 1., 2., 3., 5. rész: min. 8 000 000 HUF/kár és min. 12 000 000 HUF/év, 6., 7., 8., részek esetében: min. 12 000 000 HUF/kár és min.20 000 000 HUF/év, 4. rész esetében: min.20 000 000 HUF/kár és min. 40 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai fel.bizt.sal rendelkezni. ATnek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyíl-ot kell csatolniuk.11.) FAKSZ: Dr. Varga Dóra Katalin – 00155 12) AK nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. 13.) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.14) AT köteles a felújítandó, átalakítandó épületre vonatkozó esetlegesen felmerülő szerzői jogi hozzájárulásokat beszerezi15) Az ajánlati felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: Jelen Szerződés a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, 2020. április 30. napjáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások (4. és 7. rész esetében a használatbavételi eljárás) lezárásáig hatályos. Az egyes részteljesítési határidők, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szerződés időtartama (kezdő és befejező időpontja) tervezetten került meghatározásra, a szerződés hatálybalépésének dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében alakul. Amennyiben az eljárás lefolytatásának időigénye a tervezetthez képest elhúzódik, úgy a szerződés kezdete az összegezés kiküldéséhez és a moratóriumhoz igazodik. 16) AK a IV.2.6. alatt 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák