Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/170
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.04.
Iktatószám:15024/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Teljesítés helye:1140 Budapest, Hungária körút 202.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bek.)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16695061
Postai cím: Bethesda Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sűrű Diána
Telefon: +36 14222705
E-mail: suru.diana@bethesda.hu
Fax: +36 13649070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bethesda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552202018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Gál és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: AK19214
Postai cím: Falk Miksa u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Katalin
Telefon: +36 13730140
E-mail: iroda@galnet.eu
Fax: +36 13730141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bethesda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552202018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bek.)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bethesda Gyermekkórház új épületszárny tervezés
Hivatkozási szám: EKR000552202018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés alapján „MRE Bethesda Gyermekkórház új épületszárnya kialakítása tervezési munkái”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bethesda Gyermekkórház új épületszárny tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1140 Budapest, Hungária körút 202.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés alapján „MRE Bethesda Gyermekkórház új épületszárnya kialakítása tervezési munkái”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az MRE Bethesda Gyermekkórház a 1059/2017. (II.17.) Korm.határozat alapján, a Bethesda utcai telephelyén megvalósuló új épületszárny generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói jóváhagyást, a tervezési fázisoknak megfelelően.
A Bethesda utcai telephelyen az új épületszárny a korábban L alakú főépület Hungária körúti szárnyának folytatásaként az udvar felé kiterjedve, U alakú formában épül, összesen 8 szinttel és két mélygarázs (részint raktár és gépházi) szinttel. Mindezek tervezett bruttó szintterülete összesen 20.969,74 m2.
A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges:
- tervezési előkészítő feladatok elvégzése
- koncepciótervek elkészítése
- beépítési vázlatterv elkészítése
- engedélyezési tervek elkészítése
- további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- engedélyek beszerzése
- kiviteli tervek elkészítése (beleértve a belsőépítészeti kiviteli tervet is)
- pallértervek készítése
- tervezői művezetés (a tervezői díj 10 mérnöknap tervezői művezetést foglal magában, az ezen felüli esetleges ajánlatkérői igény tekintetében az ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontban tesz ajánlatot)
- árazatlan költségvetés összeállítása
- részletes tervezői árazott költségvetés elkészítése
- kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban tanácsadóként részvétel
- részvétel a beruházáshoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó kooperációkon (a kivitelezés időszakában), az ajánlatkérő igénye szerinti rendszerességgel, de minimum 3 hetente.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány (szakemberek) többlettapasztalata (hónap) 30
2 3. Többletreferencia (olyan referencia, amely során 18 éven aluli személyek részére oktatási és/vagy szociális és/vagy egészségügyi célú épület generáltervezése (engedélyes- és kiviteli tervezésére) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték technikai szám a hirdetmény feladása érdekében. II.2.7. pontban meghatározott szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 196 nap. II.2.5) folytatás:1.értékelési részszempont: Ajánlati ár–összsúlyszám: 50,1/a. értékelési alszempont:Összesen nettó ajánlati ár (nettó, HUF)–súlyszám:40,1/b. értékelési alszempont:Tervezői művezetés díja (nettó HUF/½ (fél) mérnöknap)–súlyszám:10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:1) Nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) b. meghatározott kizáró okok fennállnak. 2)AK-nek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik,v akivel szemben az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja: 1)Előzetes igazolás: Kbt.69.§(1).,321/2015 Kr. 1.§(1)bek. alapján EEKD, alátámasztó igazolások: Kbt.69.§(4)b. 2)Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. (1) b., ill. Kr. 1.§ (1) bek. alapján az EEKD Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött formanyomtatványával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt.62.§(1)és(2)b.kizáró okok. 3)Az ajánlattevő nyíl., h nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) b. kizáró okok szerinti alvállalkozót. Kr.15.§(1)b.alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v.más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. nyilatkozatot nyújt be.AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet,akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 4) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. Kbt. 69.§ (11) b. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről megküldött igazolást(Nemleges nyíl. is). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát erre vonatkozó külön nyíl. nélkül vélelmezi. 5) Öntisztázás lehetősége:Kbt.64.§(1)-(2)b. 6)A 424/2017(XII.19.)Kr.12.§(2)b.alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben már benyújtott. Nyilatkozik arról,mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e ,h.a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h.azt mely eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Nyilvántartásban szereplés:A 322/2015 Kr. 8. § (1) b. és a Kbt. 65. § (1) b. c) pontja alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét (Magyar Mérnöki Kamara), illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyeljogosítvánnyal v szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ha nem szerepel AK által elérhető elektronikus nyilvántartásban, azaz AK nem tud minden kétséget kizáróan meggyőződni ajánlattevő kamarai névjegyzékben való szerepléséről, Kbt.69.§-a szerinti igazolás benyújtása körében kell benyújtania, figyelemmel a Kbt. 69. §(11)b.-re is. A 322/2015 Kr. 8. § (2) b. alapján a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a névjegyzékben.A Kbt. 65. § (9) b. alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,szervezeti tagság v engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. (Kr.) alapján ajánlattevőnek az EKD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A részletes adatokat tartalmazó igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az Ajánlattevőknek elegendő az alkalmasságukat az EKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni.
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr.19.§ (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napján létező pénzforgalmi számlájára (vagy alszámlájára) vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: vezetett pénzforgalmi számla száma, számlanyitás dátuma, volt-e a felhívás feladását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban bármelyik számlán 30 (harminc) napot meghaladó sorbaállítás. Ajánlattevő csatoljon külön cégszerű nyilatkozatot, amelyben megadja az ajánlati felhívás feladásának napján létező valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A „sorbaállítás'' kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Az eltérő banki gyakorlatra tekintettel ajánlatkérő azt is elfogadja, ha az igazolás sorban állás vonatkozásában tartalmaz közlést.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. A Kr. 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő az irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fenti P/2. és P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat, illetve beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal is igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 (huszonnégy) hónapban egynél több alkalommal 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményét azért nem tudja igazolni az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után jött létre, vagy kezdte meg működését (újonnan piacra lépő szervezet), úgy az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 150.000.000 (százötvenmillió) Ft-ot.
P/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében nem éri el összességében a 150.000.000 (százötvenmillió) Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), részletes információk megadásával, alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (3) a) és (3a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített (átadás-átvétellel lezárt, befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, és a 321/2015 Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015 Kr. 21. § (3) b) és (3a) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése a releváns képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása.
Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és a szakember kamarai nyilvántartási számát.
Ajánlattevőknek meg kell jelölniük minden egyes szakember vonatkozásában, hogy mely szakembert melyik pozícióra jelölik.
M3) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (3) f) pont alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó nyilatkozat benyújtása.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
M/1/1). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (átadás-átvétellel lezárt, befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább egy összességében legalább 7500 m2 bruttó szintterületű közhasználatú épület vagy középület engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1/2). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (átadás-átvétellel lezárt, befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább egy, fekvőbeteg és járóbeteg ellátást is nyújtó egészségügyi épület engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1/1) és M/1/2) alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében az átadás-átvétel teljes körűen megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a közös ajánlattevők megállapodása keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt feladatokat az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette tekintettel a 321/2015 Kr. 22.§(5)bek.-ben foglaltakra is. M/1/1) és M/1/2) szerinti referencia teljesíthető ugyanazon szerződéssel is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakembereket:
M/2/1) 1 fő építész tervező, aki az általános építmények teljes körű építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele: É), továbbá jogosultsága szerinti minőségben részt vett legalább egy közhasználatú épület vagy középület tervezésében és legalább egy, fekvőbeteg és járóbeteg ellátást is nyújtó egészségügyi épület tervezésében;
M/2/2) 1 fő statikus tervező, aki teljes körű tartószerkezeti tervezői vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T), továbbá jogosultsága szerinti minőségben részt vett legalább egy közhasználatú épület vagy középület tervezésében;
M/2/3) 1 fő épületgépész tervező, aki teljes körű épületgépészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G), továbbá jogosultsága szerinti minőségben részt vett legalább egy közhasználatú épület vagy középület tervezésében;
M/2/4) 1 fő épületvillamossági tervező, aki teljes körű épületvillamossági tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V), továbbá jogosultsága szerinti minőségben részt vett legalább egy közhasználatú épület vagy középület tervezésében. Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető.
Az M/2/1 teljesíthető ugyanazon projekt keretében szerzett szakmai tapasztalattal is.
Ajánlatkérő az M/2 alpontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint, az M/2 alpontban írt kategóriájú, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három naptári évben legalább 5 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A tervezési díj kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Elszámolás és kifizetés gyakorisága a szerződéstervezetben meghatározottak szerint történik.
Biztosíték (Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint): jólteljesítési biztosíték, Jótállás időtartama: 36 hónap, a tervek alapján elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától.
Kötbér: késedelmi, hibás teljesítési és teljesítés elmaradásával kapcsolatos, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. A tervezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többi feladattól elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggenek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR-re vonatkozó általános információkat a közbeszerzési dokumentumok (KD) – Útmutató az ajánlattevők részére c. fejezete tartalmazza részletesen. Az EKR használatához az EKRr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, felhívja azonban a figyelmet, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) a meghatározott résszempontok és azokhoz tartozó súlyszámok alkalmazásával. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont. 1.részszempont (alszempontonként):KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ2016.évi147.szám) 1. melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás, 2. részszempont:1. mell. A. bb) pont egyenes arányosítás, 3. részszempont: 1. mell B. 1. pontja pontozás (pontkiosztás)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
6) Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2)P/1-P/3.;III.1.3 M/1-M/3.
7) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
8) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9) FAKSZ: dr. Varga Katalin, lajstromszám: 00661.
10) A helyszíni bejárás időpontja, helye: 2018.09.13. 10:00 óra,2018.09.20. 10:00 óra, 1146 Bp., Bethesda u. 3.
11) A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
13) Ajánlatkérő felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben (min. 30.000.000.-Ft / kár és 60.000.000.-Ft/év), illetve felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 11.§-ra.
14) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15) Személyi állomány tapasztalata (segédtáblázat), „3. részszempont: többletreferencia” (referenciatáblázat) + igazolások csatolása ajánlatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák