Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/164
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.26.
Iktatószám: 15174/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, 2060 Bicske
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bicske IMCS építése és rakodó áthelyezése
Hivatkozási szám: EKR000713412020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása, a pályaudvar és a közösségi közlekedés fejlesztése, kapcsolódó létesítményeik kivitelezése és tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bicske IMCS építése és rakodó áthelyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45111100-9
45111200-0
45111213-4
45111220-6
45111230-9
45111240-2
45112100-6
45112700-2
45112710-5
45112730-1
45221213-8
45221220-0
45221230-3
45221243-7
45223300-9
45223320-5
45231000-5
45233120-6
45233123-7
45233125-1
45233127-5
45233128-2
45233162-2
45233290-8
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45233320-8
45234100-7
45234113-1
45234115-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bicske vasútállomás területén az alább részletezésre kerülő építési beruházások és kapcsolódó létesítményeik kivitelezése és tervezése.
1. Kiviteli tervek elkészítése az alábbi elemek tekintetében:
• Közműhálózat kialakítása.
• Vasúti rakodórámpa kialakítása, ahhoz kapcsolódó rakodóvágányok jelenlegi vágányképbe történő bekötése, figyelembe véve az üzemeltetői, hatósági előírásokat.
• Közvilágítás.
• Vasútépítéshez tartozó zajvédőfal terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése.
• AT feladata, hogy a meglévő építési engedélyek – a szakaszos forgalomba helyezés érdekében – az egyes projektelemekre vonatkozóan megbontásra kerüljenek, figyelembe véve az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásait. Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.
2. Egy új nyugati elkerülő, 2*1 sávos, 7,5 méter széles út építése ~1 300 méter hosszon (1+1 méter széles padkával), ami összeköti a 8101 j. és a 8126 j. utakat, tehermentesítve ezzel a Csákvári utat.
3. Az új elkerülő út kialakítása során a meglévő, de közúti forgalom részére át nem adott vasúti felüljárót fel kell újítani, a szakági terveknek megfelelően ~50 méter hosszon, majd ennek meghosszabbításaként kell az elkerülő utat kiépíteni. Az út melletti vízelvezető árkokat a tervek alapján ki kell alakítani.
4. A Móricz Zs. utca nyomvonalának folytatásaként új összekötő, 2*1 sávos, külterületen 7,5 méter széles, belterületen 6,5 méter széles út építése ~ 1 500 méter hosszon, amely így kapcsolatot teremt a vasútállomás és az új elkerülő út között. A nyugati elkerülő út vasúti hídja előtt egy új körforgalom létesítése (0+540 kmsz-ben), amelybe csatlakozik a tervezett állomásra vezető összekötő út. Az út melletti vízelvezető szikkasztóárkokat a tervek alapján ki kell alakítani.
5. A Szent István utca ~ 50 méter hosszon épül át. A Móricz Zs. utca, valamint a Szent István utca átépítése keretében az úttal párhuzamosan elválasztott ~ 1 100 m gyalogos- és ~ 130 m kerékpárút építése.
6. A Móricz Zs. utca átépítése az állomás előtti területen, a felvételi épület vonaláig, kialakítva ezzel az új állomási előteret, 5 db autóbusz indulási hellyel, 2 db taxiállással, 12 db K+R és 10 db akadálymentes parkolóállással, gyalogosfelületekkel, gyalogosátvezetéssel, növénytelepítéssel. Ezen projektelem kapcsán ki kell alakítani a leendő felvételi épület közműcsatlakozásait is, oly módon, hogy annak jövőbeni bekötése a legkisebb bontással és újraépítéssel járjon. A Móricz Zs. utcában található ingatlanokhoz vezető kapubehajtók felújítása (összesen 26 db).
7. Az állomás melletti rakodó, illetve a XII. és XIII. vágányok helyére autóbusz parkolóállások (Móricz Zs. utca 0+890 kmsz-ben behajtó, 1+007 kmsz-ben kihajtó) és P+R parkoló (1+081 kmsz-ben) kialakítása. A hosszútávú buszparkolóban 8 db autóbusz tárolására elegendő hely, a P+R parkolóban 136 db férőhely (melyből 3 db akadálymentes) kerül kialakításra.
8. A Móricz Zsigmond utcában a felvételi épület mellett 132 db fedett B+R tároló létesítése.
9. A rakodó áthelyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése az AT feladata (az 1 sz. vasútvonal fejlesztésének figyelembevételével). A vasúti rakodórámpát és rakodóvágányt a vasútvonal mentén Tatabánya irányába át kell helyezni, a meglévő vágányképhez igazítottan. Kapcsolatát az új összekötő úttal ki kell alakítani. A rakodóvágányhoz tervezett közvilágítást ki kell építeni, illetve a meglévő rakodót és hozzá kapcsolódó vágányokat szükséges mértékben el kell bontani. Bicske állomás jelenlegi rakodókapacitásának elbontását az új rakodó és rakterület kiépítését követően lehet megkezdeni. A jelenlegi, építési engedéllyel rendelkező tervek alapján a rakodóvágány építési hossza ~ 700 méter. A régi vágány bontási hossza ~ 900 méter.
10. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások elvégzése, az AT által készített kiviteli tervek alapján.
11. A vasúti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a déli P+R parkolóig ~30 méter hosszon, valamint az így kialakított új vasúti gyalogos aluljáró végén a déli P+R parkoló lifttel való megközelítésének kialakítása.
12. A tervdokumentációnak megfelelően, támfal építése szükséges az állomás melletti új P+R parkoló és a vágányok közötti magasságkülönbség miatt. A támfal kiépítése egyben a zajárnyékoló fal alapozását is adja.
13. A vasútállomás déli oldalán a Csákvári úton egy körforgalmi csomópont építése (0+572 kmsz-ben), amelyből megközelíthető a Csákvári út, a Kinizsi utca, az új, déli P+R parkolóba vezető út, valamint a tervezésre kerülő közúti aluljáró. A Kinizsi utcai ághoz csatlakozik a Szondi utcai szervizút. A kivitelezés során az új közúti aluljáró tervezőjével folyamatos egyezetetés szükséges. A Csákvári út ~60 méter, a Kinizsi Pál u. ~110 méter hosszon épül át. A vasútállomás déli oldalán 200 férőhelyes P+R parkoló (melyből 8 db akadálymentes) építése, valamint 40 db B+R kerékpártároló építése, növénytelepítéssel. A déli P+R parkoló építését megelőzően a terület rendezése fakivágással, épületbontással. A kivitelezés minden ütemében az 1. sz. vasútvonal folyamatos üzemét biztosítani szükséges.
14. ~50 méter hosszon, balra kanyarodó sáv építése a 8126 j. Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton, melyhez ~160 méter hosszon, 4,7 méter szélességben burkolatszélesítés szükséges az út jobb oldalán.
15. A 8101 j. Biatorbágy-Tatabánya összekötő úton ~70 méter hosszon (+ 10-10 méter kifuttatással) kopóréteg csere szükséges.
16. A kivitelező feladata továbbá az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése.
A kivitelezés minden ütemében az 1. számú vasútvonalon az átmenő vágányoknál a 80 km/h, a megelőző vágányoknál a 40 km/h sebesség folyamatos biztosítása szükséges.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, valamint az áttervezés sajátosságai következtében változhatnak.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
FOLYTATÁS A II.2.9) PONTBAN KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 24 hónap) 10
2 2.2 Az M.2.2. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 24 hónap) 10
3 2.3 Az M.2.3. b) pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 29 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2019-00034 (Támogatás intenzitása 100%)
II.2.14) További információ:
_________________________________________________________________________
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése FOLYTATÁSA KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL
PST kód: I000.07.82.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.
Releváns jogszabályok:
1996. évi LVIII. törvény,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II.fej.ben foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.
Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek. alapján:
NY.1.) AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.
NY.2. AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§(11) bek-re is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTábannem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.)
NY.2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd-i szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében , illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(6);(11) bek, a Kbt.69 §(11) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési és/vagy felújítási feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési és/vagy felújítási feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 5.000.000.000 Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetén mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 13 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 (kilencvenhat) hónapban) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra a vonatkozó referenciával/referenciákkal:
a) közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával, mely tartalmazott min. 1 db közlekedési csomópont építését és/vagy átépítését és/vagy felújítását
b) közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával, mely tartalmazott min. 2.100 m belterületi és/vagy külterületi közút építését és/vagy átépítését és/vagy felújítását
c) vasúti referenciával, mely tartalmazott vasúti vágány kiépítését és/vagy átépítését és/vagy felújítását
d) min. 18 m hosszú vasúti gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy gépjármű forgalom számára átadott aluljáró építését és/vagy átépítését és/vagy bővítését és/vagy felújítását tartalmazó referenciával
Az előírt alkalmassági köv. igazolására minden az a) c) és d) alpontnál - maximum 1 db, a b) alpontnál maximum 3 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni.
Az M.1.referencia igazolás esetében a legfeljebb 6 db szerződésnek le kell fednie valamennyi felsorolt alkalmassági követelményt.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M.2.1. min. 1 fő, aki rendelkezik,
a) a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai tapasztalattal, és
b) legalább 24 hónap, országos és/vagy helyi közút építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy helyettes építésvezetői és/vagy helyettes főépítésvezetői szakmai gyakorlattal, és
M.2.2. min. 1 fő, aki rendelkezik
a) a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai tapasztalattal, és
b) legalább 24 hónap műtárgy építés és/vagy átépítés és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői, és/vagy főépítésvezetői és/vagy helyettes építésvezetői és/vagy helyettes főépítésvezetői szakmai gyakorlattal.
M.2.3. min. 1 fő, aki rendelkezik,
a) a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai tapasztalattal, és
b) legalább 12 hónap vasútépítés és/vagy átépítés és/vagy felújítása területén szerzett szakmai gyakorlattal.


Az M/2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. és (2) bek. a)-b) pontokban foglaltakat érti.
AK „közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerinti fogalmat érti, kivéve a 19/1994. (V.31) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c)-d) pontokban foglaltakat.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, vagy korszerűsítését érti.

AK „felújítás” fogalma alatt, meglévő közúti létesítménnyel kapcsolatos olyan kivitelezési munkálatokat ért, mely a teljes pályaszerkezetet és/vagy alépítményt is érintő, műtárgyak esetében (pl.: aluljáró, áteresz, stb.) pedig szerkezeti beavatkozásokat is tartalmazó beavatkozásokat is tartalmaz (AK a kizárólag kopóréteg cserére vonatkozó felújítási referenciát, műtárgyak esetében a homlokzat felújítási referenciát nem tudja elfogadni).
Főépítésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki több különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, vagy a felelős műszaki vezető.
Építésvezető - helyettes alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Főépítésvezető helyettes alatt olyan szakembert kell érteni, aki a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, azaz AZ ÁTFEDÉS NEM MEGENGEDETT.
A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi- , Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a szerződés tervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.
A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Jótállás: 36 hónap
Pénzügyi fed. forrása: IKOP-3.2.0-15-2019-00034.
A 272/2014 (XI.5.) Kr. 1. mell.134/B1 pontja alapján 30 % előleg nyújtására kerül sor, a biztosíték 134/B2 pont szerint történik.
Az előleg szállítói, a többi kifizetés utófinanszírozású.

A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/B. §, a Kbt. 135. § (l)-(3) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r., 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja. Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.
A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Tartalékkeret: 2%
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal –elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Indokolás: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a kivitelezési feladat során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is és időbeni elhúzódása is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.1, 2.2 és 2.3 esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1, 2, 3 minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1.000.000.000.-Ft/év és 300.000.000.- Ft/káresemény kivitelezői felelősségbiztosítási szerződés valamint 300.000.000.-Ft/év és 150.000.000.-Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.4. pont szerinti valamint az 1.-3. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1-2.3. pont - „MV-KÉ” jogosultság
5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.
9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
13. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 millió nettó- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
14. Szakmai ajánlat a Dokumentációban foglaltak szerint..
15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.
16. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a kivitelezési feladat során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is és időbeni elhúzódása is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
17. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Pete Judit; lajstromszám: 00353; dr. Wellmann-Kiss Katalin: lajstromszám: 00241

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák