Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/165
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.27.
Iktatószám:15263/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 2060 Bicske;Magyarország, 2060 Bicske;Magyarország, 2060 Bicske
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000314862020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000314862020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bicske vasútállomás felvételi épület tervezése
Hivatkozási szám: EKR000314862020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kivitelei tervdokumentációjának elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútállomás felvételi épületének tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71242000-6
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71251000-2
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321000-4
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomás felvételi épületére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése ,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése.
A tervezési terület a város központi-déli részén, a Vasútállomás épületének helyet adó ingatlan és annak közvetlen környezete.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A meglévő felvételi épület átalakításával új, korszerű, akadálymentesített felvételi épületet kell tervezni. Az állomás épületét úgy szükséges megtervezni, hogy jelenleg az épületben található, D55 típusú állomási biztosító berendezést, továbbá az épület nyugati felén található kapcsolókertet és GSM-R tornyot a helyén kell hagyni. A tervezés során biztosítani szükséges továbbá a felvételi épületbe becsatlakozó peronokhoz vezető gyalogos aluljáró kapcsolatát.
A felvételi épület tervezésekor fel kell mérni a Város, a MÁV Zrt., valamint a VOLÁNBUSZ területi és funkcionális igényeit, és ezek figyelembevételével szükséges az épületet megtervezni. A felvételi épület tervezésekor szempont, hogy a város vezetésének kifejezett kívánsága az egykori, elbontott állomásépülethez hasonló megjelenésű épületegyüttes tervezése.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.1.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.1.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútáll. területén közúti aluljáró terv.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71246000-4
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése,
6. Közúti biztonsági hatásvizsgálat felülvizsgálata.
A tervezési terület a Szent István utca és a Móricz Zsigmond utca útcsatlakozásnál, a vasútvonal feletti átközlekedést jelenleg biztosító, lebontásra kerülő gyalogos felüljárónál található.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A projekt keretében tervezendő a vasúti pálya alatt közúti, valamint kerékpáros és gyalogos aluljáró, amely a Szent István út és a Csákvári út közúti és gyalogos, valamint kerékpáros kapcsolatát biztosítja majd.
A közúti aluljáróban és az abból kiérkező útpályán min. 2x1 forgalmi sáv épül, min. 6,00 m burkolatszélességgel. A gyalog- és kerékpárút szélessége min. 4,0 m.
Szent István út, közúti aluljáró B.V.c.C tervezési kategóriába tartozik, a tervezési sebesség 30 km/h.
A közúti aluljáró tervezését úgy szükséges elvégezni, hogy a vasút északi oldalán a Szent István út és a Móricz Zs. u. csomópontjához, a déli oldalon pedig a Kinizsi u., Csákvári u., Szondi u. csomópontjában megépülő körforgalomhoz csatlakozzon.
A közúti aluljáró tervezése során a jelenlegi vágányképhez, illetve a területen található felsővezetéki keretelemekhez kell igazítani a tervezett létesítményt, azonban a tervdokumentáció nem lehetetlenítheti el az esetlegesen megvalósuló Bia-Tata fejlesztést sem.
A közúti aluljáró kiviteli tervdokumentációját úgy szükséges összeállítani, hogy a tervezést követő kivitelezés során a 1 sz. vasútvonal zavartalan közlekedését folyamatosan biztosítania kell a kivitelezőnek. (Az átmenő és megelőző vágányoknál a 80 illetve 40 km/h sebességre kell tervezni.)
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.2.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.2.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2.1)
Elnevezés: Bicske vasútáll. akadálymentesítés fokának terv.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71246000-4
71251000-2
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Bicske vasútállomásán lévő vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
2. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével),
3. Kiviteli terv-dokumentáció készítése,
4. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése,
5. Tervezői költségbecslés készítése.
A tervezés során kiemelt szempont, hogy a tervezett projektelem az esetlegesen megvalósuló Biatorbágy-Tata vasútfejlesztést ne lehetetlenítse el.
A meglévő peronok és azok a gyalogos aluljáróból történő akadálymentes megközelíthetőségének, valamint az ehhez kapcsolódó projektelemek akadálymentes kialakításának megtervezése. Az akadálymentesítés tervezésekor fel kell mérni a Város, valamint a MÁV Zrt. igényeit, és a hatályos előírásoknak megfelelően, ezek figyelembevételével szükséges az akadálymentesítést megtervezni. A tervezés során a költséghatékonysági szempontokat szem előtt kell tartani.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.3.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
2 2.2. Az M.2.3.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034, Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok mindhárom rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja mindhárom rész vonatkozásában:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Kr.”) 1. § (1) bek. szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum („EEKD”) benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. §-ra is). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások mindhárom rész vonatkozásában:
SZ.1/ Ajánlatkérő – valamennyi rész tekintetében - előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: SZ:1/ Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 65. § (6)-(9) és (11) bek., 67. § (3) bek., a Kr. 24. § (1)-(2) bek. előírására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja mindhárom rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kr. 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az igazolás módjával kapcsolatban további tájékoztatás a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összességében nem éri el:
- az I. rész esetében a 70.000.000,- forintot,
- a II. rész esetében a 135.000.000,- forintot,
- a III. rész esetében a 35.000.000,- forintot.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha ajánlattevő a magasabb értékű alkalmassági követelménynek való megfelelését igazolja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja mindhárom rész vonatkozásában:
ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában ig. kell, hogy az alk. felt. megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazd. szer. egyszerű nyil. az alk. köv. való megfelelés tekintetében. Közös AT mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. AT a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szolgáltatásinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek.szerinti referenciaig. vagy nyil.
A ref. igazolásnak, vagy referencia nyil-nak min. a köv. kell tart.:
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- a szolgáltatások tárgya és mennyisége (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolg. veszi figyelembe.
M/2. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint azok szakmai tapasztalatát az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazd. szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alk. min. köv. pontos - felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt. A szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az ig. során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan kiviteli és/vagy engedélyes tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával. mely tartalmazta:
- az I. rész esetében utasforgalmi épület/vagy épület együttes építésének és/vagy felújításának
- a II. rész esetében vasút alatt átvezető aluljáró,
- a III. rész esetében vasúti és/vagy metró peron(ok) akadálymentes különszintű elérhetőségének
tervezését.
Engedélyes tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával a fenti követelményeknek való megfelelés kizárólag abban az esetben igazolható, ha az magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést.
Egy azon referencia több rész tekintetében is bemutatható, illetve mindegyik rész esetében az adott rész vonatkozásában előírt alk. követelménynek való megfelelés legfeljebb egy darab ref.igazolással igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1.1. az I. rész esetében legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik minimum 24 hó utasforgalmi épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésére vonatkozó projektvezetői gyakorlattal.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.1.2. az I. rész esetében legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik minimum 24 hónap utasforgalmi épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésében szerzett gyakorlattal.
M/2.2.1. a II. rész esetében legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik minimum 24 hó vasút alatt átvezető aluljáró kapcsán engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésére vonatkozó projektvezetői gyakorlattal.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.2.2. a II. rész esetében legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik minimum 24 hónap vasút alatt átvezető aluljáró kapcsán eengedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezési tapasztalattal.
M/2.3.1. a III. rész esetében legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik minimum 12 hó országos közforgalmú vasútépítéshez kapcsolódó olyan engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó projektvezetői gyakorlattal, mely tartalmazta a peronok peronaluljáróból történő akadálymentes megközelíthetőségének tervezését.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.3.2. a III. rész esetében legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik minimum 12 hónap országos közforgalmú vasútépítéshez kapcsolódó olyan engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, mely tartalmazta a peronok peronaluljáróból történő akadálymentes megközelíthetőségének tervezését.
Egy azon szakember:
- több rész vonatkozásában előírt M.2 pont szerinti, illetve
- egy részen belüli több
alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében is bemutatható.
Engedélyes vagy engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó szakmai tapasztalat bemutatásával a fenti követelményeknek való megfelelés kizárólag abban az esetben igazolható, ha az magában foglalta az engedélyezési eljárásban való közreműködést is.
Utasforgalmi épület: minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben, egy vagy több közlekedési alágazat közlekedésével (tömegközlekedéssel) összefüggő utasforgalom, valamint utaskiszolgálás, továbbá ezen alágazatok közötti átszállási kapcsolatok megteremtése történik. (pl.: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, helyi közforgalmú autóbusz végállomás épülete, helyi, vagy városi vasútvonal végállomási épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)
Utasforgalmi épületegyüttes: minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott több épületből álló, egységet képező, közforgalmú épületegyüttes, amelyben, egy vagy több közlekedési alágazat közlekedésével (tömegközlekedéssel) összefüggő utasforgalom, valamint utaskiszolgálás, továbbá ezen alágazatok közötti átszállási kapcsolatok megteremtése történik. (pl.: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, helyi közforgalmú autóbusz végállomás épülete, helyi, vagy városi vasútvonal végállomási épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)
Országos közforgalmú vasút: Az a vasút, amely nem helyi és nem saját használatú. A vasúti törvény szerint (1993. évi XCV. tv.) a közforgalmú vasút tevékenysége az ország területére terjed ki.
Projektvezető: Olyan szakember, aki az adott tervezési projektet szakmailag irányítja, tartja a kapcsolatot a Megrendelővel vagy konzorciumi teljesítés esetén a Konzorciumvezetővel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. törvény,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító kötelezettségek, szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés értékének 0,5 vagy 1 %/nap, de legfeljebb a a késedelemmel érintett (rész)teljesítés értékének 15 vagy 20%-a (késedelem típusától függően).
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész) teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Jótállási idő: 36 hónap
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-;
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a,
Fizetési feltételek
Forrás: IKOP
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Előleg igénylésére nincs lehetőség. Tervező 4 számla benyújtására jogosult.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/11/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlati biztosíték: I. rész esetében: 900.000, II. rész esetében: 1.800.000, III. rész esetében 500.000,- forint, mely átutalás esetében a MKB Bank pénzintézetnél vezetett 10300002-20609931-49020322 számú számlára teljesítendő.
2. Ajánlatkérő a megajánlásokat az 1. értékelési szempontok (ár) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján megjelent útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2020/60.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított, a 2. (minőségi) értékelési szempontok (szakember többlet tapasztalata) esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
I. rész esetében minimum 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény
II. rész esetében minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény
III. rész esetében minimum 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti, valamint a 2. minőségi értékelési szempontok szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
- M.2.1.1 pont szerinti szakember: „É” és/vagy „KÉ-VK” és/vagy „KÉ-VA”;
- M.2.1.2 pont szerinti szakember: „É”;
- M.2.2.1 pont szerinti szakember: „KÉ-K” és/vagy „HT” és/vagy „KÉ-VA”;
- M.2.2.2 pont szerinti szakember: „KÉ-K” és/vagy „HT”;
. - M.2.3.1 pont szerinti szakember: „KÉ-K” és/vagy „HT” és/vagy „KÉ-VA”;
- M.2.3.2 pont szerinti szakember: „KÉ-VA”.
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megajánlott szakemberek a fenti jogosultságokkal és aktív státusszal a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
Ha nyertes ajánlattevő az adott pozícióhoz előírt, érvényes, aktív jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
8 Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.
9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
13. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Miski György, lajstromszám: 00020
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák