Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/165
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.27.
Iktatószám:15302/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4225 Debrecen (Józsa), Kiserdő utca, hrsz.: 0120;4031 Debrecen, Egressy Béni tér, hrsz.:16477/37 és 16477/38.;4030 Debrecen, Pohl Ferenc utca, hrsz.:30232/14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek kialakítása I-III. tervezés
Hivatkozási szám: EKR000816012020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívás keretében a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása tervezés I. – III. rész”.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Józsa
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4225 Debrecen (Józsa), Kiserdő utca, hrsz.: 0120
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001 azonosító számú projekt keretében „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Józsa városrészen” projekt megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk (- koncepcióterv, minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmény által leadott, az új építéshez kapcsolódó igények szerint) elkészítéséhez tervező kiválasztása,- melynek eredményeként létrejön egy új 96 férőhelyes, 4 egységes, azaz 8 csoportszobás, minimum nettó 1200 m2 hasznos alapterületű bölcsődei intézmény.
A projekt célja, hogy egy 96 férőhelyes modern és egészséges helyszínt, környezetkultúrát és környezetet biztosító bölcsődei közszolgáltatást nyújtó, a mai kor elvárásainak megfelelő intézményt hozzon létre, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma 0120, területe: 5297 m2 és a Debrecen Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában áll
A fejlesztés közvetlen célja, hogy a Kormány TOP-6.2.1-19 számú Felhívásának keretén belül megtörténjen egy új, energiahatékony, gazdaságosan fenntartható, komfortos, modern és egészséges helyszínt és környezetet biztosító, bölcsődei közszolgáltatást nyújtó intézmény létrehozása, mely a mai kor elvárásainak megfelel, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint kialakított, és komplexen akadálymentesített ((mozgáskorlátozottak számára megközelíthető módon kialakított bejárat, illemhelyiség, megfelelő színkontrasztok alkalmazása, villanykapcsolók megfelelő magasságba tétele, mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentesen megközelíthető parkoló saját telken való kialakítása.
Tervezési feladat részét képezi a konyhai egység komplex tervezése, az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve.
Tervezési feladatot képez a játszóudvar, pihenőkert tervezése, az ingatlan területén elengedhetetlen új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöld felület revitalizáció,
Szükséges az új építésű épület komplett, korszerű épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, villámvédelem, automatika, épületfelügyelet) és épületgépészeti (hideg és melegvíz-, és csatornahálózat, fűtési rendszer, hűtési rendszer, szellőzési rendszer, megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer alkalmazása, stb.) rendszerének kiépítése.
A tervezési feladat elvégzése keretében be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat. Szükséges a tervezői közreműködés biztosítása az engedélyeztetés során, melyet a Megrendelő folytat le.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A koncepció-, valamint engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül akadálymentesítési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül konyhatechnológiai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
4 1.4. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
5 1.5. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül kerttervezési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

II.2.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Db-Tócóvölgy
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4031 Debrecen, Egressy Béni tér, hrsz.:16477/37 és 16477/38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Tócóvölgy városrészen” projekt megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk (- koncepcióterv, minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmény által leadott, az új építéshez kapcsolódó igények szerint) elkészítéséhez tervező kiválasztása,- melynek eredményeként létrejön egy új 96 férőhelyes, 4 egységes, azaz 8 csoportszobás, minimum nettó 1200 m2 hasznos alapterületű bölcsődei intézmény.
A projekt célja, hogy egy 96 férőhelyes modern és egészséges helyszínt, környezetkultúrát és környezetet biztosító bölcsődei közszolgáltatást nyújtó, a mai kor elvárásainak megfelelő intézményt hozzon létre, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma 16477/37, területe: 5000 m2 és a Debrecen Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában áll
A fejlesztés közvetlen célja, hogy a Kormány TOP-6.2.1-19 számú Felhívásának keretén belül megtörténjen egy új, energiahatékony, gazdaságosan fenntartható, komfortos, modern és egészséges helyszínt és környezetet biztosító, bölcsődei közszolgáltatást nyújtó intézmény létrehozása, mely a mai kor elvárásainak megfelel, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint kialakított, és komplexen akadálymentesített ((mozgáskorlátozottak számára megközelíthető módon kialakított bejárat, illemhelyiség, megfelelő színkontrasztok alkalmazása, villanykapcsolók megfelelő magasságba tétele, mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentesen megközelíthető parkoló saját telken való kialakítása.
Tervezési feladat részét képezi a konyhai egység komplex tervezése, az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve.
Tervezési feladatot képez a játszóudvar, pihenőkert tervezése, az ingatlan területén elengedhetetlen új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöld felület revitalizáció,
Szükséges az új építésű épület komplett, korszerű épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, villámvédelem, automatika, épületfelügyelet) és épületgépészeti (hideg és melegvíz-, és csatornahálózat, fűtési rendszer, hűtési rendszer, szellőzési rendszer, megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer alkalmazása, stb.) rendszerének kiépítése.
A tervezési feladat elvégzése keretében be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat. Szükséges a tervezői közreműködés biztosítása az engedélyeztetés során, melyet a Megrendelő folytat le.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A koncepció-, valamint engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül akadálymentesítési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül konyhatechnológiai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
4 1.4. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
5 1.5. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül kerttervezési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

II.2.1)
Elnevezés: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Db-Déli városrész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4030 Debrecen, Pohl Ferenc utca, hrsz.:30232/14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 azonosítószámú projekt keretében „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen – Déli városrészen” projekt megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk (- koncepcióterv, minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmény által leadott, az új építéshez kapcsolódó igények szerint) elkészítéséhez tervező kiválasztása,- melynek eredményeként létrejön egy új 96 férőhelyes, 4 egységes, azaz 8 csoportszobás, minimum nettó 1200 m2 hasznos alapterületű bölcsődei intézmény.
A projekt célja, hogy egy legalább 96 férőhelyes modern és egészséges helyszínt, környezetkultúrát és környezetet biztosító bölcsődei közszolgáltatást nyújtó, a mai kor elvárásainak megfelelő intézményt hozzon létre, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma 30232/14, területe: 8490 m2 és a Debrecen Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában áll
A fejlesztés közvetlen célja, hogy a Kormány TOP-6.2.1-19 számú Felhívásának keretén belül megtörténjen egy új, energiahatékony, gazdaságosan fenntartható, komfortos, modern és egészséges helyszínt és környezetet biztosító, bölcsődei közszolgáltatást nyújtó intézmény létrehozása, mely a mai kor elvárásainak megfelel, a hatályos vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint kialakított, és komplexen akadálymentesített ((mozgáskorlátozottak számára megközelíthető módon kialakított bejárat, illemhelyiség, megfelelő színkontrasztok alkalmazása, villanykapcsolók megfelelő magasságba tétele, mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentesen megközelíthető parkoló saját telken való kialakítása.
Tervezési feladat részét képezi a konyhai egység komplex tervezése, az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve.
Tervezési feladatot képez a játszóudvar, pihenőkert tervezése, az ingatlan területén elengedhetetlen új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöld felület revitalizáció,
Szükséges az új építésű épület komplett, korszerű épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, villámvédelem, automatika, épületfelügyelet) és épületgépészeti (hideg és melegvíz-, és csatornahálózat, fűtési rendszer, hűtési rendszer, szellőzési rendszer, megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer alkalmazása, stb.) rendszerének kiépítése.
A tervezési feladat elvégzése keretében be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat. Szükséges a tervezői közreműködés biztosítása az engedélyeztetés során, melyet a Megrendelő folytat le.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A koncepció-, valamint engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül akadálymentesítési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül konyhatechnológiai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
4 1.4. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
5 1.5. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül kerttervezési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi részajánlatételi kör vonatkozásában:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. § (kivéve 8. § ib) és 10. § (1) bekezdés gb) alpontját), valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folyt.: VI.3) További információk pontnak:
19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20 Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1/1), M.1/2.) M.1/3.) alkalmassági követelmény.
21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
24. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább:
I. részben: 1.000.000 Ft/esemény, 5.000.000 Ft/év,
II. részben: 1.000.000 Ft/esemény, 5.000.000 Ft/év,
III. részben 1.500.000 Ft/esemény, 7.000.000 Ft/év.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részekhez rendelt felelősségbiztosítás közül a legnagyobb értékűnek kell megfelelni.
25. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
27. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
28. Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában az értékelési részszempontonként az adható
részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1– 5. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
29. Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában a teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 150 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő: A koncepció tervdokumentáció szállításának határideje a tervezési szerződés megkötésétől számított 20. naptári nap. Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepció tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 60. naptári nap. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az engedélyezési tervdokumentáció elfogadásától számított 70 nap. Amennyiben a jogerős építési engedély hatályba lépése meghaladja a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét, úgy az engedélyben foglaltak átvezetésének határideje a jogerőre emelkedés napjától számított 10 munkanap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
30. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
31.Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja részenként az értékelési szempontok tekintetében, és több részre történő ajánlattétel esetén az egyes részekben bemutatott szakember(ek) személye közötti átfedés is megengedett. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a közhasználatú épület definíciója alatt az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtania.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített:
M1/1) I. részajánlattételi kör vonatkozásában: minimum nettó 800 m2 hasznos alapterületű, új épület építésének tervezésére vonatkozó referenciával.
M1/2) II. részajánlattételi kör vonatkozásában: minimum nettó 800 m2 hasznos alapterületű, új épület építésének tervezésére vonatkozó referenciával.
M1/3) III. részajánlattételi kör vonatkozásában: minimum nettó 800 m2 hasznos alapterületű, új épület építésének tervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.
Ugyanazon referencia mindhárom részajánlattételi kör tekintetében felhasználható, bemutatható.
Ajánlatkérő „új épület építésének tervezésére vonatkozó referencia” alatt komplett tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet, engedélyes és kiviteli terveket is magában foglal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás:
Valamennyi részajánlati kör tekintetében:
Ajánlatkérő a szerződés tárgyának ellenértékét
I. részajánlattételi kör esetében: A TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001 azonosító számú projektből finanszírozza utófinanszírozással.
II. részajánlattételi kör esetében: A TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002 azonosító számú projektből finanszírozza utófinanszírozással.
III. részajánlattételi kör esetében: A TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 azonosító számú projektbő finanszírozza utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100 %-a. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
A teljesítés során 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A részszámla benyújtására a koncepció- és engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően jogosult a Tervező. A részszámla értéke a koncepció- és engedélyezési tervre megajánlott tervezési díj. A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően kerülhet sor.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 1 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében 15 naptári nap, az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervdokumentáció esetében 30 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 20 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 35 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: --
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XI.19.) Korm. rendelet 15 §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.
3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
Folyt.: III.1.2) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák