Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.15.
Iktatószám:15333/2020
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 7031 Paks, Pf.: 12 Hrsz: 8803/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519541
E-mail: kozbeszerzes@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Generáltervezői tevékenység 2020-2024.
Hivatkozási szám: EKR000652362020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Létesítési és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése 2020-2024. években.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Generáltervezői tevékenység 2020-2024
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71320000-7
71330000-0
71334000-8
71336000-2
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
7031 Paks, Pf.: 12 Hrsz: 8803/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozói díj átalányáras elszámolású feladatai:
 KKÁT VBJ évenkénti aktualizálása (1 dokumentáció/év) (M.1/b. pont)
 KKÁT EBJ évenkénti aktualizálása (1 dokumentáció/év) (M.1/b. pont)
 Környezetvédelmi teljesítményértékelés elkészítése a KKÁT környezetvédelmi működési engedélyének megújítása érdekében (1 dokumentáció)
 Dokumentációk egységes jelölési kódrendszer adatbázisának folyamatos vezetése telephelyenként (48 hónap/3 telephely)
 Alfanumerikus jelölési rendszer folyamatos karbantartása, adatbázis kezelése telephelyenként, valamint egyéb tervezési tevékenységet folytató vállalkozók támogatása (48 hónap/3 telephely)
 KKÁT III. ütem 3. fázis megvalósulási tervek elkészítése, KKÁT III. ütem 3. fázis használatbavételi engedélye iránti kérelmet megalapozó dokumentáció elkészítése (2 dokumentáció)
 KKÁT 25-28. sz. kamrák üzembe helyezési engedélye iránti kérelmet megalapozó dokumentáció elkészítése (1 dokumentáció) (M.1/b. pont)
 KKÁT RHKK-HA0030 sz. OAH határozat, IBF kötelezések 2.5 pont teljesítése (1 dokumentáció)
 Az I-K2 tárolókamra nyaktagi záródugó kiviteli tervének és átalakítási engedélyezési tervdokumentációjának kidolgozása (2 dokumentáció) (M.1/c. pont)
 I-K3 tárolókamra szakaszos feltöltés kiviteli terv (1 dokumentáció) (M.1/c. pont)
Vállalkozói díj tételes elszámolású feladatai:
 KKÁT VBJ sugárvédelmi elemzéseinek felülvizsgálata (250 mérnöknap)
 Közreműködés NRHT IBF és az IBJ összeállításában (200 mérnöknap) (M.1/b. pont)
 Részvétel az ÜVB munkájában (28 mérnöknap)
 Üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági engedélyeztetési tevékenység támogatása (160 mérnöknap)
 Üzemeltetést érintő beszerzési eljárások előkészítéséhez, lefolytatásához kapcsolódó tervezői tevékenység (48 mérnöknap)
 RHK Kft. meglévő tervdokumentumainak korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezői tevékenység (320 mérnöknap)
 Kiégett fűtőelemek KKÁT-ba történő betárolhatóságának vizsgálata (32 mérnöknap)
 RHK Kft. üzemeltetési munkáit támogató tervezői tevékenység (240 mérnöknap)
 Az RHK Kft. létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos, tervezői naplóban rögzített feladatok (600 mérnöknap)
 A KKÁT vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása iránti kérelmet megalapozó dokumentáció elkészítése a III. ütem 3. fázis létesítése során megvalósult vízilétesítmények figyelembevételével (40 mérnöknap)
 Nukleáris létesítmény építményeinek, építményszerkezeteinek azonosítása, besorolása (80 mérnöknap)
 Tárolócső lezáró berendezés, specifikáció (50 mérnöknap)
 ŐVK TVP használatbavételi engedélye iránti kérelmet megalapozó dokumentáció (100 mérnöknap)
 KKÁT Átrakogép hibajelzések megjelenítésének átalakítása (200 mérnöknap) (M.1/a. pont)
 KKÁT Látogató és irodaépület megvalósulási terve (200 mérnöknap)
 Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása KKÁT (80 mérnöknap)
 Beszerzési eljárások előkészítéséhez, lefolytatásához kapcsolódó tervezői tevékenység KKÁT (128 mérnöknap)
 Tervezői művezetés KKÁT (300 mérnöknap)
 KKÁT meglévő terveinek kezelésével kapcsolatos tervezői tevékenység (700 mérnöknap)
 Vállalkozásba adás előtti tervreviziók (KKÁT) (240 mérnöknap)
 Engedélyeztetési eljárásokhoz kapcs. tervellenőri tevékenység (160 mérnöknap)
 Telephelyi genplan vezetése (126 mérnöknap)
 KKÁT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (240 mérnöknap)
 A KKÁT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, tervezői naplóban rögzített feladatok (3000 mérnöknap)
 Közreműködés az NRHT I-K3 tárolókamra üzemeltetését megalapozó biztonsági jelentés kidolgozásában (250 mérnöknap)
 Kiegészítő sugárvédelmi árnyékolás kiviteli tervének, átalakítást megalapozó dok. az NRHT leszállító járművéhez (100 mérnöknap) (M.1/c. pont)
 Az NRHT Technológiai épületének sugárvédelmi optimalizálását szolgáló átalakítás megtervezése, darukezelői pozíció árnyékolás kiviteli terv, átalakítást megalapozó dok. (100 mérnöknap) (M.1/c. pont)
 Főelosztó és kettős betáplálás rekonstrukció előkészítése/ engedélyezési terv Belső rész (165 mérnöknap) (M.1/c. pont)
 I-K2 vasbeton medence 1-2 medenceszakasz vasbeton födém használatba vételi engedélyezési terv (20 mérnöknap)
 I-K2 vasbeton medence 3-4 medenceszakasz vasbeton födém használatba vételi engedélyezési terv (20 mérnöknap)
 I-K3 tárolókamra vasbeton medence és felszín alatti megközelítő utak, használatba vételi engedélyezési tervdokumentáció (100 mérnöknap)
 I-K2 tárolókamra, főtetér szakaszos felhagyása, tömedékelése, átalakítási engedélyezési dokumentáció (40 mérnöknap) (M.1/d. pont)
 Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása NRHT (80 mérnöknap)
 Beszerzési eljárások előkészítéséhez, lefolytatásához kapcsolódó tervezői tevékenység NRHT (96 mérnöknap)
 Tervezői művezetés NRHT (350 mérnöknap)
 NRHT meglévő terveinek kezelésével kapcsolatos tervezői tevékenység (680 mérnöknap)
 Vállalkozásba adás előtti tervreviziók (NRHT) (240 mérnöknap)
 Engedélyeztetési eljárásokhoz kapcs. tervellenőri tevékenység (NRHT) (160 mérnöknap)
 Telephelyi genplan vezetése NRHT (126 mérnöknap)
 NRHT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (240 mérnöknap)
 Az NRHT telephely beruházási. munkáival kapcsolatos, tervezői naplóban rögzített feladatok (880 mérnöknap)
 Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis átalakítási engedélyezési, építési engedélyezési tervei és kiviteli tervei (610 mérnöknap) (M.1/c. pont, M.1/d. pont)
 Intézményi hulladékok NRHT-ba történő szállításának logisztikai előkészítése (150 mérnöknap) (M.1/d. pont)
 RHFT Főelosztó Rekonstrukció II. ütem (200 mérnöknap)
 RHFT csapadékvíz tároló rendszer átalakítása (120 mérnöknap) (M.1/d. pont)
 Hatósági engedélyeztetési tevékenység támogatása RHFT (80 mérnöknap)
 Beszerzési eljárások előkészítéséhez, lefolytatásához kapcsolódó tervezői tevékenység RHFT (96 mérnöknap)
 Tervezői művezetés RHFT (350 mérnöknap)
 RHFT meglévő terveinek kezelésével kapcsolatos tervezői tevékenység (610 mérnöknap)
 Vállalkozásba adás előtti tervreviziók (RHFT) (180 mérnöknap)
 Engedélyeztetési eljárásokhoz kapcs. tervellenőri tevékenység (RHFT) (160 mérnöknap)
 Telephelyi genplan vezetése RHFT (126 mérnöknap)
 RHFT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (160 mérnöknap)
 Az RHFT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, tervezői naplóban rögzített feladatok (850 mérnöknap)
 A leszerelési hulladékok csomagolási koncepciójának kidolgozása (100 mérnöknap) (M.1/e. pont)
 A leszerelés előzetes tervezésével kapcsolatos, a tervezői naplóban rögzített feladatok (100 mérnöknap) (M.1/e. pont)
 Mélységi geológiai tároló felszíni telephely koncepcióterve (200 mérnöknap)
 A mélységi geológiai tároló telephely kiválasztásával kapcsolatos, tervezői naplóban rögzített feladatok (100 mérnöknap)
A részletes leírást és a részhatáridőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M.2) a)-ban megjelölt É vagy É2 jelű szakembernek az Atv. hat.alá tart.-ó építmények tervezésében a jogosultság megszerzését követő szakmai tapaszt. ideje (min. 0-max.60 hó) 10
2 2. M.2) b)-ben megjelölt T jelű szakembernek az Atv. hat. alá tart.-ó építmények tervezésében a jogosultság megszerzését követő szakmai tapaszt. ideje (min. 0-max. 60 hó) 10
3 3. M.2) c)-ben megjelölt G jelű szakembernek az Atv. hat. alá tart.-ó építmények tervezésében a jogosultság megszerzését követő szakmai tapaszt. ideje (min. 0 – max. 60 hó) 10
4 4. M.2) d)-ben megjelölt V jelű szakembernek az Atv. hat. alá tart.-ó építmények tervezésében a jogosultság megszerzését követő szakmai tapaszt. ideje (min. 0-max. 60 hó) 10
5 5. M.2) e)-ben megjelölt GT jelű szakembernek az Atv. hat. alá tart.-ó építmények tervezésében a jogosultság megszerzését követő szakmai tapaszt. ideje (min. 0-max. 60 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A generáltervezői munkák ellátása a telephelyeken olyan összetett, működésükben nagyban összefüggő, egymást átfedő, akár azonos, összekapcsolódó feladat, mely megköveteli, hogy egy szervezet által történjen a biztosítása. Így mind a tervezés, a szakági koordinálás és ellenőrzés, mind a megvalósult létesítmények, rendszerek összehangolása kiszolgál egyszerre minden műszaki igényt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1) A felhívás feladását megelőző 3 évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját; ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges. (Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja)
P.2) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja)
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) - (7) és (10) bekezdéseire.
Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Ha az ajánlattevő a P.1) és/vagy P.2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózás előtti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyára (mérnöki tevékenység és/vagy műszaki tanácsadás) vonatkozó nettó árbevétele, működésének megkezdése óta átlagában nem éri el a 330.000.000,- HUF/évet. (Kr.19. § (2) bekezdése)
Az ajánlatkérő „a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli jogszabályok szerint így meghatározott utolsó három lezárt üzleti év szerinti beszámolót érti.
Az „adózás előtti eredmény” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 87.§ (1) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított adózás előtti eredményét.
Az ajánlatkérő mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás alatt az alábbiakat érti:
- a mérnöki tervezés (épületek, gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- épületek, gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgyából (mérnöki tevékenységből és/vagy műszaki tanácsadásból) a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele átlagában nem éri el a nettó 330 000 000 HUF/évet.
A P.2) alkalmassági követelmény tekintetében azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ik)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.2 pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek (a továbbiakban AT) ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő, a továbbiakban AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni a megfelelést:
M.1) A Kr. 21.§ (3) a) alapján be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit.
Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
A referencia-igazolásnak/nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége, olyan mélységben, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek),
c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja, mindkettőév/hó/nap pontossággal,
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
e) ha a teljesítés közös AT-ként történt, és a referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, fel kell tüntetni az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó AT általa elvégzett teljesítésért kapott nettó összeget HUF-ban (Kr. 22. § (5) bek).
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az AT-nek az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ennek megfelelően az AK elfogadja befejezett teljesítésként, ha pl: keretszerződés alapján került sor az adott referencia munka elvégzésre, és a megrendelő az adott munka szerződésszerű teljesítésére vonatkozó igazolást már kiadta.
M.2) A Kr. 21.§ (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük/ képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (lásd „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAP).
Ha a szakember még nem szerepel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tervezői névjegyzékben, akkor csatolni kell az előírt végzettségét igazoló okiratot, be kell mutatni az előírt szakmai tapasztalatot, a gyakorlat alapjául hivatkozott projekteket, azok helyét, rövid műszaki tartalmát, a gyakorlat idejét kezdési és befejezési időpont megadásával (év/hó részletezettséggel), a gyakorlat megszerzésének helyét (munkáltató/megbízó), és az adott beosztás/pozíció megnevezését, és csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló okiratot.
Az AK az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján:
- nukleáris létesítmény alatt a 2. § 7. pontjában írtakat,
- fűtőelem tároló és/vagy radioaktívhulladék-tároló alatt a 2. § 14-17. pontjában
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hó) teljesített (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) az alábbi tervezési tevékenységre vonatkozó referenciamunkákkal:
a) legalább 1 db nukleáris létesítmény létesítésével és/vagy bővítésével összefüggő, építészet, tartószerkezet, gépészet villamos és irányítástechnika, valamint sugárvédelem szakágra kiterjedő, kiviteli szintű tervdokumentációk elkészítése,
b) legalább 1 db kiégett fűtőelem tároló és/vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény létesítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez kapcsolódó, biztonsági jelentés készítése és/vagy aktualizálása;
c) legalább 1 db kiégett fűtőelem tároló és/vagy radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez kapcsolódó létesítmény szintű, legalább tartószerkezet, villamos és gépészet szakági terveket magában foglaló engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése;
d) legalább 1 db kiégett fűtőelem tároló és/vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény hatósági engedélykérelmeit megalapozó, létesítmény szintű, legalább tartószerkezet, villamos és gépészet szakági terveket magában foglaló műszaki tervdokumentáció elkészítése;
e) legalább 1 db nukleáris létesítmény és/vagy radioaktívhulladék-tároló leszerelési tevékenységeivel kapcsolatos előzetes leszerelési terv készítése.
Egy referenciával több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni, akár úgy is, hogy az adott referencia több alkalmassági feltételen belül csak 1-1 részfeladatot fed le, és nem az összeset.
Ha a közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről, az ismertetett szolgáltatás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó gazdasági szereplő, az általa elvégzett teljesítés alapján, az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés Megrendelője által kiadott referenciaigazolásban meg kell adnia.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezet 2. pont szerinti Építészeti tervezési területű (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: É, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet 2. pont szerinti korlátozott Építész szakterületű (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: É2, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
b) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. fejezet 30. pont szerinti Tartószerkezeti tervezési szakterület (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: T, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
c) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. fejezet 32. pont szerinti Építmények gépészeti tervezési szakterület (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: G, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
d) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. fejezet 34. pont szerinti Építményvillamossági tervezési szakterület (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: V, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
e) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. fejezet 35. pont szerinti Geotechnikai tervezési szakterület (vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező) tervezővel; szakterület jelölése: GT, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik;
Az M2.) pontban előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés, azaz az átfedés megengedett, de egy szakembert maximum 2 pozícióra lehet jelölni!
A szerződéskötés időpontjában az M2.) pontban megjelölt szakembereknek legkésőbb rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal. Amennyiben az ajánlattevő ezt nem tudja igazolni, úgy az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy visszalépett a szerződéskötéstől, és a 2. legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés a KNPA-ból finanszírozott. Kifizetés és elszámolás: HUF-ban. A számla banki átutalással a Ptk 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(7) (10) - (11) szerint, 30 napos fiz. határidővel kerül kifizetésre. Számlázás ütemezése a szerződéstervezet 4. sz. melléklete szerint. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalány számolható el. Kötbérek: a) hibás teljesítési: a hibás teljesítéssel érintett rész nettó értékének 20%-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a. b) késedelmi: a késedelemmel érintett rész nettó vállalkozási díjának 0,5% mértékű, maximális felszámíthatósága 30 nap. c) meghiúsulási: a szerződés szerződésszegéssel érintett részéhez tartozó ellenszolgáltatás nettó 10%-a. Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 2 %-a. Jótállás: 24 hónap. További információk a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/Gazd.szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös AT esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a közbesz.dok-ban foglaltak szerint.
2/EKR űrlapok:
-felolvasólap;
nyilatkozatok:Kbt.66.§(2)-re;Kbt.67.§(4)-re;Kbt.62.§(1) bek. k) kb és kc pontjaira);Kbt.65.§ (7)-re;bemutatott szakemberekről; biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról; folyamatban lévő vált.bejegy.elj-ról (ilyen van csatolni kell a cégb-hoz benyújtott vált.bej.kérelmet, az érkezt.-ről az igazolást.)
3/HP során bemutatott új gazd.i szereplő esetén max 1-szer lesz HP(Kbt.71.§ (6) bek.)
4/A IV.2.6)ajánlati kötöttség: az AT határidőt követő 60 nap a folyamatba épített ellenőrzés miatt.
5/FAKSZ235: dr. Deák Krisztina, Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u.22. deakugyvediiroda@tolna.net
6/Irányadó jog/idő:HU
7/AK nem alkalm. Kbt.75.§(2)e)-t.
8/AT/alkalm.igazol-ban résztvevő nevében aláírók cégaláírási nyilatkozatát/a Ctv.9.§-a szerinti aláírás-mintáját csatolni.Term személy/egyéni váll/külföldi AT:az ennek megfeleltethető dokumentumot(pl. teljes biz. erejű magánok. ügyvéd/közjegyző/jogtanácsos előtt tett aláírás-minta)
9/AT/alkal.igaz-ban résztvevő,ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el,csatolni 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
10/Pont:0-10. Módszer:1-5.:Egyenes arány. [Avizsgált / Alegjobb] x (Pmax-Pmin)+Pmin. 6. szempont: fordított arány. P=[Alegjobb / Avizsgált] x (Pmax-Pmin)+Pmin.
11/csatolni: szerződés 2 és 5.sz.mell-t kitöltve, mód és nem mód formában,ebből szakmai ajánlat az 5. sz. melléklet sárga cellái: E4; F7-F11; F24-27; F46-47.
12/AK alkalmazza a Kbt.81.§ (5)-öt.
13/ Szerződéskötési feltétel, hogy a nyertes rendelkezzen:
a)az AK által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással (118/2011 (VII. 11) és 155/2014. (VI.30.) Korm. rend.).
b)tervezői felelősségbiztosítással 100 millió Ft év/ 20 millió Ft káresemény.
c)MSZ EN ISO 9001 tanúsítvánnyal/ egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
d)M.2 pontban bemut. szakembereknek szerepelniük kell az Építész, ill a Mérnöki Kamara névjegyzékében és a 184/2016.(VII.13.)Korm.rend. szerinti hatósági nyilvántartásban is.
e)3 fő, a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend (továbbiakban 266 Korm. rend.) EN-A jog-ú tervezővel
f)1 fő, a 266Korm.rend VZ-TEL jog.ú tervezővel, aki szerepel a 184/2016.(VII.13.)Korm.rend. (a továbbiakban 184-es Korm. rend)szerinti hatósági nyilvántartásban is.
g)1 fő, a 266-os Korm.rend B jog.-ú tervezővel, aki szerepel a 184-as Korm. rend. szerinti hatósági nyilvántartásban is.
h)1 fő, a 266-os Korm.rend. szerinti HI-V jog.-ú tervezővel.
i)1 fő, a 375/2011.(XII. 31.)Korm.rend. 2. mell. I./1. pont szerinti Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület(TUÉ)tervezővel, vagy 1 fő,2. mell II/1. pont szerinti Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület(TUÉ)tervezővel, aki a 184-as Korm.rend. szerinti hatósági nyilvántartásban is szerepel.
Ha a nyertes nem ig. a szerződéskötésig a fentieket, az AK úgy tekinti, hogy visszalépett.
14/Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 2.000.000 Ft. A bef. helye: 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2. vagy ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10046003-00286356-21000005. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolási módja: az átutalási/befizetési igazolást, garanciát, kötelezvényt az ajánlathoz kell csatolni. A a biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig kell beérkezni, és onnantól számított 60. napon 17.00 óráig lehívhatónak kell lennie.
15/Az AK az Atv. alatt az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényt érti.
16/ Ajánlatkérő a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák