Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/143
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.26.
Iktatószám: 15372/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 39. sz. főút Encs-Tiszanagyfalu szakasz tervezése
Hivatkozási szám: EKR001489912021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 39. sz. főút Encs és Tiszanagyfalu közötti szakasz új Tisza-híddal történő megvalósításának előkészítése kapcsán tanulmányterv, környezeti hatástanulmány és Natura2000 hatásbecslés készítése a környezetvédelmi engedély megszerzésével.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 39. sz. főút Encs-Tiszanagyfalu szakasz tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2014-ben elkészített megvalósíthatósági tanulmány (Via Futura Kft., Tervszám: 1325) alapján a 39. sz. főút Encs és Tiszanagyfalu közötti szakaszának megvalósítása új Tisza-híddal projekt előkészítése a feladat, amely keretében tanulmányterv, környezeti hatástanulmány és Natura2000 hatásbecslés elkészítése szükséges a környezetvédelmi engedély megszerzésével.
Encs és Tiszanagyfalu között 2x1 forgalmi sávos, másodrendű főúti paraméterekkel rendelkező közúti kapcsolat, -benne Tokaj és Tiszanagyfalu között új Tisza-híddal – tervezési feladatait kell elvégezni.
A főút kiépítésének egyik legfontosabb indoka a világörökség részét képező Tokaji-borvidékhez tartozó települések belterületi és rekreációs célú területeinek tehermentesítése az átmenő nehézjármű-forgalomtól. A tervezési folyamat során figyelemmel kell lenni az összes releváns szempontra. Így pl.:
- világörökségi szempontok: a világörökségi területen való gazdálkodás, közlekedés, a világörökségi attrakciók bemutatásának szempontjainak és a világörökségi címet elnyert borvidék zártkerti és szőlő területeinek számbavétele,
- örökségvédelmi szempontok: a régészeti szempontból kiemelt figyelmet érdemlő területek számbavétele
- vízgazdálkodási és árvízvédelmi szempontok: a folyók keresztezési helyének optimális meghatározása, az árterületeken való nyomvonal-vezetés során az árvízi biztonság megőrzése, a felszín alatti vizek, különösen az ivóvízbázisok fokozott védelme, a gibárti ipari műemlék vízierőmű megőrzése
- természetvédelmi szempontok: az országos jelentőségű természetvédelmi területek nem érinthetőek, a tájvédelmi körzetek és Natura 2000 területek lehető legkisebb mértékű érintése, minden szakaszon a természetes életközösségek életfeltételeinek lehető legnagyobb mértékű megőrzése
- minden település esetében a településfejlesztési, gazdaságélénkítési, turizmusfejlesztési és rekreációs szempontok figyelembe vétele
- különösen figyelembe véve a szőlészeti-borászai ágazat speciális szempontjait.
Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján javasolt nyomvonal tájékoztató mennyiségi adatai:
- főpálya: összesen ~50 km, melyből új nyomvonalú főút: ~40 km és meglévő út rekonstrukciója: ~10 km.
- szintbeni csomópont: 23 db
- hidak és felüljárók: 21 db, melyben a ~190 m hosszú Tisza folyó feletti mederhíd, illetve a Tisza ártéri hidak is szerepelnek.
- zaj-ill. madárvédő fal: 2,1 km
- kerékpárút: 4,3 km
- terület-igénybevétel: 963.538 m2
- Natura2000 érintettség: 577.277 m2
- Közműkiváltások. (A várható legjelentősebb érintett közmű az FGSZ Földgázszállító Zrt. Szerencs-Abaújkér nagynyomású gázvezetéke.)
Ezek a mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűek, a tervezés során a vizsgálandó nyomvonalak ismeretében változhatnak. Feladat továbbá a közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat (KBHV), és az ERDI. elkészítése is.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III. kötete (feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/2.1. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghatározott területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlata olyan projektben, amely országos közút tanulmánytervének és/vagy Környezeti Hatástanulmányának elkészítésére vonatkozott (min.0 db, max.5 db)  20
2 2. AF III.1.3) M/2.2. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghatározott területen szerzett útépítési tervezői szakmai gyakorlata hónapokban (max. 36 hó)  20
3 3. AF III.1.3) M/2.3. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghatározott területen szerzett természetvédelmi szakértői szakmai gyakorlata hónapokban (max. 36 hó)  5
4 4. AF III.1.3) M/2.4. alpontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghatározott területen szerzett hídszerkezeti tervezői szakmai gyakorlata hónapokban (max. 36 hó)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 045 - 115880
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: 39. sz. főút Encs-Tiszanagyfalu szakasz tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003799 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;
Eredménytelenség indoka:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárása az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára által KIFEF/73324/2021-ITM iktatószámon, 2021. 07.08. napján kiadott elrendelése alapján került előkészítésre és megindításra.
A ZU860001 (4500014964) azonosító számú (KKP) Támogatási Szerződés/Támogatási Okirat nettó 550.500.000 Ft összegben biztosított forrást tárgyi közbeszerzési eljárás megvalósítására.
Ajánlatkérő 2022. június 29. napján vette kézhez az Ajánlatkérő felett tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Beruházási Minisztérium Minisztere elrendelését, melyben a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtásának érdekében döntött arról, miszerint a – kivitelezés alatt nem álló - állami beruházások esetében további forrásbiztosításra nem kerülhet sor, így Ajánlatkérő számára a tárgyi eljárás megvalósításához szükséges anyagi fedezet forrása nem biztosított.
Figyelemmel arra, hogy a fent nevesített Korm. határozat alapján azon projektek esetében, ahol a szerződés hatályba lépése még nem történt meg, pénzügyi fedezet biztosítására a felülvizsgálat megtörténtéig nem kerül sor, melyre tekintettel a tulajdonosi döntés alapján – ahol a bírálat felfüggesztésére nincs lehetőség – az eljárás eredménytelenné nyilvánítása szükséges, így megállapítható, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés pénzügyi fedezete elvonásra került. Megállapítható továbbá, hogy forrás elvonásáról szóló döntés az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be és az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes, így Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárását a Kbt. 53.§ (4) bekezdésére tekintettel – az ajánlatok elbírálása nélkül - eredménytelennek kell nyilvánítania.
Minderre tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált.
II. Ajánlattevők:
1.Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., 13099581-2-20), Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1., 13260534-2-43) és VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2., 12308161-2-03) közös ajánlattevők
2. UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt (1119 Budapest, Bornemissza tér 12., 12108129-2-43)
3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13., 10554885-2-43)
4. SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., 11901486-2-41)
5. UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, 10867156-2-43)
6. RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1089 Budapest, Villám utca 13., 10624672-2-42)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)