Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/183
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.21.
Iktatószám:15382/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:RO-440135 Szatmárnémeti belterület, 156301; 162269; 162270; 162291; 162294; 177810; 177811; 182218; 182223 helyrajziszámok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43579624
Postai cím: Sóstói Utca 24/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák Attila
Telefon: +36 305253000
E-mail: attila.kozak@reveszgroup.com
Fax: +36 42805606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nyiregyhazaspartacus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636432020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636432020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labdarúgó Akadémia tervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000636432020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Partitumi Labdarúgó Akadémia kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátása, amely magában foglalja az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és engedélyeztetését.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Labdarúgó Akadémia tervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: RO115 A teljesítés fő helyszíne: RO-440135 Szatmárnémeti belterület, 156301; 162269;
162270; 162291; 162294; 177810; 177811; 182218; 182223 helyrajziszámok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Partitumi Labdarúgó Akadémia kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, amely magába foglalja az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és engedélyeztetését. A szerződés keretén belül megtervezésre kerül egy bruttó 4000 m2-es sportlétesítmény a szükséges kiszolgáló egységekkel, 3 db nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya, 3 db műfüves labdarúgó pálya, , amelyek mindegyikéhez kapcsolódik pályavilágítás, vízelvezetés és az előfüves pályákhoz locsoló rendszer. A létesítmény az előzetes beruházói igény alapján egyszerre 80 fő kiszolgálására lenne alkalmas, 14-19 év közötti gyerekek részére.
A tervezés a már elkészült előzetes tervek alapján kezdődhet meg, amelyet ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsájt az ajánlattételi szakasz folyamán.
Az Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a tervezés megkezdéséhez szükséges feltételekről, a tervezéssel kapcsolatos egyéb helyi előírásokról, jogszabályokról, körülményről tájékozódjon.
A feladatok:
1. Az előzetes tervek alapján felmérési-, jóváhagyási terv, majd ezek alapján engedélyezési tervdokumentáció készítése magyar és román nyelven, a magyar és román jogszabályok figyelembevételével.
2. A megvalósítási helyszín övezeti besorolásának módosítása, valamint telekalakítási eljárás lefolytatása szükséges.
2. Építési engedély megszerzése magyar és román nyelven
3. Az engedélyezési terv alapján kiviteli terv készítése magyar és román nyelven, amelynek része a részletes kiviteli szintű árazatlan és árazott költségvetés, valamint műszaki lírások magyar és román nyelven.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt "É" jogosultsággal rendelkező szakember sportlétesítmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 max 5 db) 25
2 A teljesítésbe bevonni kívánt"É" jogosultsággal rendelkező szakember "F" minősítésű labdarúgó pálya tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 max 5 db) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő az alábbiak szerint oszlik meg: Engedélyes tervek elkészítésének
és szakhatósági engedélyeztetés indításának határideje a szerződés aláírását követő 3 hónap; Kiviteli tervek elkészítésének határideje:az építési engedély kiadásától számított 3 hónap. A teljesítési határidőbe nem számít bele az engedélyezési eljárások határideje.
Értékelési szemponthoz kapcsolódó kiegészítés:
Sportlétesítmény fogalma alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: sportlétesítménynek minősül az edzés és versenyzés céljára készült építmény szabad v. fedett sportpálya, tornacsarnok, stadion.
"F" minősítésű labdarúgó pálya: korábban harmad osztályú pálya (NB III) Élőfüves, vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves pálya. A játéktér mérete: 105m x 68m (h x sz)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján az EKR-ben rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró okok hiányát.A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/ 2015. (X.30.) Kr 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a 321/ 2015. (X.30.) KR. 14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okok előzetes igazolása a 321/2015. KR. 1. § (1) bek. és 3. § szerint az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 65 § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR 8. § (1) bek alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást nyújtó szervezetnek –az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v. egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására. A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) KR 1. § (1) bek szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével. AK Kbt. 69. § szerinti felhívására az AT köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
M1: Az AT a KR. 21. § (3) bek a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (sportlétesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési tevékenység) szerinti tervezési szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint. Sportlétesítménynek minősül az edzés és versenyzés céljára készült építmény szabad v. fedett sportpálya, tornacsarnok, stadion.
M2: Az Atnek a KR 21. § (3) bek a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (élőfüves labdarúgó pálya) szerinti tervezési szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint.
M3: Az ATnek a KR 21. § (3) bek a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (műfüves labdarúgó pálya) szerinti tervezési szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint.
A referenciák között átfedés megengedett.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M4)-M5)-M6)
ATnek a KR 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) a bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével.
Ugyanazon szakember bemutatható több alkalmassági szempontra is.
A szakember bemutatása során csatolandók: a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember szakmai önéletrajza, amelyben többek között feltüntetni a szakember képzettségét/végzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), szakmai tapasztalatát ( amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik, úgy a szakember szakmai tapasztalatát nem szükséges bemutatni) c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben , előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, sportlétesítmény körébe tartozó építmény engedélyes és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával, mely legalább 2800 m2 bruttó alapterülettel rendelkezik. A fenti követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, 1 db élőfüves labdarúgó pálya kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott pályavilágítás, vízelvezetés és öntözőrendszer tervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatokat.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, 1 db műfüves labdarúgó pálya kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazott pályavilágítás és vízelvezetés tervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatokat.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. Szakma építészeti-műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület -„É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, amely szakemberek közül legalább 1 fő legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog a beruházás helyszínéül szolgáló ország hatósági engedélyek megszerzéséhez megfelelő szakmai, tervezői jogosultsággal.
M5) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. Szakma építészeti-műszaki tervezés rész szerinti Építmények gépészeti tervezési szakterület - „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M6) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. Szakma építészeti-műszaki tervezés rész szerinti Építményvillamossági tervezési szakterület - „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013; 191/2009; 312/2012; 375/2011,439/2013. Kormányrendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés a Kbt.135.§(1)(5)-(6) (8) bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltak szerint. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti. Az ajánlattétel, elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlattevő jogosult 1 db előlegszámla, 1 db részszáma ás 1 db végszámla benyújtására. Az előlegszámla a szerződéskötéssel egy időben nyújtható be, a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegére a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján;
Az első részszámla benyújtható a helyszíni műszaki állapotfelmérés elvégzését, a Megrendelő által jóváhagyott, szerződésszerű, hiba és hiánymentes jóváhagyási tervek leszállítását, valamint az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció leszállítását követően az építési engedélyezési eljárás megindításakor a tervezői díj 40%-áról. A végszámla a Megrendelő által jóváhagyott, szerződésszerű, hiba és hiánymentes kivitelezési tervek leszállításakor nyújtható be a tervezői díj további 60%-áról.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ÁFA megfizetése a román szabályok szerint történik, amelynek mértéke 19%. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Tervezési szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § és a Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha a jelentkezésben nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.
2) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a jelentkező cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az EKR-ben a jelentkezőnek nyilatkozni kell, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
3) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia.
4) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 76.§(2) bek. a ) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési módszert alkalmazza.
5) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
6) Csatolni kell a Kbt . 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot. (A nemleges nyilatkozatot is.)
7) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
8) Nyertes AT min. évi 50 millió,- Ft/kár és min. 10 millió Ft káresemény biztosítási összegben köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint legalább a teljesítést követő 36 hónap időtartamra folyamatosan fenntartani.
9) FAKSZ: dr. Sarkadi Zoltán lajstromszám:01075
10) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/ tamogatas/
14) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
16. A benyújtandó dokumentumok listáját az útmutató tartalmazza.
17. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a 2015. évi
CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
18. Ajánlatkérő a részajánlattételt kizárja, mivel a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné.
19.Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.]. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
20. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Hibás teljesítési kötbér
(a) Abban az esetben, ha a leszállított tervdokumentáció – olyan okból, amelyért az ajánlattevő felelős – hibás, azaz a teljesítés időpontjában nem felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben rögzített feltételeknek, azonban a ajánlatkérő a tervet a hiba ellenére mégis átveszi, a ajánlatkérő a teljes nettó tervezői díj 25 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.
(b) Abban az esetben továbbá, ha az ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit megsérti, az ajánlatkérő szintén hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan teljesített feladatra vonatkozó nettó tervezői díj 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után. Késedelmi kötbér
Amennyiben az ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződésben meghatározott bármely kötbérterhes teljesítési idő tekintetében késedelembe esik- ide értve azt az esetet is, ha az adott tervet a kötbérterhes határidőben leszállítja ugyan, de annak átvételét az ajánlatkérő jogszerűen megtagadja, úgy az ajánlatkérő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén minden késedelemmel érintett nap után a teljes nettó tervezői díj 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó tervezői díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér
Abban az esetben, ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért az ajánlattevő felelős elmarad, különösen, ha az ajánlatkérő a szerződéstől az ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a szerződés meghiúsultnak tekintendő, és ajánlatkérő meghiúsulási kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát érvényesítheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó tervezői díj 25%-a.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák