Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/139
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.20.
Iktatószám: 15423/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kéményseprő utca 26831., 26832.,26834. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300692022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Kéményseprő u. csap.elvez. ép. 3/A. ütem"
Hivatkozási szám: EKR000300692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Nyíregyháza, Kéményseprő u. csapadékvíz elvezető rendszer építése 3/A ütem" a jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Kéményseprő u. csap.elvez. ép. 3/A. ütem"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45200000-9
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kéményseprő utca 26831., 26832.,26834. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kéményseprő u. csap.elvez. ép. 3/A. ütem:
Kivitelezendő létesítmény (csapadékvíz elvezető rendszer) teljes hossza: 1160 méter 5-8 jelű körzet:
Ez a körzet önállóan csatlakozik a Tünde utcai befogadóba, csak a Kéményseprő utca csapadékvizét gyűjti és zárt csapadékvíz elvezető csatornával juttatja a Tünde utcai főgyűjtőbe. A csapadékvizet az útburkolat mentén vagy az útpadkában elhelyezett előregyártott 50cm szélességű, íves kialakítású beton folyókával, vezetjük a zárt gyűjtőcsatornába, szükség esetén 50x50 cm-es beton víznyelőaknán keresztül. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer felőli oldalon, amennyiben a tervezett folyóka nem az útburkolat mentén kerül elhelyezésre, a folyóka és a burkolatszél között a padkát 15 cm vastagságú M56 mechanikai stabilizációval kell ellátni. A 26855/6 hrsz-előtti meglévő csapadékvíz átemelőt a kivitelezés során üzemen kívűl kell helyezni, a régi szikkasztóaknákat le kell választani. Az átemelőhöz tartozó meglévő csapadékvíz nyomóvezeték helye bizonytalan (kb. 143 m,) a Tünde utcai meglévő csapadékvízrendszerbe csatlakozik. Ezt a vezetéket a kivitelezés alatt szintén meg kell szüntetni ahol az új csatornának utban van. Az átemelőt majd az üzemeltető szanálja, ha szükséges.
A Tünde utca burkolata alatt a csatornát Ø508×8,0 méretű acél sajtolócsőben kell átsajtolva megépíteni, a rajzokon jelölt indító és fogadó aknák kialakításával.
Tervezett létesítmények építése
Gravitációs csatorna
A tervezett csatornák anyaga: tokos KD-EXTRA műanyagcső, a gerinccsatornák a keletkező csapadékvíz mennyiségekre méretezve DN 250-400 méretben. Minimális földtakarás csatornánál 0,6 m. A csatorna lejtése nagyrészt 2 ‰, de néhány esetben 1‰ lejtés is előfordulhat. Gerinccsatornán a víz bevezetése szempontjából szükséges helyeken, illetve minden iránytörésnél 100/60, vagy a csatorna méretétől és a csatlakozások számától függően 80/60cm-es, anyagában a közegnek ellenálló beton tisztítóaknák készülnek, útburkolaton kívül 1,5×1,5×0,2 m-es körülbetonozással. Útburkolatban és útpadkában MSZ 890/F-600-as (D 400 KN), zöldsávban MSZ 890/S-600-as (C 250 KN) típusú aknafedlapokat szükséges beépíteni. A gerinc- és bekötőcsatornák tisztítóaknába való bekötése aknabekötő idommal történhet.
Az akna süllyedéséből keletkező káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, gumigyűrűs kötést kell szerelni. Az idomos kötéseknél a csövet különös gondossággal kell az ágyazatba helyezni.
A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement felhasználásával készülnek. Az acél védőcsövek és haszoncsövek anyaga normál falvastagságú, varrat nélküli sima végű acélcső, forró bitumenmázzal és rátekercselt védőbevonattal, esetleg más rozsdavédő bevonattal ellátva.
Földmunka, ágyazatkészítés, dúcolás, víztelenítés
Földmunka, ágyazatkészítés:
A munkaárok kiemelése 2:1-es rézsűvel vagy zártsorú dúcolás védelme mellett történhet, a kitermelt földet a szakadólapon kívül lehet csak deponálni, vagy hely hiányában az el- és visszaszállításáról kell gondoskodni. A talajdepóniákat úgy kell elhelyezni, hogy az a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, továbbá az épületek megközelítése legalább egy 2,75 m széles nyomban biztosítva legyen.
A munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás meredeksége 30 -nál nagyobb nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a későbbiekben bizonyítható módon rögzíteni kell.
Építés alatti forgalomkorlátozás
Az építés ideje alatt a kivitelezésbe vont csatornaszakaszon a terület-előkészítés, közműfeltárás és a teljes kivitelezés idején a forgalomkorlátozást meg kell oldani és a közúton dolgozók biztonsága érdekében a lezárt területet el kell korlátozni. A közúti forgalomban résztvevők figyelmét az elkorlátozásra közúti jelzésekkel kell felhívni és a jelzőberendezéseket a kiviteli terv szerint kell kihelyezni.
Burkolat helyreállítás
A meglévő közművek helyzetétől függően a tervezett csatornaszakaszok önkormányzati utakon a burkolatban vagy padkában haladnak. A pontos nyomvonalat a kivitelezés megkezdése előtt közműfeltárással pontosítani kell.
A tervezett nyomvonal nem érint termőföldet, illetve humuszos területet.
A tervezett munkálatok jelentősen bolygatott, közművesített közútként használt területen folynak, így várhatóan nem érintenek régészeti, örökségvédelmi szempontból értékes területet. Ettől függetlenül, majd a Vízjogi Engedélyezési eljárás során az Örökségvédelmi hivatal által kiadott szakhatósági nyilatkozatban leírtak szerint kell eljárni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.a. alk.követ.ig-ra bemutatott szakemberen felül bevonásra kerül olyan szakember,aki rendelk. csapadékvíz elvez.rendszer kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem) 10
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002
II.2.13) További információ
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie legalább 40.000.000,-Ft/év és legalább 20.000.000,- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással,
amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra, és a kivitelezés teljes
időtartama alatt fenn kell állnia.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Jelen építési beruházás során sem gazdaságilag, sem műszakilag nem
tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem minőségi téren.
Tárgyi kivitelezés során a munkafázisok egymásra épülnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés
abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg.
A kivitelezési munkák a 4400 Nyíregyháza, Kéményseprő utcán valósulnak meg, a munkaterület átadása egy kivitelező részére oldható meg, több kivitelező jelenléte azonos időpontban nem lehetséges a munkaterületen.
A csapadékvíz elvezető rendszer egy egységet képez, a költségvetés nem bontható részekre.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek.
A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható megfelelően, amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (7) bek.].
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása
kötelező (a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat)
- a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2022.05.12.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdaságiszereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésben részt vevő építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel a felhívásban hivatkozott névjegyzékben, vagy nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem került előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.:
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a), valamint 22.§ (3) bekezdés, és 23. §-ai alapján a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- teljesített mennyiség;
- teljesítés helye;
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. rendelkezései).
M2.:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Nyilatkozni kell továbbá,hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az AF III.1.3) M2.a. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely szakembert kívánja az értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max. 1 fő).
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó részében előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni:
- az építési beruházás ismertetése,
- az építési beruházás megvalósulása során betöltött pozíció,
- szakmai tapasztalat megadás év/hónap pontossággal.
Az azonos időtartam alatt, azaz párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalat egyszer vehető figyelembe. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Irányadóak a 321/2015. (X .30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései, a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7);(9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
A 2. és 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat (szakmai önéletrajz) ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített olyan referenciával/referenciákkal amely az alábbiakban felsorolt munkarészeket tartalmazott:
- legalább 700 fm hosszú csapadékvíz elvezető, és/vagy szennyvíz elvezető létesítmény építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy bővítése.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményt több szerződéssel is teljesíthetik.
M2.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:
M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 7. sor „Vízgazdálkodási építmények szakterület” „MV-VZ” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap
A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. §(6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jótállási biztosíték a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadását követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak lezárulásáig fenn kell állnia.
A biztosítékok mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó ellenérték százalékában kerül meghatározásra.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér, -hibás teljesítési, - meghiúsulási kötbér.
Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a / nap (maximum 20 napig kerül felszámításra).
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Megrendelő műszaki ellenőre által megállapított nettó értékének az 5,00%-a.A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 20,00%-a.
További részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban és Vállalkozási szerződés tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az eljárásban tartalékkeret nincs biztosítva.
A szerződés finanszírozása a "Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése" című "TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik.
A projekt támogatási intenzitása 100,00 %, a támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket Ajánlatkérő önerőből finanszírozza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt- tartalékkeret és ÁFA nélkül számított -
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes AT részére, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat.
- Előleg számla, 3 db rész-számla, és végszámla állítható ki.
További részletek a Közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozási szerződés tervezet szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
2. III.1.3) M2. pont szerinti szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles
rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, releváns MV-VZ jogosultsággal és/vagy regisztrációval, melyről az
ajánlatban nyilatkozni szükséges. Ennek hiánya esetén Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
VI.3.4) További információk folytatása:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend
szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az EKR rendszeren keresztül – legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt három nappal – írásban válaszolja meg a kérdéseket a kérdező személyének a feltüntetése nélkül. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 napon belül beérkezett kiegészítő tájékoztatást tekinti megfelelő időben beérkezettnek. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az ajánlattételt, azonban
ilyen esetben nem köteles az ajánlattételi határidő meghosszabbítására.
Az eljárásban részt vett ajánlattevő részére az ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintés tekintetében dönthet úgy, hogy az iratbetekintést elektronikus úton biztosítja oly módon, hogy az adott dokumentumo(ka)t elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg az érintett ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § szerinti indokolást kér az aránytalanul alacsony ár tekintetében abban az esetben az ajánlattevőtől, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó vállalkozási díj legalább 20 %-kal alacsonyabb a tárgyi beruházás becsült értékétől. Ajánlatkérő azonban döntése értelmében az aránytalanul alacsony ár vizsgálatát akkor is elvégezheti az megajánlott nettó vállalkozási díj kevesebb, mint 20 % eltérést mutat a becsült értékhez viszonyítottan.
A II.2.7. pontban meghatározott határidő alatt naptári napot kell érteni. A teljesítési határidő kezdete a munkaterület átadásának időpontjától számítandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás); Szakember: 2. rész-szempont: egyenes arányosítás, 3. részszempont: abszolút értékelés, 4. rész-szempont: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1)AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a dok-ok elérhetőségét az EKR rendszerben: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000300692022/ reszletek
2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR és a használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
6)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
7)A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
8)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
9)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá –adott esetben – az ajánlatban cégszerűen az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/személy, alvállalkozó aláírási címpéldányát aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját.
10)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
11)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a Közbesz-i dok-ok tartalmazzák.
12)AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
13)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő az 1.sz. értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, 2. és 4., értékelési rész-szempont esetében az egyenes arányosítás, 3. értékelési rész-szempont esetében az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. és 3. értékelési rész-szempontra megjelölt szakemberek között az átfedés nem megengedett, azaz a 3. értékelési rész-szempont tekintetében a 2. értékelési rész-szempontra megajánlott szakembertől eltérő személyt kell megajánlani.
14)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés tárgyára a közbeszerzési dok-ban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melyről ajánlatában nyilatkozni szükséges.
15)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
16)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyil-okat, igazolásokat és más dokumentumokat.
17)Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
18.)Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján végzi el.
19)Költségvetés:Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan költségvetést árazott excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
20)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvéd. tájékoztató elfog-ról.
21)FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).
22) Ha a közbesz.dok.-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben foglalt okok miatt nem biztosított úgy a Kbt. 41/C. § (3)-(6) bek-ben foglaltak irányadóak.
23)Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
24)AT-nek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
25)AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges).
26.)Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
27.) Nyertes Ajánlattevő köteles min. 2 fő (átlagos létszám) hátrányos helyzetű munkavállalót bevonni min. 1 hónapra, napi 8 órás
munkavégzésre a szerződés teljesítésébe.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges