Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/196
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.31.
Iktatószám: 15483/2017
CPV Kód: 71241000-9
Ajánlatkérő: Várpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TENDER-NETWORK Tanácsadó Zrt.;INNOPOD SOLUTIONS Kft.;Profektum Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08256
Postai cím: Gárdonyi G. utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
Telefon: +36 88 592660
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Fax: +36 88 575760
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://varpalota.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Megvalósíthatósági tanulmány készítése és foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Megvalósíthatósági tanulmány készítése és foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében
I. rész: Megvalósíthatósági tanulmány készítése a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
II. rész: Foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14725000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
További tárgyak: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I.rész:
• Megvalósíthatósági tanulmány készítése az egyéb szükséges háttértanulmányokkal, szakvéleményekkel, valamint szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása érdekében.
• Megvalósíthatósági tanulmány
• Kapcsolódó háttérelemzések
• Szakértői hálózat építése
• Társadalmi partnerek bevonása
A munka eredményét (1 db megvalósíthatósági tanulmány) az alábbi formátumban és példányszámban kell szolgáltatni: a) papír alapon 2 db eredeti példány, b) elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 2 db példány.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2) alkalmassági minimumkövetelményen felül bemutatott (gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi vagy közgazdász végzettségű) szakemberek száma (max. 6 fő) 10
2 M.2.1) Alkalmasság körében bemutatott 1 db szakember alkalmassági minimumkövetelményen felülielkészített megvalósíthatósági tanulmány száma  15
3 M.2.2) Alkalmasság körében bemutatott 1 db szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli megvalósíthatósági tanulmány száma  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003
II.2.9) További információ: Kiegészítés karakterkorlát miatt a II.2.5) ponthoz:
2. minőségi szempont: M.2.1) Alkalmasság körében bemutatott 1 db felsőfokú gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi végzettségű szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli (1 db foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány) elkészített foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány száma (max. 3 db);
3. minőségi szempont: M.2.2) Alkalmasság körében bemutatott 1 db felsőfokú közgazdász végzettségű szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli (1 db foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány) elkészített foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány száma (max. 3 db)

II.2.1) Elnevezés: II. rész: Foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
További tárgyak: 79300000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.rész:
• Foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében.
A nyertes ajánlattevő feladata a foglalkoztatási stratégia kidolgozása az alábbi tematika szerint:
1. Vezetői összefoglaló
2. Helyzetértékelés és igényfelmérés (Gazdasági, társadalmi és környezeti háttér, Foglalkoztatási/munkaerőpiaci helyzetkép, munkaerő- és képzési, valamint vállalkozásfejlesztési igények felmérése, oktatási helyzetkép, foglalkoztatási/munkaerőpiaci együttműködések)
3. Helyzetelemzés (Problémák összegzése, problématérkép, SWOT-elemzés)
4. Stratégiai célok (Jövőkép, stratégiai célpiramis)
5. Beavatkozások (Prioritások, intézkedések, akcióterv)
6. Stratégia megvalósítása (Monitoring, értékelés)
7. A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum szervezeti és működési szabályzata
A munka eredményét (1 db foglakoztatási stratégia és akcióterv) az alábbi formátumban és példányszámban kell szolgáltatni: a) papír alapon 2 db eredeti példány, b) elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 2 db példány.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2) alkalmassági minimumkövetelményen felül bemutatott (gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi vagy közgazdász végzettségű) szakemberek száma (max. 6 fő) 10
2 M.2.1) Alkalmasság körében bemutatott 1 db szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli elkészített szakértői szolgáltatás vagy stratégia száma  15
3 M.2.1) Alkalmasság körében bemutatott 1 db szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli elkészített szakértői szolgáltatás vagy stratégia száma  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003
II.2.9) További információ: Kiegészítés karakterkorlát miatt a II.2.5) ponthoz:
2. minőségi szempont: M.2.1) Alkalmasság körében bemutatott 1 db felsőfokú gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi végzettségű szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli (1 db foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó szakértői szolgáltatás vagy stratégia kidolgozása) elkészített foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó szakértői szolgáltatás vagy stratégia száma (max. 3 db)
3. minőségi szempont: M.2.2) Alkalmasság körében bemutatott 1 db felsőfokú közgazdász végzettségű szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli (1 db foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó szakértői szolgáltatás vagy stratégia kidolgozása) elkészített foglalkoztatási vagy humánerőforrás-fejlesztési vagy munkaerőpiaci vagy gazdaságfejlesztési szakterülethez kapcsolódó szakértői szolgáltatás vagy stratégia száma (max. 3 db)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TENDER-NETWORK Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 45/A FII. 3/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: info@tendernetwork.hu
Telefon: +36 13360025
Internetcím(ek): (URL) http://tendernetwork.hu/
Fax: +36 13360026
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22782616-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: INNOPOD SOLUTIONS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 108-112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@innopod.hu
Telefon: +36 12030366
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19997975
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17561023
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A projektmegvalósítás hátterének és környezetének elemzése; A megvalósító szervezet és működésének bemutatása; A projekt szakmai tartalmának részletes bemutatása; A projekt résztvevőinek, valamint kompetenciáinak részletes bemutatása; Gazdaságossági mutatók meghatározása és számszerűsítése; A meglévő szükségletek bemutatása és elemzése; A projekt indokoltságának felmérése;
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TENDER-NETWORK Tanácsadó Zrt. (közös ajánlattevő, vezető tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 45/A FII. 3/1. és
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22782616-2-42

Hivatalos név: INNOPOD SOLUTIONS Kft. (közös ajánlattevő, tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 108-112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772-2-43

Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403767-2-41.

Hivatalos név: HMR Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szemere utca 23. 1/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590-2-41

Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12669789-2-43

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futórózsa utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347-2-42

Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail: info@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766006
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13688456
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16830708
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8825000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Vezetői összefoglaló elkészítésében való közreműködés; Helyzetértékelés és elemzés készítésében való közreműködés; Foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozásában való közreműködés; Szakmai tanácsadás;
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424935-2-41

Hivatalos név: HÉTFA Elemző Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403767-2-41

Hivatalos név: HMR Group Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szemere utca 23. 1/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590-2-41

Hivatalos név: TENDER-NETWORK Tanácsadó Zrt. (közös ajánlattevő, vezető tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 45/A FII. 3/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22782616-2-42

Hivatalos név: INNOPOD SOLUTIONS Kft. (közös ajánlattevő, tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 108-112.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772-2-43

Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12669789-2-43

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futórózsa utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges