Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/149
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.03.
Iktatószám: 15484/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 17783305543
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 14633368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024702022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024702022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése a BME részére
Hivatkozási szám: EKR001024702022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezése.
A fejlesztés célja a high-tech ipar és az egyetemi oktatói és hallgatói kiválóság gyors és hatékony összekapcsolódásának elősegítése magas színvonalú épület infrastruktúra biztosítása, operatív kapcsolatszervezés, melynek eredményeként az egyetemi kutatások eredményei mihamarabb hasznosulhatnak alkalmazott ipari fejlesztés gyártás területén. A fejlesztés kiemelt kormányzati beruházásként fog megvalósulni, amit a 622/2021.(XI.9) számú kormányrendelet biztosít.
Tervezendő a 4107/24 helyrajzi számú, a BME területén levő ingatlanon az elbontott V2 és Goldmann-menza helyén a BME fenntartásába kerülő Innovációs és Fejlesztési Központ új épülete, amely mintegy 30.000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből áll.
A tervezendő épület „okos épület”-ként fog működni, ennek biztosítása érdekében integrált épületfelügyeleti rendszer (BMS) létesítendő, mely biztosítja a jelenlétérzékelésen alapuló helyiségenkénti hőmérséklet szabályozást, az épület szükség szerinti árnyékolását stb. A tervezést BIM rendszerben kell elvégezni, valamint kötelezően elérendő az épület BREEAM „very good” besorolása. Az építészeti koncepciónak -így az épületnek is- mutatnia kell az Egyetem fenntarthatóság és zöldtudatosság iránti elkötelezettségét, külső megjelenésében pedig méltónak kell lennie a világörökség részét képező, már meglevő egyetemi épületegyüttes Duna parti városképet meghatározó részéhez.
A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Részvételre jelentkező (RJ); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD). Eljárást megindító felhívás (felhívás)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése a BME részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71320000-7
71322000-1
71334000-8
79415200-8
90712000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 4107/24 hrsz-ú ingatlan 15001 törzsszámon nyilvántartásba vett műemléki jelentőségű terület.
Telek terület: 1,5586 ha
A tervezett új épület négy fő funkcionális egységre bontható, úgymint:
-mélyszintek, alapvetően gépkocsi és kerékpár tárolás, valamint speciális a BME által használt műhelyek és egyéb az épület egészét kiszolgáló terek (gépészet, karbantartás, üzemeltetés);
-a beköltöző állami intézek számára létesített magas igényszíntű klasszikus irodaterületek 14.000 m2 nagyságban a szükséges összes kiszolgáló funkcióval együtt;
-a BME által használt flexibilis terekből álló mintegy 8000 m2 terület, amely magában foglalja 150 fős tanácstermet, kisebb szekciós termeket, irodákat, tárgyalókat, recepciót, a Science Business Team irodáit, éttermet, kávézót és minden egyéb szükséges kiszolgáló funkciót ideértve a főzőkonyhát, akkreditálható szervertermeket és egyéb közszolgáltatást nyújtó funkciót;
-a BME által használt speciális gépészettel ellátott (helyiségenkénti nyomástartás, hőmérséklet szabályozás, tiszta terek, központi nitrogén és sűrített levegő hálózat stb.) laboratóriumi egység, melybe moduláris rendszerben tervezendő mintegy 2500-3000 m2 laboratórium és azt ezt kiszolgáló összes egyéb funkció ideértve a kutatói dolgozószobákat, meeting helyiségeket és egyéb kiszolgáló és közösségi tereket.
A felhívás II.2.7.) pontjában magadott 432 napos teljesítési időtartam a tervezésre vonatkozik, a kötelező tervezői művezetés nem értendő bele.
A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata T szakági tervezőként (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 432
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 8
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: AK az RJ-k közül legfeljebb 8 alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó RJ-nek küldi meg ajánlattételi felhívást.
AK (a Kbt. 69. § (8) bek. alapján) rögzíti, hogy amennyiben az ajánlattételre felhívandó RJ-k keretszámát meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, AK már a részvételi jelentkezések bírálata során bekéri a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolásokat (azaz: a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások) és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével állapítja meg.
AK az érvényes részvételre jelentkezők közötti rangsorolás módját az alábbiakban adja meg, arra az esetre, ha a keretszámot meghaladja az érvényes RJ-k száma:
Rangsorolási szempont:
AK a rangsorolást a részvételi jelentkezésben a részvételi felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő referenciaigazolások darabszáma alapján végzi.
A rangsorolást AK akképp végzi, hogy az ezen rangsorolási szempontra bemutatott, a felhívás M.1. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek mindenben megfelelő referenciaigazolások összesített darabszáma alapján csökkenő sorrendet állít fel az RJ-k között.
1. RJ által benyújtott és megfelelő, a referenciákban szereplő, építmények tervezésével kapcsolatos munkák darabszáma – súlyszám: 25.
2. RJ által benyújtott és megfelelő referenciák közül azoknak a darabszáma, melyekben a tervezéssel érintett építmény bruttó összterülete meghaladja a 15.000 m2-et – súlyszám: 25.
3. RJ által benyújtott és megfelelő referenciák közül azoknak a darabszáma, melyekben a tervezéssel érintett építmények műemléki jelentőségű területen találhatóak – súlyszám: 15.
4. RJ által benyújtott és megfelelő, az építmények tervezésével kapcsolatos referenciákkal elnyert díjak darabszáma – súlyszám: 20.
5. RJ által benyújtott és megfelelő referenciák közül azoknak a darabszáma, melyekben a tervezéssel érintett építmények M.1.3. kritériumnak megfelelők – súlyszám: 15.
AK "műemléki jelentőségű terület" alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.
AK nemzetközileg, illetve Magyarországon elismert, épület-beruházásra vonatkozó díjban részesített referenciákat fogad el, mint például: Pro Architectura díj; Budapest Építészeti Nívódíja; FIABCI díj; Európa Nostra díj.
Kiosztható pontszámok: 0 – 10 pont.
AK az egyenes arányosítás módszere segítségével rangsorolja a benyújtott részvételi jelentkezéseket.
Az AK a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet alapján:
Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legkedvezőbb, maximális pontszámhoz tartozó ajánlati elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A fenti módszerrel rangsorolt egyes tartalmi elemekre adott pontszámot AK megszorozza a szemponthoz meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig részvételi jelentkezésenként összeadja. Azon 8 RJ részére került megküldése az ajánlattételi felhívás, amelyeknek az összpontszáma a legnagyobb.
Abban az esetben, ha pontegyenlőség alakul ki, azaz a részvételi jelentkezések adott esetben a rangsor azonos helyén állnak és a rangsorolásban részt vevő részvételi jelentkezések száma meghaladja az előírt keretszámot, akkor az azonos helyen álló részvételre jelentkezők vonatkozásában a rangsorolási szempontokra bemutatott referenciaigazolások mennyisége alapján dönt AK a végső sorrendről. Az 1., 2., 3., 4., valamint 5. rangsorolási szempontra bemutatott, megfelelő referenciaigazolások darabszáma alapján rangsorolja az azonos pontszámot elérő részvételi jelentkezéseket. Tehát AK azt az RJ-t rangsorolja előrébb és küldi meg részére az ajánlattételi felhívást, amely több db megfelelő referenciaigazolást mutat be a sorrendben előrébb lévő rangsorolási szempontra.
Amennyiben több részvételi jelentkezésnek azonos a kiszámított összpontszáma, abban az esetben közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján választ AK, hogy mely részvételi jelentkezést benyújtó RJ részére küldi meg az ajánlattételi felhívást.
Ennek vonatkozásában RJ-nek EEKD V. részében foglalt nyilatkozatban szükséges megadni az RF III.1.3) pont M.1. alpont szerinti referenciákra vonatkozó (az RF III.1.3) pont M.1. alpont szerinti) azonosító adatokat, amelyek alapján megítélhető a bemutatott referenciák megfelelősége. AK az EEKD V. részében foglalt nyilatkozat alátámasztására referenciaigazolást fogad el a RJ-k részéről [a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás kiküldése esetén].
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK a kötelező tervezői művezetésen felül opcionális tervezői művezetés keretében eseti jellegű tervezői művezetési feladatok ellátását rendelheti meg nyertes AT-től. Ilyen esetben AK meghatározza a megrendelt opcionális tervezői művezetés keretében a nyertes AT által ellátandó feladat részleteit (pl. érintett munkafázis, felmerült probléma, helyszín).
AK az opcionális tervezői művezetés megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt.
Amennyiben az opcionális tervezői művezetés keretében AK azonnali intézkedést igénylő tervezői művezetést rendel meg, akkor nyertes AT köteles a megrendelt opcionális tervezői művezetést AK ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 24 órán belül elvégezni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz:
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.
Ponthatár: 0-10
1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,
1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) – súlyszám 48
1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) – súlyszám 2
2-5. résszempont (M.2.1. – M.2.4.) szakember többlettapasztalata) arányosítás
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő, melybe sem a kötelező, sem az opcionális tervezői művezetés nem értendő bele. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik.
Kiegészítés a II.2.14.) ponthoz:
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen, az RJ-k számának korlátozására vonatkozó (fentebb ismertetett) objektív szempont vonatkozásában benyújtandó igazolás megegyezik a III.1.3) rovatban (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) foglalt M.1. pont M.1.1.-M.1.4. alpontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelményekhez kapcsolódó igazolással, így a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kiküldése esetén a tárgyi igazolás (egyszeres) benyújtása alapján kerül vizsgálatra mind az RJ-k számának korlátozására vonatkozó objektív szempont, mind az M.1. pont M.1.1.-M.1.4. alpontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kiküldése ilyen esetben AK jelen rendelkezésén alapszik, amely meghatározására a Kbt. 82. § (4)-(5) bek., valamint a 69. § (8) bek. adnak lehetőséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet RJ, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:
1) Előzetes igazolás:
RJ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban RJ/közös RJ-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésben benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös RJ-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
2) Igazolás:
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek, közös AT-k az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § - 16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján RJ, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, RJ-nek/közös RJ-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint RJ-nek/közös RJ-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell a részvételi jelentkezéshez csatolni. Az EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet RJ az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban AK felhívja RJ-k figyelmét a Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdésekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan RJ, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, Kr. 26. § (2) bek. b) pont, 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) 8. § (1)-(2) bek.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján RJ-nek részvételi jelentkezésben az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k mindegyikének vonatkozásában a részvételi jelentkezést benyújtó RJ-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
RJ-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6), (9) és (10)-(11) bek.-ben foglaltak az irányadók.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített RJ-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
AK a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az SZ.1. pont alapján a III.1.3) M.2.1. pont szerinti szakember által elvégzendő építészeti tervezési feladatokat kizárólag RJ vagy – közös részvételre jelentkezés esetén – a közös RJ-k egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat RJ más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.
AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján RJ-nek az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján RJ-nek rézvételi jelentkezésében az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. alapján RJ-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot a részvételi jelentkezésében, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre RJ igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k mindegyikének vonatkozásában a részvételre jelentkezést benyújtó RJ-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
P.1. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes – Áfa nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – Áfa nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha RJ a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában AK nem határoz meg a minden RJ tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
P.3. A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját AK a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján.
Ha RJ a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19.§ (2) bek.]
Ha RJ a P.1., P.2. vagy P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.]
RJ-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) – (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan RJ, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – az Áfa nélkül számított – teljes árbevétele összességében nem éri el a 350.000.000,- forintot.
P.2. Alkalmatlan RJ, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – az Áfa nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevétele összességében nem éri el a 250.000.000,- forintot.
P.3. Alkalmatlan RJ, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
A P.3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös részvételre jelentkezés esetén elegendő, ha a közös RJ-k egyike megfelel. A P.1. és P.2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján RJ-nek rézvételi jelentkezésében az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. alapján RJ-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot a részvételi jelentkezésében, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre RJ igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k mindegyikének vonatkozásában a részvételre jelentkezést benyújtó RJ-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
M.1. Csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti referenciáinak ismertetését.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a teljesítés idejét (év – hónap – nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával)
• a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján, AK a vizsgált időszak, 6 év (72 hónap), alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
M.2. Mutassa be a 321/2015 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandó dokumentumok:
A) EKR űrlap,
B) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (különösen:
a) releváns képzettséget, és megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),
b) a tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónap bontásban),
c) szakember jelenlegi munkahelyének megnevezése
d) a szakmai tapasztalat (ellátott feladat) rövid leírása, melyből kiderül beruházás tárgya és helye. A beruházás helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület neve, házszám vagy helyiség, helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges).
A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti, tehát minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető, ugyanolyan típusú szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy ugyanolyan típusú szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Az időbeli átfedéssel érintett szakmai tapasztalatok közül AK az időben korábbi tapasztalatot veszi figyelembe.
C) A szakember kamarai nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló határozat egyszerű másolatát,
D) a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez AK rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
E) a szakember képzettséget, illetve végzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
F) Nyilatkozatot arról, hogy az M.2.1. – M.2.5. pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az AT-nek igazolnia kell.
M.3. Csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. h) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszámról készült kimutatást.
RJ-nek/AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6) – (7), (9) és (11) – (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
M.1.1. legalább 1 db építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített, kivitelezési terv szintig elkészült, legalább nettó 15.000 m2 bruttó összterületű, új közhasználatú építmény tervezésére vonatkozó referenciával.
AK közhasználatú épület alatt 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 9. pontjában előírt meghatározást érti az alábbi korlátozásokkal.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, pénzügyi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
AK közhasználatú építményként nem fogadja el sport és kereskedelmi funkcióra használható építményt.
M.1.2. legalább 1 db építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített, kivitelezési terv szintig elkészült, legalább nettó 10.000 m2 bruttó összterületű új iroda építmény tervezésére vonatkozó referenciával.
M.1.3. legalább 1 db építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített, kivitelezési terv szintig elkészült, új építmény, tervezésére vonatkozó referenciával, amely legalább 500 m2 bruttó összterületű labor funkciót tartamaz. AK a labor funkció alatt a kémiai kutatásra és/vagy gyógyszeripari kutatásra és/vagy központi nitrogén ellátással és/vagy központi sűrített levegő ellátással és/vagy tiszta térrel rendelkező labor funckiót ért.
M.1.4. legalább 1 db építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített, kivitelezési terv szintig elkészült legalább nettó 7.500 m2 bruttó összterületű, műemléki jelentőségű területen új építmény tervezésére vonatkozó referenciával.
Az M.1.1. – M.1.4. referencia követelménynek való megfelelés egy szerződéssel és/vagy egy vagy több kategóriának megfelelő építményként is igazolható, azonban több szerződéssel több építménnyel (nem adódnak össze a m2-ek) 1 db referencia követelménynek való megfelelés nem igazolható.
AK kivitelezési és engedélyezési terv alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a Magyar Mérnöki Kamra Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzatában meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő definíciót érti.
M.2. Alkalmatlan RJ, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M.2.1. legalább 1 fő olyan, szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 1. pontja szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, rendelkezik legalább 60 hónap építészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal, mely időtartamon belül részt vett minimum 1 db nettó 15.000 m2 bruttó összterületű, új közhasználatú építmény és/vagy nettó 10.000 m2 bruttó összterületű új iroda építmény tervezésében.
M.2.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 32. pontja szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 60 hónap épületgépészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal, mely időtartamon belül részt vett minimum 1 db legalább 500 m2 bruttó összterületű labor funkciót is tartalmazó építmény tervezésében.
M.2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 34. pontja szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 60 hónap épületvillamossági tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal, mely időtartamon belül részt vett minimum 1 db nettó 10.000 m2 bruttó összterületű új iroda építmény tervezésében.
M.2.4. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 30. pontja szerinti T (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet IV. 27. pontja szerinti SZÉS1 (vagy azzal egyenértékű) műszaki szakértői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik legalább 60 hónap tartószerkezeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
M.2.5. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet I. 1. pontja szerinti TUÉ (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, valamint a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet I. 3. pontja szerinti TUO (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik legalább 60 hónap tűzvédelmi tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
AK a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az M.2.1. pontban meghatározottakat (É tervezői jogosultsággal elvégzendő építészeti tervezési feladatokat) kizárólag RJ vagy – közös részvételre jelentkezés esetén – a közös RJ-k egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat RJ más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.
M.3. Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik a megelőző 3 évben (36 hónapban) min. 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF
Kifizetés a Kbt. 27/A. §, 134. § (7)-(8), 135. § (1), (5)-(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6:155. §.
Előleget AK nem biztosít.
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: alapja: nettó teljes tervezési díj. mértéke 0,5 %/naptári nap, max. 10 %, 100.000,- Ft., mértéke 20%, 5%, 2,5%
Jótállás: 36 + 3 hónap
Teljesítési biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%
Jótállási biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%
Teljesítési, jóteljesítési biztosíték benyújtási mód: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont.
Részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részletes szabályok a KD-ban.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: fax: +36 13542768, e-mail: kobeszerzes@tricsok.hu.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös RJ-k erre vonatkozó megállapodását.
5. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind RJ, mind közös RJ-k vonatkozásában.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK konzultációt nem tart. Helyszínbejárás időpontja, a felhívás megjelenését követő hetedik nap 10:00 óra. Találkozó helye: BME A épület főbejárata, cím: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 25. § (3)-(4) és a 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat részvételi jelentkezésben történő feltüntetését (a 65. § (7) bek. esetén nemleges nyilatkozat is). AK a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat benyújtását NEM írja elő jelen eljárásban.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően, AK nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást.
9. AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Amennyiben RJ részvételi jelentkezése részeként valamely dokumentumot nem magyar nyelven nyújt be, abban az esetben a részvételi jelentkezéseként benyújtott idegen nyelvű irat, valamint annak magyar fordítása vonatkozásában RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy a magyar fordítás mindenben megegyezik az eredeti nyelvű dokumentummal.
12. Amennyiben RJ a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
13. RJ-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 650 millió,- HUF/év és 130 millió,- HUF/káresemény értékű közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti felelősségbiztosítással vagy meglévő közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan RJ-nek részvételi jelentkezésében nyilatkozatot szükséges benyújtania. RJ köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjára megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása RJ szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Közös részvételre jelentkezés esetében elegendő, ha a közös RJ-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással (Kr. 2. 8. §).
14. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell RJ, illetőleg a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot aláíró esetében a részvételi jelentkezésben bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája.
15. AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
16. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
17. Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. FAKSZ: dr. Seres Csaba 01254; dr. Kerek Éva Gabriella 00861, dr. Bábosik Roland Ottó 01011.
19. RJ-nek nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
20. AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy építmény és a hozzá kapcsolódó terület egységes tervezésére vonatkoznak, teljesítésük komplex módon történik, továbbá az esetleges részajánlattétel biztosítása a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének sérelmével járna. A megvalósítandó tervezési feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes tervezési munkafázisok kidolgozása szoros összehangolást igényel. A tervezési feladat nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes tervezési fázisok megbontása nem lenne gazdaságos. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/30 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
A 321/2015 Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek
Ajánlati biztosíték előírása:
AK az ajánlattételi szakaszban való részévételt ajánlati biztosíték benyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 30 000 000, - HUF. A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- AK a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425279-00000000 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege AK számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Tervezési szolgáltatás beszerzése a BME részére) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan AT-nek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha AT az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell AK – mint Kedvezményezett – nevét, címét, AT (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlati kötöttség időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. További szabályok: Kbt.54.§-a tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák