Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/170
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.09.04.
Iktatószám:15490/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 625643630
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Széchenyi tér rekonstrukciója-tervpályázati elj.
Hivatkozási szám: EKR000565442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás
megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott
tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata a legmegfelelőbb tervjavaslat kidolgozójával szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül
megkötésre. A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
A Széchenyi tér a város központi tere, a település legfontosabb zöldfelülete: a Kárász utca gyalogostengelyének folytatása, a
műemléki védettséget élvező belváros legnagyobb összefüggő parkja. Funkciója szerint díszpark, pihenő park, reprezentatív városi
zöldfelület, egyes időszaki rendezvényeinek helyt adó szabad tér. A teret jelentős középületek határolják, így a városlakók
szempontjából látogatottság tekintetében is a legfontosabb terek egyike. A Széchenyi tér Szeged egyik hangsúlyos tömegközlekedési „csomópontja”. A tér helyi jelentőségű védett természeti terület. A növényzet lombtömege jelentős biológiai aktív felület a belváros
közepén, jelentős szerepe van a városrész élhetőségének biztosításában. Védelmét értékes növényállománya, illetve városszerkezeti
jelentősége adja, valamint sok értékes emlékmű, szobor díszíti.
A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Kérdések határideje: 2018. október 8 (hétfő)
b) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. október 19. (péntek)
c) Pályaművek beérkezésének határideje és az ajánlat EKR rendszerbe való benyújtása: 2018. november 20. (kedd) 13.00 óra
d) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra
e) a tervpályázat nyilvános bemutatása: 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra
f) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. január 21. (hétfő)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
Általános követelmények Elvárt követelmény a részletes program betartása. A tervezett tér megjelenése tükrözze, hogy az a
város legfontosabb, központi tere. Kiíró nemzetközi színvonalú, de túlzásoktól mentes megoldásokat vár. Szempont a
fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés. A Kiíró megvalósítható terveket vár, melyek becsült beruházási költsége
összhangban van a megadott pénzügyi kerettel. A konkrét bírálati szempontok az alábbiak: Ezen szempontoknak való megfelelés
igazolásául szövegesen ismertetni kell a kidolgozott javaslatok alábbi szempontoknak való megfelelésének módját. 1. A tervezési
program megvalósítási szintje 2. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés 3. Műemléki elvárások
teljesítése 4. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhetőség) 5. Fenntarthatóság
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre; A díj legnagyobb összege: bruttó 8 millió Ft; A megvétel legkisebb összege: bruttó 1,5 millió Ft;
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Elnök: Nagy Sándor SZMJV Önkormányzata
Társelnök: Sz. Fehér Éva építészmérnök – SZMJV Önkormányzata, városi főépítész
Vukoszávlyev Zorán – építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, a Miniszterelnökség delegált
Vesmásné Zákányi Ildikó – építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara delegáltja
Fekete Zoltán – okl. táj- és kertépítészmérnök, okl. városépítési–városgazdasági szakmérnök,
Schulcz Péter – építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke/delegáltja
Egedi Gergely – építészmérnök, SZMJVÖ Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály
Póttagok: Kiss Lajos – építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara delegáltja
Bódyné Máthé Ildikó – építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, a Miniszterelnökség delegáltja

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2018. április 15. napjától közbeszerzési eljárások lebonyolítása EKR-en keresztül történik. Ennek megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció főszabály szerint elektronikus úton, az EKR-ben történik. Tekintettel a tervpályázati eljárásban kiadásra kerülő dokumentumok nagy méretére, ajánlatkérő a tervpályázat műszaki specifikációját és mellékleteit a csatolt dokumentumban szereplő https://file.szeged.eu/dl/?t=bdd1fdc38b0e964109fac55bb8749784 weboldalról való letöltés biztosításával teszi elérhetővé.
2. A pályaművek benyújtására vonatkozóan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontja alapján írja elő az ajánlatkérő, hogy azokat A1-es méretű habkartonra kasírozott formában, a Dokumentációban előírt műszaki mellékletekkel együtt kell benyújtani a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6722 Szeged, Püspök utca 9. városi főépítész titkárságára a megadott benyújtási határidőig.
3. Az ajánlatkérő a csatolt egységes szerkezetű felhívásban és Dokumentációban előírt nyilatkozatokat elektronikusan kéri benyújtani az EKR rendszeren keresztül.
4. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
További információ a csatolt dokumentációkban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben