Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/19
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.28.
Iktatószám: 1573/2019
CPV Kód: 45255800-7
Ajánlatkérő: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Teljesítés helye: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víztermelés-, kezelés, -ellátás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42119395
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rákóczi Istvánné
Telefon: +36 27511565
E-mail: rakoczi.istvanne@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dmrvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dmrvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Víztermelés-, kezelés, -ellátás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Szennyvíziszap hasznosítás fejlesztése"
Hivatkozási szám: EKR000801122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45255800-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése” című, KEHOP-5.1.3-17-2017-00001 azonosító számú projekt fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint, valamint a beépítésre kerülő gázmotorok karbantartási feladatainak ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvíziszap hasznosítás fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45255800-7
További tárgyak: 45259000-7
45259100-8
45259200-9
50000000-5
50530000-9
51111200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése” című, KEHOP-5.1.3-17-2017-00001 azonosító számú projekt fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint, valamint a beépítésre kerülő gázmotorok karbantartási feladatainak ellátása
Tervezés és kivitelezés műszaki tartalma:
A szennyvíztelepi iszapkezelés eredendő célja a szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok mennyiségének csökkentése, a keletkező, magas metán tartalmú biogáz gazdaságos hasznosítása. A váci szennyvíztisztító telep iszap- és gázvonali fejlesztésének célja megújuló alapú villamos energia termelése és METÁR rendszeren keresztül történő értékesítése.
A szerződés műszaki tartalma: Tervezés, kivitelezés, próbaüzem
A nyertes ajánlattevő feladata valamennyi, a megvalósításhoz szükséges tervezési munka elvégzése, a szükséges engedélyek megszerzése az azokhoz kapcsolódó összes költség (pl. hatósági eljárási díjak, adatszolgáltatási díjak, egyeztetési díjak stb.) viselése.
Nyertes Ajánlattevő feladata a telephely meglévő iszapvonalának Műszaki Leírásban részletezett átalakítása, fejlesztése (pl.: idegen iszapok fogadásának kiépítése, külső magas szerves anyag tartalmú folyékony hulladékok fogadópontjának kiépítése, iszapszűrés és gépi elősűrítés kiépítése, rothasztók átalakítása, biogáz mosása, kéntelenítése, tárolása, elektromos energiatermelés gázmotorokkal, a villamos energia kitáplálása).
Nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a lejárt engedélyek meghosszabbítása, a hiányzó engedélyek beszerzése és az engedélyek (hatósági eljárási díjak, adatszolgáltatási díjak, egyeztetési díjak stb) folyamatos érvényben tartása a szerződés időtartama alatt.
A fejlesztés műszaki részleteit, az alkalmazott technológiákat, a FIDIC sárga könyves (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerződéstípusnak megfelelően az Ajánlattevők dolgozzák ki.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezéssel egyidőben a szennyvíztisztító telep felújítási munkái is zajlanak. Vállalkozó feladata és költsége, hogy ezt munkaszervezése és tervezési feladatai során figyelembe vegye.
A beépítésre kerülő gázmotorok bevitt teljesítménye 2x 935 kW, a szennyvíztisztító telep 110.000 lakos egyenérték (LEÉ) kapacitású.
A megvalósítandó műszaki tartalmat az eljárás mellékleteként csatolt vízjogi létesítési engedély és a vízjogi létesítési engedélyezési tervek tartalmazzák.
Karbantartás műszaki tartalma:
A létesített biogázos kiserőművi rendszer karbantartására vonatkozó feladatok ellátása.
A karbantartási feladatok ellátása a sikeres próbaüzem lezárásától számított 60 hónapban (évente 8 322 üzemórát feltételezve).
Legalább 95%-os rendelkezésre állási garancia az üzembe helyezést követő 60 hónapos időszakban.
A tényleges üzemórák legalább 85%-ában, a névleges kapacitás 100%-án történő működési garancia az üzembe helyezést követő 60 hónapos időszakban, ennek feltétele, hogy az ajánlatkérő a megfelelő biogázmennyiségét és minőségét biztosítsa.
Nyertes ajánlattevőnek a karbantartási feladatokat az ajánlatában csatolt, a teljes időszakra vonatkozó üzemórára bontott karbantartási terve alapján kell elvégeznie, mely a karbantartási feladatok konkrét műszaki tartalmának minősül.
Az ajánlattevőnek biztosítania kell a komplett rendszerre az alkatrész-utánpótlást a beüzemeléstől a projekt fenntartási időszakára.
Ajánlatkérő gázmotor alatt gázmotoros kiserőművet is ért.
A tervezési és kivitelezési munkarészt időtartama 12 hónap, de legkésőbb 2019. december 31. napja. A 60 hónap fenntartási időszak a kivitelezési munkarész sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjában indul.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MK1 Szakmai ajánlat (A szerződés teljesítésében részt vevő, alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány többlet szakmai tapasztalata)  30
2 MK1.1. A III.1.3. M/2.1 szerinti tervező alk. köv-en túl szerzett vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
3 MK1.2. A III.1.3. M/2.2 szerinti projektvezető alk. köv-ként előírt szakmai tapasztalatán túl szerzett, vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
x Költség szempont – 1 K1. 1 üzemórára eső karbantartási feladatok díja a 2 db gázmotorra vonatkozóan (nettó Ft/üzemóra) 20
2 K2. Egyösszegű ajánlati ár a tervezési és kivitelezési részre vonatkozóan (nettó Ft) 50
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
MK1.1-MK1.2.: 36 hónap
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
MK1.1-MK1.2.: 0 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20998 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szennyvíziszap hasznosítás fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Indoklás:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.12) pontjában az alábbiakat írta elő:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12671003207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Inwatech Környezetvédelmi Kft.
Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 114
Az ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az ajánlattevő székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges