Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/143
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.26.
Iktatószám: 15813/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (HRSZ.: 18848/14)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzés közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MTVA - Kossuth 2. és Rádió 1. stúdiók felújítása
Hivatkozási szám: EKR001088162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kossuth 2 és Rádió 1. stúdiók felújítása kivitelezési szerződés keretében
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A meglévő terv alapján történő kivitelezés egységességére tekintettel a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MTVA - Kossuth 2. és Rádió 1. stúdiók felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak: 45000000-7
45262700-8
45310000-3
45323000-7
45324000-4
45421141-4
45421146-9
45422100-2
45432130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (HRSZ.: 18848/14)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. cím alatti gyártóbázis „B” épület I. emelet Rádió 1 és Kossuth 2 stúdiók kialakítása.
Építőipari és akusztikai munkák:
Meglévő akusztikai burkolatok, álmennyezet és válaszfal bontása. Új emelt hanggátlású gipszkarton elválasztó falazat, előtétfal készítése. A helyiségek között emelt hanggátlású áttekintő ablakok és dupla ajtók kerülnek beépítésre. A stúdióban, és a hírolvasóban az oldalfalak akusztikai burkolatot kapnak. Mennyezetre nagy hangelnyelő képességű függesztett látszóbordás álmennyezet kerül beépítésre. A bontott és az új válaszfalak mentén az álpadló átalakítása szükséges. Az ajtók alatt az álpadlóban hangszigetelés beépítése szükséges. Az emelt hanggátlású gk. szerkezeteket a részletrajzoknak megfelelően kell a vb szerkezetű padlóhoz és mennyezethez rögzíteni.
Gépészet:
MTVA a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „B” épület B109, B110, B111 és B112 számú helyiségek átalakítását tervezi két lépcsőben KOSSUTH2 és RÁDIÓ1 számára. Az átalakításhoz mintaként a B122A helyiséget (Petőfi Stúdió) használjuk. Első lépcsőben csak a RÁDIÓ1 kialakítása történik, amely a B111 és B112 helyiségek területén lesz. Egy stúdiót és egy vezérlőt kell kialakítani. Második lépcsőben a KOSSUTH2 kialakítása történik, amely a B109 és B110 helyiségek területén lesz. A KOSSUTH2 területén lesz egy stúdió, egy hírolvasó helyiség és egy technikai helyiség.
Gépész kivitelező által elvégzendő feladatok:
A közlekedőre két darab légcsatornázható split klíma berendezést kell telepíteni a B122A helyiséghez (Petőfi Stúdióhoz) hasonlóan. A kültéri egységek a lapostetőn lesznek. A tetőfödémet át kell fúrni, a tetőszigetelést helyre kell állítani. Az újonnan kialakítandó stúdió helyiségekben az ott tartózkodó személyek a belső hőmérsékletet saját maguknak tudják állítani termosztát segítségével. Biztosítani kell minden helyiség frisslevegő ellátását, használt levegő elszívását a meglévő légtechnikai rendszer átalakításával.
Elektromos:
Az ultrahangos tisztítógép elektromos megtáplálása, szerviz és takarító csatlakozás kiépítése. A helyiség világításának szétválasztása az új helyiség kialakítás miatt. A technológiát kiszolgáló gépészet elektromos ellátásának kiépítése. Kijáratjezők telepítése.
Elvárás:
A két stúdió kialakítás két ütemben készül, 1. ütem Rádió1 stúdió, 2. ütem Kossuth 2 stúdió. A második ütem munkaterület átadása csak az 1. ütem befejezését követően, annak üzemszerű használatra való visszaadás után lehetséges.
A munkákat a rendeltetésszerű használatra alkalmas formában, a szerződéskötéskor érvényben lévő szabályoknak és a vonatkozó Műszaki előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben kell elvégezni.
A kivitelezés során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani!
A kivitelezés teljes időszaka alatt 1fő építésvezető folyamatosan legyen jelen az építési helyszínem
Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások:
Az organizációs költségekben kell szerepeltetni a kivitelezéssel összefüggő összes járulékos költséget.
Az építési munkákat, zárt, védett gyártóbázison kell végezni. Az építési területre gyalogosan az „B” épület portán, anyagszállítás a Bojtár utcai teherportán keresztül történhet. A belépéshez belépési engedély szükséges a személyes adatok és a belépés időtartamának meghatározásával.
A nyertes ajánlattevőnek a munkaterület átadás-átvételétől számított 5 munkanapon belül organizációs tervet és ütemtervet kell benyújtania, amin szerepelteti a megrendelt/megrendelendő anyagok várható beérkezési idejét.
A nagy zajjal járó munkákat, pl. vb fúrásokat az üzemelő stúdiók közelsége miatt csak éjszaka lehet előre egyeztetett időpontban lehet végezni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevő(k) rendelkezésére bocsátja a stúdiók akusztikai tervét, részletrajzokkal, és szakági tervekkel, költségvetés kiírással együtt.
Az ajánlatkérő víz és elektromos csatlakozási pontot biztosít a jelzett helyeken. A felvonulási villamos energia elosztó berendezést a nyertes ajánlattevő biztosítja. Az építési területen ideiglenes világítás kiépítése szintén a nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
Ajánlatkérő a kivitelezés ideje alatt az építési munkákhoz szükséges áram és a vízfogyasztást térítésmentesen biztosítja.
A sitt és törmelékszállítás csak zárt rendszerben, pormentesen történhet.
Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását, sitt szállítását kizárólag a kijelölt útvonalon végezheti, úgy, hogy a meglévő szerkezetek károsodást ne szenvedjenek.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű megjelölése, meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? (minimum 0 nap - maximum 10 nap) 5
2 3. Az ajánlattevő a második ütem tekintetében az előírt 60 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? (minimum 0 nap- maximum 10 nap)  5
3 4. A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) - (minimum 0 - maximum 24 hónap) 5
4 5. Vállalt többletjótállás időtartama az előírt 12 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó HUF, 10%-os tartalékkerettel) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A 120 napos teljesítési határidő arra figyelemmel értendő, hogy a két stúdió kialakítás a II.2.4. pont szerint két ütemben készül, akként, hogy az 1. ütem tekintetében 60 nap a teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételétől számítva, míg a 2. ütem tekintetében ugyancsak 60 nap a teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételétől számítva, azzal, hogy a 2. ütem munkaterülete kizárólag az 1. ütem befejezését követően, annak üzemszerű használatra való átadás-átvételét követően kerülhet sor. A munkaterület átadása a szerződéskötést, illetve az 1. ütem befejezését követő 30 napon belül a Megrendelő (Ajánlatkérő) és Nyertes Ajánlattevő által egyeztetett időpontban kerül sor.
Az ajánlatkérő a kapcsolódó 2. és 3. számú értékelési részszempontra figyelemmel felhívja a figyelmet, hogy az egyes ütemek tekintetében a 60-60 napnál rövidebb teljesítési határidő is vállalható. A 2. és 3. értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 10 napban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
A 4. értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Az 5. értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 12 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, illetőleg (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, illetőleg (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére is – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114./A § (1) bekezdése szerint a Kbt. 69. §-tól eltérően már az ajánlata benyújtásakor be kell nyújtania az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.2) pont szerinti alábbi nyilatkozatait, valamint – adott esetben – igazolásait.
P/1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja].
---
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P/1. pontban foglalt előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, akkor az ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a P/1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (Építési és szakipari munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 100.000.000.- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114./A § (1) bekezdése szerint a Kbt. 69. §-tól eltérően már az ajánlata benyújtásakor be kell nyújtania az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait, valamint – adott esetben – igazolásait.
M/1. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (2) bek. b) pontja alapján az M/1. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést – a vonatkozó EKR űrlap kitöltésével – azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/1. pont tekintetében csatolni kell továbbá a szakemberek végzettségét igazoló okirat másolatát, valamint az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot is a szakember szakmai tapasztalatának olyan részletezettséggel történő bemutatásával, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát a becsatolt szakmai önéletrajzok alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az M/1. pont szerinti szakemberek tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepel az illetékes szakmai kamara által – a felelős műszaki vezetőkről – vezetett elektronikus nyilvántartásban, akkor nem szükséges a végzettséget igazoló okirat, valamint a szakmai önéletrajz csatolása, figyelemmel a Kbt. 69.§ (11) bek-re. Az ajánlatban ugyanakkor a fenti szakemberek tekintetében - amennyiben az szerepel az említett nyilvántartásban - olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy jogosultság és kamarai nyilvántartási száma) is meg kell adni, amely alapján AK az ellenőrzést el tudja végezni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
Legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés "Általános építmények" felelős műszaki vezetői szakterületek „Építési szakterület” szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az M.1. pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
A késedelmes teljesítés után Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke napi 0,5% a szerződés szerinti teljes általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenértékre, mint alapra vetítetten.
Hibás teljesítési kötbér:
A kivitelezési munkákkal összefüggő hibás teljesítés esetén Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.
A kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig terjedő első 20 (húsz) napban naponta 0,5 %, a hibás teljesítés 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1 %, a szerződés szerinti általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenértékre, mint alapra vetítetten.
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes legmagasabb összege:
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér egyidejű alkalmazása esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj összegének 20 %-át. A kötbérmaximum elérése esetén: elállás/felmondás.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó felelősségi körében meghiúsul, felmondásra kerül, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. A kötbéralap a szerződés szerinti általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenérték, mértéke annak 20 %-a, illetve az előbbi pontok alapján felszámított kötbérek után a maximumhoz képest fennmaradó összeg.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke 2.000.000,- HUF. A biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módjára vonatkozó feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
A további részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződések teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség a III.1.4. pontban foglaltak szerint.
A teljesítés igazolása a szerződéstervezetekben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott (rész)számlákat fogadja el.
Ellenérték kifizetése átutalással, utólag, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.
Az előleg elszámolása a részszámla és a végszámla terhére két egyenlő összegben kerül sor.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Figyelemmel arra, hogy a - a szerződés tárgyát képező munkához építésügyi hatósági engedély nem szükséges, így az ÁFA-fizetés tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§-ában szabályozott fordított adózás szabályai nem érvényesülnek, az ÁFA összegét a Kivitelező fizeti meg.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy – a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően – az Ajánlatkérő (megrendelő) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-. §-ában foglaltak szerinti fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket [Kbt. 135. § (3)].
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Az ajánlatkérő a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
- munkaterület átadása NyertesAT-nek: Két ütemben történik, az 1. ütem tekintetében a szerződéskötéstől, míg a 2. ütem tekintetében az 1. ütem befejezését követően, annak üzemszerű használatra való átadás-átvételétől számított 30 napon belül Megrendelő és NyAT egyeztetése alapján kerül megadásra a pontos időpont.
- tartalékkeret: a vállalkozói díj 10%-a
- előlegfizetés: a – tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díj 20%-a, a szerződéskötést követően, 8 napon belül, mely a részszámla és a végszámla terhére két egyenlő részben kerül elszámolásra.
- rész-számla az I. ütem átadása után a vállalkozói díj elvégzett munkákkal arányos részének megfelelő összegben
- végszámla 100%-os készültségnél, azaz a II. ütem műszaki átadás-átvételét követően
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A III.1.6. és III.1.7. pontok, valamint a szerződéstervezet és egyéb közbeszerzési dokumentumok szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ában foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,-Ft.
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11794008-20541884-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolásának csatolása az ajánlatban vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása az ajánlatban azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemeket az értékarányosítás (1. számú „Ár” értékelési részszempont: fordított arányosítás, a többi minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás) módszere szerint értékeli. Részletek a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Kft. látja el. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az árazott költségvetést Excel formátumban is be kell nyújtani. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés). Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § és az EKRr. 15. § (2)-(3) bekezdései alapján az EKR-ben történik.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket
b. árazott költségvetést a kiadott minta szerint azzal, hogy az árazatlan költségvetés tétel megnevezéseihez hozzáírni (egyenértékű termék megajánlásának kivételével), mennyiségein módosítani egyáltalán nem lehet. Árazatlan tétel nem maradhat.
a. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítási szerz. határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról azzal, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a szerz.kötésig min. az alább felsorolt értékhatárra kötött, kivitelezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerz.el kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartamára (kötvény, biztosítás fennállásának igazolása a szerződés melléklete)
25 millió Ft/káresemény 100 millió Ft/év
c. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6) bek., illetve 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat
d. közös aj.tétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
e. AT aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
f. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
g. nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását
h. Az ajánlatkérő tekintetében előírja, hogy a II.2.5) pontban előírt, az M.1. pont szerinti szakember többlettapasztalatára vonatkozó minőségi értékelési szempont tekintetében ajánlattevői nyilatkozat formájában a felolvasólappal összhangban lévő szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként [322/2015. (X. 30.) Korm.r. 24. § (1) bek.]. A szakmai ajánlatban meg kell nevezni a vonatkozó minőségi értékelési szempont tekintetében figyelembe veendő szakembert és úgy kell bemutatni a szakember releváns szakmai tapasztalatát, hogy az összhangban legyen a felolvasólapon tett vállalással.
i. a kizáró okok, illetve az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó dokumentumok,
j. az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
k. adott esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat, illetve 65. § (7) és (9) bek. szerinti kötelezettségvállaló okirat.
4) Nyertes AT-nek szerepelnie kell a MKIK által vezetett, kivitelezői névjegyzékben és eleget kell tennie a vonatkozó Korm. rendeletben foglalt feltételeknek. AK kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő AT-vel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépést jelenti és AK adott esetben a második legkedvezőbb AT-vel köt szerződést [1997. évi LXXVIII. tv. 39.§(3), (7)]
5) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
10) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11) Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
12) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. augusztus 3-án 10:00 óra. A helyszíni bejárás kezdetének helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Előzetes bejelentkezés a kozbeszerzes@mtva.hu címen 2022. augusztus 2-án, 14:00-ig szükséges azzal, hogy határidőig nem jelentkező belépése az épületbe nem lehetséges.
Előzetes bejelentkező levélben meg kell adni: a gazdasági szereplő cégnevét, belépő személy nevét és arcképes, személyazonosításra alkalmas igazolványának.
13) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlati felhívás III.1.2)-III.1.3) pont.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges