Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/203
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.10.
Iktatószám:15831/2017
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Újhartyán Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2367 Újhartyán, belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19507
Postai cím: Fő út 21
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schulcz József polgármester
Telefon: +36 309794658
E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujhartyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujhartyan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://drive.google.com/open?id=0B3x9mFqkO4uaVm53QktkQlhoNWM (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Köz-Pálya Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori u. 30.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Göndör Gábor
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozpalya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 21.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Schulcz József polgármester
Telefon: +36 309794658
E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujhartyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaváros tervezés és kivitelezés, feltételes közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Iskolaváros tervezés és kivitelezés, feltételes közbeszerzési eljárás
CPV: 45300000-0 és 71240000-2
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolaváros tervezés és kivitelezés, feltételes közbeszerzési eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 2367 Újhartyán, belterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feltételes közbeszerzési eljárás,
Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, kivitelezésére
Helyiséglista vázlata:
• 18 tanterem, 25 fő befogadóképességgel
• 2 előadóterem, egyik lépcsőzetes (természettudományi)
vagy 17 tanterem és 3 előadóterem
• 12 csoportszoba, 12-15 fő befogadóképességgel
• ünnepségekre alkalmas aula, lehetőleg galériával, cca. 300 fő részére
• függönnyel leválasztható tornaterem
• úszómedence
• tornatermi öltözők zuhanyzóval
• tanári és igazgatási blokk, 50 fő részére
• önállóan működtethető zeneiskola, 6 gyakorló és 1 szolfézs teremmel
• gimnáziumi kollégium egység, 10 diák és egy nevelőtanár részére
• melegítőkonyha és étterem, önálló büfé
• fedett kerékpár tároló 50-80 db
• akadálymentesítés -felvonó- létesítése
A pontos méretek meghatározása, térkapcsolatok kialakítása építész tervezői feladat.
Az épület méretéből kifolyólag, illetve megrendelői kérésre 5 ütemre lett bontva, mely lehetővé teszi, hogy az épület kisebb egységekben tudjon megépülni.
Az ütemek a következők:
1. ütem: Az iskola tantermekkel való bővítése a Zrínyi, illetve Szép utca felé
2107 m2
2. ütem: A meglévő iskola felújítása
1660 m2
3. ütem: Az iskola új tornatermi résszel való bővítése
1116 m2
4. ütem: Az iskola úszómedencés résszel való bővítése
1364 m2
5. ütem: Az iskola zeneiskola és kollégium szárnyal való bővítése
758 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - Az M/2.1.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint).  15
2 A kötelezően előírt garancián felül 36 hónap vállalt többlet garancia, maximum 60 hónap 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt.61.§ (4) alapján megvizsgálta részekre történő ajánlattétel lehetőségét és nem biztosít. Beszerzés olyan komplett tervezés kivitelezés, amely keretében elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, szétbontásuk,munkaszervezési,együttműködési,technológiai,garanciális problémákat okozna és jelentősen meghosszabbítaná megvalósítás idejét.Ezértnemindokolt

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban:„Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. II. Része szerintijelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő hivatkozik Kr. 1-16.§ okra.
Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) „Kr.”8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezetvonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4) szerintinyilatkozatot kell benyújtani.
Kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:
A „Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéskövetelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Öntisztázás: Kbt.64.§.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
igazolja valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat alapján, hogy
a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24
hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, melyre
tekintettel csatolandó a pénzforgalmi számlák(at) vezető pénzügyi intézmény(ek)től származó,
valamint a megszűnt pénzforgalmi számlák(at) vezető pénzügyi intézmény(ek)től származó
nyilatkozat arra vonatkozóan az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban
ajánlattevőnek volt-e megszűnt pénzforgalmi számlája, illetőleg a megszűnt pénzforgalmi
számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot
meghaladó sorba állítás volt-e.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és
69. §-ában, valamint a Kr. 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az EEKD-ben elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD IV. szakaszának megfelelő
kitöltésével nyilatkozik arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények teljesítésének igazolásait az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó
sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás fogalma alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a kitöltésével teljesíthető.
Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (3) bek. alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és sajátteljesítése mennyiségét,
- teljesítés ideje, kezdő és befejező dátum (év, hó, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adó neve, elérhetősége),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140.§ (9) bek. alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekt társaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -,akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) K.r. 24. § (1) bek.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 24. § (2) bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozókivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazolódokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (5) bek. szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2.
Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, épület minden alap-szakágra kiterjedő tervezése és kivitelezése tárgyú referenciával, amelynél nettó a nettó alapterület összesen legalább 5.000 nm.
A fenti érték nettó alapterületként értendő: az épület(ek) valamennyi szintjének összes helyiségének alapterülete a falak alapterülete nélkül.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is teljesíthető,
Minden alap szakágra kiterjedőnek tekintett az a referencia, amely tartalmazta a következő szakágakat:alapozás, építészet és tartószerkezet, erős- és gyengeáramú villamosság, épületgépészet, felvonó, út/parkoló építés, közmű, környezetrendezés.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti érvényes MV-É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti érvényes MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti érvényes MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.4 legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I Tervezés 2. rész Építészeti-műszakitervezés 2. pontja szerinti érvényes Építészeti tervezés „É” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A fenti M/2.1-M/2.4 pontokban meghatározott szakemberek: tárgyalóképes magyar nyelv ismerete vagy magyar nyelvű tolmács.
1 szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás kivitelezési munkálatokra vonatkozóan, a győztes ajánlatnak megfelelően.
Kötbérek.
Késed.: nettó szerz. ellenérték 0,3 %/nap, max. 15 %.
Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 15 %.

Biztosíték vetítési alapja opció,tartalékkeret nélküli nettó szerz. ellenérték.
Teljesítési bizt: 3 %.
Jóltelj. bizt: 3 %.
Biztosítékok: Kbt.134.§ (6) a).
Előleg 5 %.
Nyertes 2 db tervezési (50 % I. részszámla jogerős építési engedéllyel leszállított engedélyes terv, 50 % II. részszámla kiviteli terv) és havonta kivitelezési részszámla és 1db végszámla 5 %. Kifizetés során Ptk.6:130§(1)-(2),6:155§;Kbt.135§(1)-(3),(5)-(6),322/2015(X.30.)Kr.30-32/A§.
5 % tartalékkeret.
Főbb jogsz.
Kbt.
Ptk.
2003.évi XCII.tv 36/A.§.
Fizetés:30nap.
Részletes felt. dok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09.00 (óó:pp) Hely: Polgármesteri Hivatal, 2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása Kbt. 68. § (1) szerint. Ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglaltaláírás-minta),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont.
Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb.
Módszerek: 1., 2.,. részszempont KH 1.6 2012-i útmutatója („Útm”) III.A.1 bb) egyenes arányosítás, a 3.részszempont „Útm” III.A.1 ba) fordított arányosítás;
4. III.1.1); III.1.2) ; III.1.3) M.1.-M.2. előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja(nemlegesség esetén nyilatkozatot erről).
6. A Szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő ajánlati felhívás M/2.1-M/2.4 alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a megjelölt érvényes jogosultságokkal,tudomásulvételről nyilatkozni köteles Ajánlattevő.
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is,
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat,
- a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap.
10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.
12. Ajánlati biztosíték mértéke: 2 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: befizetést/átutalást igazoló banki dokumentum; garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentum;biztosítási szerződéssel való teljesítésesetén a kötelezvény. 65500068-00057347-51100007
13. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
14. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között.
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
16. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.


A III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság folytatása:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az M/2. alkalmassági követelmény igazolási módjának folytatása:
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 24. § (2) bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozókivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazolódokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.
Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) K.r. 24. §(1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

A VI.3) pont folytatása:
17. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
18. Nyertes ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni v. meglévőt kiterjeszteni a műszaki átadás sikeres lezárásától számított 60 naptári napig tartó időszakra, minimum évi 500 000 000 HUF és min. 200 000 000 HUF/ káresemény összeg értékében továbbá évi 50 000 000 HUF, és min. 25 000 000 HUF/káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a Szerződés szerinti valamennyi tervezési munkákra.
19. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani árazott költségvetést.
20. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
21. AK közli, nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 és ISO14001 és ISO 28001 v. ezekkel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) szerint egyénértékű irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
22. A II.2.7. pontban feltüntetett 24 hónap 720 naptári napot jelent.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (5) és (6) pontját valamint a Kbt. 135. § (12) pontját. Ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani a projekt finanszírozására. Amennyiben a porjekt nem kap támogatást, vagy a támogatás összege kisebb, mint a kért finanszírozás, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy amennyiben az eredményhirdetés megtörtént a szerződés nem lép hatályba.
24. Közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Göndör Gábor (311) tel: +36 309794658 fax: +36 29372-315, e-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu (2367 Újhartyán, Monori u. 30.)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák