Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/200
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.07.
Iktatószám:15869/2017
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATOS Magyarország Kft. - Areus Zrt. - Poli Computer PC Kft. - RacioNet Zrt. - SERCO Informatika Kft. - Silicon Computers Kft. - WSH Kft;M&S Informatikai Zrt. - ALPHANET Informatikai Zrt. - Delta Services Kft. - DIGITAL Kft. - Nádor Rendszerház Kft. - PC Trade Systems Kft. - PROFESSZIONÁL Zrt - SzámHEAD Kft.;EURO ONE Zrt. - Bravonet Kft. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Comm. Mo. Kft. - FLAXCOM HOLDING Zrt. - Kermann Kft. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - Profitexpert Kft - Rufusz Computer Zrt. - Szintézis Zrt - Telvice Kft - TIGRA Kft.;Sysman Informatikai Zrt. - CLARMONT I.S. Kft - DOCAGE Informatikai Kft. - Gamax Kft. - MVM BSZK Zrt - SCI-Hálózat zRt.;Delta Systems Kft. - HumanoIT Kft. - INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. - Invitech Megoldások Zrt.;Symmetria Magyarország Zrt. - 99999 Informatika Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - USER Rendszerház Kft. - Valkyr Kft.;T-Systems Zrt. - Answare Kft. - Grepton Informatikai Zrt. - Szinva Net Zrt. - VRS Magyarország Kft.;HUMANsoft Kft. - Getronics Magyarország Kft. - AXIS Rendszerház Kft. - ASH Szoftverház Kft.;M&S Informatikai Zrt. - ALPHANET Informatikai Zrt. - Delta Services Kft. - DIGITAL Kft. - Nádor Rendszerház Kft. - PC Trade Systems Kft. - PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt. - SzámHEAD Kft.;ATOS Magyarország Kft. - 4iG Nyrt. - RacioNet Zrt. - SERCO Informatika Kft. - WSH Kft;TIGRA Kft. - USER Rendszerház Informatikai Kft.;INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. - Delta Systems Kft. - EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - Invitech Megoldások Zrt. - Areus Infokommunikációs Zrt. - HumanoIT Kft - Sysman Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rétvölgyi Farkas
Telefon: +36 18964735
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére szerverek és tárolók valamint ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 75 000 000 000 HUF (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30233100-2
További tárgyak:30231300-0
48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. részre „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)” vonatkozó
információk:
1. Árubeszerzés, 25716 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező xml fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.
2. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus
megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
4. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
5. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben
meghatározottakon /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás/ felül, az általános és a részletes termék műszaki
követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában
rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során
megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint.
6. A rész keretszáma: 8
7. A Kbt. 104. § (5) foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el, ha a keretszám
felső határán több ajánlat azonos megajánlást tartalmaz.
8. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelésisorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanulalacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.
9. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzésidokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak azértékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében alkalmazza a 75. § (2) bek. e)pontját.
11. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződésekesetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy aszerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárásokesetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programravonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokbólfinanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet 119. § alapján történhet.
A jogorvoslati kérelmek a Kbt. 148. § szerin

II.2.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30233100-2
További tárgyak:30231300-0
48620000-0
72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2. részre „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)”vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 13402 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentummellékletét képező xml fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.
2. A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, afelhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típusmegnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
4. Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
5. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerbenmeghatározottakon /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás/ felül, az általános és a részletes termék műszakikövetelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívábanrögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás soránmegajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakszerint.
6. A rész keretszáma: 4.
7. A Kbt. 104. § (5) foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el, ha a keretszámfelső határán több ajánlat azonos megajánlást tartalmaz.
8. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelésisorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanulalacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.
9. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzésidokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak azértékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében alkalmazza a 75. § (2) bek. e)pontját.
11. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződésekesetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy aszerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárásokesetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programravonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokbólfinanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 207282
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM01SRVT17 Rész száma: 1 Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 1 (x86)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATOS Magyarország Kft. - Areus Zrt. - Poli Computer PC Kft. - RacioNet Zrt. - SERCO Informatika Kft. - Silicon Computers Kft. - WSH Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt. - ALPHANET Informatikai Zrt. - Delta Services Kft. - DIGITAL Kft. - Nádor Rendszerház Kft. - PC Trade Systems Kft. - PROFESSZIONÁL Zrt - SzámHEAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EURO ONE Zrt. - Bravonet Kft. - Duna Elektronika Kft. - Enterprise Comm. Mo. Kft. - FLAXCOM HOLDING Zrt. - Kermann Kft. - M&M Computer Kft. - NETvisor Zrt. - Profitexpert Kft - Rufusz Computer Zrt. - Szintézis Zrt - Telvice Kft - TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt. - CLARMONT I.S. Kft - DOCAGE Informatikai Kft. - Gamax Kft. - MVM BSZK Zrt - SCI-Hálózat zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Kft. - HumanoIT Kft. - INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. - Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt. - 99999 Informatika Kft. - Dimension Data Magyarország Kft. - USER Rendszerház Kft. - Valkyr Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Zrt. - Answare Kft. - Grepton Informatikai Zrt. - Szinva Net Zrt. - VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HUMANsoft Kft. - Getronics Magyarország Kft. - AXIS Rendszerház Kft. - ASH Szoftverház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM02SRVT17 Rész száma: 2 Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 2 (nem x86)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt. - ALPHANET Informatikai Zrt. - Delta Services Kft. - DIGITAL Kft. - Nádor Rendszerház Kft. - PC Trade Systems Kft. - PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt. - SzámHEAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Kft. - 4iG Nyrt. - RacioNet Zrt. - SERCO Informatika Kft. - WSH Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TIGRA Kft. - USER Rendszerház Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. - Delta Systems Kft. - EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - Invitech Megoldások Zrt. - Areus Infokommunikációs Zrt. - HumanoIT Kft - Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombócz Zoltán utca 12. fsz. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15 000 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 000 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész alvállalkozók:
Atos Mo Kft.-> PANOR Inf Zrt. - > Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolg,
Atos Mo Kft.-> RUN-IT Kft. - > Hardv. rendsz, kieg. kapcsolódó szolg,
WSH Kft.-> nem ismert -> Hardv. rendsz, kieg. kapcs szolg,
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA -> nem ismert -> eszközök telepítése és konfigurálása, oktatás, karbantartás, hibaelhárítás, rendszerintegráció, egyéb számítástechnikai szakértői vagy támogatói tevékenység
HUMANsoft Kft. -> LAPD Space Kft. -> Eszközszállítások és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása
ASH Szoftverház Kft. -> nem ismert -> Hardv. rendsz, kieg kapcsolódó szolg
M&S Informatikai Zrt -> nem ismert -> részvétel logisztikai feladatok elvégzésében, telepítésben, beüzemelésben való közreműködés
ALPHANET Informatikai Zrt. -> nem ismert -> szállítás, logisztika
2. rész alvállalkozók:
WSH Kft.-> nem ismert -> Hardv. rendsz, kiegészítőikhez kapcs szolg
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA -> nem ismert -> eszközök telepítése és konfigurálása, oktatás, karbantartás, hibaelhárítás, rendszerintegráció, egyéb számítástechnikai szakértői vagy támogatói tevékenység
M&S Informatikai Zrt -> nem ismert -> részvétel logisztikai feladatok elvégzésében, telepítésben, beüzemelésben való közreműködés
ALPHANET Informatikai Zrt. -> nem ismert -> szállítás, logisztika
1. rész keretszámon felüli ajánlat:
IMG Solution Kft. 1146 Budapest Hermina út 47. 14894262-2-42
ALOHA Informatika Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 1., 12147784-2-43
ASM Informatikai Zrt. 1066 Budapest, Hungária krt. 166. 25989939-2-42.
Invigor Informatika Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. 14757671-2-43
KVENTA Kft. 2040 Budaörs Vasút utca 15 10329102-2-13
Pegasus Informatikai Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. 13601247-3-42.
S&T Consulting Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 11779177-2-13
TRACO Zrt 1095 Budapest, Máriássy u. 7 11856403-2-43
Prim Data Zrt. 1063 Budapest, Bajnok utca 13 25985533-2-42
1. rész nyertes AT címe, adószáma
ATOS Mo Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43. 10378144-2-41
Areus Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 5 23469507-2-41
Poli Computer PC Kft. 2071 Páty, Fazekas utca 17. 11820534-2-13
RacioNet Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. 13846606-2-44
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. 12906240-2-41
Silicon Computers Kft. 1118 Budapest, Zólyomi út 23. 12095144-2-43
WSH Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97. 12048898-2-43
M&S Informatikai Zrt. 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a 14409471-2-41
ALPHANET Informatikai Zrt. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 14153833-2-41
Delta Services Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 13978798-2-41
DIGITAL Kft. 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83. 10406115-2-06
Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 10507326-2-42
PC Trade Systems Kft. 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 12937303-2-42
PROFESSZIONÁL Zrt. 1117 Budapest, Sopron út 19. 13369657-2-43
SzámHEAD Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95. D. ép. 10415618-2-43
EURO ONE Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 10649297-2-44
Bravonet Kft. 1145 Budapest,Újvilág utca 50-52. 23768569-2-42
Duna Elektronika Kft. 1183 Budapest, Gyömrői út 99. 12029145-2-43
Enterprise Comm. Mo. Kft. 1138 Budapest, Váci út 117-119. 13835462-2-41
FLAXCOM HOLDING Zrt. 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. 13985677-2-42
Kermann Kft. 1149 Budapest, Angol utca 32. 14160080-2-42
M&M Computer Kft. 7623 Pécs, Mártírok u.42. 10582048-2-02
NETvisor Zrt. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56. 14023059-2-43
Profitexpert Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. 10527087-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti u. 46. 13644545-2-13
Szintézis Zrt. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 12890341-2-08
Telvice Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 135. 13339076-2-13
TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 12218778-2-42
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 8. 10239025-2-44
Getronics Mo Kft. 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép. 10532782-2-41
AXIS Rh. Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 8. 12763742-2-41
ASH Szh. Kft 1117 Budapest, Budafoki út 97. 23940165-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. rész AT folytatás
Sysman Inf Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kft 1054 Budapest, Tüköry utca 3. 13730848-2-41
DOCAGE Inf Kft. 1025 Budapest, Csalán u. 35/a 13107406-2-41
Gamax Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D 10383571-2-44
MVM BSZK Zrt 1117 Budapest, Budafoki út 54. 25010075-2-43
SCI-Hálózat zRt. 1142 Budapest, Szihalom utca 7. 12402179-2-42
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 13978774-2-41
HumanoIT Kft, 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 13606022-2-41
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. 12857074-2-43
Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. 25568509-2-13
Symmetria Mo Zrt. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. 25798555-2-41
99999 Inf Kft. 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 13854964-2-43
Dimension Data Mo Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 60. 12655085-2-43
USER Rh Kft. 1039 Budapest, Zöld utca 2. 13799504-2-41
Valkyr Kft. 1025 Budapest, Szeréna út 5/1. 14998603-2-41
T-Systems Mo Zrt 1117 Budapest, Budafoki út 56. 12928099-2-44
Answare Kft 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 10900963-2-41
Grepton Zrt 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. 12613056-2-42
Szinva Net Zrt 3518 Miskolc, Erenyő út 1. 24962106-2-05
VRS Mo Kft 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 25176670-2-41
2. rész AT címe, adószáma:
M&S Inf Zrt. 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. 14409471-2-41
ALPHANET Inf Zrt. 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 14153833-2-41
Delta Services Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 13978798-2-41
DIGITAL Kft. 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83. 10406115-2-06
Nádor Rh Kft. 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 10507326-2-42
PC Trade Systems Kft. 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 12937303-2-42
PROFESSZIONÁL Zrt. 1117 Budapest, Sopron út 19. 13369657-2-43
SzámHEAD Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95. D. ép. 10415618-2-43
ATOS Mo Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43. 10378144-2-41
4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 8. 12011069-2-41
RacioNet Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. 13846606-2-44
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. 12906240-2-41
WSH Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97. 12048898-2-43
TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr utca 2. 12218778-2-42
USER Rh Kft. 1039 Budapest, Zöld utca 2. 13799504-2-41
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. 12857074-2-43
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 13978774-2-41
EURO ONE Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 10649297-2-44
Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. 25568509-2-13
Areus Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 5 23469507-2-41
HumanoIT Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 13606022-2-41
Sysman Inf Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 12948901-2-41
2. rész keretszámon felüli ajánlat:
T-Systems Mo Zrt 1117 Budapest, Budafoki út 56. 12928099-2-44
Answare Kft 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 10900963-2-41
Grepton Zrt 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. 12613056-2-42
Szinva Net Zrt 3518 Miskolc, Erenyő út 1. 24962106-2-05
VRS Mo Kft 1026 Budapest, Pasaréti út 83. 25176670-2-41
99999 Informatika Kft. 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 13854964-2-43
2. rész érvénytelen ajánlat:
IMG Solution Kft. - ALOHA Informatika Kft. - ASM Informatikai Zrt. - Invigor Informatika Kft. - KVENTA Kft. - Pegasus Informatikai Kft. - S&T Consulting Hungary Kft. - TRACO Zrt - Prim Data Zrt.
Az IMG Solution Kft. vezette konzorcium 2. részre adott ajánlatában nem szerepelt az ALOHA Kft. képviselőjének aláírási címpéldánya. Az első HP-ban ajánlatkérő kérte a hiány pótlását. A HP-ra benyújtott dokumentumok szintén nem tartalmazták az ALOHA Kft. képviselőjének aláírási címpéldányát. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható”, így az IMG Solution Kft. vezette konzorcium 2. részre adott ajánlata a Kbt. 73. § (1)bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A jogorvoslati kérelmek a Kbt. 148. § szerint nyújthatóak be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)