Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/177
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.11.
Iktatószám: 15901/2020
CPV Kód: 90923000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709482020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709482020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex patkányirtási program a fővárosban
Hivatkozási szám: EKR000709482020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90923000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – „A Főváros komplex patkányirtási programjának végrehajtása" tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex patkányirtási program a Fővárosban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90921000-9
További tárgyak: 90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni a szervezett patkányirtási feladat keretében Budapest mintegy 525 km2-es közigazgatási területén.
1. A bejelentett lakossági patkányészlelésekhez kapcsolódó egyedi objektumkezelések, ennek részeként:
• felszíni etetőhelyek létesítése és ellenőrzése,
• csatornahálózaton belüli etetőhelyek létesítése és ellenőrzése.
Vállalkozó a patkányészlelésre vonatkozó lakossági vagy egyéb (közületi) bejelentés esetén a Megrendelő (Ajánlatkérő) bejelentésről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított legfeljebb 48 órán belül köteles a helyszíni szemrevételezést elvégezni, valamint a szükséges irtási feladatot megkezdeni.
Budapest Főváros területén 2019 folyamán összesen mintegy 11000 lakossági patkányészlelést regisztráltak és ezek 75%-a minősült igazoltnak. Budapesten a patkánypopuláció nagysága szezonálisan ingadozik, a téli időszakban (november és március között) számottevően alacsonyabb a bejelentésszám, mint a populáció aktív növekedési időszakában. Például 2018. november és 2019. március között havi átlagban 585 db (400 és 800 db között), 2019. május és október között havi átlagban 1160 db (100 és 1400 db között) lakossági észlelést jelentettek.
2. Intenzív beavatkozás megvalósítása meghatározott területen és időszakokban, ennek során:
• a patkányártalommal elsősorban érintett, a patkánypopuláció elszaporodásának leginkább kitett kerületekben, illetve kerületek egyes részein az 1. pontban jelzett egyedi objektumkezelés kiterjesztése, a lehelyezendő etetőhelyek számának növelése révén.
3. Meghatározott kiemelt csomóponti helyszíneken (összesen 20 db) folyamatos méregmező fenntartása, ennek részeként:
• felszíni etetőhelyek létesítése és ellenőrzése,
• csatornahálózaton belüli etetőhelyek létesítése és ellenőrzése.
A kiemelt csomóponti helyszínek közös jellemzője, hogy ott a patkányok számára kedvező feltételek gyakorlatilag folyamatosan fennállnak. Ezeken a kiemelt csomóponti helyszíneken, melyeket részletesen a műszaki leírás tartalmaz, folyamatosan fenn kell tartani az ún. méregmezőt, vagyis a létesített etetőhelyek ellenőrzését meghatározott időközönként (hetente, illetve kéthetente) el kell végezni.
4. A feladatvégzéshez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás
Rendszeres havi jelentés részeként adatszolgáltatás Megrendelő részére. A jelentésre kerülő adatok körét részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
5. Rezisztencia menedzsment
A rezisztenciára gyanúsnak ítélt gócokból rendszeres, genetikai módszerrel végzett igazoló vizsgálatok végzése szükséges, ezért Vállalkozó a budapesti patkánypopuláció antikoaguláns-rezisztenciájának folyamatos monitorozása és azon keresztül a fővárosi patkányirtási program eredményessége érdekében köteles mintát biztosítani az ajánlatkérő által kijelölt közreműködő (Nemzeti Népegészségügyi Központ) rendszeres rezisztenciavizsgálataihoz.
A komplex patkányirtási program során alkalmazandó visszaellenőrzési rendszer:
A rágcsálóirtószer első kihelyezése után biztosítani kell a 3-7 napon belüli visszaellenőrzést és a szükség szerinti csalétekpótlást (1. ellenőrzés). Az 1. ellenőrzést követő újabb 7-10 nap múlva az ellenőrzést meg kell ismételni (2. ellenőrzés). Ha az adott objektumnál létesített összes etetőhely az 1. és 2. ellenőrzés során negatívnak bizonyul, más szóval a két alkalommal elvégzett ellenőrzés során fogyasztás nem igazolható és patkányártalom más módon sem észlelhető, a kezelés az etetőhelyek felszámolásával lezárható. Amennyiben van pozitív etetőhely, akkor az objektum kezelését folytatni kell. Az etetőhelyek továbbra is eredeti helyükön maradnak és 7-10 naponként ellenőrzésre-feltöltésre kerülnek mindaddig, amíg a további fogyasztás ténye két egymást követő ellenőrzésen már nem igazolható. Ekkor a kezelés ezeken a helyen is lezárható. Ott, ahol a fogyás azt indokolja, az ellenőrzés és irtószerpótlás gyakoriságát növelni kell.
Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az M/2 kapcsán bemutatott szakembereken felül a fővárosi patkányirtási programba ténylegesen bevonandó, 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 2.§ 10. szerinti egészségügyi gázmesterek létszáma (max. 10 fő) 15
2 5. Az M/2 kapcsán bemutatott szakembereken felül a fővárosi patkányirtási programba ténylegesen bevonandó, 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 2.§ 16. pontja szerinti szakképzett személyek létszáma (max. 10 fő)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján – a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – legfeljebb a szerződés értéke 20 %- erejéig a műszaki leírás 1.4. pontja szerinti speciális program végrehajtását igényelheti a Vállalkozótól, feltéve, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt a bejelentett és igazoltan pozitívnak minősített patkányészlelések száma a (naptári) tárgyhó és az azt megelőző két naptári hónap során regisztrált adatából képzett háromtagú mozgóátlaga Budapest bármely területén legalább 50%-kal meghaladja az egy évvel korábban ugyanezen három hónap alatt regisztrált adatokból hasonló módon képzett számértéket.
Megrendelő a jelen pont szerinti opciós jogát több alkalommal is jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, feltéve, hogy az opciós jog gyakorlása keretében megrendelt feladatok elvégzésének ellenértéke összességében nem haladja meg a szerződés értékének 20 %-át. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő az opciós jog gyakorlása keretében alkalmanként legfeljebb 40 km2 nagyságú terület vonatkozásában igényelheti a speciális program végrehajtását. Felek között az elszámolás a speciális program végrehajtása tekintetében tételesen – beavatkozási alkalmanként külön teljesítésigazolás és külön számla keretében – történik, a Vállalkozó által az ajánlatában megadott egységdíjak (2. és 3. értékelési szempont) alapján
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Király Réka (01177);
Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok az alábbiak:
1. Rutin patkányirtási tevékenység havi átalánydíja (nettó HUF/hó) Súlyszám: 60;
2. Etetőhely létesítésének díja zárt szerelvényben az opcióhoz kapcsolódóan (nettó HUF/db) Súlyszám: 5;
3. Etetőhely létesítésének díja csatornaszemben az opcióhoz kapcsolódóan (nettó HUF/db) Súlyszám: 5;
A 2. és 3. értékelési szempont kapcsán az ár tartalmazza az etetőhely létesítésének díját zárt szerelvényben, illetve csatornaszemben, patkányetető ládánként 200 gramm bromadiolon vagy difenakum rágcsálóirtó blokk kihelyezésével, 1. ellenőrzés során történő cserével-visszapótlással 200 grammra, valamint az irtószer 2. ellenőrzés során történő visszagyűjtésével

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be az EEKD-t.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők képviselője mindegyik közös ajánlattevő tekintetében külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:
M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (felszíni objektumokra és csatornaszemekre is kiterjedő, településen vagy településrészen végrehajtott programszerű (minimum 6 hónapon keresztül folyamatosan végzett) patkányirtás vagy deratizáció vagy patkánymentesítés vagy patkánymentes állapot fenntartása) szerinti szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bek. foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,
- a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás tárgya és mennyisége, az elvégzett szolgáltatások bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, (pl. lakónépesség száma, település/településrész megjelölése, terület nagyságának megjelölése, szolgáltatás végzésének időtartama stb)
- a tevékenység végzésében való közreműködés aránya, amennyiben a tevékenység végzésében több gazdasági szereplő vesz részt
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha az igazolás/nyilatkozat szerinti tevékenység a szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot/műszaki tartalmat
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
- Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
- Csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény (szakmai tapasztalat ideje) megléte egyértelműen megállapítható legyen.
- Csatolandó a szakember végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek., a 24. § (1) bek., Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) 69. § (11a) bek. és a Kbt. 67. § (3) bek alkalmazására.
M/3.A 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek i) pont alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Csatolandó a teljesítéshez rendelkezésre álló járművek leírása, bemutatása (típus, rendszám), az érvényes forgalmi engedély másolati példányával. A nem saját tulajdonú gépjárművek esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állást igazoló dokumentumot.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a közös ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha
M/1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett, egy darab, felszíni objektumokra és csatornaszemekre is kiterjedő, településen vagy településrészen végrehajtott programszerű patkányirtás, vagy deratizáció vagy patkánymentesítés vagy patkánymentes állapot fenntartása tárgyú szolgáltatásra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, az alábbiak szerint:
- a referencia patkányirtás vagy deratizáció vagy patkánymentesítés vagy patkánymentes állapot fenntartása tárgyú szolgáltatásra vonatkozott;
- a teljesítés legalább 23000 fő lakónépességű település teljes területére vagy bármely lakónépességű település 50 km2-t elérő településrészére terjedt ki;
- a szolgáltatást legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan végezte;
- a településen vagy településrészen felszíni objektumokra és csatornaszemekre is kiterjedt a fenti szolgáltatás.
M/2. nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
a) legalább 2 fő teljesítésbe bevonni kívánt szakember, aki az egészségügyi kártevőirtószerekkel valamint gázosító szerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 2. § 10. pontja szerinti egészségügyi gázmesternek minősül, valamint rendelkezik legalább 36 hónapos tapasztalattal felszíni objektumokban és csatornaszemekben rágcsálóirtószerrel végzett patkányirtásban;
b) legalább 3 fő teljesítésbe bevonni kívánt szakember, aki az egészségügyi kártevőirtószerekkel valamint gázosító szerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 2. § 16. pontja szerinti szakképzett személynek minősül, valamint rendelkezik legalább 36 hónapos tapasztalattal felszíni objektumokban és csatornaszemekben rágcsálóirtószerrel végzett patkányirtásban.
M/3. nem rendelkezik legalább 5 db, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjárművel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
A vállalkozói díj kifiz: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései alapján átutalás. Irányadó: Ptk. 6:155.§. Vállalkozó a szerződés 2.2.1.-2.2.3. pontja szerinti feladatok elvégzéséről havonta, a 2.2.4. pont szerinti feladat elvégzéséről beavatkozási alkalmanként jogosult számlát kiállítani.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, meghiúsul, ellehetetlenül vagy megszüntetésre kerül, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke főszabály szerint a nettó éves vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben azonban Vállalkozó a szerződés 6.2. pontja szerinti 90 napos felmondási időtartam alatt bármely, a szerződés 1.2. pont szerinti közfeladat- ellátáshoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi, úgy a nettó éves vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért tartozik megfizetni Megrendelőnek.
Késedelmi kötbér: Ha Vállalkozó feladatait legalább 5 db objektum tekintetében késedelmesen teljesíti, Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult, melynek mértéke a szerződés 2.2.1.-2.2.3 pont szerinti feladatok esetén a havi nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó éves vállalkozási díj 1 %-a a szerződés teljes időtartama alatt. A 2.2.4. pont szerinti feladat esetén a 3.2. pont szerinti nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb a 3.2. pont szerinti nettó vállalkozási díj 5 %-a a szerződés teljes időtartama alatt
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a feladatait legalább 5 (öt) darab objektum tekintetében hibásan, azaz nem a szerződésben, a műszaki leírásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírások szerint teljesíti, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek napi mértéke, maximuma a késedelmi kötbérrel azonos.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor köteles a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújtani Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak a szerződés 24. (huszonnegyedik) hónapjára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig érvényben kell lennie. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül Ajánlattevő részéről. Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) valamint a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap), az EEKD dokumentumot.
3. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az ajánlatkérő komplex patkányirtási feladatot rendel meg Budapest egész területére. Budapest Főváros teljes területén egy homogén, egységes, komplex patkányirtási program elvégzése szükséges, a részajánlattétel biztosítása ajánlatkérő számára sem műszakilag sem gazdaságilag nem lenne észszerű.
4. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az (III.1.1-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
5. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0–10. Ajánlatkérő az értékelés során az árhoz kapcsolódó részszempontok esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritérium részszempontja esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza. Az értékelés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján vizsgálja.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
8. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
9. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
10. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bek).
11. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
12. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. Ajánlattevő külön nyilatkozatának csatolása szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2). bekezdésében foglalt működési nyilvántartásba való bejegyzését a szerződés megkötéséig megszerzik és a szerződés érvényessége alatt fenntartják. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog egészségügyi kártevőirtó tevékenységre jogosító engedéllyel, valamint kártevő-mentesítési szolgáltatásokra vonatkozó, érvényes MSZ EN 16636:2015 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű dokumentummal. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy fentiek megszegése az ajánlattevő Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben, a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.
14. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) és a 69. § (6) bekezdést alkalmazza.
15. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatba becsatolandó dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bek-ben meghatározottak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák