Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/164
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.27.
Iktatószám: 16008/2019
CPV Kód: 66161000-6
Ajánlatkérő: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Teljesítés helye: karakterkorlát miatt a II.2.4. pontban és a csatolt egységes szerkezetű felhívásban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43929137
Postai cím: Tempfli Tér 7
Város: Deszk
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6772
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62777222
E-mail: keop111c@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dtht.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás
I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP FBH 2019
Hivatkozási szám: EKR000645582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66161000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
Vagyonkezelési szerződés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzésre került edényzetek, konténerek, házi komposztálók és speciális hulladékgyűjtő edények átadása, és a vagyonelemek üzemeltetése” tárgyban. Az ajánlatkérő a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen edényzeteket, gépeket és járműveket, továbbá a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges chiprendszert és járatoptimalizáló tanulmányt szerzett be.
A beszerzett eszközöket a Társulás vagyonkezelési célra, üzemetetésbe kívánja adni a Társulás Tulajdonos/Átadói közösségét alkotó önkormányzatok területén üzemelő Közszolgáltató/Üzemeltetők részére.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c,) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;
Ajánlatkérő a Kbt. 128. § (1) bekezdése szerinti eljárás a kizárólagos jogok védelmére alapítja.
A vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés határozott időre történő megkötése, azaz a szolgáltatás használati, hasznosítási jogának az átadása, ellenszolgáltatással vagy a nélkül, a Kbt. rendelkezései alapján, szolgáltatási koncessziónak minősül.
Ajánlatkérő kijelenti, hogy számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg ajánlatkérő.
A kizárólagos jog alátámasztására szolgáló jogszabályi rendelkezések és adatok:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései szerint:
2. §
36.a pont: közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a Közszolgáltató/Üzemeltető végzi;
37. pont: Közszolgáltató/Üzemeltető: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
33. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Közszolgáltató/Üzemeltetővel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
34. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató/Üzemeltetővel írásbeli szerződést köt.
(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.
A Ht. szabályai és a Közszolgáltatók/Üzemeltetők kiválasztására vonatkozó speciális rendelkezéseire tekintettel megállapítható, hogy a Közszolgáltató/Üzemeltető, kizárólagos jog alapján végzi a tevékenységét.
A Társulás mint ajánlatkérő, a Társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területén történő használata, hasznosításra adja és adhatja át a beszerzett eszközöket.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A koncessziós beszerzés teljes összértéke (ÁFA nélkül)
Érték ÁFA nélkül: 27972814 (Kérjük, adja meg a koncessziós beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés:
Vagyonbkezelési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: karakterkorlát miatt a II.2.4. pontban és a csatolt egységes szerkezetű felhívásban.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a fenti projekt keretében beszerzett eszközöknek a közszolgáltatók részére történő átadását megelőzően hozzájárulást kell adnia. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vagyonkezelési szerződés az adott vagyonelem tekintetében akkor válik hatályossá, ha az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hozzájáruló nyilatkozatát megadta.
Az alábbi közigazgatási területre a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó, a KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett edényzetek, konténerek, házi komposztálók és speciális hulladékgyűjtő edények vagyonkezelése.
Az alábbi közigazgatási területen a nyertes ajánlattevő, Közszolgáltató/Üzemeltető végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanításra történő elhelyezését, a szelektív hulladékgyűjtést, és kapcsolódó gyűjtőrendszer üzemeltetését, valamint a nagyobb méretű berendezési tárgyak szervezett gyűjtését, elszállítását (lomtalanítási akció keretében) az egyes helyi közszolgáltatások ellátásnak szabályait tartalmazó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer, és gyakoriság szerint.
Bordány Nagyközség Önkormányzata
Forráskút Község Önkormányzata
Öttömös Községi Önkormányzat
Pusztamérges Községi Önkormányzat
Ruzsa Község Önkormányzata
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Részletes leírás a csatolt egységes
szerkezetű felhívásban és dokumentációban.
(az építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 Meghiúsulási kötbér mértéke ….,-Ft
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 Koncessziós díj (nettó 27.972.814,-Ft)
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A koncessziós beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: nem
II.2.8) További információ Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján a Koncessziós díjakat rögzített értéken adja meg azzal, hogy azt az ajánlattevő köteles elfogadni, e körben a megadott értékektől eltérő ajánlat benyújtása érvénytelenséget eredményez.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával került lefolytatásra
x Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás
IV.1.2) Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) A koncessziós beszerzési eljárás bírálatának fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: Vagyonbkezelési szerződés
Koncesszió/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen koncessziós beszerzési eljárás oka
  A koncessziós beszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2) A koncessziós beszerzési eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84794246
Postai cím: Külterület 0551/2 hrsz
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefon: +36 79524821
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24290054203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/ rész/koncessziós beszerzés eredetileg becsült összértéke: 27972814
A szerződés/rész végleges összértéke: 27972814
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns egyéb adatok:
V.2.5) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.6) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84794246
Postai cím: Külterület 0551/2 hrsz
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24290054203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) További információk:
Az Összegezés megküldéásének ideje: 2019.07.16.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben