Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.22.
Iktatószám:16018/2017
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:felsőoktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria, FAKSZ: Dr. Farkas Dénes, lajstromszám: 00281
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 55. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: felsőoktatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti épület teljes belső rekonstrukciójához szükséges tervezői feladatok elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti épület teljes belső rekonstrukciójához szükséges tervezői feladatok elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti épület teljes belső rekonstrukciójának megvalósításához szükséges a tervezői szolgáltatások elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71244000-0
További tárgyak:71320000-7
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest, Tömő u. 25-29. sz. alatti, 8931 m2 hasznos alapterületű épület teljes belső rekonstrukciója során összesen 131 fekvő- és 20 kúraágy, laboratóriumok, diagnosztikai egységek, szakambulanciák és kiszolgáló helyiségek létesítésével kialakítandó Pulmonológiai Klinika és Onkológiai Központ tervezési feladatainak elvégzése.
A tervező feladatát képezi - az orvosszakmai program alapján - az ép. belső átalakításának megtervezése.
A fenti tervezési szolg. keretében elvégzendő feladatok:
- döntéselőkészítő anyag készítése: az orvosszakmai programban meghatározott beköltöző intézmények ép-ben történő funkcionális elhelyezését bemutató, az AK igényeinek megfelelő elrendezési vázlat készítése,
- annak vizsgálata, hogy szükséges-e hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, az engedélyek, hozzájárulások beszerzése,
- kiv. dok. készítése a vonatkozó (közb. műszaki leírásban nevesített) jogszabályok, valamint hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói előírások és az AK által elfogadott döntéselőkészítő anyag alapján,
- árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetés készítése a közb. műszaki leírásban részletezett követelmények szerint,
- statikai szakvélemény készítése az ép. állékonyságára vonatkozóan,
- a kivitelező kiválasztására irányuló közb. eljárásban való szakértői közreműködés, a beérkezett ajánlattevői kérdések alapján esetlegesen szükségessé váló módosítások, pontosítások, kiegészítések elvégzése, a helyszíni bejáráson való részvétel,
- a kiv. teljes időtartama alatt tervezői művezetés biztosítása (max. 50 alkalom).
A tervezési feladatok részletes ismertetését a szerz.tervezet tartalmazza.
A döntéselőkészítő anyag elkészítésének határideje: a szerz. hatálybalépésétől számított 40. naptári nap
A kiv. dok. elkészítésének határideje: a döntéselőkészítő anyag elfogadásától számított 90. naptári nap
Tervezői művezetés biztosítása: a kivitelezési szerz. hatálybalépésétől számított 18 hónapon keresztül.
Fő finanszírozási és fiz. feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolg. teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) bek-ben, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben foglaltak az irányadók. AK előleget nem fizet.
AK 3 részszámla és végszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbi ütemezés szerint:
A) A döntéselőkészítő anyag átvételét követően, annak AK részéről történő jóváhagyásáról szóló jgyk. birtokában az e munkarészre vonatkozó tervezési díj számlázható le.
B) A kiv. dok. AK részéről történő jóváhagyását követően benyújtható részszámla összege az e munkarészre vonatkozó tervezési díj 90 %-a, valamint a felhasználási jogosultság ellenértékének összege. A fennmaradó 10 %-ra vonatkozó számla a szakértői feladatok ellátását követően, a kivitelező kiválasztására irányuló közb. eljárásban az ajánlattételi határidő elmúltával válik esedékessé.
C) A sikeres műsz. átadás-átvételi elj. lezárását követően nyújtható be a tervezői művezetés AK által leigazolt alkalmainak összegéről szóló végszla.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1), ill. a 143. § (3) bek-ben, ill. a Ptk. 6:155. §-ban foglaltakra.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően kiállított szla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.
A kifizetés pénzneme: HUF.
AK és a nyertes AT az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.
A részletes fiz. feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 80
1.1. A rek. megvalósításához szükséges teljeskörű tervdok. elkészítésének díja, Súlyszám: 75
1.2. Tervezői művezetés díja 50 alkalomra vonatkozóan, Súlyszám: 5
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 0-10. Az ár kritériumon belüli részszempontoknál AK a fordított arányosítást, a min. kritérium esetében az egyenes arányosítást alkalmazza a dok-ban leírtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) pont M2) pontjában előírt sz.embereken túl a telj-be bevonni kívánt, építészeti, tartószerk-i, ép.villamossági v. ép. gépészeti sz.területen tervezői jog-gal rendelkező sz.emberek száma 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes AT-nek - legkésőbb a szerz.kötés időpontjára - rendelkeznie kell 25 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év mértékű, tervezési szolgáltatásra szóló és a szerz.kötést követő min. 30 hónapig fennálló felelősségbiztosítással.
A min. kritériumnál min. 0 fő, max. 7 fő szakember ajánlható meg. A 7 főt meghaladó vállalásra AK az értékelésre adható pontszám felső határával azonos pontot ad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján:
A tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
A magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a regisztrációt Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara, ill a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben Ajánlattevő az elektronikus nyilvántartásban nem lelhető fel, a regisztrációt igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16. §-iban foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál korábbi keltezésűek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a 74. § (1) bek b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt.69. § (4), (6) bekezdései]
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyát képező tervezési szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok másolata; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből (36 hónapból) min. 100 ágyas fekvőbeteg ellátást biztosító, továbbá szakambulanciákat és diagnosztikai egységeket is magában foglaló egészségügyi intézmény kialakításának teljeskörű tervezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A minimumkövetelmény új létesítmény tervezésével, vagy meglévő intézmény átalakításával, max. két referenciával igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe, hivatkozva a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §-ában foglaltakra is.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) min. egy fő okleveles építészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és általános építmények teljes körű építészeti tervezése területén min. 3 év tervezési gyakorlattal bíró szakemberrel.
b) min. egy fő, okleveles gépészmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és építmények gépészeti tervezése területén min. 3 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
c) min. egy fő okleveles villamosmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű és építményvillamossági szakterületen min. 3 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
d) min. egy fő villamosmérnök vagy gépészmérnök vagy építészmérnök vagy orvos vagy biológus végzettséggel és orvostechnológusként egészségügyi intézmények kialakításának és/vagy felújításának tervezési munkáiban min. 3 év gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek közötti átfedés teljeskörűen megengedett.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.
Az M2) a) pont vonatkozásában általános építménynek minősül minden olyan épület, mely nem tartozik a sajátos építményfajták közé, azaz nem közlekedési, hírközlési, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati, gáz- és olajipari, közmű- és energiaellátási, honvédelmi és katonai, valamint nem nemzetbiztonsági építmény.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ajánlatkérő felkéri ajánlattevőt ajánlatában arra vonatkozó nyilatkozat benyújtására, hogy nyertessége esetén gondoskodik a felhívás M2) a), b), c) és d) alpontjai szerinti alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakemberek esetében az alábbiakban ismertetett tervezői jogosultságok szerződéskötés időpontjára való rendelkezésre állásáról, melynek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti.
A megajánlott szakembereknek ezt követően a szerződés időtartama alatt rendelkezniük kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti tervezői jogosultsággal az alábbiak szerint:
- az M2) a) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;
- az M2) b) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal;
- az M2) c) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakember esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal.
Az M2) d) pont szerinti alkalmasság kapcsán megjelölt szakembernek rendelkeznie kell a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozata által kiadott, egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tanúsítvánnyal.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a közb. eljárásban a nyertes AT részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
Biztosítékok:
Teljesítési bizt.: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka, összege a nettó teljes tervezési díj 5%-a.
Késedelmi kötbér:
Nyertes AT késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja.
Nyertes AT ugyancsak késedelmi kötbért köteles fizetni a szerződésszerű teljesítéséig abban az esetben, ha a kivitelezési dokumentációt nem az AK által jóváhagyott döntéselőkészítő anyagnak, vagy a szükség szerinti egyéb előzetes szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzájárulásoknak megfelelően készíti el.
A késedelmi kötbér összege minden késedelemmel érintett napra, naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső tervezési díjrészlet 2 %-a, de maximum mindösszesen a tervezési díj 20 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: összege a nettó teljes tervezési díj 30 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1091 Budapest, Üllői út 55. I. emelet (Tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- a kizáró okok és alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-t;
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek-e (a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján az alvállalkozók EEKD-ban való feltüntetésével), Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek.-e szerinti nyilatkozatokat (az ajánlatnak a 66. § (2) bek. szerinti nyil. eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia);
- Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal;
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról, teljesítési bizt-ról a Kbt. 134. § (5) bek. alapján;
- szakmai ajánlatot;
- nyilatkozatot a III.1.3) M2) vonatkozásában megjelölt szakemberek szerz.kötésig történő kamarai regisztrációjáról;
- az idegen nyelvű dok-ról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
- 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- a nyil-ot aláíró személy aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek.-e szerinti aláírási-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazd-i szereplő közösen nyújt be ajánlatot, az erről szóló megállapodást a dok-ban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös AT-knek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Csatolandó adott esetben a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § szerinti dok.
5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek.-e alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra, továbbá tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-re figyelemmel az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőre tekintettel egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
6. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dok-ot magyar nyelven kell benyújtani.
7. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.1) és III.1.3) M1) - M2) pontjaiban.
8. Az ajánlatban szereplő dok-ok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek.-e az irányadó.
9. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári nap értendő.
11. AK a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. A közb. dok-ok TervezésTömő jelszó segítségével elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon. A jelszó átvételét és a dok-ok letöltését a honlapon található átvételi elismervény kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu címre történő visszaküldésével kell igazolni.
14. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
15. AK megvizsgálta, hogy a besz. tárgyának jellege és a szerz-hez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közb. egy részére történő ajánlattételt, és arra a megállapításra jutott, hogy a szolg. jellegéből adódóan - egyetlen ép. belső rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítése - a besz. tárgyának több részre bontása nem szolgálná a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, mivel valamennyi elvégzendő feladat műszaki-funkcionális egységet képez.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat eredeti és másolati példányának esetleges eltérése/ellentmondása esetén Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti mérvadónak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák