Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/171
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.03.
Iktatószám:16047/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Teljesítés helye:1098 Budapest, Börzsöny utca 2/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44676094
Postai cím: Vécsey Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000855402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000855402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Épületfelújítás kiviteli tervdokumentációja
Hivatkozási szám: EKR000855402020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 1098 Budapest, Börzsöny utca 2/A. szám alatti épület felújítását tartalmazó kiviteli tanulmányterv és tervdokumentáció elkészítése a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Tervezési feladat:
- Tanulmányterv készítése az a-h.) pontban foglalt koncepciók építészeti kialakítására, elrendezésére.
- Kiviteli terv készítése az a.) b.) és e.)-h.) pontokban rögzített feladatok tekintetében: építészeti, épületgépészeti és elektromos terv, a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, árazott és árazatlan költségvetési kiírással.
- A szükséges dokumentáció elkészítése és az illetékes hatósággal történő egyeztetés.
- Energetikai számítások, energetikai tanúsítvány egész épületre vonatkozóan.
- A tervek tartalmának, és kidolgozásuk részletességének meg kell felelni a hatályos jogszabályokban, és a Magyar Építészkamara, és a Magyar Mérnöki Kamara Terv Tartalmi Követelmények Szabályzataiban előírtaknak. A Kivitelezési tervdokumentációnak tartalmazni kell tételes részletes, mennyiségi és minőségi specifikációkat tartalmazó árazatlan költségvetést.
Tervezői feladatok:
a.) A 1098 Budapest Börzsöny utca 2/A. szám alatti ingatlan előterében oktatási funkcióra alkalmas termek kialakítása (jelenleg is léteznek gipszkartonból épített termek), melyekben az önkormányzat fenntartásában működő 12 évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola IX. kerülti telephelye működne. A termek ezen felül lehetőséget adnának nyelvi központnak, felnőttoktatásnak, zeneoktatásnak, hangstúdiónak. Ezen feladatok ellátását az épület déli csücskében, a „vészkijárat” felöli oldalon valósítanánk meg.
b.) Az épület emeletén (korábban mozigépész irodarészei és az ahhoz kapcsolódó gépészet volt kialakítva) a mai igényeknek megfelelő irodák kialakítása. Jelenleg három iroda és egy előtér áll rendelkezésre.
c.) A meglévő épületen kívül egy kis méretű ortodox-keresztény szentély kialakítása az épület északi, észak-keleti oldalán az épület falához kapcsolódóan.
d.) Távlati célként a meglévő épületet bővítése oly módon, hogy annak nyugati, észak-nyugati oldalon egy, az óvodai nevelésre alkalmas szárnyat toldanak két jogszabályban előírt max. létszámú óvodai csoport befogadására a jogszabályilag előirt kiegészítő helységekkel együtt.
e.) Az épület előterében kiállítóterm, állófogadásra, önálló zenei, valamint irodalmi estek megrendezésére alkalmas tér kialakítása kapcsolódva az oktatási funkciókhoz.
f.) A Ház rendezvény/kultúrtermében (nagyterem) körülbelül 300 fő tartózkodhat, illetve tud helyet foglalni. Amennyiben egyidőben az előteret is használják, úgy a vendégek száma elérheti az 500 főt. Ennek megfelelően biztosítani kell a menekülőútvonalakat, a (vész)kijáratok számának a jogszabályokban meghatározott mértékét, a levegőcserét, szellőztetést, elektromos rendszerek megfelelő kialakítását, mosdók számát stb. A pince szinten az öltözők helyezkednének el, esetleg raktár.
g.) Az épületben a jövőben büfé is működne, annak a kialakítása is a terv része kell, hogy legyen.
h.) A terület fontos része a kert. Az árnyas park szorosan kapcsolódik az épülethez. A kert fejlesztése kardinális szempont, hiszen a jó idő esetén rengeteg rendezvénynek adhat otthont. Pihenők, világítás, gyalogos utak kialakítása mellett figyelmet kell fordítani a gyermekekre. Számukra a terület egyik „sarkában” működne néhány játszótéri eszközzel kiegészített játszópark. Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a kert egy részében egy szoborparkot lehessen kialakítani.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés tárgyát egy komplett feladat teljesítése képezi, amelynek megosztása nem lehetséges. A tervezés nem tartalmaz olyan részegységeket, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes feladatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. Ajánlatkérő álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása. A felelős pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza Ajánlatkérő álláspontja, a tekintetben, hogy amennyiben az egyes feladatrészek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás eredménytelenségének. Ajánlatkérő meggyőződése, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. alapelveivel, mint a felelős pénzgazdálkodás is összeegyeztethető a részajánlat tétel megtagadása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épületfelújítás kiviteli tervdokumentációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 2/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1098 Budapest, Börzsöny utca 2/A. szám alatti épület felújítását tartalmazó kiviteli tanulmányterv és tervdokumentáció elkészítése a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Tervezési feladat:
- Tanulmányterv készítése az a-h.) pontban foglalt koncepciók építészeti kialakítására, elrendezésére.
- Kiviteli terv készítése az a.) b.) és e.)-h.) pontokban rögzített feladatok tekintetében: építészeti, épületgépészeti és elektromos terv, a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, árazott és árazatlan költségvetési kiírással.
- A szükséges dokumentáció elkészítése és az illetékes hatósággal történő egyeztetés.
- Energetikai számítások, energetikai tanúsítvány egész épületre vonatkozóan.
- A tervek tartalmának, és kidolgozásuk részletességének meg kell felelni a hatályos jogszabályokban, és a Magyar Építészkamara, és a Magyar Mérnöki Kamara Terv Tartalmi Követelmények Szabályzataiban előírtaknak. A Kivitelezési tervdokumentációnak tartalmazni kell tételes részletes, mennyiségi és minőségi specifikációkat tartalmazó árazatlan költségvetést.
Tervezői feladatok:
a.) A 1098 Budapest Börzsöny utca 2/A. szám alatti ingatlan előterében oktatási funkcióra alkalmas termek kialakítása (jelenleg is léteznek gipszkartonból épített termek), melyekben az önkormányzat fenntartásában működő 12 évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola IX. kerülti telephelye működne. A termek ezen felül lehetőséget adnának nyelvi központnak, felnőttoktatásnak, zeneoktatásnak, hangstúdiónak. Ezen feladatok ellátását az épület déli csücskében, a „vészkijárat” felöli oldalon valósítanánk meg.
b.) Az épület emeletén (korábban mozigépész irodarészei és az ahhoz kapcsolódó gépészet volt kialakítva) a mai igényeknek megfelelő irodák kialakítása. Jelenleg három iroda és egy előtér áll rendelkezésre.
c.) A meglévő épületen kívül egy kis méretű ortodox-keresztény szentély kialakítása az épület északi, észak-keleti oldalán az épület falához kapcsolódóan.
d.) Távlati célként a meglévő épületet bővítése oly módon, hogy annak nyugati, észak-nyugati oldalon egy, az óvodai nevelésre alkalmas szárnyat toldanak két jogszabályban előírt max. létszámú óvodai csoport befogadására a jogszabályilag előirt kiegészítő helységekkel együtt.
e.) Az épület előterében kiállítóterm, állófogadásra, önálló zenei, valamint irodalmi estek megrendezésére alkalmas tér kialakítása kapcsolódva az oktatási funkciókhoz.
f.) A Ház rendezvény/kultúrtermében (nagyterem) körülbelül 300 fő tartózkodhat, illetve tud helyet foglalni. Amennyiben egyidőben az előteret is használják, úgy a vendégek száma elérheti az 500 főt. Ennek megfelelően biztosítani kell a menekülőútvonalakat, a (vész)kijáratok számának a jogszabályokban meghatározott mértékét, a levegőcserét, szellőztetést, elektromos rendszerek megfelelő kialakítását, mosdók számát stb. A pince szinten az öltözők helyezkednének el, esetleg raktár.
g.) Az épületben a jövőben büfé is működne, annak a kialakítása is a terv része kell, hogy legyen.
h.) A terület fontos része a kert. Az árnyas park szorosan kapcsolódik az épülethez. A kert fejlesztése kardinális szempont, hiszen a jó idő esetén rengeteg rendezvénynek adhat otthont. Pihenők, világítás, gyalogos utak kialakítása mellett figyelmet kell fordítani a gyermekekre. Számukra a terület egyik „sarkában” működne néhány játszótéri eszközzel kiegészített játszópark. Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a kert egy részében egy szoborparkot lehessen kialakítani.
Tervezéssel érintett összterület: 1200 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1) A III.1.3) M/2.1) pont tekintetében bemutatott szakember É szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 10
2 2.2) A III.1.3) M/2.2) pont tekintetében bemutatott szakember G szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 10
3 2.3) A III.1.3) M/2.3) pont tekintetében bemutatott szakember V szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 30
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 65
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy olyan társaságnak minősül e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el.
M/1) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.
M/2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolni. A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó:
- A szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, feltéve, hogy a szakember nem rendelkezik a vonatkozásában releváns tervezői jogosultsággal.
Ebben az esetben az ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban megadott adatok (jogosultság nyilvántartási száma és megszerzésének (névjegyzékbe vételének időpontja) alapján a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara elektronikus nyilvántartásában.
- Az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában releváns jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai gyakorlati időt egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába. A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező tervezési munka teljesítése során és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (azaz 72 hónapban) rendelkezik legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, közösségi funkciójú, összesen legalább 800 m2 alapterületű, a magasépítés körébe tartó építmény kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 6 év) alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi tervező szakemberekkel:
2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 2. pont].
2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 34. pont].
2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 32. pont].
Ugyanazon szakember valamennyi alszempont (tervezői jogosultság) vonatkozásában is megjelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben Tervező jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelem napjaira 5.000 Ft/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek, amely a mindenkori számla összegéből kerül levonásra, mértéke nem haladhatja meg a számla végösszegének 20%-át. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni amennyiben a Tervező késedelme következtében a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximális összeget vagy ha a Tervező a Megrendelő által tűzött póthatáridőt is elmulasztja.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Tervezőnek felróható okból a szerződés teljesítése részben vagy egészben meghiúsul (ideértve különösen azon eseteket, ha a Tervezőnek felróható magatartása miatt a Megrendelő a szerződéstől vagy annak valamely részétől jogszerűen eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja vagy a Tervező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy amennyiben a szerződés lehetetlenül), Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítést követően, Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő a díjat a Nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított számla ellenében, a számla Ajánlatkérőhöz történő érkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti meg Nyertes ajánlattevő bankszámlaszámára. Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén Ajánlatkérő teljesítésigazolást állít ki. Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon Ajánlatkérő székhelyére (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), illetve elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A. §-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számla ettől eltérő címre történő megküldése esetén az
ebből eredő fizetési késedelem idejére késedelmi kamat Nyertes ajánlattevővel szemben nem érvényesíthető. A kifizetésekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. A vállalkozási díj tartalmazza a Nyertes ajánlattevő szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit, díját, beleértve a kiszállítás költségét is, erre tekintettel Nyertes ajánlattevő további költség megtérítésére nem tarthat igényt. - Késedelmes fizetés esetén a Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltak szerint késedelmi kamatra jogosult. Nyertes ajánlattevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. - Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill. jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere valamennyi értékelési szempont esetében arányosítás, Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás módszertanát a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 2. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új GT bevonása esetén. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására AK a Kbt. 69. § (6) bek. szerint több AT-t is felhívhat. 3. Az ajánlat benyújtásának címe: https:// ekr.gov.hu A benyújtás módja: az ajánlatokat olvasható, nem szerkeszthető .pdf formátumban (kivéve az elektronikus űrlapokat) kell benyújtani elektronikus úton, az EKR rendszerben. 4. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését és alkalmazza a 114/A. §-át. 5. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 7. IV.2.5) pont szerint az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap. 8. FAKSZ: dr. Kozma György 00495. 9. A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 Az értékelés módszere valamennyi értékelési szempont esetében arányosítás, Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás módszertanát a dokumentáció tartalmazza. 11. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 66. § (6) bekezdése, és az 67. § (4) bekezdése tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók). 12. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, ha nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban. Ajánlatkérő tájékoztatásként az ajánlattevők rendelkezésre bocsátja az épület jelenlegi állapotásról készített szakértői vélemény kivonatát az ajánlattételhez segítíségként. Ajánlatkérő egyszeri alkalommal biztosít helyszíni szemlét, melynek időpontja 2020.09.08. 09:00 óra Találokzás az épület bejáratánál.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges