Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/163
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.25.
Iktatószám: 16082/2021
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23733251241
Postai cím: Naphegy Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göttlinger Anita
Telefon: +36 703237327
E-mail: gottlinger.anita@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://djnkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális tudásközpontok - szolgáltatási portfólió
Hivatkozási szám: EKR000182722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében “Digitális tudásközpontok szolgáltatási portfólió kialakítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a GINOP-3.1.6-20 „Digitális Élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt keretében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 505000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Digitális tudásközpontok - szolgáltatási portfólió
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya a GINOP-3.1.6-20 kiemelt projektben létrehozandó 6 db új IT és digitális pályaorientációs tudás- és élményközpont (továbbiakban Központ vagy Tudásközpont) kialakításának előkészítéséhez és működésének szakmai támogatásához szükséges szolgáltatások beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő ennek megfelelően az alábbi főbb feladatcsoportok szerint kell, hogy nyújtsa a szolgáltatásokat (a feladatokat és eredménytermékeket tudásközpontonként külön-külön):
1. projektszakasz: Előkészítési folyamatok támogatása a Tudásközpontok kialakításához
1.1 Szakmai programterv és pedagógiai háttér kidolgozása
1.2 Üzemeltetési programterv kidolgozása
2. projektszakasz: Gazdasági kapcsolatok kialakításának előkészítése
2.1 Gazdasági kapcsolatok kialakításához együttműködési koncepció és javaslatcsomag kidolgozása
3. projektszakasz: Szolgáltatásportfólió és tudásbázis kialakítása
3.1 Szolgáltatásportfólió és szakmai együttműködési rendszer kialakítása
3.2 Tudásbázis kialakítása
3.3 Munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérés és tanácsadás rendszerének kidolgozása
4. projektszakasz: A Tudásközpontok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása
4.1 Egységes minőségirányítási rendszer kidolgozása
4.2 Belső szabályozók, eljárásrendek kidolgozása
5. projektszakasz: Működés és az implementáció támogatása
5.1 A Központok kialakításának és folyamatos működésének támogatása
5.2 A gazdasági szereplőkkel való együttműködések szervezése
5.3 A látogatószervezés és a szakmai program-megvalósítás háttértámogatása
5.4 A tudásmegosztás, hálózati működés támogatása és koordinációja
5.5 Monitoringrendszer működtetése
5.6 A teljesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása
Megvalósítási helyszínek:
A Tudásközpontok tervezetten az alábbi városokban kerülnek kialakításra: Veszprém, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Békéscsaba, Nyíregyháza.
A Központok megfelelő kialakításához szükséges, a szemléletformáló, élményközpontú foglalkozások, programok, kiállítások lebonyolítására alkalmas ingatlanterület rendelkezésre állását valamennyi helyszínen Ajánlatkérő biztosítja.
Elvárt eredmény termékek (az eredménytermékeket tudásközpontonként külön-külön kell elkészíteni):
Tevékenység megnevezése: 1.1.1 A látogatói célcsoportok pontos meghatározása, igényeinek felmérése és a látogatói élmény megtervezése - Eredménytermék: 1 db célcsoportelemzés és igényfelmérés, amely tartalmazza a térségspecifikus elemeket is (legalább 2 szerzői ív terjedelemben)
Tevékenység megnevezése: 1.1.2 A megvalósításra kerülő pedagógiai program szakmai hátterének komplex kidolgozása - Eredménytermék: 1 db szakmai programterv, amely elkülönítetten tartalmazza a helyszínspecifikus eltéréseket is (legalább 4 szerzői ív terjedelemben), továbbá 61 db digitális pedagógiai program (45 db tevékenységterv egyenként 0,5 ív terjedelemben és 16 db oktatócsomag egyenként 1 ív terjedelemben, kötelező tartalma robotika oktatás, 3 d nyomtatás oktatás, vizuális kultúra oktatás és alkotó pedagógia).
A szakmai programterv kötelező tartalma: Célcsoportok meghatározása és igényfelmérése; élménytervezés; foglalkozások bemeneti és kimeneti kompetencia követelményeinek meghatározása; foglalkozások élményének és tartalmi, pedagógiai koncepciójának kidolgozása; szakmai minimum követelmények meghatározása; minőségi követelmények meghatározása; szakmai programok megszervezéséhez erőforrásterv kidolgozása.
Tevékenység megnevezése: 1.2.1 Belső építészeti terv és bútorozási terv elkészítése a tudásközpontok kialakításához helyszínenként - Eredménytermék: 6 db belső építészeti terv és bútorozási terv (központonként 1-1 terv).
Tevékenység megnevezése: 1.2.2 Üzemeltetési és fenntarthatósági terv készítése - Eredménytermék: 1 db Üzemeltetési és fenntarthatósági terv, amely tartalmazza a munkaerő-felvételi forgatókönyvet és interjúvázlatot, valamint a munkaköri leírásokat 1,5 ív összesen
Tevékenység megnevezése: 2.1 Gazdasági kapcsolatok kialakításához együttműködési koncepció és javaslatcsomag kidolgozása- Eredménytermék: 1 db gazdasági együttműködési koncepció és javaslatcsomag, amely beazonosíthatóan tartalmazza a térségspecifikus elemeket is (legalább 2 szerzői ív terjedelemben)
Tevékenység megnevezése: 3.1.1 Szolgáltatásportfólió kidolgozása - Eredménytermék: 6 db szolgáltatásportfólió-leírás 1 ív terjedelemben, 1 db online regisztrációs rendszer kialakítása és a működtetés támogatása
Tevékenység megnevezése: 3.1.2 Oktatási szereplőkkel való együttműködés előkészítése, koncepció és javaslat készítése - Eredménytermék: 1 db Oktatási szereplőkkel való együttműködésre vonatkozó koncepció és javaslat 0,5 ív terjedelemben.
Tevékenység megnevezése: 3.1.3 Hálózati- és tudásmenedzsment ajánlások kidolgozása - Eredménytermék: 1 db ajánlás kidolgozása 1 ív terjedelemben
Tevékenység megnevezése: 3.2.1 Szolgáltatásportfólió szerinti tartalmak, tevékenységtervek kidolgozása - Eredménytermék: legalább 45 db tevékenységterv egyenként 0,5 ív terjedelemben és legalább 16 db oktatócsomag egyenként 1 ív terjedelemben,
Tevékenység megnevezése: 3.2.2. Online tudástár felület kialakítása - Eredménytermék: 1 db online tudástár felület
Tevékenység megnevezése: 3.3 Munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérés és tanácsadás rendszerének kidolgozása - Eredménytermék: 1 db a munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérés és tanácsadás rendszeréről szóló elemző tanulmány 1 ív terjedelemben,
Tevékenység megnevezése: 4.1 Egységes minőségirányítási rendszer kidolgozása - Eredménytermék: 1 db valamennyi Központra egységesen érvényes Minőségirányítási kézikönyv (legalább 2 szerzői ív terjedelemben)
Tevékenység megnevezése: 4.2. Belső szabályozók, eljárásrendek kidolgozása - 1 db valamennyi Központra egységesen érvényes Minőségbiztosítási eljárásrend hálózati tevékenységekhez, kiemelten versenyszervezéshez (legalább 0,5 szerzői ív terjedelemben)
Tevékenység megnevezése: 4.2.1 Működési rend kidolgozása - Eredménytermék: 1 db Működési rend elkészítése (legalább 2 szerzői ív terjedelemben)
Tevékenység megnevezése: 4.2.2 Házirend kidolgozása - Eredménytermék: 1 db Házirend elkészítése (legalább 0,5 szerzői ív terjedelemben); 1 db Házirend kivonat tájékoztató táblához (legfeljebb 1 oldal, a tábla méretéhez igazítottan, de legalább A/3 méretben); 1 db Jegyzék a tájékoztató és tiltó táblákról
Tevékenység megnevezése: 5.1.1 A Központok kialakításának, létrehozásának támogatása - Eredménytermék: legyártott/beszerzett Táblák (a táblajegyzék szerint); 1 db Táblák kihelyezéséről készült, fotódokumentációval alátámasztott vállalkozói nyilatkozat; Központonként 1 db kiválasztási javaslat, amely tartalmazza a jelöltek jellemzését 0,5 ív terjedelemben; Központonként 1 db alkalmazási javaslat, 0,5 ív terjedelemben,
Tevékenység megnevezése: 5.1.2 A Központok folyamatos működésének támogatása - Eredménytermék: negyedévente 1 db szakmai beszámoló 0,5 ív terjedelemben
Folytatás VI.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. pont szerinti szakember speciális szakmai tapasztalata  15
2 2.2. M.2.3. pont szerinti szakember speciális szakmai tapasztalata 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.6-20 Digitális Élményközpontok hálózatának kialakítása és központi minőségbiztosítása című projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 076 - 194633
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12452648213
Postai cím: Ady Endre Utca 41.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@brightly.hu
Telefon: +36 309282965
Internetcím(ek): (URL) www.brightly.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 525000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 505000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Modern Oktatási Eszközök Kereskedelmi Kft. (1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) - digitális pedagógia program kidolgozása; szakmai programterv kidolgozása; üzemeltetési programterv kidolgozása; pedagógusok és animátorok kiválasztása; pályaorientációs foglalkozás koncepciójának kidolgozása; épület házirendjének és működési rendjének kidolgozása
2. Mobilsofa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) - belső építészeti terv és bútorozási terv elkészítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.4) pont folytatása:
Tevékenység megnevezése: 5.2 A gazdasági szereplőkkel való együttműködések szervezése - Eredménytermék: Központonként legalább 3 db vállalkozással, gazdasági szervezettel kötött együttműködési megállapodás, negyedévente 1 db szakmai beszámoló 0,5 ív terjedelemben
Tevékenység megnevezése: 5.3 A látogatószervezés és szakmai program-megvalósítás háttértámogatása - Eredménytermék: Központonként legalább 10 db oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás,negyedévente 1 db szakmai beszámoló; negyedévente 1 db Workshop- dokumentáció és szakmai beszámoló (a negyedéves összevont szakmai beszámoló melléklete);
Tevékenység megnevezése: 5.4 A tudásmegosztás, hálózati működés támogatása és koordinációja - Eredménytermék: negyedévente 1 db szakmai beszámoló 0,5 ív terjedelemben,
Tevékenység megnevezése: 5.5 Monitoring- és külső kontrollingrendszer működtetése - Eredménytermék: negyedévente 1 db monitoring beszámoló 0,5 ív terjedelemben
Tevékenység megnevezése: 5.6 Adminisztrációs feladatok ellátása - Eredménytermék: negyedévente 1 db szakmai beszámoló 0,5 ív terjedelemben.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő (Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság) adószáma: 12452648-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ban meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)