Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/207
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.26.
Iktatószám:16092/2018
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96503338
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588212018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588212018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegélelmezés
Hivatkozási szám: EKR000588212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Időtartam 48 hónap..
Betegágyak száma: 1483 db, ebből gyermek 84 ágy.
Mennyiség: 342 605 betegélelmezési nap/év
A nyertes ajánlattevő opcionálisan átveheti a gőzfejlesztő készüléket, melynek piaci értéke: 19.500.000Ft
Ezen túlmenően a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Kórház területén megrendezésre kerülő rendezvények esetében szendvics étkeztetés, kávé, tea, és ásványvíz bekészítése külön megállapodás keretében.
Dolgozói étkeztetés biztosítása 2070 főre.
Jelenlegi dolgozói menü étkezés átlagosan: 150fő/nap
Vállalkozási szerződés alapján: az ajánlatkérő kórház fekvőbetegei és személyzete közétkeztetésének folyamatos biztosítása, beleértve a 43/2014.(VIII.19.) EMMI. rendelet 2.sz.melléklete által meghatározott ellátás biztosítását is, dietetikai szolgáltatás ellátása, valamint az étkezés során keletkező ételhulladék biztonságos elszállítása. A feladat részletes ismertetését és a szerződéses kötelezettségeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Betegélelmezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Időtartam 48 hónap.
Mennyiség: 342605beteg élelmezési nap/év
Ezen túlmenően a nyertes AT feladatát képezi a Kórház területén megrendezésre kerülő rendezvények esetében szendvics étkeztetés, kávé, tea, és ásványvíz bekészítése külön megállapodás keretében.
Dolgozói étkeztetés: 2070fő.
Betegágyak: 1483db
Jelenlegi dolgozói menü étkezés átlagosan: 150fő/nap
Vállalkozási szerződés alapján: az AK kórház fekvőbetegei és személyzete közétkeztetésének folyamatos biztosítása, beleértve a 43/2014.(VIII.19.)EMMI. r 2.sz.m. által meghatározott ellátás biztosítását is, dietetikai szolgáltatás ellátása, valamint az étkezés során keletkező ételhulladék biztonságos elszállítása. A feladat részletes ismertetését és a szerződéses kötelezettségeket a KD tartalmazza. Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi CLIV. tv; 96/2003. (VII.15.) Kr; 60/2003. (X.20.) ESzCsM. r.; 37/2014.(IV.30.) EMMI r.
A kizáró okok felsorolása:
Nem lehet AT (közösAT), AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015.(X.30.)Kr.17. §(1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. AT a Kbt. 114.§(2)bek. alapján a 67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatban, továbbá a 62.§(1)bek. k)pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015.(X.30.) Kr. 8.§. i) pont ib) és a 10.§. g) pont gb)
alpontjában meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az EEKD (ESPD) nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Kr. 7.§szerint jár el. AK a KR-ben írtak szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló nyilvántartásokból.
A 424/2017. (XII. 19.) Kr 12.§ (2) értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M3-as pont igazolási mód:
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Kr 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján AT (közös ATnek) az ajánlatához csatolnia kell a minőség biztosítására vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr 24. § (3) szerinti ezzel egyenértékű dokumentum egyszerű másolatát.
Egyéb inf-k itt:
1.Alkalmassági követelmények teljesüléséről a Kbt.67.§(1)(3) 114.§(2)bek. szerinti nyilatkozat csatolandó.
2.AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)és(4)bek. alapján
3.Kbt.71.§.(6)bek. szerinti esetben kizárt a további hiánypótlás.
4.Az ajánlattétel nyelve magyar. Nem magyar nyelvű dokumentum mellett annak felelős fordítását is csatolják, melynek egyezőségét AT cégszerű aláírásával igazolja.
5.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról a Kr.13.§-a szerint nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6.A P1)-P4) és M1)-M3) pontjaiban írt alkalmassági feltételek a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbbak.
7.Üzleti titokra a Kbt.44.§irányadó.
8.Ajánlati kötöttség:60 nap
9.Csatolandó részletes ajánlat tartalma:
Ajánlatban nyújtsa be a műszaki leírásban foglaltak szerint kidolgozott mintaétlapokat:
20napos mintaétlap gyógyintézeti normál étrend őszi időszakra;
20napos mintaétlap könnyű-vegyes, egésznapos, négyszeri étkezéssel, téli időszakra;
20napos mintaétlap cukorbetegek részére (napi 160 g CH számítva), napi ötszöri étkezéssel, tavaszi időszakra.
20napos mintaétlapon ajánlatkérő egymás utáni 2x10 napos mintaétlapot ért. A mintaétlapok kidolgozásának elveit a KD tartalmazza.
10.ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy feladatainak ellátása során -a hivatására irányadó jogi- és etikai szabályokon túlmenően betartja az ajánlatkérő belső szakmai szabályzataiban, különösen az SZMSZ-ben, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A betegélelmezés egységes színvonalának biztosítása, üzemgazdaságossági és szakmai szempontok az egy AT-vel való szerződést indokolják, ezért részajánlattétel kizárt.
1.Az ajánlattétel a KD elérése regisztrációhoz kötött (EKR-en keresztül).
2.Helyszíni bejárás időpontja 2018.11.05. 10.00 óra. Vasvári Pál utca felőli Főép. Porta (babainkubátoros bej)
3. Kbt 75. § (2) e)-t AK nem alkalmazza.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Karakterhiány miatt a pénzügyi alkalmassági és műszaki alkalmassági követelmények teljes anyaga a kiadott dokumentációban található. Itt csak kivonatosan szerepel.
Pénzügyi alkalmasság:
P/1. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben az AT (közös AT) valamelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az AF feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás (2009. évi LXXXV.tv 2. § 25. pontjában meghatározott szerinti) volt.
P/2. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben (2015.,2016.,2017.) a közbeszerzés tárgyából (kórházi beteg étkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el évenként a nettó 500.000.000,- Ft-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján..
P/3. Alkalmatlan AT (közös AT) ha nem rendelkezik legalább 250 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/KE-re vonatkozó szakmaifelelősségbiztosítással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetések pénzneme a HUF.
AK előleget nem fizet.
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az AK a Kbt. 130. § (1) és (5) –(6), a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) szerint fizeti meg az ellenértéket.
Ajánlatkérő részteljesítési és részszámlázási lehetőséget a közétkeztetési szolgáltatás esetében havonta biztosít. A Vállalkozó számla benyújtására havonta, utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjától jogosult.
AK az ellenszolgáltatást a nyertes AT által szabályszerűen – tételes elszámolással – kiállított, intézményenkénti részletezést tartalmazó, számla alapján, oly módon fizeti meg, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla AK-ként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 60 napot.
Késedelmes fizetés esetén AK a mindenkor hatályos Ptk-ban foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.
Nyertesség esetére nem kötelező gazdálkodó szervezet alapítása.
Eljáró FAKSZ: Horváthné Kercza Virág LT:00944.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Minőségi kritérium:
Teljesítésben részt vevő személyek szakmai alkalmasságot meghaladó betegétkeztetésben szerzett tapasztalata (súlyszám: 10)
Ár kritérium:
Az alkalmazottak ellátásának normál előfizetéses menü nettó ára Ft/adag (súlyszám: 10)
Az ellátottak egy éves ellátásának nettó ára: (súlyszám: 70)
Kiosztható pontok az értékelés során: 0-10 pont.
Módszertan: Ár esetében fordított arányosítás elve, míg a minőségi szempontoknál egyenes arányosítás elve
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatok bontására a 424/2017 Kr 15. § (2). Az AT alternatív ajánlatot nem tehet.
Pénzügyi alkalmassági követelmények folytatása itt:
P/4. Alkalmatlan az AT, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt, utolsó 3 üzleti évében az adózott eredménye több, mint 1 évben negatív volt
Amennyiben az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kórházi betegétkeztetés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 500000000,-HUF értéket. (KR 19.§ (2) bekezdés).
Igazolási módot helyhiány miatt az AD tartalmazza.
Műszaki alkalmassági követelmények:
M/1. Alkalmatlan az AT, ha a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összességében
legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (kórházi betegétkeztetés) szolgáltatási referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztüli folyamatos teljesítésre vonatkozik, és amely megfelel az alábbi kritériumok mindegyikének:
-legalább 1000 ágyas fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményi étkeztetési szolgáltatását tartalmazza
-legalább ezen belül 58 ágyas Csecsemő és gyermekgyógyászati osztállyal rendelkező fekvőbeteg intézmény étkeztetését tartalmazza
A 321/2015. (X.30.) KR 22. § (5) bek. alkalmazandó, amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, AK kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az AT alkalmasságának megítélésénél. folyt:VI.4.3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148.§ szerint.
Műszaki alkalmassági követelmények folytatása:
M/2. Alkalmatlan az AT (közös AT) amennyiben nem rendelkezik:
a) legalább a kórházi betegétkeztetés területén eltöltött 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal, vagy azzal egyenértékű szakemberrel. (az AK vele egyenértékűnek elfogadja az MSC képesítéssel rendelkező táplálkozás tudományi szakembert is)
b) legalább 1fő, szakács képzettségű (vagy azzal egyenértékű – az AK vele egyenértékű szakembernek elfogadja a konyhafőnök, séf, vagy diétás szakács képesítést is) szakemberrel, aki legalább 3 éves szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) legalább 1 fő, minimum középfokú végzettségű, diétás szakács (vagy azzal egyenértékű – az AK vele egyenértékű szakembernek elfogadja a konyhafőnök, vagy séf képesítést is) képzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves diétás szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezi kórházi betegétkeztetés területén.
d) legalább 1 fő érvényes ÁEEK működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező MSC táplálkozástudományi képzettségű szakemberrel, aki 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik kórházi betegétkeztetés területén.
A fenti előírásoknak az ajánlattevő (közös ajánlattevő) megfelelhet egy vagy több szakember bemutatásával is, tehát ugyanaz a szakember bemutatható több előírásnak való megfelelésre is.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik
a) érvényes HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) KR 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű dokumentummal;
b) érvényes OHSAS 18001 tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) KR 24. § (3) bekezdése ezzel egyenértékű dokumentummal;
c) élelmiszer biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy 321/2015. (X. 30.) KR 24. § (3) bekezdése egyenértékű dokumentummal;
Igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) bek alapján az ATnek (közös ATnek) az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), jelen eljárás tárgyával megegyező (kórházi beteg- és alkalmazotti étkeztetés) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. Az AK által vizsgált időszak: a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 évben megkezdett szolg. megr. veszi figyelembe.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő ÉV/HÓ bontásban) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, a referenciát nyújtó személy megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) KR 23. §-a szerint kell benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) KR22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy a nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről a szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítést teljesítésének arányában fogadja el.
M/2. A 321/2015. (X.30.) KR 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolandó
- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább ÉV/HÓ (tól-ig) bontásban. További információ a kiadott AD-ben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
További információk felsorolása karakterkorlátozás miatt itt történik:
3.Alkalmassági követelmények teljesüléséről a Kbt.67.§(1)(3) 114.§(2)bek. szerinti nyilatkozat
csatolandó.
4.Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)és(4)bek. alapján
5.Kbt.71.§.(6)bek. szerinti esetben kizárt a további hiánypótlás.
6.Az ajánlattétel nyelve a magyar. Nem magyar nyelvű dokumentum mellett annak felelős
fordítását is csatolják, melynek egyezőségét ajánlattevő cégszerű aláírásával igazolja.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról a Kr.13.§-a szerint nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
8.A P1)-P4) és M1)-M4) pontjaiban írt alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
9.Üzleti titokká nyilvánítható adatok körére és módjára a Kbt.44.§irányadó
10.Ajánlati kötöttség: 60 nap
11. Csatolandó részletes ajánlat tartalma:
Ajánlatban nyújtsa be a műszaki leírásban foglaltak szerint kidolgozott mintaétlapokat:
• 20 napos mintaétlap gyógyintézeti normál étrend őszi időszakra;
• 20 napos mintaétlap könnyű-vegyes, egésznapos, négyszeri étkezéssel, téli időszakra;
• 20 napos mintaétlap cukorbetegek részére (napi 160 g szénhidráttartalomra számítva), napi ötszöri étkezéssel, tavaszi időszakra.
20 napos mintaétlapon ajánlatkérő egymás utáni 2 x 10 napos mintaétlapot ért. A mintaétlapok kidolgozásának elveit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
12. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy feladatainak ellátása során - a hivatására irányadó jogi- és etikai szabályokon túlmenően betartja az ajánlatkérő belső szakmai szabályzataiban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. (nyilatkozat benyújtása EKR útján történik.)
13. Nyertesség esetére nem kötelező gazdálkodó szervezet alapítása.
14.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása: Horváthné Kercza Virág Lsz. 00944
15. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
17. Az AK ezúton hívja fel az AT-k figyelmét arra, hogy a kiadott dokumentáció további információkat tartalmaz amelyek karakterkorlátozás miatt jelen felhívásba nem kerültek be.