Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/208
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.17.
Iktatószám:16093/2017
CPV Kód:45214220-8
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:Veresegyház, Fő út 117-125., hrsz.: 58
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: AK23081
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
 
Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15418
Postai cím: Fő út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Megyeri Sándor
Telefon: +36 28588629
E-mail: megyeri.sandor@veresegyhaz.hu
Fax: +36 28588646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veresegyhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veresegyhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ekif-vac.hu/?page_id=2861 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VMC Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: -
Postai cím: Thököly út 114/B. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Endre
Telefon: +36 302027111
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VMC Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: -
Postai cím: Thököly út 114/B. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Endre
Telefon: +36 302027111
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt)
Hivatkozási szám: -
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214220-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Veresegyház, Fő út 117-125., hrsz.: 58
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veresegyház Fő út 117-125 sz. alatti 10.125 m2 Hrsz. 58 telken 15 osztályos Katolikus Gimnázium épül zöld mezős beruházással. A gimnázium 5128 m2 összes hasznos alapterülettel alagsor földszint első és második emeleti tagozódású oktatási szárnyak és összekötő középső galériás épületrész kialakításával valósul meg. Ez utóbbi tér fesztávolsága 12 m az épületen belüli legnagyobb áthidalással. Az épület alagsorában helyezkedik el egy 250 adagos önkiszolgáló jellegű tálaló melegítő konyha és étkező.
Az épület vb pillérvázas szerkezetű. A pincefalak és a merevítő falak vb falszerkezetek. A kitöltő falak belül 25 és 30 cm , kívül 38 cm N+F téglából falazottak. Az új válaszfalak 10 cm válaszfaltéglából készülnek. Az alapozás vasbeton és beton pontalapokkal és cölöp alapokkal készül. Az épület szerkezetileg öt dilatációs egység. Tetőfedés piros, körszeletvágású kettős cserépfedéssel történik.
A tető gerincmagassága 13,5 m a torony csúcsmagassága 24,8 m. A torony fedése is kettős hódfarkú cserép, hajlásszöge 65 fokot meghaladja.
A második emeleten a vizesblokkok felett, önálló padlástéri lehatárolással és födém kialakítással egy-egy, a két vizesblokkot külön-külön ellátó hővisszanyerő szellőző gép kerül elhelyezésre. Az épület hő ellátása a városi termál hálózatról, valamint 5 db kiegészítő hőtermelővel, földgáztüzelésű zárt égésterű kondenzációs kazánokkal történik.
Az épület külső környezetében egy 740 m2 burkolt rendezvénytér létesül. .Az épület 480+70 fő befogadó képességéhez igazodva 61+2 db parkoló valamint 52 db kerékpártároló kerül kialakításra. A közvilágítást 20 db oszlopon elhelyezett 35 db LED lámpatest biztosítja.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai:
A részajánlattétel lehetősége azért nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése és az azonos, nem tagolható egybefüggő építési terület, továbbá a gazdasági ésszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy vállalkozó esetében hatékonyabban megoldható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) 10
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap, 1%/naptári nap megajánlástól a maximális pontszám jár) 10
3 Az M2) alkalmasság tekintetében bemutatott M2) a) MV-É, M2) b) MV-ÉG és M2) c) MV-ÉV szakemberek névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összege (hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban a „Kezdés” dátuma technikai jellegű, a hirdetmény feladhatósága érdekében került rögzítésre. E dátum a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában előzetes igazolásként köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (α pont kitöltése) azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolni köteles nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három teljes mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszakban a nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az igazolási mód vonatkozásában a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha a magasépítési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben évente eléri az 1,4 milliárd Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ezáltal a közös ajánlattevők árbevételei összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) az EEKD IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M1) AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését.
A Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- az építési beruházás tárgyának, valamint mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal) és helye,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),
- kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (e-mail és/vagy telefon és/vagy fax elérhetőség megadása),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.
Közös AT-k által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bek. irányadó.
AK a Kr. 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
- ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az AK számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
- amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges);
- egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)-(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:
a) minimum 3 szintes új épület vagy épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet, épületvillamosság, és gyengeáramú szerelés) tartalmazó építési beruházás tárgyú referenciával.
b) új épület vagy épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vagy meglévő épület vagy épületrész (épületbővítmény) felújítására vonatkozó, építési beruházás tárgyú referenciával, mely épület vagy épületrész kivitelezése/felújítása tartalmazott:
- legalább 9 méter fesztávolságú, ragasztott faszerkezetű térlefedést;
- tetőhéjazat kivitelezést, ahol a tető hajlásszöge meghaladja a 45 fokot;
- acélvázas vagy faszerkezetű fedélszéket, melynek legfelső pontja elérte a 18 m-t.
c) összességében minimum 3500 m2 bruttó szintterületű új épület vagy új épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, egy szerződés keretében teljesített, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság), valamint hő vezeték kiépítésére vonatkozó munkarészeket is tartalmazó építési beruházás tárgyú referenciával/referenciákkal.
Az a) és b) pontokban és azon belül az egyes alpontokban foglalt minimumkövetelmények tetszőleges számú referenciával igazolhatók, a c) pontban foglalt minimumkövetelmény egy referencia bemutatásával teljesíthető. Amennyiben a bemutatni kívánt referencia megfelel mind az a), mind a b), mind a c) pontban foglalt követelményeknek, úgy az alkalmasság mindhárom pont tekintetében igazolható ugyanazon referencia bemutatásával.
Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.
Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, akkor az épület fogalma alatt az adott ország jogrendje szerinti épület vagy azzal egyenértékű fogalmat kell érteni.
M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1) és M2) pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT a Kbt. 135. § szerint az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra. Az ellenérték kifizetése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a tényleges teljesítés arányában a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § szerint történik. AK a számla végösszegét a nyertes AT számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg. A kifizetés forintban történik. AK összesen 6 db számla benyújtására biztosít lehetőséget.
AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig biztosít előleget.
Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 2%-a, jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 1%-a.
Tartalékkeret nincs a szerződésben.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A számla kiegyenlítése során az Art. 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/02/19 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: VMC Consulting Kft., 1146 Budapest, Thököly út 114/B. félemelet 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A gazdasági szereplők a KD átvételi elismervényét kitöltve jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt címre (e-mailen vagy faxon) kötelesek megküldeni. Az átvételi elismervény visszaküldésének hiányában AK az eljárásban nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud!
2) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodást.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (2) bekben foglalt nyilatkozatot eredetiben
- Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot
- Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
4) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5) Valamennyi előírt alkalmassági feltétel és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Értékelés, pontok:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
A módszerek ismertetése, mellyel AK meghatározza az értékelési pontszámokat: az Ár szempont kapcsán fordított arányosítás; a Minőségi kritérium 1., 2. és 3. részszempontjai kapcsán egyenes arányosítás. A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazzák.
7) AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt AK 10700323-48992200-51100005 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Befizetés helye: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni. Részletek a KD-ban.
9) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
10) AK az alkalmassági követelmények és kizáró okok Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti (előzetes) igazolásához benyújtandó, Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD-t az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelületen kéri kitölteni, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot papír alapon kéri benyújtani az ajánlat részeként. A webfelület elérhetősége, ahol a kitöltő felület elérhető: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu. AK a webfelületen történő kitöltéséhez szükséges információkat a KD-ban adja meg.
11) AK előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
12) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
13) AK nem teszi lehetővé nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14) Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig legalább 200 000 000,- Ft/év és 100 000 000,- Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó építési-szerelési biztosítási szerződést (vagyon- és felelősségbiztosítást) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a szerződéstervezet szerinti kritériumokkal rendelkező biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb AT-vel köt szerződést (amennyiben az összegezésben megjelölte).
15) FAKSZ: dr. Varga Endre, lajstromszám: 00068
16) Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága közös ajánlatkérő a Váci Egyházmegye (2600 Vác, Migazzi tér 1.) nevében jár el a jelen közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák