Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/162
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.08.24.
Iktatószám:16145/2021
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329750409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700 72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696562021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000696562021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1050: Nemzeti Gyártó–Kutató–Oktató Középüzem
Hivatkozási szám: EKR000696562021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1050: Nemzeti Gyártó–Kutató–Oktató Középüzem tervezése a GINOP-2.3.1-20-2020-00004 sz., „Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” című európai uniós pályázat keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-1050: Nemzeti Gyártó–Kutató–Oktató Középüzem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
További tárgyak:71320000-7
71334000-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DEK-1050: Nemzeti Gyártó–Kutató–Oktató Középüzem tervezése a GINOP-2.3.1-20-2020-00004 sz., „Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” című európai uniós pályázat keretében.
Előzmények:
A Debreceni Egyetem GINOP-2.3.1-20-2020-00004 azonosítószámú, „Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” megnevezésű pályázata támogatást nyert. A projekt megvalósításához a pályázat keretein belül a Nemzeti Gyártó-, Oktató-, Kutató- Középüzem építési koncepció tervének, településképi és engedélyeztetési tervdokumentációjának, alapozási és szerkezeti tervdokumentációjának, szakági kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint a szolgáltatói engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése indokolt.
Megvalósulási helyszín: 4002 Debrecen, Vezér utcai ipari park (Tudományos, Technológiai és Innovációs Park), hrsz.: 0204/35. (folyamatban lévő telekalakítás jogerősítését követően 0204/36).
Tervezési feladat részletezése/szakmai program:
A Debreceni Egyetem céljai közt szerepel egy Nemzeti Gyártó - Kutató – Oktatási Középüzem létrehozása a Debreceni Egyetem Vezér úti Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkjának területén, a jelenleg 0204/35 hrsz.-ú ingatlanán.
Az épület tervezetten magában foglal egy gyógyszer kutatási-kísérleti célokat megvalósító GMP (Good Manufacturing Practice) egységet, egy IFS (International Food Standard) minősítésre alkalmas élelmiszertechnológiai egységet és egy oktatási célokat szolgáló egységet.
A Nemzeti Gyártó – Kutató - Oktató Középüzem létrehozásával elérendő cél az, hogy Debrecenben létrejöjjön egy kutatási-kísérleti gyártási feladatok elvégzésére alkalmas GMP és IFS szintű üzemegység, mely továbbá hátteret biztosít a kutatási, a kísérleti gyártási, illetve a késztermék előállítási feladatoknak. Ennek megfelelően kialakítandók a technológiai előírásoknak megfelelő termelőüzemek és raktárak, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek (pl.: pihenők, fekete-fehér öltözők, fehér zsilip öltözők, stb.)
Mindemellett az épületben kerül elhelyezésre a DE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala és három tanszéke (Gyógyszertechnológiai Tanszék, Biofarmáciai Tanszék, Gyógynövény és Drogismeret Tanszék), így ezáltal megfelelő infrastrukturális háttér kerül kialakításra mind az oktatási, mind a kutatási feladataik legmagasabb szinten való végezéséhez. Ennek az általános adminisztrációs és oktatási terek mellett, kialakítandók speciális oktató laborok és raktárak is, a további kiszolgáló helyiségek mellett.
A tervezői ajánlatadás alapját képezik a megrendelői igényeket megfogalmazó, a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő dokumentumok, úgymint például a Tervezési program, a koncepcionális helyiséglista, stb.
Főbb tervezési paraméterek:
A Nemzeti Gyártó - Kutató – Oktatási Középüzem épület tervezett bruttó (beépített) alapterülete: 2700 m2.
A Nemzeti Gyártó - Kutató – Oktatási Középüzem épület tervezett nettó (hasznos) alapterülete: 6900 m2.
Ebből:
GMP üzemi terület: 1395 m2
IFS üzemi terület: 645 m2
Gépészeti területek összesen: 1050 m2
Oktatási jellegű területek mindösszesen: 3810 m2
Tervező feladata a Nemzeti Gyártó - Kutató – Oktatási Középüzem épület maradéktalan megvalósulásához szükséges komplett tervdokumentációs anyag elkészítése, mely magában foglalja a koncepcióterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kivitelezési tervdokumentációk elkészítését.
Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére, továbbá tervezői művezetés maximum 60 mérnöknap keret erejéig (opcionális, lásd AF II.2.11) pontban). Megrendelő a tervezési művezetés keretét nem köteles kimeríteni, annak lehívása igény szerint történik.
A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Az M.1.1.) alk.köv. szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül gyógyszeripari/élelmiszeripari funkciójú épület(ek) tervezésében szerzett szakmai többlettap. (min. 0 max 24 hónap) 20
2 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) 16
3 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) 14
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 252
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlattevő feladata tervezői művezetés maximum 60 mérnöknap keret erejéig. Megrendelő a tervezési művezetés keretét nem köteles kimeríteni, annak lehívása igény szerint történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.1-20-2020-00004 sz., „Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építés (High-Tech)” című európai uniós pályázat
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban feltüntetett teljesítési határidő nem munkanapban, hanem naptári napban értendő.
A 252 naptári nap teljesítési időtartam kizárólag a tervezési munka elvégzésére (tervszállításra) vonatkozik és a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó. Ajánlatkérő az egyes tervszakaszokra tervezési mérföldköveket állapított meg, melyet a tervezési szerződéstervezet tartalmaz. A kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás során a szakértői közreműködés és a kivitelezés során a tervezési művezetés időtartama nem számít bele a 252 naptári napba.
2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Ajánlatkérő az 1. minőségi értékelési részszempont esetén bármely gyógyszeripari és/vagy élelmiszeripari funkciójú épület(ek) tervezésében szerzett szakmai tapasztalatot elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. A Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k, valamint az alk. igazolásában részt vevő más szerv-ek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
C) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel:
NY.1.)
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek)
- a megnevezését,
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt az AT rendelkezésére állnak.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
AK az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakember szakmai tapasztalatát legalább «év/hónap» bontásban szükséges megadni a szakmai önéletrajzon.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság számát, a jogosultság megszerzésének időpontját és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az AT-nek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az AK számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása]. Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt teljes körű szakmai önéletrajz benyújtása az ajánlatban, az AF II.2.5. pontjában meghatározott 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az AT köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok teljes körű benyújtására.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az AT köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli. A megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vételének elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az AJT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
M.2.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből a származó referencia ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyiségi adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (3a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bek, a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:
M.1.1.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (24 hónap) rendelkezik.
M.1.2.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
M.1.3.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
Ajánlatkérő a fentiekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben és a 138. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra.
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági követelmények kapcsán rögzítjük, hogy az előírás nem feltételez jogosultságot. Az alkalmasság megállapításához a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalati idő megléte szükséges.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben teljesített, legalább 4000 m2 nettó (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó épület generál tervezésére vonatkozó referenciával.
Az M.2) alkalmassági minimum követelményben meghatározott követelmény több szerződésből is teljesíthető.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven belül került megkezdésre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő az igazolható részfeladatok tekintetében jogosult elő- és részteljesítésre. Ajánlattevő részszámlát állíthat ki a teljesítés során a koncepcióterv szállítása után (összteljesítés 15 %-a), az engedélyes tervdokumentáció szállítása után (összteljesítés 45 %-a), a kiviteli terv 30 %-os (alapozási és szerkezeti terv szállítása után, az összteljesítés 50 %-a) és 70%-os (szakági kiviteli tervek szállítása után, az összteljesítés 100 %-a) állapotának elérésekor.
Tervezői művezetés esetén: a kivitelezési idő alatt kéthavonta, a teljesített mérnöknapok arányában történik a számlázás.
A kifizetés a 272/2014. (XI. 5.) K. rend. alapján utófinanszírozással történik.
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. Az ellenérték kifizetése a II.2.13) pont szerinti támogatásból (támogatás intenzitása: 100,00 %) és/vagy adott esetben AK által biztosított önerőből, utófinanszírozással történik.
AT a teljesítés igazolás alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű (rész)teljesítést követően. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,5 %/naptári nap, max. 30 %. Alapja: késedelemmel érintett mérföldkőre vonatkozó nettó tervezési díj.
Meghiúsulási kötbér: 30 %. Alapja: meghiúsulással érintett mérföldkőre vonatkozó nettó tervezési díj.
Hibás teljesítési kötbér: 3%/alkalom, max. 3 alkalommal.
Teljesítési biztosíték: tervszállítási nettó tervezési díj 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: tervszállítási nettó tervezési díj 5 %-a.
Jótállás időtartama: 36 hónap.
A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: ajánlattevő: AT, ajánlatkérő: AK, AF: ajánlati felhívás.
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye: ld. felhívás I/3. pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és adott esetben az ajánlatban nyilatkozatot tevő kapacitást nyújtó szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, akkor a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a Kbt. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
10. Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok. benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
11. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
15. Jelen eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A IV.2.6. pontban megjelölt ajánlati kötöttség ideje: a Kbt. 81. § (11) alapján az ajánlattételi határidőt követő 60. nap.
16. AK a Kbt. 75. § (6) alapján rendelkezik arról, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat tartalma: a minőségi értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve és a minőségi értékelési részszempontokra tett megajánlás. A minőségi értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására AT-nek a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát kell benyújtani, amely nem képezi a szakmai ajánlat részét.
Amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, amely így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. AK ezen kívül felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
18. A felhívás III.1.3. és II.2.5. pontjában rögzített követelmények kapcsán AK rögzíti, hogy a meghatározott különféle mérnöki jogosultságok megléte az ajánlattételkor nem kötelező, de AK felhívja a figyelmet arra, hogy szerződéskötésre a megajánlott szakembereknek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vételének elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az AJT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
19. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes tervezési felelősségbiztosítást kössön, vagy meglévő biztosítását terjessze ki. Minimális kártérítési összeg: legalább 30.000.000,- Ft/káresemény és 100.000.000,- Ft/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
20. FAKSZ: Dóka Edit (lajstromszám: 00707).
21. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
22. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) alapján feltételesen írja ki. Ajánlatkérő a beszerzés teljes fedezetének biztosítása érdekében költség-átcsoportosításra irányuló Támogatási Szerződés módosítási igényt kíván benyújtani. AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződés a pénzügyi forrás rendelkezésre állás esetén az Ajánlatkérő értesítését követően lép hatályba.
23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az AT-ket ezúton meghívja.
Időpont: 2021. 09. 02. (csütörtök) 10.00 óra; találkozás: Debrecen, Domokos Márton kert utcai buszmegállóhely.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
24. Az eljárás során Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt a következők alapján:
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egy adott ingatlanon történő, új kivitelezésű, egybefüggő létesítmény összefüggő funkcionális és technológiai egységeinek és rendszereinek tervezésére irányul, mely épület tervezése nem bontható részegységekre, emiatt nem lehetséges a részajánlat tételt biztosítani. A létesítmény tervezése egységes önálló tervezői feladatot jelent, annak komplexitása, rendszerelvűsége, a tervezési részfeladatok közötti szoros összefüggés valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság és az esetleges jogviták elkerülése érdekében szakaszokra bontott tervezés nem valósítható meg.
A részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését is okozná és negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák