Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/181
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.19.
Iktatószám:16253/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Országos Sportegészségügyi Intézet
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Sportegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28962850
Postai cím: Karolina Út 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Soós Ágnes
Telefon: +36 14886100
E-mail: info@osei.hu
Fax: +36 13753292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.osei.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000613352018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 98203910
Postai cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nedwed Mária
Telefon: +36 303438338
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drnedwed.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drnedwed.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000613352018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás a Sportkórház részére
Hivatkozási szám: EKR000613352018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatti épületegyüttes átalakításának, bővítésének építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése a meglévő jóváhagyási terv keretein belül kialakított koncepciónak megfelelően.
Tervezéssel érintett épületegyüttes alapterülete: 17.444 m2.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás a Sportkórház részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatti épületegyüttes átalakításának, bővítésének építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése a meglévő jóváhagyási terv keretein belül kialakított koncepciónak megfelelően.
Tervezéssel érintett épületegyüttes alapterülete: 17.444 m2.
Ellátandó feladatok:
Vázlatterv készítése és előkészítő munkarészek
Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- műszaki leírások és számítások, szakági tervezési feladatok
- építész műszaki tervdokumentáció
- orvostechnológiai tervezés
- hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
- bontási munkarész
- engedélyezési eljárás lefolytatása, ajánlatkérő képviselete az ÉTDR rendszerben
- előzetes költségbecslés
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, alábbiak szerint
- építészeti terv
- tartószerkezeti terv
- épületgépészti terv
- külső közmű terv
- épületvillamossági terv
- tűzvédelmi terv
- környezetvédelmi terv
- egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv
- telken belüli út terv
- kert és tájépítészeti terv
- belsőépítészeti terv
- orvostechnológiai terv
- orvosi gáz hálózat terve
- árazott és árazatlan költségvetés kiírás minden szakági szereplő részéről
Tervezői művezetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány többlettapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a tervezői szolgáltatást az Egészséges Budapest Program keretében kívánja megrendelni. Ajánlatkérő a közbeszerzést feltételes közbeszerzésként folytatja le, mivel egyelőre forrással nem rendelkezik.
Részajánlattétel kizárásnak indoka: Generáltervezési feladatok ellátása. A tervezői felelősség érvényesítése szempontjából a részajánlattétel kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A 322/2015 Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét (Magyar Mérnöki Kamara), illetve a nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagsággal v engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § a)-o) pontjai, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1) a)-l) pontjai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) és 8-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni.
- Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésbekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozattétel az ajánlatban:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.15.§ (1)-(2) bekezdése alapján az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A tervezői névjegyzékben szereplés tényét Ajánlatkérő a nyilvántartásból ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolás módja Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:
P.1.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (1) bek. c) pont szerint az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó, általános forgalmi adó nélkül számított, a jelen közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás nyújtása) szerinti árbevételéről.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás nyújtása) - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem érte el a nettó 120.000.000,- HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolás módja Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására:
M.1.) Ezen alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) és (5) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított, a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett és legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is, így igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen,
- az ellátott feladatot, illetve a tervezéssel érintett terület nagyságát (m²-ben megadva),
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év /hónap/nap - megjelölésével), továbbá
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M.2-3.) Ezen alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján igazolja a teljesítésbe bevont szakemberek bemutatásával. Csatolandók az alábbi iratok:
- aláírt szakmai önéletrajz, amiből a gyakorlat megállapítható
- képzettség, végzettség igazolása
- rendelkezésre állási nyilatkozat
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartamban teljesített és 6 évben (72 hónapban) megkezdett
M.1.1) egy darab egészségügyi létesítmény orvostechnológiai engedélyezési és kiviteli terv készítését is magában foglaló tervezési referenciával,
M.1.2) egy darab egészségügyi létesítmény gyógyászati gázellátását magában foglaló engedélyezési és kiviteli terv készítési referenciával,
M.1.3) egy darab legalább 13.000 m2 alapterületű épület tervezésére vonatkozó generáltervezői referenciával.
A fenti referenciakövetelmények esetén az átfedés megengedett, azaz ugyanazon referencia több alkalmassági feltétel igazolására is bemutatható, ha az előírtaknak megfelel.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
a) É,
b) G és
c) V
tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges a Korm.r. 1, melléklet I.2. rész 2., 28. és 29. pont szerinti végzettséggel és előírt időtartamú szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad.
M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és alábbiak szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező orvostechnológus tervezővel, aki rendelkezik a mérnöki kamara OT-M-T (Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem) egészségügyi technológiai tanúsítvánnyal, vagy képzettsége / gyakorlata alapján arra jogosult.
Szakterületi végzettségi követelmények:
BSc. vagy MSc. szintű építész-, gépész-, épületgépész-, villamos-, informatikai-, egészségügyi mérnöki végzettség, valamint a speciális szakirányú (klinikai, vagy kórházi) mérnöki posztgraduális képzés.
Előírt gyakorlati idő:
BSc diploma 8 év
MSc diploma 5 év
Az M/2 és M/3 alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, ha egy vagy több feltételnek is megfelel az adott szakember.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetése az alábbi ütemezés szerint, teljesítésigazolás és a benyújtott számla alapján átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1); (2); (3) bekezdés és a Kbt. 135.§ vonatkozó előírásait.
Vázlatterv megrendelői elfogadását követően – részszámla nyújtható be a tervezői díj 10%-áról.
Az építési engedélyezési tervdokumentáció hatósághoz történő benyújtását követően – részszámla nyújtható be a tervezői díj 25%-áról.
A nem jogerős építési engedély kiadását követően – részszámla nyújtható be a tervezői díj 5%-áról.
A kiviteli tervek 50%-os készültségének elérése után – részszámla nyújtható be a tervezői díj 20%-áról.
A kiviteli tervek megrendelő általi elfogadása után – részszámla nyújtható be a tervezői díj 40%-áról.
A tervezői művezetés havi rendszerességgel, napidíj alapon kerül finanszírozásra, a ténylegesen igénybe vett tervezői művezetői napok száma alapján.
Előleg nincsen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ahol az EKR-ben előkészített nyilatkozat szerepel, a nyilatkozatot az EKR-mintán kell megtenni.
2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak irányadók. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
4) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. A különböző devizák (pl. árbevételi adatok) forintra történő átszámításával összefüggésben a tárgyi (mérlegforduló nappal lezárt) üzleti év utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
5) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Szerződéses biztosítékok
Késedelmi kötbér: A teljesítési vég- és részhatáridők kötbérterhesek. Mértéke: A késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó tervezői díj 1 %-a / nap. A kötbér maximuma 30 napi kötbérnek megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén ajánlattevő a hibás munkarész kijavítására köteles. Ennek megtörténtéig kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, maximuma és alapja a késedelmi kötbérrel egyezik.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum (ajánlati dokumentáció) és a szerződés tervezet rögzíti.
7) Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén (legkésőbb) a szerződés megkötésével egyidejűleg szakmai felelősségbiztosítást köt és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja tervezési szolgáltatás nyújtására. A felelősségbiztosítás minimális összege legalább 100 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint évente.
8) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli. A nettó ajánlati ár értékelési szempont esetén az értékelés módszere fordított arányosítás. A személyi állomány többlettapasztalata szempont esetén az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítás. Az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
10) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nedwed Mária (00103)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
Teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány többlettapasztalata értékelési szempont esetén alábbiak kerülnek értékelésre:
OT-M-T jogosultságra bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
- rendelkezik klinikai mérnök végzettséggel (10 pont),
- rendelkezik OT-G-T - Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése jogosultsággal, vagy annak megfelelő végzettséggel / gyakorlattal (10 pont),
- rendelkezik OT-R-T - Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése jogosultsággal, vagy annak megfelelő végzettséggel / gyakorlattal (10 pont).
Alkalmasság körében bemutatott É jogosultságú tervező szakemberen túl további É jogosultságú, vagy annak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező tervező szakemberek száma (max. 3 fő, személyenként 10-10 pont).
Rendelkezik egy fő HI-VN (Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése.) jogosultságú vagy arra jogosító okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök informatikus végzettségű és 3 év, vagy villamosmérnök, mérnök-informatikus végzettségű és 5 év szakmai tapasztalattal (10 pont) rendelkező szakemberrel.
M/2 alkalmasság körében bemutatott É, G és V jogosultságú szakemberek egészségügyi létesítmények tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (létesítményenként 2 pontot ér, max. 5-5 db létesítmény mutatható be, átfedés nem megengedett, egy létesítmény csak egy szakembernél vehető figyelembe).
Értékelés: a fentiek szerint szerzett összpontszámok (0-100 pont között) alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák