Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.17.
Iktatószám:16258/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Teljesítés helye:1024 Budapest, Margit krt. 23. és 3077 Mátraverebély-Szentkút 14. hrsz.: 1617, 1628, 1619, 1620, 1621, 1625 stb.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42289632
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila Károly
Telefon: +36 207700717
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferencesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ferencesek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486882018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000486882018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000486882018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU313 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Margit krt. 23. és 3077 Mátraverebély-Szentkút 14. hrsz.: 1617, 1628, 1619, 1620, 1621, 1625 stb.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
A) A projekt bemutatása
A fejlesztési projekt alapvető célja, hogy a Kegyhelyet a felismert turisztikai igények alapján továbbfejlessze. A 2015-ben lezárult kiemelt turisztikai projektet követő üzemeltetési időszak és a Kegyhelyre érkező turisták rávilágítottak a Kegyhely hiányosságaira, hogy melyek azok a szolgáltatások és eszközök, amelyek lehetővé tennék a Kegyhely többcélú hasznosítását és hatékony üzemeltetését, valamint az ide érkezők számára, azok igényeivel összhangban magasabb minőséget biztosítanának. A jelen fejlesztési projekt alapvetően a Kegyhelyen megrendezésre kerülő rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztését és a Zarándokközpont hosszú távú fenntarthatóságát célozza. A projekt alapvetően 5 nagy témakört ölel fel:
a) Turisztikai rendezvényi helyszín alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
b) Színvonalemelést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések
c) Családbarát szolgáltatások kialakítása a szálláshely kapacitásának növelésével
d) Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
e) Fenntarthatóságot segítő elemek
B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges komplett koncepció- és vázlattervek, illetve jóváhagyási tervek, továbbá építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, illetve megvalósíthatósági terv elkészítése (ide értve a tervezői költségbecslés, valamint az árazott és árazatlan szakági és összesítő költségvetések elkészítését), az alábbi tervezési elemek vonatkozásában:
1. multifunkcionális sportpálya (rekortán / műfüves burkolatú multifunkcionális sportpálya, egyedi, tájba illeszkedő ke-rítéssel ill. labdafogóval, világítással) - n.e.k.
2. játszóterek - n.e.k.
3. szabadtéri fedeles foglalkoztató (100 fő részére, árnyékoló tetővel, cca. 150 m2) - e.k.
4. beltéri játszószoba - n.e.k.
5. kempingek - e.k.
6. tűzrakók, padok, kukák (tüzifa tároló cca. 57 m2, területrendezés cca. 825 m2-en) - n.e.k.
7. kálvária kápolna felújítása, urnatemető kialakítása (cca. 126 m2) - e.k.
8. kegytemplom restaurálás - e.k.
9. megújuló energiaforrás fejlesztése, napelempark és kiépítése (345 kW teljesítményű napelempark teljeskörű tervezése a meglévő parkoló felett kialakított és egyedileg tervezett acélszerkezetre, a szükséges szakhatósági egyeztetésekkel) - e.k.
10. látogatók eligazítása, területrendezés - n.e.k.
11. szabadtéri miséző hellyel szembeni domboldal amfiteátrum-szerű kialakítása (cca. 800 m2) - e.k.
12. szilárd útburkolatok kialakítása a parkolókban - e.k.
13. ligetesítés, fásítás, és azok vadkár elleni védelme (cca. 800 m2) - n.e.k.
14. vízelvezetés, rézsűk alkalmassá tétele a gépi kaszálásra - n.e.k.
15. szelektív hulladékgyűjtés - n.e.k.
16. acélszerkezetű szín - e.k.
17. szolgálati lakások (3db, ebből 1 db új, 2 db meglevő épületek átalakításával, egyenként cca. 50 m2) - n.e.k.
18. technikai fejlesztések (kamerarendszer, wifi, hangosítás) - n.e.k.
19. családi apartmanok (16 db, cca. 50 m2/db, 80-110 fő részére) - e.k.
20. kitelepülési pontok - n.e.k.
21. árnyékolás - n.e.k.
E.k.=engedélyköteles tervezési feladatrész; N.e.k.=nem engedélyköteles tervezési feladatrész. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki tartalom esetleges változása vagy hatósági előírás okán a fenti tevékenység engedélyköteles besorolását módosítsa.
A szerződés tárgyát képezi továbbá a tervezői művezetés, előreláthatólag legfeljebb 90 mérnöknap mértékben. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 – max. 16 hét ajánlható) 10
2 A kivitelezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 – max. 16 hét ajánlható) 15
3 Az M/2.1) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap ajánlható) 15
4 Az M/2.2) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap ajánlható) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban feltüntetett teljesítési határidő az eng. és a kiv. tervdok. szolgáltatására rendelkezésre álló időtartam összege (eng. tervdok.: szerződéskötéstől számított 24 hét + kiv. tervdok.: jogerős engedélytől számított 24 hét), mely nem foglalja magában a hatósági eljárás időigényét. AT kedvezőbb teljesítést is ajánlhat, a II.2.5) pont szerint. 1 hónap=4 hét. Részletek szerződéstervben

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bek. alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Építész Kamara vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso), úgy igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges, ennek hiányában Ajánlattevő csatolja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenység végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló – a Magyar Építész kamara által kiállított – igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani].
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 69.§ (11) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
P/1. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata [IV. rész Alfa szakasz (: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése)] benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
P/1. Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap),
- számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen, ennek mértéke (naptári napban megadva).
Az ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában becsatolt, igazolást kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél egyéb számlaszámon nem vezet pénzforgalmi számlát, illetve a vizsgált időszakban részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére nem került sor. Amennyiben a vizsgált időszakban sor került az ajánlattevő részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére, úgy a jelen pont szerinti igazolást az itt rögzített tartalommal a vizsgált időszakban megszüntetett számla vonatkozásában is be kell nyújtani.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt. Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata [IV. rész Alfa szakasz (: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése)] benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését,
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe].
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
M.1.1. műemlék épület(ek) megvalósult felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési terv-dokumentáció elkészítése;
M.1.2. szakrális vagy liturgikus térhez kapcsolódó vagy természeti környezetben megvalósított tájépítészeti tervezési szolgáltatás.
M.1.3. szakrális vagy liturgikus térhez kapcsolódó vagy természeti környezetben vagy műemléki környezetben megvalósított mikroépítészeti (kunyhó, bungaló, pergola, pihenő, kútház vagy ezekkel egyenértékű) tervezési szolgáltatás.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő, aki az É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I. cím 2. rész 2. pontja], továbbá legalább 24 hónap műemlék épület(ek) felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.2. legalább 1 fő, aki K jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. IV. cím 2. rész 5. pontja], továbbá legalább 24 hónap szakrális térben vagy liturgikus térben vagy természeti környezetben megvalósított tájépítészeti tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;
Az M/2. követelményre megnevezett szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. és 47/2011. BM r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A telj. ig.ra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek. AK előleget nem fizet. Az engedélyezési eljárás tárgyát képező tervezési elemek esetében a számlázás 4 részletben történik (koncepcióterv 10 %, vázlatterv 15 %, engedélyezési terv 30 %, kiviteli terv 45 %). Eng. tárgyát nem képező terv. elemek esetén a számlázás 2 részletben történik (vázlatterv/jóváhagyási terv 50 %, kiviteli/megvalósíthatósági terv 50 %). Nyertes AT tervezési elemenként jogosult a fentiek szerinti számlázásra. A művezetés tekintetében a nyertes AT havonta jogosult számlázni a ténylegesen igazolt teljesítésnek megfelelően.
B) Biztosítékok
Kés. kötb./ megh. kötb. Kés kb.: nettó váll. díj 1 %-a/nap, max. a napi mérték 20-sa. Megh. kötb.: megh.-sal érintett nettó díj 20 %-a. Megh.-nak tekintendő a 20 napot megh. kés. esetén a a megrend. elállás felmondás
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/11/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továb-biakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továb-biakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a közb. dok-t a gazd. szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3) pontban rögzített internetes elérhetőségen (linken). A közb. dok-ok elérése EKR-regisztrációhoz kötött.
2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban);
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- a vállalk.-i díjról, ill. felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- szakmai ajánlatot;
- az M/2 alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakemberek szakmai önéletrajza a 3. és 4. számú értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául;
- az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jt. által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7) Közös ajánlattétel esetén a részletes – közös ajánlattételről szóló – megállapodást csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelö-lésével [Kbt. 35. § (6) bekezdés], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, továbbá az e-Kr. 13. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattal.
8) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alk. feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
9) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
10) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szük-ségessé, továbbá a munkaterület mérete okán több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
11) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
12) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár és határidő min. szempontnál fordított, egyéb minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a legjobb ajánlattól való távolságok arányának megfelelően köz.dok-ban rögzített részletes szabályok szerint.
13) Ajánlatkérő az ajánlattételt 500.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
14) AK 50 millió Ft/év, és 10 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításhoz köti a szerződéskötést.
15) A nyertes AT által a III.1.3) pont M/2. alpontjai szerint megnevezett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkezniük kell a vonatkozó pontban előírt 266/2013. Korm. rendelet szerinti jogosultsággal. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül [Kbt. 131. § (4) bek.]
16) FAKSZ: Dr. CsizmadiaPéter 00482
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák