Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/165
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.08.27.
Iktatószám:16276/2021
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Szabolcs tankerületi igazgató
Telefon: +36 22795240
E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu
Fax: +36 22795240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035742021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035742021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Építészmérnöki szolgáltatás - Barátság Háza
Hivatkozási szám: EKR001035742021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. szám alatt elhelyezkedő, 5 hrsz. kivett kultúrház megnevezésű ingatlan III. emeleti rész átalakítás terveinek elkészítése, generál tervezés formájában.
A tervező feladata az épület főbejárat feletti III. emeleti épület részének áttervezése (880 m2 tetőtér), melyben jelenleg előadó termek, folyosói szakaszok találhatók. (A tervezőnek nem feladata a színházterem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek III. emeleti részének az áttervezése.)
A tervezéssel érintett terület a bruttó 880 m2 –es III. emeleti rész, mely terület jelenlegi nagy előadó termei és folyosói szakasza kerülnek átalakításra, ahol a helyiséglista szerinti helyiségek kialakítása szükséges, új válaszfalak beépítésével.
Az épület III. emeleti részen a nagyméretű tárgyalótermek leválasztásával, átalakításával kisebb méretű irodák kialakítása szükséges. A III. emeleten kialakuló kisebb méretű irodai funkciójú terek szükségessé teszik a fűtési rendszer, a világítási, valamint az erős és gyengeáramú rendszerek a funkcióknak megfelelő kiépítését, átépítését.
Az épület megfelelő üzemeltetéséhez a teljes épület fűtési rendszerének áttekintése, felülvizsgálata szükséges.
A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a „Tervszolgáltatás általános formai követelményei” munkarész tartalmazza.
Tervezési feladatok:
- III. emelet átalakítással érintett részének (bruttó 880 m2-es területének) vonatkozásában felmérési tervdokumentáció készítése
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában építész kiviteli terv készítése
- III. emelet átépítése miatt statikai szakvélemény
- III. emelt átalakítással érintett részének vonatkozásában gépész fűtés kiviteli terv készítése. Amennyiben ez érinti a hőközpontot, akkor annak változtatásával együtt.
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában gépész hűtés kiviteli terv
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában villamos kiviteli terv
- az egész épület villamoshálózatának átvizsgálása, amennyiben szükséges, akkor annak javítására vonatkozó javaslatok
- villámvédelmi rendszer átvizsgálása és jegyzőkönyv készítése
- nyílászáró konszignáció a teljes épület tekintetében
- az utcafront felől az akadálymentes bejutás megtervezése, valamint az épületen belüli akadálymentes mosdó megtervezése
- árazott és árazatlan költségvetés készítése munkanemenként, mely tartalmazza a teljes épület tetőszerkezetének hőszigetelését és a teljes tetőhéjazat cserére vonatkozó költségvetési kiírást is.
A részletes feladat előírást a közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
12950000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás kiviteli tervek generál módon történő elkészítésére irányul, amelynél fogva a munkanemek részajánlati kör formájában történő megbontása nem lehetséges, így Ajánlatkérő erre való hivatkozással nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Építészmérnöki szolgáltatás - Barátság Háza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. szám alatt elhelyezkedő, 5 hrsz. kivett kultúrház megnevezésű ingatlan III. emeleti rész átalakítás terveinek elkészítése, generál tervezés formájában.
A tervező feladata az épület főbejárat feletti III. emeleti épület részének áttervezése (880 m2 tetőtér), melyben jelenleg előadó termek, folyosói szakaszok találhatók. (A tervezőnek nem feladata a színházterem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek III. emeleti részének az áttervezése.)
A tervezéssel érintett terület a 880 m2 –es III. emeleti rész, mely terület jelenlegi nagy előadó termei és folyosói szakasza kerülnek átalakításra, ahol a helyiséglista szerinti helyiségek kialakítása szükséges, új válaszfalak beépítésével.
Az épület III. emeleti részen a nagyméretű tárgyalótermek leválasztásával, átalakításával kisebb méretű irodák kialakítása szükséges. A III. emeleten kialakuló kisebb méretű irodai funkciójú terek szükségessé teszik a fűtési rendszer, a világítási, valamint az erős és gyengeáramú rendszerek a funkcióknak megfelelő kiépítését, átépítését.
Az épület megfelelő üzemeltetéséhez a teljes épület fűtési rendszerének áttekintése, felülvizsgálata szükséges.
A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a „Tervszolgáltatás általános formai követelményei” munkarész tartalmazza.
Tervezési feladatok:
- III. emelet átalakítással érintett részének (880 m2-es területének) vonatkozásában felmérési tervdokumentáció készítése
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában építész kiviteli terv készítése
- III. emelet átépítése miatt statikai szakvélemény
- III. emelt átalakítással érintett részének vonatkozásában gépész fűtés kiviteli terv készítése. Amennyiben ez érinti a hőközpontot, akkor annak változtatásával együtt.
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában gépész hűtés kiviteli terv
- III. emelet átalakítással érintett részének vonatkozásában villamos kiviteli terv
- az egész épület villamoshálózatának átvizsgálása, amennyiben szükséges, akkor annak javítására vonatkozó javaslatok
- villámvédelmi rendszer átvizsgálása és jegyzőkönyv készítése
- nyílászáró konszignáció a teljes épület tekintetében
- az utcafront felől az akadálymentes bejutás megtervezése, valamint az épületen belüli akadálymentes mosdó megtervezése
- árazott és árazatlan költségvetés készítése munkanemenként, mely tartalmazza a teljes épület tetőszerkezetének hőszigetelését és a teljes tetőhéjazat cserére vonatkozó költségvetési kiírást is.
A részletes feladat előírást a közbeszerzési dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 12950000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasságot igazoló szervezet, akik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének és a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, amely nyilatkozatot az EKR-ben található "Nyilatkozat kizáró okokról" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben található "Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZi1) Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a III.1.1) SZ1) pontban előírtak igazolására, amelyben megadja a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában szereplő azonosító számát, továbbá annak lekérdezéséhez szükséges elektronikus elérési útvonalat.
A megadott adatok alapján a lekérdezést Ajánlatkérő végzi el a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásából.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ezen nyilatkozatot ajánlattevőnek elektronikus nyilatkozat formájában az EKR-ben kell megtennie a "Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan" nyilatkozatminta felhasználásával.
Az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján szólítja fel az érintett ajánlattevőt (ajánlattevőket) az alkalmassági feltétel igazolására, amelyet során ajánlattevőnek az alkalmassági feltételre vonatkozó dokumentumait az EKR-ben kell feltöltenie.
Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:
- ajánlattevő neve, címe;
- a szerződést kötő másik fél neve;
- a szerződést kötő másik fél címe;
- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:
-- neve
-- beosztása
-- telefonszáma
- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;
- a szolgáltatáshoz kapcsolódó tervezési alapterületre vonatkozó adat megadása (m2);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesített szolgáltatás közhasználatú építmény vonatkozásában történt-e;
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesített szolgáltatás generál tervezés keretében valósult-e meg;
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);
- a teljesítés befejező időpontja (év/hónap/nap);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Mi2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletraj, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:
-- szakember neve;
-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);
-- szakember munkahelyének megjelölése;
-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamrai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;
- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.
Az M2) a) pont szerinti "É" kategóriás szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakember III.1.3) Mi2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.
Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:
- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;
- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik már megvalósult (teljesítés igazolással igazolt) legalább 650 m2 tervezési alapterülettel rendelkező közhasználatú építmény kiviteli generál terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
Az előírt alapterületi mennyiség több szerződésből, de összességében maximum 2 szerződésből együttesen is teljesíthető.
A referencia (referenciák) vonatkozásában Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciát (referenciákat) veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) Nem rendelkezik az alábbiakban ismertetett szakemberrel:
a) legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog/korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az "É" kategóriás vezető tervező többlet szakmai gyakorlati ideje egyben értékelési részszempont is.
b) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 31. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott Építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
d) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 34. pontban meghatározott Építményvillamossági szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakemberberek rendelkeznek érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt.
Egy szakember együttesen legfeljebb kettő szakterület vonatkozásában vonható be az a)-d) alpontokban előírt alkalmassági feltételek igazolására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az M1) és M2) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér
Amennyiben a teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő az érdekkörében felmerült okok miatt késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses díj összege, mértéke annak 1%-a, minden megkezdett nap után, maximuma a szerződéses díj 20%-a.
b) Meghiúsulási kötbér
Amennyiben ajánlattevő késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában meghaladja a 20 napot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, továbbá ezen esetben ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses díjnak 30%-a.
Amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza a meghiúsulási kötbért, annak összegébe beszámításra kerül az ajánlattevő részéről esetlegesen teljesített késedelmi kötbér összege.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet, illetve részszámla benyújtását nem biztosítja.
Számla az Ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás birtokában nyújtható be.
A szerződéses időszak alatt ajánlattevő nem jogosult az általa az eljárásban megadott díjak módosítására (ártartás).
A kifizetés Ajánlatkérő által történik banki átutalással, 30 napos fizetési határidővel.
Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2), továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, az 1. számú melléklet szerint, figyelemmel a felhívás III.1.3) M2) pontjában előírtakra.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10029008-00336846-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg adatait az ajánlati biztosíték teljesítéséhez:
Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor u. 5.
Számlaszám: 10029008-00336846-00000000 számla
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-052/2021
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (banki átutalás esetén a bank által kiállított erre vonatkozó igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár - fordított arányosítás, Szakember többlet szakmai gyakorlata - egyenes arányosítás, amelyek számítási képleteit az EKR karakterkorlátozása miatt a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. szeptember 1. 10.00 óra, gyülekező a tervezéssel érintett ingatlan 3. emeleténél: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat kizáró okokról;
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében;
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan;
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében;
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében;
- Nyilatkozat üzleti titokról.
4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
5. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes időszakára, továbbá az előírt jótállási időszakra tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legalább 30.000.000 Ft/év, és 10.000.000 Ft/káresemény mértékben.
Az előírt szakmai felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele, amely nem teljesülése ajánlattevő részéről a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
7. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt, és ennek igazolására ajánlattevő által bemutatott szakemberek az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal.
8. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők esetében a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az alábbi alkalmassági feltételt (feltételeket): felhívás III.1.3) M1), M2) pontjában meghatározott alkalmassági feltétel.
9. A közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Schablauer Péter FAKSZ 00182
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges