Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.11.
Iktatószám:16313/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:A tervezéssel érintett épület címe: ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41–43. alatti épületegyüttes (Budapest belterület, hrsz.: 33458.) A tervszolgáltatás helyszíne: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ákos
Telefon: +36 1206 9769
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000813712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000813712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELTE Damjanich tervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000813712020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41–43. alatti épületegyüttes teljeskörű felújításával és átépítésével járó tervezési feladatok ellátása (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, ELTE Országos Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a kollégium) tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELTE Damjanich tervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett épület címe: ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41–43. alatti épületegyüttes (Budapest belterület, hrsz.: 33458.) A tervszolgáltatás helyszíne: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2019. július 8-i Magyar Közlönyben megjelent 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat:
A budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról, 2. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz, ELTE 1071 Budapest, Damjanich utca 41–43. alatti épületegyüttes (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, ELTE Országos Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a kollégium).
A beruházás célja az ELTE 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43. szám alatti épületének teljes körű felújítása és átépítése. Az épületben az elmúlt évek során az általános forráshiány miatt csak kisebb, részlegesfelújítások történtek. A többi épülethez hasonlóan itt is a beázások jelentik a legnagyobb problémát. Építészetiszempontból szükség lenne a teljeskörű belső szakipari munkák elvégzésére (festés, burkolatcserék). Tetőfelújítás, homlokzati javítások, belső szakipari munkák egyaránt időszerűek, tehát összefoglalóan az épületteljes építészeti, gépészeti és villamossági rekonstrukcióra szorul.
A funkcióváltozásokkal érintett területeken a megváltozott funkcióknak megfelelő további építészeti, gépészeti és elektromos szakipari munkák elvégzése szükséges. A gépészeti rendszerek tekintetében pedig a vizesblokkokhoz tartozó, illetve az esővíz elvezető rendszerek cseréje szükséges, továbbá szerepel a teljesépület villamos szakági korszerűsítése mind az erős-, mind pedig a gyengeáram tekintetében. A korábbiévekben elmaradt az épület akadálymentesítése. Ezt a hiányt is pótolni kellene a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint az épület hatékony árnyékolása sem megoldott, beléptető rendszer kiépítése is szükséges.
Tárgy: Generál tervezői feladat az épületkomplexum teljeskörű 3 dimenziós építészeti felmérése, a szükségesgépészeti és elektromos gerincvezetékek, kábeltálcák, közmű bekötések feltüntetésével, a csatlakozó épületek tűzfalaival együtt. Ezt követően az ismertetett változások vázlattervi bemutatása alaprajzokon, metszeteken, látványterveken, szakági leírásokkal, magyarázó ábrákkal. Megrendelői elfogadást követően tovább tervezhetőengedélyezési, majd kiviteli terv szintre.
— komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció,
— komplex döntés előkészítő tanulmányterv elkészítése tervezői költségbecsléssel,
— előzetes településképi vélemény beszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése és egyeztetésifelületre történő feltöltése,
— az engedélyezési terv készítéséhez szükséges dokumentumok elkészítése,
— engedélyezési terv elkészítése,
— meghatalmazás alapján az építési engedélyezési eljárás lefolytatása,
— kiviteli tervek elkészítése,
— árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
1.1. A tervezéssel érintett nettó alapterület: 10 267,92 m2
A tervezés az alábbi munkanemekre is kiterjed:
Tájépítészeti-, úttervezési-, akadálymentes tervezési-, belsőépítészeti-, konyhatechnológiai-, sporttechnológiai tervezés, tartószerkezeti tervezés, épületautomatikai tervezés, lift tervek készítése. Feladat továbbá az 1. emeleti tetőudvarok benyújtott szakmai ajánlat alapján történő tovább tervezése.
Valamennyi tervezési munkanem a Tervezési programban kerül részletesen rögzítésre.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60hónap) 2,5
2 M.2.2) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60hónap) 2,5
3 M.2.3) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60hónap) 2,5
4 M.2.4) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60hónap) 2,5
5 A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva: 40
6 a) Komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció és komplex döntéselőkészítő tanulmányterv elkészítése tervezői költségbecsléssel határideje (min. 30, max. 60 naptári nap) 25
7 b) Eng. tervek elkészít.-nek + szakhat.-i eng.-tetés. indításának, előzetestelepülésképi vélemény beszerzéséhez szüks. dok. elkészítése, egyeztetési felületre való felt. hat.ideje. (min. 45– max. 90 napt. nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése: A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva (1. és 2.ütem) (naptári nap) értékelési szempont alpontjai az a) és b) pontok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1) – III.1.3) pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat azajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez, a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12–16. § szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalmavalós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.3. Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A kamarai regisztrációt az EEKD-ben is szerepeltetni kell.
A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
M.3. Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1. és M.2.pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban. Az alkalmassági követelményeket az EEKD IV. rész C. pontjában kell feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M.1. Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítésideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140. § (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont alapján.
M.2. Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M.2. alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza az Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, a szakember nevét, Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, a Szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával /amennyiben még nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal/, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont]
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21–22. §-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített referenciával:
Legalább 1 db, olyan meglévő, közhasználatú épület felújítására és/vagy átépítésére és/vagy átalakítására és/vagy modernizációjára vonatkozó, az engedélyes-, és kiviteli terveket is magában foglaló magasépítési tervezési referenciával, ahol a tervezéssel érintett nettó alapterület elérte, vagy meghaladta a 7700 m2-t, és a tervezési feladat magában foglalta legalább az alábbi területeket: építészet, gépészet, tartószerkezet, erős-és gyengeáram, belsőépítészet, lift terv, épületautomatika.
Nettó alapterület: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 1. sz. mellékletének 88. pont szerinti definíció.
Épület: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § 10. pont szerinti definíció.
Közhasználatú épület: az olyan épület (épületrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
M.2.2) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet 1. melléklete I./2. rész, 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) Építményvillamossági tervezési szakterület tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.3) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) Építmények gépészeti tervezési szakterület tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.4) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 31. pont szerinti (betűjele: T-É, vagy hatályos átsorolás előtti) Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Devizanem: magyar forint (HUF). Előleg a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Nyertes ajánlattevő 1 db előlegszámla, 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult.
A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megbízó általi átvételét követő 30 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2)alapján.
Biztosítékok: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, de max. 15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Telj. bizt., Jóltelj. bizt.: a nett. váll. díj 5-5 %-a. Jótállás: 12 hó.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)–(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)–(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)–(6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0–100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: a 2-5. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás, az 1. és 6. a) és b) értékelési részszempont fordított arányosítás. Részletesen az Útmutató tartalmazza.
2. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattételesetén a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételek irányadók.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3)
5. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
6. Az eljárás során a kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11–12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)–(6), 41/C. § (3) szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerűelektronikus másolata formájában.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Eljáró FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszám: 00465.
10. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.
11. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok:
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként, illetve a kapacitást nyújtó szerv/személy is.
Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia/uk kell a Kbt. 66. § (2), (6) szerint, Kbt. 65. (7) bek., 67. § (4) bek. szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is.
Árrészletező az Útmutatóban meghatározott tartalommal.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint űrlapok, nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, meghatalmazás a Kbt. 65. § (12) és 35.§ (2a) szerint, szerződés/előszerződés adott esetben. Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum, nyilatkozat szerződéskötési feltétel teljesítéséről.
12. Az értékelés körében benyújtandó egyéb dokumentumok: szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget igazoló okirat másolata (adott esetben).
13. Szerződéskötési feltétel
Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 25 000000 HUF/káresemény és legalább 50 000 000 HUF/év kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési tárgyban, ami az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjed. A felelősségbiztosítás szerződéskötéskor történő rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
14. Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától (hatályba lépésétől) számított 270 naptári nap. Az egyes tervek szolgáltatásának részhatárideje (értékelési szempont) a szerződéstervezetben kerül rögzítésre.
15. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlatibiztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizetőkezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerintieseteit egzakt módon tartalmaznia kell.
16. Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen, lásd a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
17. M.2. alkalmassági feltétel esetén előírt szakemberek esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintikamarai jogosultságok igazolása szerződés kötési feltétel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
18. Ajánlatkérő a II.2.5) pontot pontosítja az alábbiak szerint:
1. Az ajánlati felhívás M.2.1) pontjában bemutatott szakember közhasználatú épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építésimunkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap),
2. Az ajánlati felhívás M.2.2) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhozkapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
3. Az ajánlati felhívás M.2.3) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
4. Az ajánlati felhívás M.2.4) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
Épület: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § 10. pont szerinti definíció.
Közhasználatú épület: az olyan épület (épületrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
19. A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. Ajánlatkérő komplett vázlatterv, engedélyezési terv-, és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
20. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellette zajlik, ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
21. Ajánlattevőnek a tervezési munkákkal összefüggésben szakmai ajánlatot kell benyújtania a dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák