Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/34
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.18.
Iktatószám:1636/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Dad közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MARÉP Építőipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69571051
Postai cím: Fő Utca 21
Város: DAD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Attiláné
Telefon: +36 34470025
E-mail: polgarmester@dad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dad Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001086652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Táncsics utca
A Táncsics és a Kocsi utca között meglévő csapadékvíz elvezető árok található, amely kifut a házak mögött lévő 420 hrsz. önkormányzati tulajdonú területre.
Épül összesen:
- 45 m új meder
felújításra kerül 89 m meglévő meder, amely az újonnan épülő medren keresztül vezeti a vizeket a Dadi vízfolyás kezdő szelvényéhez.
Sport utca
A Sportpályától északra, a bokodi úti leágazás felé eső terület lefolyástalannak tekinthető, az utca nyugati oldalán a csapadékvíz árokrendszer feliszapolódott. Mindkét oldalon, a régi nyomvonalán a csapadékvíz szikkasztó árkokat helyreállítják, az átereszeket kitisztítják. A Sport utcai árok és a Dózsa György utcai árok között a 61/2 hrsz-ú ingatlanon keresztül, a meglévő PVC csatornát kibontják, annak nyomvonalán védőbetonba D315 KG-PVC csatorna kerül lefektetésre 45 m hosszon. 

Épül összesen
- Ároktisztítás mindkét oldalon 158 m hosszon
- Áteresztisztítás: a bal oldalon 9 db áteresz mintegy 45 m hosszban, a jobboldalon 5 db
- épül D315 KG-PVC csatorna 45 m hosszon
Ivó ér befogadóhoz tartozó utcák
Ivó ér iszapolása
Az Ivó ér torkolati szakaszának a karbantartó kotrása, iszapolása fog történni a Kossuth utcai híd alatt meglévő burkolt szakasz végétől a befogadó Dadi vízfolyásig 308 m hosszban. A kikotort iszap a parti sávban kerül elhelyezésre.
Kossuth utca új csapadékvíz elvezető árok, és folyóka építése
Épül összesen: 64,7 m Leier 40x40x10 Padkafolyóka, Rácsos folyóka, AE 40/35-50 L Leier elemes burkolt meder 45,5 m hosszban.
Kossuth utca meglévő nyílt árok karbantartás
A Kossuth utca Fő utca közötti mederszakaszon, valamint a Kossuth utca Badacsonyi utca közötti szakaszon a lerakodott iszapot fogják eltávolítani.
Badacsony utca Béke utcáig tartó szakasza
A meder itt viszonylag nagy esésű ezért itt az árok burkolt jellegének a helyreállítása fog történni. A jelenlegi árok burkolata eltávolításra kerül, majd az árok burkolása céljából beépítésre kerül összesen 42,5m ÁE 40/35-L Leier árokelem.
Badacsonyi utca csapadékvíz csatornával nem rendelkező szakasza
Épül összesen:
- 4,3 m Rácsos folyóka
- 177 m csapadékvíz elvezető árok ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem
- felhasználásával bordás víznyelő fedlappal
- 46 m csapadékvíz elvezető árok ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem
- felhasználásával zárt fedlappal
- 12,6 m ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem felhasználásával bordás víznyelő fedlappal
- 170 m hosszon 40x40x10 padka folyóka
Dózsa György utca
Épül összesen:
a Dózsa György úton meglévő földárok profilozása, tisztítása 428 m hosszban,
meglévő áteresz tisztítása 65 m hosszúságban
Szendi ér vízgyűjtőjéhez tartozó utca
Szabadság utca
Befogadó
A csapadékvizek egyik befogadója a Dadi-vízfolyás 5+623 fkm szelvénye, mely vízfolyás az Által-ér 30+730 fkm szelvényébe csatlakozik. A csapadékvizek másik befogadója az Ivó-ér, mely még Dad belterületén beletorkollik a Dadi vízfolyás jobb parti 4+942 -es szelvényébe.
A Dadi vízfolyásba történő bevezetés alatt és felett 1,5-1,5 m hosszban, 55 m2-en TA jelű terméskőből kőszórásos medervédelem készül.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint kivitelezési tervdokumentáció rendelkezésre áll.
A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
FONTOS! A megvalósítás során az engedélyben és a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 56028475 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dad Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Dad közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táncsics utca
A Táncsics és a Kocsi utca között meglévő csapadékvíz elvezető árok található, amely kifut a házak mögött lévő 420 hrsz. önkormányzati tulajdonú területre.
Épül összesen:
- 45 m új meder
felújításra kerül 89 m meglévő meder, amely az újonnan épülő medren keresztül vezeti a vizeket a Dadi vízfolyás kezdő szelvényéhez.
Sport utca
A Sportpályától északra, a bokodi úti leágazás felé eső terület lefolyástalannak tekinthető, az utca nyugati oldalán a csapadékvíz árokrendszer feliszapolódott. Mindkét oldalon, a régi nyomvonalán a csapadékvíz szikkasztó árkokat helyreállítják, az átereszeket kitisztítják. A Sport utcai árok és a Dózsa György utcai árok között a 61/2 hrsz-ú ingatlanon keresztül, a meglévő PVC csatornát kibontják, annak nyomvonalán védőbetonba D315 KG-PVC csatorna kerül lefektetésre 45 m hosszon. 

Épül összesen
- Ároktisztítás mindkét oldalon 158 m hosszon
- Áteresztisztítás: a bal oldalon 9 db áteresz mintegy 45 m hosszban, a jobboldalon 5 db
- épül D315 KG-PVC csatorna 45 m hosszon
Ivó ér befogadóhoz tartozó utcák
Ivó ér iszapolása
Az Ivó ér torkolati szakaszának a karbantartó kotrása, iszapolása fog történni a Kossuth utcai híd alatt meglévő burkolt szakasz végétől a befogadó Dadi vízfolyásig 308 m hosszban. A kikotort iszap a parti sávban kerül elhelyezésre.
Kossuth utca új csapadékvíz elvezető árok, és folyóka építése
Épül összesen: 64,7 m Leier 40x40x10 Padkafolyóka, Rácsos folyóka, AE 40/35-50 L Leier elemes burkolt meder 45,5 m hosszban.
Kossuth utca meglévő nyílt árok karbantartás
A Kossuth utca Fő utca közötti mederszakaszon, valamint a Kossuth utca Badacsonyi utca közötti szakaszon a lerakodott iszapot fogják eltávolítani.
Badacsony utca Béke utcáig tartó szakasza
A meder itt viszonylag nagy esésű ezért itt az árok burkolt jellegének a helyreállítása fog történni. A jelenlegi árok burkolata eltávolításra kerül, majd az árok burkolása céljából beépítésre kerül összesen 42,5m ÁE 40/35-L Leier árokelem.
Badacsonyi utca csapadékvíz csatornával nem rendelkező szakasza
Épül összesen:
- 4,3 m Rácsos folyóka
- 177 m csapadékvíz elvezető árok ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem
- felhasználásával bordás víznyelő fedlappal
- 46 m csapadékvíz elvezető árok ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem
- felhasználásával zárt fedlappal
- 12,6 m ÁBE 20/30-200L árokburkoló elem felhasználásával bordás víznyelő fedlappal
- 170 m hosszon 40x40x10 padka folyóka
Dózsa György utca
Épül összesen:
a Dózsa György úton meglévő földárok profilozása, tisztítása 428 m hosszban,
meglévő áteresz tisztítása 65 m hosszúságban
Szendi ér vízgyűjtőjéhez tartozó utca
Szabadság utca
Befogadó
A csapadékvizek egyik befogadója a Dadi-vízfolyás 5+623 fkm szelvénye, mely vízfolyás az Által-ér 30+730 fkm szelvényébe csatlakozik. A csapadékvizek másik befogadója az Ivó-ér, mely még Dad belterületén beletorkollik a Dadi vízfolyás jobb parti 4+942 -es szelvényébe.
A Dadi vízfolyásba történő bevezetés alatt és felett 1,5-1,5 m hosszban, 55 m2-en TA jelű terméskőből kőszórásos medervédelem készül.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint kivitelezési tervdokumentáció rendelkezésre áll.
A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
FONTOS! A megvalósítás során az engedélyben és a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 12 hónap + max. 12 hónap)  20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum5 fő, maximum 10 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dad Község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARÉP Építőipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25691076
Postai cím: Egység Út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: marep@marep.hu
Telefon: +36 34589705
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44803714
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56028475
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211

Hivatalos név: MARÉP Építőipari Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25691076
Postai cím: Egység Út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges