Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/173
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2021.09.08.
Iktatószám:16477/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:művészetek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: 15795506242
Postai cím: Andrássy Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354200
E-mail: iroda@tivian.hu
Fax: +36 12354200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
Nemzeti azonosítószám: 15838320241
Postai cím: Vigadó Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Almássy Kornél
Telefon: +36 12354200
E-mail: iroda@tivian.hu
Fax: +36 12354200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://memmdk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995672021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995672021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: művészetek
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Építészeti Múzeum tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000995672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA, a továbbiakban Kiíró) egyfordulós építészeti
tervpályázatot ír ki a fenntartása alatt működő Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi
Dokumentációs Központ (MÉM MDK) gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére,
valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló épületegyüttes (a továbbiakban:
Főépület) tervezésére. A Főépület meghatározó, központi eleme annak az épületegyüttesnek,
összefoglaló nevén az Építészet Ligetének, amely a magyar építészet múltjához, illetve
a Kárpát-medencei építészet és műemlékvédelem első számú intézményéhez méltó,
kiemelkedő színvonalú építészeti megformálással, az építészet előtt álló lokális és globális
kihívásokra reflektáló megoldásokkal, flexibilis és időtálló beruházásként valósul meg
a budapesti Városligeti fasor 9-11. alatti területen, integrálva az ott álló történeti épületeket.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: - Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakasz 2. pontja szerinti okleveles építészmérnök "É" jogosultság - Vagy pályázó vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt tervezési jogosultsággal rendelkező személyt bevon a tervezésbe

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. A KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLAT
• a városrész épített szövetében és természeti közegében való elhelyezés;
• a területen található, funkcionálisan közvetlenül kapcsolódó épített örökséghez való
viszony;
• a terület integrációja a kapcsolódó városi közterületekhez;
• a meglévő és a tervezett épületek tömege és tervezett funkciói közötti viszony;
• a tájépítészeti megoldások nyilvános funkciókat támogató, közösségi jellege;
• a tervezési területen található növényállomány megóvása, átgondolt fejlesztése;
• a közlekedési útvonalak továbbfejlesztése.
2. ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK MINŐSÉGE
• kortárs, egyéni, innovatív építészeti nyelvezet;
• a hazai és a nemzetközi közegben is értelmezhető, magas színvonalú építészeti megoldások;
• a különféle nézőpontokat, illetve a kapcsolódó épületekből feltáruló látványokat is
figyelembe vevő tervezés;
• az építészeti központhoz, mint sajátos funkcióhoz kapcsolódó, jelképes és értelmező jellegű
építészeti megoldások.
3. TÉRALAKÍTÁS ÉS -SZERVEZÉS, FUNKCIONALITÁS
• az összetett épületegyüttes sokoldalú használhatóságának biztosítása;
• funkcionálisan megfelelő terek az intézményi tartalmak, programok befogadásához;
• az egyes intézményi funkciók közötti logikus téri kapcsolatok, megfelelő útvonalak;
• inspiráló, nyitott, emberléptékű munkakörnyezet kialakítása minden dolgozó számára;
• az előírásoknak megfelelő akadálymentességi elvárásoknak való megfelelés.
4. KÖZINTÉZMÉNYI FUNKCIÓK MEGJELENÉSE, HASZNÁLHATÓSÁGA
• a közintézményi funkció reflektált, jól azonosítható megjelenítése, különös tekintettel
a főbejárat és a közönségforgalmi terek kialakítására;
• nyitott, megközelíthető, ugyanakkor megfelelően elhatárolható intézményi székhely;
• az intézmény kulturális, közéleti, közösségi tereinek problémacentrikus kezelése;
• gazdag, átgondolt téri és funkcionális program a beruházás szakaszolását is figyelembe
véve;
• inkluzív, minden korosztály és társadalmi csoport számára vonzó külső és belső terek.
5. FENNTARTHATÓSÁG
• tartós anyagok, okos technológiák alkalmazása;
• gazdag, változatos, megfelelően fenntartható tájépítészeti környezet, racionális anyagi
ráfordítással megvalósítható és fenntartható épületegyüttes;
• alacsony költségű, hatékony üzemeltetés;
• flexibilis, vendégfunkciókra is nyitott terek;
• a funkciónak is megfelelő ütemezhetőség.
L. bővebben: Dokumentáció
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Első díj (a díjak legnagyobb összege, bruttó): 20 MHUF; Második díj (bruttó): 20 MHUF; Harmadik díj (a díjak legkisebb összege, bruttó): 10 MHUF folyt...
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 70 MHUF;
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

VASHEGYI GYÖRGY Elnök
FÜLEKY ZSOLT
DR. ALMÁSSY KORNÉL
CSAPÓ BALÁZS
FÜLÖP ANDRÁS
DR. KEMECSI LAJOS
KRIZSÁN ANDRÁS
MAROSI MIKLÓS
SÓLYOM BENEDEK
SZALAY TIHAMÉR
TIMA ZOLTÁN
TURI ATTILA
WINKLER BARNABÁS

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
folyt.:
Kiemelt megvétel (a megvétel legnagyobb összege, bruttó): 5 MHUF;
A megvétel legkisebb összege (bruttó): 3 MHUF
2.A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK FONTOSABB DÁTUMAI
A tervpályázati dokumentáció elérhetősége, a hirdetmény megjelenése 2021.09.06. 16:00 (tervezett)
Helyszíni szemle időpontja 2021.09.10. és 2021.09.13 10:00
Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje 2021.09.15. 16:00
Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje 2021.09.24. 16:00
Dokumentáció beszerzésének határideje 2021.11.03. 16:00
Pályaművek teljes dokumentációjának feltöltési határideje 2021.11.08. 16:00
A tervlapok csomagjának postára adási határideje 2021.11.08. 16:00
Csomagküldemények felbontása 2021.11.11. 10:00
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 2021.12.06. 16:00
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2022.05.30. 10:00
3. A TERVPÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSE
A 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdése alapján a pályázati dokumentáció a Magyar Építész Kamara (MÉK) honlapján, valamint a https://memmdk.hu/epiteszetligete honlapon kerül meghirdetésre.
A 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 19. § (2) szerint:
Ha a tervpályázat becsült értéke a tervpályázatra irányadó uniós értékhatárt eléri, illetve meghaladja, a tervpályázati kiírást az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED adatbank) kell közzétenni.
A Kiíró az EKR rendelet 2.§ (2). bekezdésének megfelelően az elektronikus kommunikációhoz az EKR-től eltérő auditált informatikai rendszert (e-TervPÁLYA) alkalmaz.
4. DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSE
Figyelemmel a 310/2015. (X. 28.) Kormányrendelet 20. § (6) bekezdésére és a Kbt. 39. § (1) bekezdésére a Pályázó a regisztrációt követően a pályázati honlapról:
https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/epiteszetligete
díjmentesen töltheti le a dokumentációt 2021.09.06. 16:00 és 2021.11.03. 16:00 között.
A letöltött dokumentumok kizárólag a pályamű készítésére, jelen tervpályázat során használhatóak fel.
A pályázat az alábbi linken is elérhető: https://memmdk.hu/epiteszetligete
5. HELYSZÍNI SZEMLE (BEJÁRÁS)
A Kiíró 2021.09.10-én és 2021.09.13-án 10:00-12:00 óra között helyszíni szemlét és szakmai konzultációs lehetőséget tart.
Találkozó: 1071 Budapest, Városligeti fasor 9.
A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszínen esetlegesen feltett kérdésekről jegyzőkönyv készül és Kiíró arra válasszal fog szolgálni a pályázati honlapon legkésőbb 2021.09.24., 16:00 óráig. Felhívjuk a figyelmet, hogy további helyszíni szemlére a Kiírónak nem áll módjában lehetőséget biztosítani.
6. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a Dokumentáció 1. számú mellékletét képező CÍMZÉSLAP felhasználásával
(a pályázati anyag csomagolására ragasztásával), kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott
postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével
nyújthatók be, a CÍMZÉSLAPON megadott címre (Magyar Művészeti Akadémia Titkársága 1062
Budapest, Andrássy út 101.) a titkosság szabályainak betartásával.
Feladó megnevezése: ÉPÍTÉSZET LIGETE tervpályázat (Egyéb megnevezés kizáró ok!)
A címzéslapon az e-TervPÁLYA rendszer által, a pályaművek elektronikus benyújtását
követően, automatikusan generált, 6 karakteres egyedi azonosítót is fel kell tüntetni! Kérjük,
hogy az egyedi azonosító csak a CÍMZÉSLAPON szerepeljen.
A CÍMZÉSLAPON semmilyen felirat nem szerepelhet, az abban meghatározottakon túl.
Továbbá egy külön lezárt borítéknak – amin nem lehet átlátni – tartalmaznia kell a:
- kitöltött ADATLAP-ot (2. sz. melléklet) a pályamű szerzőjének adataival, és a díjazás szerzők
közötti megosztásának feltüntetésével;
- kitöltött és aláírt NYILATKOZAT-ot (3. sz. melléklet).
Kérnénk a pályázót, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az e-TervPÁLYA rendszerbe, akkor azt legkésőbb 2021.11.08. 16:00 óráig, – az esetlegesen szükséges regisztrációt követően – az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül is nyújtsa be a felolvasólap kitöltésével, melyben a benyújtott pályázatról nyilatkozik az IGEN válasz kiválasztásával. Más egyéb dokumentumot nem szükséges kitölteni/feltölteni az EKR rendszerbe.
7. A pályaművek és felhasználásuk:
A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
8. A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
a) résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
9. A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot sértő pályaműveket, valamint
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdése
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben