Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.07.
Iktatószám:1659/2018
CPV Kód:45234125-8
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Maksa Albin
Telefon: +36 14616500/42838
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. D. Tóth Éva
Telefon: +36 19206325
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. D. Tóth Éva
Telefon: +36 19206325
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest-Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234125-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő t
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234125-8
További tárgyak:45331210-1
45331211-8
45315100-9
45315300-1
45261400-8
45323000-7
45313000-4
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak(összesen 22000 m2, melyből 21500m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:
a)
- Kőbánya - Kispest állomás,
- Határ út állomás,
- Pöttyös utca állomás,
- Ecseri út állomás,
- Népliget állomás,
- és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.
b) Metróállomások szakági munkák:
- építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak(összesen 22000 m2, melyből 21500m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:
a)
- Kőbánya - Kispest állomás,
- Határ út állomás,
- Pöttyös utca állomás,
- Ecseri út állomás,
- Népliget állomás,
- és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.
b) Metróállomások szakági munkák:
- építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
- mozgólépcsők és liftek beépítése,
- épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,
- áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,
- állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,
- felszíni közműkiváltási és építési munkák.
c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.
d) Tervezői művezetési feladatok
A tartalékkeret mértéke: 5 %
A részajánlattétel lehetősége kizárásának indoklása: Az M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. Ajánlatkérő a teljes vonalszakaszon az állomások felújítási munkáinak elvégzését 3 részre bontva önálló közbeszerzési eljárás kiírásával tervezi megvalósítani. Ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakasz állomásain. Az egységes gyártmányú vagy akár típusú berendezések, rendszerek telepítése több szempontból elengedhetetlen. Jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket (például kevesebb pótalkatrészfajtát kell raktáron tartani), a hibajavítások idejét, a berendezések karbantartásához szükséges céleszközök és célszerszámok mennyiségét. Jelentősen leegyszerűsíti az üzemeltető, karbantartó személyzet munkaszervezését, mivel adott gyártmányra, típusra kioktatott dolgozó bármely állomáson tud munkát végezni. Cél továbbá az is, hogy külső képüket tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak. Mindkét szempont esetén az, hogy a közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű műszaki megoldásokat, termékeket, a fenti célok elérését a részajánlat-tétel kizárja.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest [legfeljebb 12 hónap (hónap) 15
2 Projektvezető 60 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap)  6
3 Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap)  3
4 Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap)  3
5 Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A fenti időtartam az alábbiak szerint értendő:
Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépését követően 45 napon belül adja át. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 15. hónap utolsó napja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001, támogatás intenzitás: 100 %
II.2.14) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-100
Az Ár szempont esetében a Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; továbbiakban: Útm.) 1. mell. A.1.ba) pontja szerinti, fordított arányosítás. A „minőségi kritérium” értékelési szempontok közül valamennyi esetében az Útm 1. mell. A.1.bb) pontja szerinti arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban részvételre jelentkező tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a részvételre jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás abban az esetben erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzésidokumentumban foglalt nyilatkozat nyújtandó be, melynek IV. részében szereplő részletes információk megadását Ajánlatkérő nem kéri. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolására - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozik a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatának csatolásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlatevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
P2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők, bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési beruházásból, vagy egyéb terepszint alatti építmény és/vagy terepszint alatti önálló rendeltetési egység kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 3.000.000.000 HUF értéket.
P2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési beruházásból, vagy egyéb terepszint alatti építmény és/vagy terepszint alatti önálló rendeltetési egység kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 3.000.000.000 HUF-ot.
Közlekedésépítési beruházásnak tekintendő: út, vasút, repülőtér, kikötő, pályaudvar és/vagy kapcsolódó létesítmények építési beruházásai.
Az alkalmassági minimumkövetelmény alkalmazásában terepszint alatti építmény az olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is - a bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van, és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. pince, támfalgarázs).
Az alkalmassági minimumkövetelmény alkalmazásában terepszint alatti önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, és padlószintje több mint 80%-ában kerül 2 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a P/1 alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve, az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (hasznos alapterület m2);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja- év, hó, nap részletességgel)
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja megfelelően alkalmazandó.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolni szükséges:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni;
- a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,
- szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel),
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Egy pozícióra csak egy szakember jelölhető. Annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlet-tapasztalata értékelésre került.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, összességében legalább 5000 m2 hasznos alapterületű felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai építésénél és/vagy felújításánál szerzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkákra is:
• szigetelés készítése vagy javítása
• épületgépészeti szerelési munkák
• elektromos szerelési munkákA referenciáknak összességében kell magukba foglalniuk a fenti munkarészek mindegyikét. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő az M1. követelmény esetén egyenértékűnek tekinti a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásaival az egyéb felszín alatti közlekedési építményeket vagy mélygarázzsal rendelkező létesítményeket. Az M1. alkalmassági követelményben megadott összes hasznos alapterület többszintes létesítmény esetén az összesfelújítással/építéssel érintett szint egybeszámított hasznos alapterületét jelenti.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
M2.a 1 fő projektvezető, aki felsőfokú(egyetemi/főiskolai) műszaki végzettséggel és közlekedésépítésiberuházások kivitelezésének irányításában legalább min. 60 hó gyakorlattal rendelkezik;
M2.b 1 fő szerkezetépítési vagy építész műszaki vezető, aki okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök végzettséggel és/vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkákban;
M2.c 1 fő épületgépész műszaki vezető, aki okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mély garázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett épületgépészeti munkákban;
M2.d 1 fő villamossági műszaki vezető, aki okleveles villamosmérnök és/vagy villamosmérnök végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett villamossági munkákban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték: nettó szerződéses ár 5 %-a, hibás teljesítési biztosíték: nettó ellenszolg. 5 %-a.
Nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI.5) Kr. 118/A.§ (2a) bek. a) pontja szerinti esetben előlegvisszafiz. biztosíték nyújtására köteles; mértéke a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előlegkülönbözete mértékének megfelelő összeg.
Az alkalmazott kötbérek: teljesítés-késedelmi kötbér: vetítési alap 0,1 %-a késedelem minden naptári napja után, de legfeljebb a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a ; hibás teljesítési kötbér hibás teljesítéssel érintett részének 0,25 %-a/nap de legfeljebb Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a, meghiúsulási kötbér a Szerződéses Ár tartalékkeret és ÁFA nélkül számított értékének 10%-a.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(6); (9)-(11); a 322/2015 (X.30.)Kr. 32/A. § 32/B. §, és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai,. A fedezetet az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 TSZ biztosítja. Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 50%-a. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben. Számla benyújtása: kéthavonta, először 5%-os teljesítmény elérésekor.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/04/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie - ez az eljárásban való részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a jelentkezési határidő lejártáig el kell küldeni az I.3). pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a jelentkezés részeként be kell nyújtani.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: 2018.03.06. 10:00 1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.
4. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- Kbt. 66.§ (4) bek.;
- Kbt. 65.§ (7) bek.;
- Kbt 67.§ (4) bek. szerint;
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött- a Kbt.53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a végső ajánlatok benyújtását követő ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
8. Ajánlatkérő a hirdetményes tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján folytatja le.
9. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban való részvételt legkésőbb a végső ajánlat benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott, 10.000.000.-Ft összegű ajánlati biztosíték benyújtásához köti. A bizt. teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20107996-49020102 számú számlájára. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy bankgarancia/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. Óvadék kivételével kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) kell feltüntetni.
10. A Vállalt többletjótállásra adott Ajánlat esetén 0 megajánlás is lehetséges, a 12 hó és afeletti megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és egységesen 100 pontot kapnak.
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata szempontjai esetében a szempontonként meghatározott minimális hónapok feletti megajánlásokat Ajánlatkérő az alábbiak szerint veszi figyelembe:
• 2. részszempont esetében a további 60 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 60 hónapként veszi figyelembe
• 3. részszempont esetében a további 36 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe
• 4-5. részszempont esetében a további 48 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 48 hónapként veszi figyelembe.
11. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban lévő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
12. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Panácz István, Lajstromszám: 00037
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint. A felhívás VI.3) pontjának folytatása:
14. A nyertes Ajánlattevő köteles a saját költségére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti tevékenységére, a hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítást (a továbbiakban: biztosítási szerződés), valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 11. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezői biztosítási szerződést kötni az Ajánlatkérő részére, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az a szerződésben foglaltak szerint önállóan, legalább 350.000.000-Ft/káresemény és 700.000.000- Ft/év összegű legyen az építés-szerelés (CAR) felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában, valamint 30.000.000-Ft/káresemény és 100.000.000- Ft/év összegű legyen a tervezői felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában. A biztosítási szerződés megkötéséről a részvételre jelentkező nyilatkozatot köteles benyújtani a jelentkezésben.
15. A részvételi felhívás „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény teljesítése érdekében bemutatott szakembereknek szerződéskötéskor a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „felelős műszaki vezetői tevékenység” szerinti jogosultsággal kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint:
- 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategória szerinti jogosultság (M2 b) pont szerinti szakember)
- 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület” MV-ÉG kategória szerinti jogosultság (M2 c) pont szerinti szakember)
- 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület” MV-ÉV kategória szerinti jogosultság (M2 d) pont szerinti szakember)
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint, melynek következtében a sorban következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát a fentiek tekintetében.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák