Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/151
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.05.
Iktatószám: 16658/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Nyírbogát Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4361 Nyírbogát, Deák Ferenc út. 1247 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ga Trade Transport Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732107215
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirbogat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirbogat.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Deák Ferenc út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000842952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyírbogát Deák Ferenc utca (hrsz.:1247) 0+000-0+987 km között burkolat felújítása.
A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése.
A felújítandó út Nyírbogát belterületén van. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A burkolata 4,0m, a földpadka 1,5 m széles.
A burkolat felújítási szakasz 987m hosszú. A tervezett útszakasz önkormányzati és a 471-es a számú utakhoz csatlakozik. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
A tervezési forgalom:
A forgalmi terhelési osztály „A3”.
TF(F100) = 30 ezer
Az út pályaszerkezete aszfaltbeton.
Mértékadó behajlás: 2,0 mm
Megengedett behajlás: 1,5 mm
A meglévő pályaszerkezet hajlékony.
Erősítő réteg vastagsága 4,0 cm
Az Útügyi Műszaki Előírás alapján a tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 4,0 cm.
Aszfaltozás előtt a burkolatot ki kell kátyúzni.
A 0 szinthez tartozó kiegyenlítő réteg átlagos vastagsága a felmérések szerint
1,0cm. Így egy rétegben lehet aszfaltozni.
A kiegyenlítő és a megerősítő réteg is AC-11 kopó aszfalt.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32738050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Deák Ferenc út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak: 45233252-0
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4361 Nyírbogát, Deák Ferenc út. 1247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyírbogát Deák Ferenc utca (hrsz.:1247) 0+000-0+987 km között burkolat felújítása.
A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése.
A felújítandó út Nyírbogát belterületén van. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A burkolata 4,0m, a földpadka 1,5 m széles.
A burkolat felújítási szakasz 987m hosszú. A tervezett útszakasz önkormányzati és a 471-es a számú utakhoz csatlakozik. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
A tervezési forgalom:
A forgalmi terhelési osztály „A3”.
TF(F100) = 30 ezer
Az út pályaszerkezete aszfaltbeton.
Mértékadó behajlás: 2,0 mm
Megengedett behajlás: 1,5 mm
A meglévő pályaszerkezet hajlékony.
Erősítő réteg vastagsága 4,0 cm
Az Útügyi Műszaki Előírás alapján a tervezett megerősítés AC-11 jelű aszfaltkeverékből 4,0 cm.
Aszfaltozás előtt a burkolatot ki kell kátyúzni.
A 0 szinthez tartozó kiegyenlítő réteg átlagos vastagsága a felmérések szerint
1,0cm. Így egy rétegben lehet aszfaltozni.
A kiegyenlítő és a megerősítő réteg is AC-11 kopó aszfalt.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakember, akinek van útépítésben/útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem): 20
2 Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Folyt. az V.2. pontnak:
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forintértékben kell megadnia.
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: pontozás módszere.
3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás.
1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, Nyilatkozat kizáró okok tekintetében, valamint kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, mindezek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
Aláíró személy (személyek) írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. Egyéni vállalkozó esetén nem kötelező az aláírás címpéldány/aláírás minta csatolása.
5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései).
7. A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő.
8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Folyt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Deák Ferenc út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
E-mail: gatradetransportkft@gmail.com
Telefon: +36 703848936
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32790269
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32738050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó neve: Bodnár Krisztián
Egyéni vállalkozó, 4032 Debrecen, Lehel utca 20.V/33
adószáma: 66921264-1-29
Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209

Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209

Hivatalos név: Ga Trade Transport Kft
Nemzeti azonosítószám: 24218885215
Postai cím: Újszőlőskert 1
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24218885215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/06/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges