Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.12.21.
Iktatószám: 16689/2017
CPV Kód: 90922000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.01.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http:/www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 19206337
E-mail: drbarta.viktoria@fovkozbesz.hu és kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 19206337
E-mail: drbarta.viktoria@fovkozbesz.hu és kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovkozbesz.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre
Hivatkozási szám: FKLM/341/2017
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90922000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Főváros patkánymentes állapotának fenntartására 2018-2022. évekre vonatkozóan
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főváros patkánymentes állapotának fenntartására 2018-2022. évekre vonatkozóan
- Az ún. patkánymentes állapot fenntartása érdekében végzendő feladatok folytatása.
- A behatolási kapuk és veszélyeztetett objektumok kiemelt kezelése, a csatornahálózat preventív kezelése, a behurcolt vagy bevándorolt patkányok elszaporodásának megakadályozása és a mentes állapot folyamatos ellenőrzése, a rezisztens patkányok felkutatása és elpusztítása, a végzett tevékenység nyilvántartása és dokumentálása mind Ajánlattevő kiemelt feladatát képezi. A behatolási kapuként nyilvántartott objektumokat és a kijelölt folyó-és patakpartok területét ajánlattevőnek kell meghatároznia, és rendszeresen aktualizálnia.
- A patkányfertőzöttségre vonatkozó lakossági vagy közületi bejelentés esetén az ajánlatban meghatározott határidőn belül (minimum 24 óra, maximum 48 óra) köteles az irtási feladatot megkezdeni.
- A be nem jelentett patkány-előfordulások felderítése és kezelése érdekében meghatározott rendszerességgel ún. átvizsgálást és szükség szerinti irtószer kihelyezést kell végezni az ajánlatkérő által megjelölt szervezettel közösen megállapított körzetben, illetve helyeken azzal, hogy kiemelten kell kezelni a fokozottan patkányveszélyes objektumokat.
- Rezisztencia management.
A fenntartási munkák helyszínei: összesen 220 300 objektum.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmazni kívánt technológia szakmai komplexitása 40
2 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 2.§ 16. pontja szerinti szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember (maximum 10 fő)  20
3 A fertőzöttség felszámolása megkezdésének időpontja a bejelentéstől számítva (min. 24 óra - max. 48 óra)  7
4 Az ajánlattevőnek a KSH adott évre vonatkozó hivatalos árindexéhez viszonyított áremelés mértéke %-osan  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja alapján értékeli. Értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
2. Pontszámítás módszere: 1-2. részszempont: közvetlen pontkiosztás; 3-4. és az ár részszempont: fordított arányosság
3. Az 1. részszempont alszempontjait karakterkorlát miatt a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek-nek megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és a 3. § (1)-(3) alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) -ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § alapján a K. r. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) értelmében az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Öntisztázás: Kbt. 64.§ (1) bek. alapján.
Tételes igazolási mód:
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10, 12-13., 15-16. §-ai szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rend 1. § (1) alapján a Korm. rendelet II. Fej-ben (5. §) foglaltaknak megfelelően az ESPD benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Korm. rend. 2. § (5) alapján Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, további részeket nem.
A Kbt. 67. § (3), ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Az alkalmassági feltételek vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja az érintett szervezetek/személyek egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be
A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. Korm. rendelet IV. fejezetnek megfelelően és az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevőtől a 321/2015. Korm. rendelet IV. Fej. szerinti részletes igazolást, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.
A 321/2015. Korm. rendelet IV. Fejezetben meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
P1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. Kr. rendelet 19.§ (1) bek. c) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított, előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre a közbeszerzés tárgya szerinti - patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 450.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a 321/2015. Kr. 1. § (1) alapján az ESPD benyújtásával előzetesen igazolja, megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. Rész „α” szakaszát kell kitölteni, további részeket nem.
A 321/2015. Kr. IV. Fejezetben meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek-re. és a 24. § (1) bek-re, a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek--re, valamint a 140. § (9) bek-re.
M/1.
Ajánlattevő ismerteti a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) lezárt, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya (felszíni és felszín alatti objektumra is kiterjedő patkánymentes állapot fenntartása) szerinti munkáit, a 321/2015. Kr. 22. § (1)-(2) bek. foglaltak szerint.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket (olyan részletezettséggel, melyből megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés):
- a szerződést kötő/megrendelő fél neve hivatalos megnevezése, címe;
- a teljesített szolgáltatásra vonatkozóan a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló adat megjelölése;
- a tevékenység végzésében való közreműködés aránya, amennyiben a tevékenység végzésében több gazdasági szereplő vesz részt,
- a szolgáltatás tárgyának a leírása
- a szerződéskötés és a teljesítés ideje (legalább év, hó megadása)
- a mentesség fenntartási tevékenységgel érintett terület nagysága, és a település lakosainak száma,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
- a referencia-igazolást kiadó (az információt adó) személy nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy tel. szám).
Ha az igazolás/nyilatkozat szerinti a szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot/műszaki tartalmat.
Ajánlatkérő a 3 év (36 hónap) teljesítési igazolás előírásnál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek. b) pont alapján csatolja a szakembereknek/szervezeteknek a megnevezését, végzettség/ képzettség, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert/szervezetet. Csatolni kell a szakember/szervezet által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot olyan formában és tartalommal (szakmai tapasztalat év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M/3. A 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek i) pont alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. A további részleteket karakterkorlát miatt az alkalmasság minimumkövetelményei pont tartalmazza.
M/4. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. g) pontja alapján csatolnia kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 darab szerződésszerű, összesen 300.000 lélekszámú város teljes területére vagy 390 km2 területre kiterjedő, legalább 24 hónapon keresztül teljesített, a település/terület valamennyi felszíni és felszín alatti objektumára kiterjedő patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó szolgáltatásból származó referenciával.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
legalább 10 fő teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki rendelkezik az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 2.§ 10. pontja szerint előírt egészségügyi gázmesteri szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű egészségügyi gázmesteri oklevéllel vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, és legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik rezisztens rágcsáló populáció felszámolásában.
Ajánlattevő külön nyilatkozatának csatolása szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2). bekezdésében foglalt működési nyilvántartásba való bejegyzését a szerződés megkötéséig megszerzik és a szerződés érvényessége alatt fenntartják. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a működési nyilvántartásban való nem szereplés ténye az ajánlattevő Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben, a következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) legalább 10 db, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjárművel;
b) irtószerek, irtószermaradványok, a mentesítés során fellelt, elpusztult tetemek tárolására alkalmas, a 16/2017. (VIII.7) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló rendeletben és a 2012. évi CLXXXV. törvényben előírtaknak megfelelő telephellyel;
c) a rezisztens példányok előzetes vizsgálatára alkalmas és az illetékes Kormányhivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező biológiai laboratóriummal.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint szükséges csatolni.
M3.a) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló szállító járművek leírása, csatolva az érvényes forgalmi engedély másolati példányát. A nem saját tulajdonú szállítóeszközök esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.b) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló telephelyek leírása, nem saját tulajdonú telephely esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
M3.c) esetében a teljesítéshez rendelkezésre álló laboratórium leírása, nem saját tulajdonú laboratórium esetében szükséges csatolni a teljesítés időtartama alatti rendelkezésre állási dokumentumot.
- összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét;
- a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz karton.
M4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik
MSZ EN 16636:2015 kártevőirtási szolgáltatási szabványnak megfelelő minőségirányítási környezetvédelmi rendszer működtetése - igazolás akkreditált minőségtanúsító intézmény által kiadott tanúsítvány, vagy a szabványnak megfelelő rendszer működtetését igazoló intézkedések leírása.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és az Art. 36/A. §-a az irányadó. A fizetési feltételek, számlázás/részszámlázás, a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek szintén a szerződéstervezetben kerültek részletezésre.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A patkánymentesség fenntartását Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya által jóváhagyott technológia alapján kell végezni, a benyújtási határideje a szerződéskötés napját követő 15. napon belül.
Szerződéskötéshez szükséges minőségbiztosítási intézkedés igazolása részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Fővárosi Közbeszerzési Kft., 1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet Nagy tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68.§ (3) bek. szerinti személyek vehetnek részt a külön jogszabályban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok felbontására vonatokozóan a Kbt. 68.§-ának alkalmazására.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán (Lsz.:00888)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumot ajánlattevők elektronikusan elérhetik a http://fovkozbesz.hu/Kozbesz.aspx címen. Az átvételről szóló visszaigazoló lap kitöltése (elektronikus formában) az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 57.§ (2) bek. szerint.
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban írásban és 2 elektronikus másolati példányban (pl. PDF) kell benyújtani (CD vagy DVD) írásban, zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megjelölt címre.
3. Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
4. Ajánlattétel 5.000.000,-Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez kötött, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig ajánlattevő választása szerint teljesítheti a Kbt. 54.§ szerint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. OTP Bank Nyrt.-nél 11784009-21089800 számú számlájára utalással, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség vállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlattevő a határidőig történő teljesítést az ajánlatban (befizetést tanúsító "készpénz átutalási megbízás" feladóvevényt, átutalásnál a banki terhelési értesítő vagy bankszámla kivonat másolati példányt vagy bankagarancia/biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli, visszavonhatatlan - készfizető kezességvállalást - tartalmazó kötelezvény eredeti/hiteles másolati példányát csatolja) igazolja
5. Ajánlattevő a jogszabályokban, felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghat. követelmények szerint készíti el, nyújtja be ajánlatát. Tartalmazza a Kbt. 65.§ (7), 66.§ (2) (eredeti pld.), 66.§ (4)-(6), 67.§ (4) és a 134.§ (5) bek. szerinti nyilatkozatot, ESPD dokumentumot, ajánlati biztosíték igazolást. A Kbt. 65.§ (7), 66.§ (6) bek. szerinti nemleges nyilatkozat is szükséges.
6. Ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alk. feltételeit és igazolását a 321/2015. Kr. 28. § (3) bek-hez képest szigorúbban határozta meg (P/1. M/1. M/2. M/3. M/4).
7. Kiegészítő tájékoztatás Kbt.56.§ alapján. Konzultáció, helyszíni bejárás nincs.
8. Hiánypótlás: A Kbt. 71.§-szerint. A Kbt.71.§(6) bek. szerint új gazdasági szereplő esetében korlátlan alkalommal.
9. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
10. Ahol ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. A Kbt.47.§ (2) bek. alapján az ajánlat 68.§ (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
11. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 30.000.000,-Ft/év és 3.000.000,-Ft/káresemény összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezni, melyről nyilatkoznia kell.
12. Nem alkalmazandó a Kbt.75.§(2) bek e) pont.
13. Részajánlattétel kizárt: A részekre történő ajánlattételt a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé, gazdaságilag nem ésszerű. A felhívásban szereplő, a szolgáltatással érintett szociális intézményeket a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi szempontból egy egységként kezeli, azok esetében az érintett szolgáltatás intézményenkénti, vagy egyéb módon történő részekre bontása nem kezelhető.
14. A Kbt. 132.§ (1) bek. szerint a szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos környezetvédelmi feltételeket határoz meg Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban részletezés szerint.
15. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat, az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
16. További részleteket Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.§ (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák