Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/150
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.30.
Iktatószám: 16708/2016
CPV Kód: 45251100-2
Ajánlatkérő: MVM Hungarowind Kft.
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: villamosenergia-termelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Hungarowind Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22917
Postai cím: Szentendrei út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gaál József
Telefon: +36 13042370
E-mail: hungarowind@mvm.hu
Fax: +36 13042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarowind.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarowind.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://mvm.hu/bemutatkozas/mvm-csoport/mvm-hungarowind-kft/palyazatok/gazmotoros-eromuvek-letesitese/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarowind.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. BBT Irodaház II. emelet Titkárság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarowind.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Depóniagáz felhasználású gázmotoros erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretmegállapodás keretében Depóniagáz felhasználású gázmotoros erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
II.1.5)
Becsült érték: 50000000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre történő ajánlattétele nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt feladatok részekre bontása a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, kiviteli tervezési, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkotnak a beruházást meghatározó feladatok, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. Az egyedi vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladatok szorosan összefüggnek egymással, kivitelezéssel és tervezéssel érintett funkciók összefüggése miatt a feladatok nem választhatók szét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Depóniagáz felhasználású gázmotoros erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MVM Csoport középtávú stratégiájában az erőművi portfoliója részét képező megújuló primer energiát hasznosító erőművek részarányának jelentős mértékű növelését tűzte ki célul, új erőművek létesítését is előirányozva.
Az Ajánlatkérő az alábbi villamos teljesítőképességű depóniagázt hasznosító gázmotoros erőművek kulcsrakész megvalósítására vonatkozóan kíván keretmegállapodást kötni:
a) legfeljebb 499,9 kWe-ig,
b) legalább 500 kWe legfeljebb 2000 kWe teljesítményű erőműegységek.
Ajánlattevőnek az országos villamos energia hálózatra termelő, szinkron üzemű, depóniagázt hasznosítani képes gázmotoros erőművet kell kompletten megvalósítania. Legalább 500 kWe teljesítményű erőműegység is megvalósítandó. A megvalósítandó depóniagázt hasznosító gázmotoros erőművek beépített összteljesítménye 100 MWe nagyságrendű. A megvalósítandó depóniagázt hasznosító gázmotoros erőművek teljesítményére tekintettel 0,4 kV-os vagy annál nagyobb feszültségszintű hálózati csatlakozás megvalósítása szükséges.
Az Ajánlattevő feladata az erőmű tervezése, engedélyeztetésének támogatása, megvalósítási dokumentációjának elkészítése és az erőmű kivitelezése a szükséges segédberendezésekkel és szolgáltatásokkal, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az erőműnek alkalmasnak kell lenni a folyamatos felügyelet nélküli üzemre, figyelembe véve a műszaki leírásban szereplő követelményeket. Az Ajánlattevőnek terveznie kell minden olyan berendezést, tartalék, kopó és speciális alkatrészeket, valamint biztosítani kell minden olyan szolgáltatást, ami szükséges a megvalósításhoz, valamint a folyamatos és megbízható üzemeltetéshez, attól függetlenül, hogy azok tételesen specifikálva lettek-e a műszaki leírásban. A megvalósítás során használt, felújított berendezések alkalmazását nem lehet tervezni, valamint szállításra tervezett berendezéseknek és anyagoknak minősítéssel kell rendelkezniük és szolgáltatásoknak meg kell felelnie a „jó mérnöki gyakorlat”-nak és a legutolsó BAT ajánlásoknak.
A telepítendő berendezés nagyságát a telepítési helyszíneken rendelkezésre álló és hasznosítható depóniagáz térfogatáramok, depóniagáz jellemzők vizsgálatainak és elemzésének függvényében kell majd a telephely specifikus tervek kidolgozása során megadni.
A közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza az erőműre vonatkozó követelményeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Garantált rendelkezésre állás mértéke - (Minimum: 95 % Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 5,00%)  30
2 3. Megvalósítás (tervezés és kivitelezés) időigénye a munkaterület átadásától számítva  20
3 3.1. legfeljebb 499,9 kWe-ig teljesítményű erőműegységek esetén (naptári nap) min: 180, max: 365  9
4 3.2. legalább 500 kWe legfeljebb 2000 kWe teljesítményű erőműegységek esetén (naptári nap) min: 180, max: 365  11
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 50000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: nem ismert
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 17. § (1) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Kr. 17. § (2) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerint.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kr. 1. § (1)-(2) bek., 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
P/2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év során egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (erőművek létesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 6 000 000 000,- HUF értéket. (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése)
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el a 8 000 000 000,- HUF értéket.
A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházások ismertetésére vonatkozó igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét- az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), a teljesítés helyét, az ellenszolgáltatás összegét (amennyiben releváns), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
A benyújtott referenciaigazolás esetében a teljesítés időtartamának a vizsgált időszakra kell esnie.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (2) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el ajánlatkérő.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1.-M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) műszaki átadás átvétellel lezárt, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a) 0,4 kV-os vagy annál nagyobb feszültségszintű villamos belső hálózatra/közcélú hálózatra történő csatlakozás létesítése
b) új építésű, legalább egy darab 249 kWe beépített teljesítményű depóniagáz felhasználású gázmotoros erőmű létesítése
c) új építésű, legalább egy darab 249 kWe beépített teljesítményű depóniagáz felhasználású gázmotoros erőmű kiviteli tervezése
A fent megjelölt alkalmassági követelményeket több referenciával is teljesítheti ajánlattevő.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi tejesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/2.1) 1 fő szakember, aki okleveles gépészmérnök vagy gépész üzemmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és minimum 18 hónap energetikai és 18 hónap gázmotoros erőmű kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2) 1 fő szakember, aki okleveles gépészmérnök vagy gépész üzemmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és minimum 36 hónapos gázüzemű energetikai berendezések telepítésében és üzembe helyezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3) 1 fő szakember, aki okleveles villamosmérnöki vagy energetikai mérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és minimum 36 hónapos éves energetikai kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.4) 1 fő gépészmérnök vagy villamosmérnök vagy energetikai mérnök végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-ME / EN-HŐ (Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület / Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M/2.5) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI -V (Hírközlési építmények tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Egy szakember egy alkalmassági követelményre jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha az adott egyedi szerződésben rögzített teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett egyedi szerződés nettó számolt vállalkozói díjának 1%-a/nap, minden megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult az érintett egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni.
Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett egyedi szerződés nettó vállalkozói díja. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: Mértéke az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-a. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos biztosítása. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető nyertes ajánlattevő részére. A teljesítési biztosítéknak a kivitelezés (sikeres műszaki átadás-átvétel) befejezésének napjáig hatályban kell maradnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az érintett nyertes ajánlattevő szállítói finanszírozás esetén legfeljebb az egyedi vállalkozási szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint
a) az egyedi vállalkozási szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott módon, illetve formában, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bármely más formában, illetve módon biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a biztosíték szolgáltatását választja, úgy az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania.
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak - amennyiben nyújt az ajánlattevő - az előleggel való teljes elszámolásig kell hatályban lennie.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyedi szerződésekben meghatározott feladatok elvégzése kapcsán a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 72 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
Rendelkezésre állási kötbér: Nyertes ajánlattevő köteles az egyedi szerződést akként teljesíteni, hogy a műszaki átadás-átvételt követő naptól számított 36 hónapos időszak alatt az egyedi szerződés szerint megvalósítandó erőmű rendelkezésre állása eléri a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett 2. ajánlati elem (Garantált rendelkezésre állás mértéke) szerinti %-os rendelkezésre állási mértéket, feltéve, hogy Ajánlatkérő betartja a nyertes ajánlattevő által átadott kezelési és karbantartási utasításokban foglaltakat. Nyertes ajánlattevő rendelkezésre állási kötbér megfizetésére köteles, ha az erőmű rendelkezésre állásának mértéke nem éri el a fent meghatározott (a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban tett ajánlati elem szerinti) mértéket. A rendelkezésre állási kötbér mértéke az egyedi szerződés nettó vállalkozói díjának 0,1%-a minden megkezdett 0,2 százalékpont csökkenésre vonatkoztatva. A számítás módját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő az adott egyedi szerződés teljesítésekor (sikeres átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv átadása) tehát jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon. A biztosíték azon ajánlatkérői igények biztosítását szolgálja, amely a nyertes Vállalkozót terhelő jótállási igények nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésének elmaradásából eredően jelentkezik. Mértéke az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott, Áfa nélküli, nettó vállalkozói díj 5%-a. Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül szolgáltatásra, az ajánlatkérő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy az ajánlatkérő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig az ajánlatkérő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás). Amennyiben nyertes Vállalkozó a fentieket nem biztosítja, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A biztosítéknak a 72 hónapos jótállás végéig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie.
Rendelkezésre állási biztosíték: Ajánlatkérő a versenyújranyitási eljárás során létrejött egyedi szerződésekben a vállalt rendelkezésre állással kapcsolatban rendelkezésre állási biztosítékot alkalmaznak. Nyertes ajánlattevő az adott egyedi szerződés teljesítésekor (sikeres átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv átadása) tehát ezen biztosíték nyújtására is köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon. A biztosíték azon ajánlatkérői igények biztosítását szolgálja, amely a nyertes ajánlattevőt terhelő, az általa vállalt rendelkezésre állási érték el nem éréséből eredően az ajánlatkérőnél keletkeznek (ide értve a vonatkozó kötbérigényt is). Mértéke az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott, Áfa nélküli, nettó vállalkozói díj 1%-a. Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül szolgáltatásra, az ajánlatkérő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy az ajánlatkérő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig az ajánlatkérő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás). Amennyiben nyertes ajánlattevő a fentieket nem biztosítja, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásában ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása részben pályázati forrásból történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, azaz amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény - így különösen a támogatási szerződés megkötésének elmaradása - a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Előleg fizetés: Amennyiben a benyújtandó pályázat alapján ajánlatkérő támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerül, a nyertes ajánlattevő szállítói finanszírozás esetén legfeljebb az egyedi vállalkozási szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján. Utófinanszírozás esetében az ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az egyedi vállalkozási szerződésben meghatározott, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 millió Ft összegű előlegigénylés lehetőségét biztosítja.
Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.
Az előleggel kapcsolatos részletes előírásokat, annak mértékét, valamint az elszámolás módját az egyes szerződésekre vonatkozó versenyújranyitás felhívása fogja tartalmazni.
Ajánlatkérő a részszámlázást a versenyújranyitási felhívásban foglaltak szerint biztosítja akként, hogy megfeleljen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásainak. A számlázás során a versenyújranyitási eljárásban meghatározottakon túli szabályokat is előírhat a Ajánlatkérő a számla tartalmának, benyújtásának módjának vonatkozásában. Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva az alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.
A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:
a. alvállalkozó igénybevétele nélküli teljesítés esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
b. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint azzal, hogy
szállítói finanszírozás esetén alkalmazni kell a Kbt. 135.§ (4) bekezdését is.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő, mint szerződő hatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban meghatározott költségátalányt fizet, kivéve szállítói finanszírozás esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 131. §-ának esetét.
A teljesítésigazolás a számla (számlák) kötelező melléklete.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A kifizetésre és a dokumentációs kötelezettségre vonatkozó jogszabályok:
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/04/14 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT Irodaház III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását (kivéve, ha az elnyert támogatás mértéke alacsonyabb, mint a pályázott mérték, de Megrendelő dönt a többletforrás biztosításáról) - olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 25.000.000,- HUF
A befizetés helye: K&H Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10401000-50526656-87901004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles úgy igazolni - kivéve az átutalással történő teljesítés esetét -, hogy az eredeti igazolást az ajánlathoz mellékelve, de be nem fűzve, annak részeként nyújtja be. Amennyiben az ajánlati biztosítékot átutalással kívánják teljesíteni, az ajánlathoz csatolni kell az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 54. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni (adott esetben).
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. értékelési részszempont (és alszempontjai) tekintetében (Ajánlati ár)
Az 1. értékelési részszempont és alszempontjai tekintetében alszempontonként a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A 2. értékelési részszempont és alszempontjai (Garantált rendelkezésre állás mértéke %-ban)
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot és az így kapott a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb garantált rendelkezésre állás mértéke) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámának kiszámításához ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A 3. értékelési részszempont és alszempontjai (Megvalósítás (tervezés és kivitelezés) időigénye)
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a megajánlott naptári napok számból levonja a 179 naptári napot és az így kapott a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legkedvezőbb vállalás a tervezés és kivitelezés megvalósítására) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámának kiszámításához ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Ajánlatkérő a legkedvezőbbként rögzített mértéknél kedvezőbb megajánlásokra a maximum pontot adja.
3.1. értékelési alszempont: Megvalósítás (tervezés és kivitelezés) időigénye legfeljebb 499,9 kWe-ig teljesítményű erőműegységek esetén, a munkaterület átadásától számítva
A 3.1. értékelési alszempont esetében a munkaterület átadásától számított naptári napokat értékeli ajánlatkérő, a kedvezőbb a minél alacsonyabb.
Ajánlatkérő a 365 naptári nap feletti megajánlásokat érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 180 naptári napnál kedvezőbb megajánlás esetében is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál.
A 3.1. értékelési alszempont legkedvezőbb szintje: 180 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 365 naptári nap.
Ajánlatkérő a megajánlásokból levonja a 179 naptári napot.
A megajánlásokat teljes naptári napokban kell ajánlattevőknek megadniuk.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a megvalósítás időigénye (kivitelezés és tervezés) kapcsán a megajánlását egy darab legfeljebb 499,9 kWe-ig teljesítményű erőműegység vonatkozásában kell megadni. Abban az esetben is a megajánlott időigényt kell betartani, amennyiben több erőműegység párhuzamos megvalósítására kerül sor.
3.2. értékelési alszempont: Megvalósítás (tervezés és kivitelezés) időigénye legalább 500 kWe legfeljebb 2000 kWe teljesítményű erőműegységek esetén, a munkaterület átadásától számítva
A 3.2. értékelési alszempont esetében a munkaterület átadásától számított naptári napokat értékeli ajánlatkérő, a kedvezőbb a minél alacsonyabb.
Ajánlatkérő a 365 naptári nap feletti megajánlásokat érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 180 naptári napnál kedvezőbb megajánlás esetében is a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál.
A 3.2. értékelési alszempont legkedvezőbb szintje: 180 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 365 naptári nap.
Ajánlatkérő a megajánlásokból levonja a 179 naptári napot.
A megajánlásokat teljes naptári napokban kell ajánlattevőknek megadniuk.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a megvalósítás időigénye (kivitelezés és tervezés) kapcsán a megajánlását egy darab legalább 500 kWe legfeljebb 2000 kWe teljesítményű erőműegység vonatkozásában kell megadni. Abban az esetben is a megajánlott időigényt kell betartani, amennyiben több erőműegység párhuzamos megvalósítására kerül sor.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia [Kbt. 47. § (2) bekezdés].
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
4. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P/1-P/2.; M/1-M/2.)
7. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) - (8) bekezdéseire.
8. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart [Kbt. 56. § (6) bekezdés].
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.5) pontjában megadta az értékelési szempontokat, mely az alábbiakkal egészül ki (tekintettel arra, hogy a hivatkozott pontban nem lehetséges az Ár, mint értékelési szempont kibontása):
1.1. értékelési alszempont: legfeljebb 499,9 kWe-ig teljesítményű erőműegység tervezése és kivitelezése esetén a fajlagos nettó ajánlati ár (HUF/kWe) súlyszám: 20;
1.2. értékelési alszempont: legalább 500 kWe legfeljebb 2000 kWe teljesítményű erőműegység tervezése és kivitelezése esetén a fajlagos nettó ajánlati ár (HUF/kWe) súlyszám: 20;
1.3. értékelési alszempont: Hálózati csatlakozás tervezése és kivitelezése esetén a fajlagos nettó ajánlati ár (HUF/100 m termelői vezeték) súlyszám: 10
11. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján.
A közbeszerzési dokumentáció letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumokban kiadott, általa kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat a lebonyolító szervezetnek történő megküldésével (faxon és/vagy e-mailen) kell igazolnia.
A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a gazdasági szereplőnek megküldhesse.
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
12. Ajánlatkérő jelen, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás eredményeként legfeljebb négy ajánlattevővel köt keretmegállapodást.
13. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
14. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2.4) és M/2.5) pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
15. Átszámítás, árfolyamok: A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
16. Irányadó idő: A felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
17. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
18. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
19. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell az alább meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
- az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- a zárt csomagon „Ajánlat - „Keretmegállapodás keretében Depóniagáz felhasználású gázmotoros erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása” valamint: „Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
- Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina, lajstromszám: 00124
22. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként az alábbi dokumentumot kell ajánlatához csatoltan benyújtani: árazott költségvetés.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges