Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.12.
Iktatószám:1677/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:MANEVI Zártkörű Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: Horvátország, Eszék Lorenzo Jagera u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt 5.§ (2) szerinti támogatott
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MANEVI Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50918933
Postai cím: Szabadság Tér 7. (Bank Center) Citi Torony 10.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.manevi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001299252020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001299252020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt 5.§ (2) szerinti támogatott
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszék Jagerova utca tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001299252020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Horvátország, Eszék Lorenza Jagera u. 2. szám alatt található ingatlan átépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátása, amely magában foglalja az építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítését és engedélyezését és a tervezési művezetést.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Eszék Jagerova utca tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HR0 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Horvátország, Eszék Lorenzo Jagera u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezés célja az ingatlanban egy négycsillagos szálloda kialakítása a meglévő épületállomány felhasználásával. Az ingatlan Horvátország, Eszék történelmi belvárosában található (10527 kataszteri önkormányzati kataszteri telepszám ügyi nyilvántartásban, 5459 számú telekből áll). Az ingatlanra a kulturális javak védelméről és megőrzéséről szóló törvény alkalmazandó. Az ingatlan egy házból és egy udvarból a L. Jager utcában, 759 m2-es területen. Az épület teljes bruttó alapterülete 2036 m2. Az épület még sosem funkcionált szállodaként. Kialakítandó funkciók illetve helyiségek:
• szobák és lakosztályok, összesen 23 a mellékelt műszaki leírásban részletezettek szerint;
• erkélyek;
• recepció;
• menedzsment helyiség (irodák);
• felvonó és teherlift;
• takarítási helyiségek;
• étterem és kapcsolódó konyhai funciók és helyiségek;
• átvevőtér vagy kijelölt tárolóhelyiség;
• a személyzet számára kialakított helyiségek és szekrények;
• rekreációs terület és SPA
Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan átalakításának teljeskörű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja elkészítése, a kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése horvát és magyar nyelven, valamint műszaki leírások készítés magyar és horvát nyelven.
Az ingatlan a horvát jogszabályok szerint műemlék, és a tervek elkészítésekor ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. A tervdokumentációt a horvát jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek a horvát építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére. Abban az esetben, ha nincs irányadó horvát jogszabályi vagy szabvány előírás, a magyar jogszabályi vagy szabvány előírás az irányadó. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.
Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése horvát és magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítés magyar és horvát nyelven.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A III.1.3. pont M2 a) szerinti szakember műemlék tervezési projektben szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 10 projekt) 25
2 2. A III.1.3. pont M2 b) szerinti szakember szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 5 projekt) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pont Ár értékelési szempont alszempontjai:
3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
3.1 A tervezési díj (nettó HUF/Súlyszám: 40
3.2 Tervező művezetés díja (nettó HUF/óra) /Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a gazdasági szereplők közötti megállapodás szerinti konzorciumvezetőnek szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
A 62.§(1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. és 10. § szerint szükséges igazolnia.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve 8.§ ib és 10.§ gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 8-10.§, valamint 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell folyamatban lévő változás bejegyzéssel kapcsolatban, amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzés, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: a megkövetelt igazolási mód: a Kb t.65.§. (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.(X.30.) KR 8.§. (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014 /24/EU európai parlament és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69.§. szerinti felhívására. A 322/2015. (X.30.) KR rendelet alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésre foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig szerepelnie kell a teljesítés helye szerinti hatóság (által vezetett nyilvántartásban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül alkalmazásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 9 évben megkezdett legjelentősebb referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat , a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 6 évben megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 9 évben megtörtént.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése valamint 21./A§. is irányadóak.
M/2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a szakági tervezőknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Középületnek tekintendő a nem lakóház céljára szolgáló épület, mely valamely szervezet, intézmény, hatóság hivatal vagy olyan szolgáltató befogadására szolgál, melynek szolgáltatását bárki - ingyen vagy fizetés ellenében - igénybe veheti vagy látogathatja. Oktatási épületnek tekintendő minden olyan épület, amelyben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerinti köznevelési intézmény a köznevelési feladatellátása céljából működik.
Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál AK csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, abból az új építés vagy meglévő épület felújítása teljeskörű tervezésére vagy engedélyes vagy kiviteli tervek teljeskörű elkészítésére irányulót, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti többlettapasztalatot.
Az M2.b) szerinti szakember többlettapasztalata tekintetében a szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezés alatt az engedélyes és/vagy kivitel terv készítést veszi figyelembe, mely ilyen új épületre vonatkozott, vagy ilyen épület egészének vagy részének felújítására/rekonstrukciójára/átalakítására vonatkozott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az AT, ha nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan, az alábbi feladatokat felölelő, legalább 1 db referenciamunkát, melynek tárgya legalább bruttó 1500 m2 alapterületű, legalább 15 helyiséget tartalmazó szálloda/középület vagy oktatási épület teljes kivitelezésére vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése volt. ahol a tervezési feladat legalább az alábbi alapszakágra (építészet, épületgépészet, statika, épületvillamosság) vonatkozott. Mivel a feladat egy egységet alkot, nem igazolható több részletben több referenciával;
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be, és nem rendelkezik
a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki Horvátország hatályos építésügyi szabályai alapján felsőfokú építészmérnök végzettséggel, és horvát építész kamarai tagsággal vagy a tagság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultág megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A szakemberek között átfedés megengedett. Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.
A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Középületnek tekintendő a nem lakóház céljára szolgáló épület, mely valamely szervezet, intézmény, hatóság hivatal vagy olyan szolgáltató befogadására szolgál, melynek szolgáltatását bárki - ingyen vagy fizetés ellenében - igénybe veheti vagy látogathatja. Oktatási épületnek tekintendő minden olyan épület, amelyben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerinti köznevelési intézmény a köznevelési feladatellátása céljából működik.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK 20% előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A tervezési díjat az ajánlatkérő 5 részletben fizeti meg a részteljesítéseket követően az alábbiak szerint: szakvélemény leszállítása: 40%, engedélyezési tervek leszállítása (ideértve valamennyi jóváhagyást, záradékot és szakvéleményt, ami a városképi igazolás szerint szükséges): 15%, építési engedély kiadása: 15%, Kiviteli Tervek leszállítása: 25%, Közbeszerzési műszaki dokumentáció: 5% Az előleg az első résszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének a 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes illetve az adott meghiúsult teljesítési szakaszra eső nettó tervezési díj 5 %-a.
A jótállási biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A teljesítési biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mert a tervezési feladat egymással összefüggő és egymásra épülő részfeladatokból áll. Az egyes tervfázisok és feladatok szorosan egymásra épülnek. Egy AT által végzett és koordinált megvalósítástól várható az AK számára a legoptimálisabb és leginkább költséghatékony megoldás. A fentiekre tekintettel a tárgyi feladat egységes kezelése szükséges, annak részekre bontása nem lehetséges. 1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.]. 2.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja. 3.AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4.Ajánlatban az EKR r. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 6.AT-nek nem kell csatolnia a Kbt.66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatot. 7.AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§ (7) bek-nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó. 8.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Amennyiben az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat. Egyéni vállalkozó, term. személy esetén teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges az aláírásképről. 9.Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése. EKR nyilatkozat erre vonatkozóan kizárólag akkor töltendő ki, ha az ajánlat tartalmaz üzleti titkot. 10.Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl. hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést. 11.A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 12.Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek. 13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 14.A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését. 16. Értékelési ponttartomány: 0-100. Értékelés módszere: Többletszakmai tapasztalat (1. és 2. minőségi szempont) esetében Miniszterelnökség útmutatója szerint arányosítás, Ár szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. A többlettapasztalat esetén irányadó: Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű töblettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolvasólapon tehát nem kötelező a többlettapasztalat feltűntetése, ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában. Többlettapasztalat esetén Kbt. 77. § (1) bek. alapján megjelölésre került az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Projekt alatt értendő egy egységes tervezési feladat mely legalább építész, statika, gépész és villamos szakágakra kiterjed. 17. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: Név: dr. Szilágyi Orsolya Judit Lajstromszám: 01227 18. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. 19. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 20. A nyertes ATnek rendelkeznie kell 20 millió forint/káresemény és 40 millió forint/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítással, mely kiterjed a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra függetlenül a tervezéssel érintett ingatlan helyszínétől. A szakmai felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani. 21. Az AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 22. Szakmai ajánlatként csatolandó a minőségi értékelési szempont alá eső, III.1.3. pont M2 a) és b) szerinti szakember(ek) többlettapasztalatát bemutató önéletrajz, amennyiben a teljes többlettapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése – szakmai ajánlat – teljes egészében hiányzik vagy a felolvasó lapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az olvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak a Kbt.71.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján. 23. Feltételes közbeszerzés a Kbt 53.§ (5) bek. 135.§ (12) bek szerint. AK a támogatási szerződés megkötésének elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk.6:116.§). 24. Az eljárás nyelve magyar; minden, ajánlattal összefüggő kommunikációnak magyar nyelven kell történnie. Valamennyi dokumentum esetében csak a magyar nyelvű, vagy hiteles magyar fordítású, vagy a Kb.47.§ (2) bek szerinti dokumentum fogadható el, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák