Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16821/2019
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs, Centrum parkoló
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453482019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453482019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Centrum parkoló fejlesztése TOP-6.3.2-16-PC1-2016
Hivatkozási szám: EKR000453482019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az Ifjúsági ház épületét továbbá az azt körülvevő területet és a Centrum parkolót kívánja fejleszteni. Az érintett terület Pécs Megyei Jogú Város belvárosában a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja (6-os számú főút városi szakasza) közé eső tömbben található közterületek.
Feltételes elj.: rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés]
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Centrum parkoló fejlesztése TOP-6.3.2-15-PC1-2016
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:34996300-8
45223300-9
45232452-5
45233200-1
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Centrum parkoló
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az Ifjúsági ház épületét továbbá az azt körülvevő területet és a Centrum parkolót kívánja fejleszteni.
Az érintett terület Pécs Megyei Jogú Város belvárosában a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja (6-os számú főút városi szakasza) közé eső tömbben található közterületek.
A fejlesztési terület a város egyik leginkább frekventált területére esik a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja (6-os számú főút városi szakasza) közötti területre. A lehatárolt tömbben a belvárosra jellemzően vegyes felhasználású épületek és területek találhatók, így kereskedelmi, vendéglátó, közösségi, lakó továbbá iroda funkciók is. A terület gépjárművel történő megközelíthetőségét a belváros legnagyobb díjfizetős parkolója, a „Centrum parkoló” biztosítja, továbbá a terület belső részén a kereskedelmi épületek között további díjfizetés ellenében használható parkolók találhatóak, amelyeknek állapota a nagy forgalomtól jelentősen leromlott.
A parkolóhelyek javarészt zúzalékkal kerültek stabilizálásra, döntő mértékben nincsenek ellátva szilárd burkolattal, így száraz időben porzik. A felszíni csapadékvíz elvezetés a szilárd burkolat hiánya miatt nincs megoldva, hiányzik a csapadékcsatorna, továbbá a helyi rendelet szerinti olajfogóműtárgy is. A parkolóállásokat nem lehet szabályosan kijelölni, így a szűkített parkolóméretek mentén lehet várakozni. Az árnyékot adó zöldfelület és a közvilágítás is hiányos.
A jelenleg leromlott állapotú díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése és bővítése.
A parkolótól É-ra található és a fejlesztési beruházás részét képező terület régészeti lelőhely, erre figyelemmel nyertes AT-nek megelőző feltárásokat szükséges elvégezni, majd a feltárt területen található régészeti objektumok védelme érdekében a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel, továbbá a megrendelővel és a tendertervi előírásokkal összhangban szükséges elkészítenie a végleges kiviteli terveket.
Főbb tevékenységek:
•kiviteli terv készítése az engedélyezési és tender tervek alapján
•a jelenlegi parkolóhelyek számának bővítése
•a parkolók szilárd burkolattal való ellátása
•a parkolók csapadékvízelvezetésének megoldása, olajfogó műtárgy beépítése
•sorompós parkolási rendszer kialakítása
•növénytelepítés a parkolóhelyek környezetében, amely csökkenti a városi hősziget kialakulását
A kivitelezés során az alábbi fő munkarészeket szükséges elvégezni:
Kiviteli tervdokumentáció készítése
(út, csapadék, erősáram, gyengeáram, vízellátás, környezetrendezés): 1db
Aszfaltos és vegyes szerkezetű parkolók bontása: 700m3
Zúzottkő ágyazat építése: 810m3
Stabilizásó réteg készítése (CKt): 1014m3
Kiemelt szegély építése: 2360m
Süllyesztett szegély építése: 130m
Döntött szegély építése: 35m
Aszfalt kötőréteg készítése: 235m3
Aszfalt kopóréteg készítése: 235m3
Térburkolat készítése: 1760m2
Kerti szegély építése: 629m
Gödörásás: 6636db
Faültetés: 115db
50m3 csapadékvíz tározó: 1db
Műanyag csatornacső építése (200mm): 128m
Műanyag csatornacső építése (315mm): 224m
Víznyelőrács beépítése: 38db
Olajfogó műtárgy: 3db
Elektromos autótöltő: 1db
Köztéri világítási lámpatest: 55db
4 sorompós, 3 fizető automatás parkolási rendszer kiépítése: 1db
A kivitelezést 2 ütemben kell elvégezni:
-1. ütem Ifjúsági ház és a Kereskedők háza előtti területeken új parkolók kialakítása (Centrum parkolóban a parkolás biztosítása szükséges)
-2. ütem meglévő Centrum parkoló felújítása
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3) M.2.2/ pontjában meghat szakember alk min köv-ként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva ( hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium (MK) 2-3. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1 ért.: arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 36 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap). MK 2-3. ért.: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró ok(továbbiakban KO): Elj-ban nem lehet AT, alvállalk., és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk vmelyike fennáll. AK kizárja az elj-ból azt az AT-t, alv-t, alkalm ig-ában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az elj során köv be. Igazolási mód:AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az ESPD benyújtásával köteles előzetesen ig-ni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghat alkalm-i köv-eknek. AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alv. vagy más szervezet von-ában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának ig-ára. ESPDban GSZ köteles nyil-ni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn és köteles megadni az AK által az elj-sal kapcs-ban előírt egyéb info-kat. A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyil-ban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó ig-ok von-ában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ell-ét a KOk ig-a körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti ig-ok kiállítására mely szerv jogosult. A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az ig-ok benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell ig-nia. A GSZnek nyil-nia kell a KR 6.§(1)-(2) bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az elj-ban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.-14.§ és 16.§ rendelkezései alkalm. AK a KOk előzetes ell-e során elfogadja az ESPDba foglalt nyil-ot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, ig-ok benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakmai tev végzésére való alkalm igazolása: GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az ép.ipari kivitelezési tev-et végző GSZ szerepeljen az épített körny alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mell.ben foglalt bármely egyéb köv-t, továbbá amennyiben a szerz telj-éhez szükséges − a letelep szerinti or nyilv.tart-ban szereplés, vagy a letelep szerinti or-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét.AK előírja ATk vonatkozásában az építési ber-hoz kapcsolódó a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes or-os szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem MO-on letelepedett ATk esetén a letelepedés szerinti or nyilv.tart-ban szereplés v a letelepedés szerinti or-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés köv-ét.
Ig-i mód: Előzetes ig az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i köt teljesítését – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i köv-ek előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Utólagos ig.: Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilv.tart-ban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginform szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilv.tart-nak, ill. az ép.ipari kivitelezési tev-et végzők névjegyzékének adatai alapján, továbbá a tervezés tárgya szerint illetékes or-os szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján,nem Mo-n letelepedett GSZ esetén az irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilv.tart-ok szerinti ig-t (kivonatot) v egyéb ig-t v nyil-ot kell ig-ként benyújtani. Alkalm. Kbt. 69.§ (11a) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].
Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlanná minősíti az Ajánlattevőt, (vagy közös ajánlattevőket), ha: P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 150.000.000,- HUF (százötvenmillió forint) összeget. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő közterületek térburkolási kivitelezési munkáit érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét ,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal
megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza (a szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is feltüntetve), valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadásátvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
- legalább 1 db min. 500 m2 térburkolási munkára vonatkozó referenciával.
A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő térburkolási kivitelezési munkáit (Ajánlattevő által kivitelezett szilárd burkolattal történő ellátását) érti.
Az M.1./pontban rögzített előírás teljesíthető egy vagy több szerződéssel is.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-KÉ – közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 8. E) pontjában meghatározott (KÉ-K – közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. Amennyiben az értékelési alszempontok vonatkozásában AT több szakembert jelöl meg, AK a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban a szakáganként első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a minőségi kritérium 2-3. értékelési részszempontként értékeli.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján (5%. de legfeljebb 75 millió Ft)elszámolása végszámlában történik.A szerz finanszírozása a TOP-6.3.2-16-PC1-2016-0007 projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg az utófinanszírozás szabályai szerint. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerz-es érték 25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult telj esetén.AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 1%/naptári nap,max 15%; meghiúsulási kötbér 15%.Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 1. ért. résszempont alapján.Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt 134.§(6)bek a) pont,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a.Részletesen a KDban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják.
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.)
AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját, valamint a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalmazza.
A felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]
Felelősségbiztosítás: AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt AK felhívására haladéktalanul köteles AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik:
- min. 300.000.000,- HUF/év, azaz háromszázmillió forint/év és káreseményenként min. 100.000.000,- HUF, azaz százmillió forint - összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
- min. 5.000.000,- HUF/év, azaz ötmillió forint/év és káreseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillió forint összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban az alábbi indokokra figyelemmel részajánlattételt nem biztosít:
Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az építési beruházás egy építési engedély alapján valósítandó meg, műszakilag és funkcionálisan összefüggő parkoló megvalósításának kivitelezési munkáit foglalja magában, amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)]
A parkoló építési tevékenységgel párhuzamosan – azzal szerves összefüggésben – a területrendezési, füvesítési, illetve és közvilágítás kiépítési és kiváltási munkákat egy közös munkaterületen szükséges végezni.
Az építési munkával érintett munkaterület nem osztható fel, nem lehatárolható, egymásra épülő, egymást átfedő kivitelezési munkanemek révén lehetséges csak a teljes beruházás megvalósítása, az érintett területen belül, ideiglenes deponálás nem valósítható meg több külön vállalkozó együttes munkavégzése esetén. A közvilágitás kialakításával kapcsolatosan olyan alapozó / területrendezési tevékenységekre is szükség van, amelyek minősége és élettartama csak akkor biztosítható és számonkérhető (garanciális szempontból), ha azok egységesen, egy vállalkozó által szervezetten valósulnak meg.
Fentiek alapján egy esetlegesen részekre osztott munkaterület őrzése, elkerítése sem megoldható több vállalkozó együttes munkavégzése esetén, amely biztonsági kockázat és/vagy balesetveszély kialakulását eredményezheti.
Fentieken túl kiemelendő, hogy a közvilágítás építése közvetlenül a parkolóban történik, így – a szükséges munkaterület lehatárolás, terület őrzés, ideiglenes deponálás nehézségei miatt – több vállalkozó együttes munkavégzése fizikailag ellehetetlenülne, az egymást akadályozó tevékenységek miatt az építési munkák időbeli ütemezése nem lenne biztosítható, a beruházás megvalósítása így a tervezetthez képest jelentős késedelmet szenvedne.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák