Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.22.
Iktatószám:16868/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Maksa Albin
Telefon: +36 14616500/42838
E-mail: maksaa@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.bkv.hu/beszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet,164. tárgyaló)
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet,164. tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Maksa Albin
Telefon: +36 14616500/42838
E-mail: maksaa@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M3 metró infrastruktúra rekonstrukcióval kapcsolatban kivitelezés közben vagy azzal összefüggésben felmerülő tervezési feladatok elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretszerződés az M3 metró infrastruktúra rekonstrukcióval kapcsolatban kivitelezés közben vagy azzal összefüggésben felmerülő tervezési feladatok elvégzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 140000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M3 metró infrastruktúra rekonstrukcióval kapcsolatban kivitelezés közben vagy azzal összefüggésben felmerülő tervezési feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71244000-0
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatok elvégzése a 17,3 km hosszúságú M3 metró vonal teljes rekonstrukciója és fejlesztése kapcsán (15,5 km alagúti szakasz), ezen belül:
A 17,3 km hosszúságú vonal teljes felújítása, melyből 15,5 km alagúti szakasz, ezen belül:
• A Deák téri összekötő vágány alagútjának részleges felújítása
• 19 metróállomás teljes körű felújítása, Újpest Városközponttól a Határ útig
• A Kőbánya - Kispest felszíni állomás részleges felújítása
• A Kőér utcai járműtelep részleges felújítása és fejlesztése
• A Szabó Ervin téri diszpécserház részleges átalakítása
Jelen szerződés célja, hogy eseti jelleggel mindazon tervezési feladatot a nyertes Ajánlattevő elvégezze, amelynek elvégzésére sem a Kiviteli Tervező szerződése, sem a Kivitelezők szerződése alapján más tervező/Vállalkozó nem kötelezhető. pl: forgalomtechnikai áttervezések, organizációs áttervezések stb. a fenti faladatokhoz esetlegesen szükséges tervezési munkára vonatkozik tervezési keretszerződés formájában.
Ennek megfelelően előre nem meghatározható mennyiségben és eloszlásban az alábbi szakági tervezési feladatok (engedélyezési terv, vagy tenderterv,vagy kiviteli terv készítés) merülhetnek fel:
• Szerkezetépítési, és szerkezet felújítási tervezés
• Építészeti tervezés
• Felszíni területek rendezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Vízszigetelési tervezési feladatok
• Áramellátáshoz kapcsolódó tervezési feladatok
• Építmények szellőzési rendszerhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Gépészeti berendezésekhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Utastájékoztatáshoz, jelzőrendszerekhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Vasúti térvilágító berendezések, vasúti jelző- és biztosítóberendezések, villamos felső vezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia - távvezérlőrendszerek, váltófűtő rendszerekhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Biztosítóberendezésekhez kapcsolódó tervezési feladatok
• Hírközlési tervezési feladatok
• Közműépítésekkel kapcsolatos tervezési feladatok
• Az építési organizáció megszervezése, javaslat a megvalósítás ütemezésére vonatkozóan- hálós ütemterv készítésével
• Idegen területek megszerzéséhez szükséges tervmunkarészek elkészítése,
• Meglévő építési engedélyek esetleges szükség szerinti módosítása, a tervezés során szükségessé vált kiegészítő és/vagy módosított építési engedélyek beszerzése,
• Kezelői és üzemeltetői határok tervének elkészítése a felszínre és az aluljáró szintre állomásonként
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg (140.000.000,-Ft) 70%-ig terjedő összegre lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen összegben vállalja a Keretösszeg kimerítését.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Építész tervező M2) 1. alkalmassági követelményekben meghatározott 24 hónapon felüli többlettapasztalata (maximum további 24 hónap kerül értékelésre)  17
2 3. Statikus tervező M2) 2. alkalmassági követelményekben meghatározott 24 hónapon felüli többlettapasztalata (maximum további 24 hónap kerül értékelésre)  16
3 4. Épületgépész tervező M2) 3. alkalmassági követelményekben meghatározott 24 hónapon felüli többlettapasztalata (maximum további 24 hónap kerül értékelésre)  17
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 140000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: ár:fordított arányosság
szakemberek tapasztalata:egyenes arányosság
Értékelési pontok alsó és felső határa: 0-100 pont

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és 63.§(3) bek-ben foglaltakra. A Kbt.74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bek-ben előírtak hatálya alá.
Ajánlattevőnek (ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015.(X.30.) Kr.8.,10.,12-13.,15-16.§ szerinti dokumentumok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok.
A Kbt. 65.§ (7) bek. esetén csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban a 321/2015.(X.30.) Kr.15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Kr.15.§ alapján a Kbt.67.§ (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Ajánlatban nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Építész Kamara illetve a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1-P2. Alkalmasság előzetes igazolása a ajánlatban: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
P2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan a ajánlattevő, ha a ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv vagy annak egy munkarészének tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 50 000 000 HUF értéket.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv vagy annak egy munkarészének tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem éri el az 25 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlat esetén a P/1 alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1-M2. Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de 108 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél neve, a szolgáltatás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható. A referenciák elbírálásánál a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja megfelelően alkalmazandó.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése (szakember által aláírt önéletrajz csatolásával) az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő tartalommal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
1 pozícióra csak 1 szakember jelölhető. A párhuzamos munkavégzések időtartama csak egyszer vehető figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha:
M1) az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített de 108 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával.
a) minimum 1 db, kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztéséhez vagy rekonstrukciójához vagy új kötöttpályás közösségi közlekedés létesítéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy tendertervi és/vagy kiviteli terv vagy annak egy munkarészének elkészítése.
M2) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel,
1. 1 fő építésszel, aki okleveles építészmérnöki vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap, vasúti létesítmények építészeti tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik;
2. 1 fő statikus tervezővel, aki okleveles szerkezet építő mérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap vasúti létesítmények építészeti tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik;
3. 1 fő épületgépészeti tervezővel, aki gépészmérnök vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 24 hónap épületek, építmények szellőzési rendszerek tervezésében gyakorlattal rendelkezik;
4. 1 fő villamossági tervezővel, vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik és aki 24 hónap vasúti térvilágító berendezések, vagy vasúti jelző- és biztosítóberendezések, vagy áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia - távvezérlőrendszerek tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték: az adott Megrendelésre vonatkozó nettó Tervezési Díj 1%-a
Nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI.5) Kr. 118/A.§ (2a) bek. a) pontja szerinti esetben előlegvisszafiz.biztosíték nyújtására köteles; mértéke a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözete mértékének megfelelő összeg.
Az alkalmazott kötbérek: teljesítés-késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér
Jótállás 36 hónap
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1);(4)-(6); (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai, Art. 36/A § is irányadóak. A projekt teljes fedezetét az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű Támogatási Szerződés biztosítja. Előleg: adott megrendelés nettó ellenszolgáltatásának uniós forrásból támogatott részének max. 30%-a. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. törvény
32/2009 (XII.29.) NFGM-rendelet
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertesség esetén a megajánlott szakembereknek az adott pozíciónak megfelelő érvényes jogosultsággal,pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz.kötésig, ill.a szerz.teljes időtartama alatt rendelkezni kell. Nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerz. kötéstől való visszalépésének minősül. Nyertes A.tevő köteles saját költségére legkésőbb szerz.kötés időpontjára min.20 000 000 HUF/káresemény és 80 000000 HUF/év mértékű tervezői felelősségbiztosítás meglétét igazolni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet,164. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben találhatók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie - ez az eljárásban való részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a ajánlattételi határidő lejártáig el kell küldeni az I.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a ajánlat részeként be kell nyújtani.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást www.bkv.hu elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
3. A ajánlatba csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
Felolvasólap
Kbt. 66.§ (2) bek. szerint eredeti példányban.
Kbt. 66.§ (4) bek.;
Kbt. 134.§ (5) bek.;
Kbt. 65.§ (7) bek.;
Kbt 67.§ (4) bek. szerint;
Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (4) szerinti tartalommal.
ESPD.
4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.2. P1-P2, III.1.3. M1-M2 követelmények esetében.
5. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött- a Kbt.53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 81. § (5) bekezdését.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Gara Richárd, lajstromszám: 0041
10. II.2.14. ponthoz: Ajánlatkérő a 2., 3. és 4. értékelési részszempont esetében a további 24 hónap tapasztalatot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ennek megfelelően ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák