Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.27.
Iktatószám:17052/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása során a Heim Pál Gyermekkórház új sebészeti tömbjének (“B” Épület) megtervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása során a Heim Pál Gyermekkórház új sebészeti tömbjének (“B” Épület) a megtervezése, a tervezéssel érintett terület kert- és tájépítészeti tervezése, a belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása során a Heim Pál Gyermekkórház új sebészeti tömbjének (“B” Épület) a megtervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új “B” sebészeti tömb épületét az “A” és “C” épület közé, a Semmelweis Egyetem felé eső telekhatárhoz oldalkert távolságban kell elhelyezni. Az épület úgy kell kialakítani, hogy a legmagasabb pontja alkalmas legyen helikopter fogadására.
1. Vázlatterv készítése és előkészítő munkarészek
A tervdokumentáció az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
- geodéziai felmérés,
- talajvizsgálati jelentés,
- meglévő és megmaradó épületek építészeti felmérése (átalakítással érintett területek),
- vázlatterv elkészítése M=1:500-as léptéknek megfelelő részletezettséggel,
- közmű és egyéb kontingensek rendelkezésre állásának meghatározása,
- műszaki leírás,
- előzetes költségbecslés.
2. Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
Az építési engedélyezési dokumentációt a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet “az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szerint kell elkészíteni melynek kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
- Műszaki leírások és számítások, szakági tervezési feladatok
- Építész műszaki tervdokumentáció
- Orvostechnológiai és gyógyászati gázellátási tervdokumentáció (mely tartalmaz sugárvédelmi műszaki leírást és gyógyászati gázellátás műszaki leírást)
- Hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
- Engedélyezési eljárás lefolytatása, Ajánlatkérő képviselete az ÉTDR rendszerben.
- Előzetes költségbecslés
- Bontási terv
- Energetikai tervek (energia design szakértés, mely tartalmaz épület klimatikai és energetikai dinamikus, termikus épületszimulációt)
3. Kivitelezési tervdokumentáció készítése
A kivitelezési tervdokumentációt a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet “az építőipari kivitelezési tevékenységről” szerint kell elkészíteni melynek kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
- Építészeti terv
- Tartószerkezeti terv
- Épületgépészeti terv
- Külső közmű terv (mely tartalmazza a vezeték nélküli hírközlési építmények tervezését és a vezetékes hírközlési építmények tervezését is)
- Épületvillamossági terv
- Tűzvédelmi terv
- Környezetvédelmi terv
- Egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv
- Telken belüli út terv
- Kert és tájépítészeti terv
- Belsőépítészeti terv
- Orvostechnológiai és gyógyászati gázellátási tervdokumentáció (mely tartalmaz sugárvédelmi műszaki leírást és gyógyászati gázellátás műszaki leírást)
- Bontási terv
- Sugárvédelmi műszaki leírás (mely magában foglalja az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek a tervezését)
- Energetikai tervek (energia design szakértés, mely tartalmaz épület klimatikai és energetikai dinamikus, termikus épületszimulációt)
- Árazott és árazatlan költségvetés kiírás minden szakági szereplő részéről.
A kiviteli terveket BIM modellben kell elkészíteni.
4. Tervezői művezetés
Ajánlattevő köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnöknap: 90.
5. Áttervezés:
Tervezett mérnöknap: 10.
Ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
Pályázatban figyelembe vett tervezéssel érintett terület nagysága:
I. ütem - 6.350 m2 (becsült)
II. ütem - 4.925 m2 (becsült)
összesen: 11.275 m2 (becsült), helikopter leszállóval.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány tapasztalata  40
2 3. Tervezési menedzsment leírása  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 31 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: : EFOP-2.2.1- VEKOP-16-2016-00001 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése”
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlattevők 1.000.000 Ft összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani.
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A becsült érték 1,- HUF-ban történő megadására a Hivatalos Lap miatt került sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű, az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai nyilvántartásban bejegyzéssel kell rendelkeznie. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja.
Amennyiben ajánlattevő nyilvántartásban szereplésének ténye nem ellenőrizhető a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartásból (www.mek.hu), úgy abban az esetben ajánlattevő nyújtsa be a kamarai nyilvántartásába vételt igazoló dokumentumot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie. azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét - legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig.
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő (közös ajánlattevő) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie. azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 225.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (tervezés) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot (pl: alapterület), amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- a szolgáltatás mennyiségét (alapterület);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési határidő, időpont), év/hónap/nap bontásban);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolandó
- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember végzettségére vagy képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban,
- a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata,
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz, rendelkezésre áll.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1., M/2. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciákkal:
- egészségügyi létesítmény vonatkozásában orvostechnológiai engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával,
- egészségügyi létesítmény vonatkozásában gyógyászati gázellátási engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával,
- új építésű épület energia design szakértéssel, mely tartalmazott épületklimatikai és energetikai dinamikus, termikus épületszimuláció készítésére vonatkozó referenciát,
- 8000 m2 alapterületű épület engedélyezési és kiviteli terv generál tervezői referenciával,
- egy olyan épület tervezésével, mely tartalmazott BIM feldolgozást.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több referencia útján teljesíthető.
Új építésű épület alatt Ajánlatkérő az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített épület kivitelezését érti, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavételi eljárásra köteles.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő vezető tervezővel, aki rendelkezik:
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezik É1 vezető tervezői kamarai jogosultsággal (engedéllyel),
b) legalább 1 fő épületgépész tervezővel, aki rendelkezik
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezik G tervezői kamarai jogosultsággal (engedéllyel),,
c) legalább 1 fő épületvillamossági tervezővel, aki rendelkezik
- felsőfokú műszaki végzettséggel, és
- a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezik V tervezői kamarai jogosultsággal (engedéllyel).
Amennyiben az M/2 a)-c) pontban szereplő szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki /kamarai számot a szakember önéletrajzában kell feltüntetni.
Ajánlatkérő az M/2. a)-c) alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. Az adott szakembernek a szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján meg kell felelnie az adott műszaki ellenőrzési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg igénylésére nincs lehetőség. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Részszámlák benyújtása a szerződés-tervezetben foglaltak szerint megengedett. A szerződésszerű teljesítést követően nyújthatók be részszámlák.
A tervezői művezetések és adott esetben az áttervezés számlázása havi rendszerességgel történik, a megajánlott napidíj/szakág bontásban Ajánlatkérő által leigazolt formában.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135.§ (1), (5), (6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül. Irányadó az Art., 36/A. §, az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv., továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. A szerződés finanszírozása EU által biztosított támogatásból 100%-os támogatással, utófinanszírozással történik.
Szerződés biztosítékai:késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási kötbér.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: JURATIO Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen biztosítja/elérhetővé teszi a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikusan elérhetők a fenti címen, illetőleg igény esetén papír alapon személyesen átvehetők a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig; papír alapon az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óráig.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
3. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
1. Ajánlati ár (nettó HUF), 50;
2. Személyi állomány tapasztalata, 40;
3. Tervezési menedzsment leírása, 10.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési szempont: Az „Ajánlati ár” esetében Ajánlatkérő a relatív értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb ár, kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedesjegyre történik a kerekítés.
2. értékelési szempont: A „Személyi állomány tapasztalata” esetében az előnyösségi szempontok értékelésével elérhető maximum pontszám 100 pont. Minimálisan az értékelési szempontra adott pontszám érvényes ajánlat esetén 0 pont.
3. értékelési szempont: A „Tervezési menedzsment leírása” esetében az előnyösségi szempontok értékelésével elérhető maximum pontszám 100 pont. Minimálisan az értékelési szempontra adott pontszám érvényes ajánlat esetén 0 pont.
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal;
- ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és nyilatkozatát a (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében;
- amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján;
- amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszám: 00383)
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés alapján.
7. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a jelen építési beruházás egy egységet képez, mind szakmailag, mind időben az alábbi indokok alapján:
Heim Pál Gyermekkórház új sebészeti tömbjének (“B” Épület) a megtervezése, a tervezéssel érintett terület kert- és tájépítészeti tervezése, a belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezési feladatainak részét képezi a tervezési munkák időbeli és térbeli organizációja, mely során több tervezői szakágat, helyszíni munkaterület átadás-átvételt kell összehangolni.
Műszaki szempontok alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása és ezzel a feladat részekre bontása azért nem célra vezető, mert a kapcsolódó ingatlanok felújítása szorosan összefügg a Heim Pál Gyermekkórház korszerűsítésével.
8.A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján az ÁEEK, mint meghatalmazott Ajánlatkérő (Konzorciumvezető) folytatja le a jelen közbeszerzési eljárást, a szerződést kötő Ajánlatkérő (Heim Pál Gyermekkórház) nevében.
9. Ajánlattevő tevékenysége során köteles a felújítandó, átalakítandó épületre vonatkozó esetlegesen felmerülő szerzői jogi hozzájárulásokat beszerzi.
10. A jelen ajánlati felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 31 hónap (tervezetten: 2020. április 30.) Az egyes részteljesítési határidők, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama tervezetten került meghatározásra, a szerződés hatálybalépésének dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében módosulhat.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat),
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. rész „D” szakasz).
12. Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, legalább 150 000 000 HUF/kár és minimum 300 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
13. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlati felhívás III.2.3) pont M/2. a)-c) pontjaiban meghatározott szakemberek a szerződés megkötésének időpontjában megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultságuk a kamarai névjegyzékben és nyilvántartásban is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. Amennyiben megállapítható, hogy az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberek az előírt jogosultsággal a szerződés megkötésének időpontjában nem rendelkeznek, és nem szerepelnek a kamarai névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, úgy Ajánlatkérő a szerződéskötést meghiúsultnak tekinti és jogosulttá válik a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján arra, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kössön, feltéve, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatot kell erre vonatkozóan ajánlatához csatolnia.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.
15. További feltételek a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák