Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/158
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.16.
Iktatószám: 17053/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. sz. Hrsz.: 22249/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763842022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763842022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás
Hivatkozási szám: EKR000763842022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DE Gyermekgyógyászati Klinika felújításának és bővítésének kivitelezése (4032. Debrecen, Nagyerdei krt. 98., hrsz.:22249/1) az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak: 45300000-0
45000000-7
45430000-0
45432000-4
45432200-6
45432210-9
45442100-8
44141100-1
45214400-4
45315100-9
45350000-5
45421152-4
45442110-1
45442300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. sz. Hrsz.: 22249/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DEK-1142 DE KK Gyermekgyógyászati Klinika főépület felújítása az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:
A Gyermekklinika épületével térszint alatti összekötésben a meglévő Radiológia épület részleges bontásával, átalakításával és új épületrész építésével új klinikai gyógyító épület jön létre, mely gyermek sürgősségi és baleseti betegellátó osztályt, valamint képalkotó diagnosztikai részleget tartalmaz. Az alaprajzokon jelölt projekthatáron kívül a Radiológia épület megmaradó részén, az alagsorban és az emeleten továbbra is az Orvosi Képalkotó Intézet helyiségei maradnak, ez a terület szintén felújításra kerül.
Létesítmény fajtája: bruttó 3020,94 m2 alapterületű kórházi főépület / Gammakés nélkül/
Az épület rendeltetése eü jelű: klinikai gyógyító épület.
Épület helye: DEOEC I. telep önálló alövezetben meglévő épület melletti megmaradó-átalakított épület és bővítésként új épület a terület Pallagi út felőli oldalán
Szintszám: alagsor+földszint + I. emelet, bontás utáni bővítmény: földszint+ I. emelet
Telekterület: 323 463,00 m2
Alövezeti terület: 3 527,52 m2
Beépített terület: Gammakés területe: bruttó 338,91 m2
Meglévő, átalakított épület (Radiológiai Klinika): bruttó 437,35 m2
Új épületrész: bruttó 924,08 m2
Összesen: bruttó1700,34 m2
Beépítettség: 48,20 %-os
Gyermek sürgősségi összesített szintterület átkötő alagúttal: nettó 2441 m2
A felújítás műemléki védettséggel rendelkező épületben történik. A műemléki törzsszám: M 11061.
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek minősülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.1.1.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata műemléki építmények kivitelezésében(min.0 hónap max. 36 hónap) 8
2 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) 8
3 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) 8
4 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatti 12 hónapon 365 napot ért. Nyertes ajánlattevő a munkaterület átadásától számított 365 napon belül, de legkésőbb a projekt zárásáig köteles jelen szerződés tárgyát képező feladatokat ellátni. A jelenleg ismert projektzárási határidő: 2023.03.31. Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 365 napos teljesítési határidő az irányadó a szerződés teljesítése során, azzal, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a projekt fizikai zárásáig meg kell valósítani a feladatokat, azonban ezen 365 napos időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
Ajánlattevőnek a II.2.5. pontja szerinti ajánlati ár, mint értékelési szempont esetében a +10% tartalékkerettel együtt számítandó ajánlati árat kell szereltetnie.
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi
kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával összefüggésben is. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: ATnak az EEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában.
Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.
Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az M.1.)-M.2.) alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
- a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható.
Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai
gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság első megszerzésének az időpontját, a számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további
dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi (elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása). Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajz benyújtása, az 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására.
Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az ajánlattevő köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel
elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.
M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább:
– a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
– az építési beruházás tárgyát,
– mennyiségét,
– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
– referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
– továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
- M.1.1.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (60 vagy 96 hónap) rendelkezik,
- M.1.2.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik;
- M.1.3.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik.
Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időt egyszer veszi figyelembe.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább minimum nettó 1 700 m2 alapterülettel rendelkező műemlékkel kapcsolatban megrendelt építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás tárgyú megvalósult beruházásra vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattevő egy előlegszámla, öt részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a szerződés szerint. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. A számla a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel. A vállalkozói díj kifizetése a jelen
felhívás II.2.13) pontja szerinti támogatásból történik. Támogatás intenzitása 100%. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A Kbt. 135. § (9) bek. szerint Ajánlatkérő a szerződés - áfa és tartalékkeret nélkül számított -elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban +10% tartalékkeretet határoz meg.
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített véghatáridő túllépése esetén nyertes AT, minden egyes naptári napra, amellyel a
befejezés késlekedik 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. A
késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT a szerződés teljesítésének
meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
Részletek a szerződéstervezetben. Jótállás: min. 36 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
12. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva.(xls., xlsx
formátumban)
- 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek neve
Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,
melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.
14. AT-nek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/4. §-ára
tekintettel, valamint nyilatkoznia szükséges AT-nek az 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
is.
15. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300).
21. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
22. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
23. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100.000.000 Ft/kár és 400.000.000 Ft/év
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését
követő 8 munkanapon belül teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
24. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban történő megnevezése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredményezhet, amelynek következtében a Kbt. 62. § (1) bek. m) pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.
25. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
26. Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a szerződésteljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (a beszerzési igény, az ellátandó feladatok és a komplex projektfelelősség) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege(természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés több részre történő ajánlattétel biztosítását, AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Továbbá AK megállapította, hogy organizációs, kivitelezés tervezési, garanciális kérdések következtében egységes műszaki szerkezetet alkot a beruházás, így a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné. A felújítással érintett létesítmény egységes műszaki követelmények szerinti megvalósítása szükséges.
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során megvalósítandó feladatok egymásra épülnek, nem elválaszthatók. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyébkörülményeire is.
A részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű, tehát összességében elmondható, hogy mind költséghatékonyság, mind szakmai-műszaki szempontból történőegységes kivitelezés-koordinálás szempontjából előnyös a részekre bontás mellőzése.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) és (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít. Ajánlatkérő a beruházás megvalósításához szükséges többlet fedezet biztosítása érdekében többletforrás biztosítására irányuló, valamint a projekt zárási idejének meghosszabbítására vonatkozó igényt kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, illetve a projekt határidejére vonatkozó kérelem elutasítását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák