Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/86
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.07.28.
Iktatószám:17118/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (17118/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Iktsz.: D.377/10/2006.

Tárgy: a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. jogorvoslati kérelme a Simontornya Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri út 16.; a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmére a Simontornya Város Önkormányzata (7081 Simontornya, Szt. István király u. 1.; a továbbiakban: ajánlatkérő) „Simontornya közigazgatási területén keletkező szilárd hulladék gyűjtése a kijelölt ártalmatlanító helyre (sárbogárdi regionális hulladéklerakó) történő rendszeres elszállítása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet alaptalanság miatt elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 35/2006 2006. március 24-én megjelent számában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerint nyílt eljárást hirdetett meg. A beszerzés tárgya és mennyisége: a város közigazgatási területén keletkező szilárd hulladék gyűjtése, a kijelölt ártalmatlanító helyre (sárbogárdi regionális hulladéklerakó) heti egy alkalommal szállítása, összesen 1653 (± 2%) ingatlanon keletkező, éves szinten (±5%) szilárd hulladék és 3 db gyűjtőszigetről a szelektív hulladék szállítása. A megadott mennyiség az időszakos (évi két alkalommal történő) lomtalanítást is magába foglalja (felhívás II.1.5., II.2.1. pont, dokumentáció I.3.22. pont).
A szerződés időtartama 2006. június 1-jétől 2010. december 31. (hirdetmény II. pont).
Az ajánlatok elbírálásának a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (felhívás IV.2.1. pont).
Az ajánlattételi határidő 2006. május 2-a 10.00 óra, az eredményhirdetés időpontja 2006. május 15. 10.00 óra (felhívás IV.3.4), VI.3.2. pont). A helyszíni konzultációt időpontja 2006. április 20. A szerződéskötés tervezett időpontja 2006. május 24-e.
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amelyet az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott. A kérelmező a dokumentációt 2006. április 3-án kelt levelében megrendelte, és 2006. április 5-én vette át.
A dokumentáció a „II. Az értékelési szempont tartalma” című részben a következőket tartalmazta.
A teljesítés részletes feltételeit a dokumentáció mellékletét képező, a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos többször módosított 7/2001. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza (dok. 6. oldal). Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amelyik valamilyen ingyenes, ajándékmegajánlást tartalmaz (dok. 7. oldal).
Ajánlatkérő az ajánlati árra az előírásokat megadta (dok. 7. oldal).
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásnál az átlagolt nettó ajánlati árakat veti össze (dok. II.1. pont). A dokumentáció meghatározta, hogy milyen bontásban kell megadni az árakat, amely az értékelés alapját is képezi (dok. II.2. pont, 7. oldal).
a) 60 literes edényzet 
..........Ft + áfa/alkalom
b) 110–120 literes edényzet 
..........Ft + áfa/alkalom
c) 240 literes edényzet 
..........Ft + áfa/alkalom
d) 1100 literes kiskonténer 
..........Ft + áfa/alkalom
A kért ellenszolgáltatásnak, mint nettó ajánlati árnak (szolgáltatási díjnak) az értékelés szempontjából való meghatározása a megadott négy tartalmi elem egyszerű számtani átlagának a számításával történik (átlagolt nettó ajánlati ár = a + b + c + d/4).
Ha az ajánlati árat alulprognosztizálja az ajánlattevő, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat nem lehet áthárítani az ajánlatkérőre, a teljesítési kötelezettség alól sem mentesül az ajánlattevő. E feltétel elfogadásáról kifejezett nyilatkozatot kell tenni (dok. II.3. pont, dok. 7. oldal). A nettó árakat ajánlattevőknek úgy kell megadni, hogy minden járulékos költséget tartalmazzanak (dok. II.4. pont, dok. 8. oldal).
Ajánlatkérő jelezte azt is, hogy a jelenlegi díjfizetési időszakra alkalmazható legmagasabb díjak a helyi önkormányzati rendelet szerint milyen nagyságrendűek, s előírta azt is, hogy a helyi rendeletben megállapítottaknál magasabb szolgáltatási díjat az ajánlattevők nem kérhetnek, mert ez az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (dok. II.6. pont, dok. 8. oldal).
a) 60 literes edényzet 101 Ft + áfa/alkalom
b) 110–120 literes edényzet 135 Ft + áfa/alkalom
c) 240 literes edényzet 296 Ft + áfa/alkalom
d) 1100 literes kiskonténer 1468 Ft + áfa/alkalom
Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények között ajánlatkérő előírta, hogy az „olvasólap”-nak mi a kötelező tartalma; az ajánlattevő neve, a kért szolgáltatási díjat az előírt részletezettséggel kell tartalmazni: a) 60 literes edényzet Ft + áfa/alkalom, b) 110–120 literes edényzet Ft + áfa/alkalom, c) 240 literes edényzet Ft + áfa/alkalom, d) 1101 literes kiskonténer Ft + áfa/alkalom, dátum, és cégszerű aláírás (dok. 5.3.b) pont, dok. 13. oldal).
A kijelölt ártalmatlanító hely a Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakó, távolsága 26 km (dok. 4. pont 11. oldal).
A dokumentáció mellékleteként kiadott rendelet tartalmazta a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2001. (IV. 30.) rendeletet módosító 21/2005. (XII.30.) számú rendeletet, amely tartalmazza, hogy a helyi közszolgáltatást a VERTIKÁL Zrt. végzi kizárólagos jogosultsággal 2001. május 1-jétől. A 2. pont tartalmazza a lakosság által fizetendő szolgáltatás díját, amely megegyezik a dokumentációban ismertetett díjakkal. A rendelet tartalmazta, hogy 1100 literes edényzet 12 db, közületek száma 21 db, a szolgáltatásba bevont ingatlanok száma 1653 db, csökkentett díjat fizetők száma 306 db.
Ajánlatkérő a 2006. április 20-án megtartotta a konzultációt, amelyen több kérdés is elhangzott az árakkal kapcsolatban.
„5.kérdés: ...kizárólag a sárbogárdi lerakóban lehet elhelyezni. Válasz: az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció.. a sárbogárdi lerakót jelölte ki a .. Ettől való eltérés az ajánlattevő kizárását vonja maga után.
„6. kérdés: az ajánlatkérőtől, a lerakó tulajdonosától vagy az üzemeltetőjétől lehet a lerakási díjakat megkérdezni. Válasz: ajánlatkérőnek a lerakási díjakról információja nincs, ezért javasolja a szolgáltatótól való közvetlen adatkérés”.
„12. kérdés: Az 1 m3 feletti konténerek esetében a helyi rendelet díjat nem határoz meg. Ki fizeti a konténerek esetében a szolgáltatási díjat?” „válasz:... A 2006-os rendelet erre vonatkozóan díjat nem tartalmaz, ... azt jelenti, hogy a 2005. évi díj van érvényben. A társasházak esetében a kukák után a lakók egyenként fizetik a szolgáltatás díját. Konténer esetében erről információ nem áll rendelkezésre.”
2006. május 2-án kérelmező és a VERTIKÁL Zrt. nyújtott be ajánlatot, a bontáson mindkét ajánlattevő jelen volt.

Edényzet Ft + áfa/alkalomKérelmezőVERTIKÁL Zrt.60 literes edényzet90 Ft + áfa/alkalom98 Ft + 15% áfa = 113 Ft110–120 literes edényzet134 Ft + áfa/alkalom130 Ft + 15% áfa = 150 Ft240 literes edényzet267 Ft + áfa/alkalom205 Ft + 15% áfa = 150 Ft1100 literes  kis konténer1235 Ft + áfa/alkalom650 Ft + 15% áfa = 748 FtKérelmezőnek 2006. április 28-án kelt K/301/2006. számú levelében a VERTIKÁL Zrt. a sárbogárdi hulladéklerakóhely üzemeltetője úgy nyilatkozott, hogy a külső beszállítóknak a kevert települési hulladékokat 8000 Ft/tonna díjjal ártalmatlanítja.
Kérelmező 2006. május 9-én a 6806/2006. számú levelében felhívta ajánlatkérő figyelmét arra, hogy álláspontja szerint a VERTIKÁL Zrt. ajánlati ára kirívóan alacsony, és ezért az érvénytelen (Kbt. 86. § (4) bekezdés, Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pont). Emiatt a VERTIKÁL Zrt. ajánlata érvénytelen, és a kérelmező ajánlata a nyertes ajánlat.
Kérelmező szerint az ajánlati ár két elemét tekintve a c) 240 literes edényzet és a d) 1100 literes edényzet 267 Ft + áfa/alkalom, és a 650 Ft + áfa/alkalom egységár beállításával a VERTIKÁL Zrt. kirívóan alacsony árat adott. A sárbogárdi hulladéklerakóba történő szállítás miatt, a 8000 Ft/tonna ártalmatlanítási díjra figyelemmel, a számítások elvégezhetők. Az 1100 literes tartály hulladék súlya 120 kg. Az 1 tonna hulladék 8,3 db 1100 literes tartálynak megfelelő hulladékmennyiséget tesz ki, ennek lerakási díja 8000 Ft/8,3 db tartály = 964 Ft/BOBR tartály- lerakási díjat jelent.
Kérelmező ezzel a számítással álláspontja szerint igazolta, hogy a VERTIKÁL Zrt. ajánlata kirívóan alacsony ajánlati árat tartalmazott.
Ajánlatkérő 2006. május 11-én kelt 1523-13/2006. számú levelében a VERTIKÁL Zrt.-t felhívta a magyarázat megadására a Kbt. 86. §-a alapján, és magyarázat megadására 2006. május 15-ig adott határidőt, ezzel egyidejűleg az eredményhirdetés időpontját módosította 2006. május 30-a 10.00 órára.
A VERTIKÁL Zrt. a magyarázatát határidőre megadta.
Kifejtette, hogy ajánlati ára nem kirívóan alacsony. A sárbogárdi hulladéklerakó üzemeltetőjeként a lakossági ártalmatlanítási díjak alakításánál kedvezőbb az ajánlata. Egy 120 literes edényzet ürítése 130 Ft/db, amely összeg az alábbi elemekből áll: gyűjtés: 55 Ft, szállítás: 40 Ft, elhelyezés és rekultiváció: 35 Ft, összesen: 130 Ft.
Az 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja 650 Ft, amely a gyűjtést + szállítást + ártalmatlanítást tartalmazza.
Az 1100 literes edényzetre összesen [55 Ft + (40 × 7,94) + (35 ×7,94) = (55 Ft + 317 Ft + 278 Ft] = 650 Ft-ot kalkulált.
A gyűjtés független az edénvzet térfogatától, ezért a 120 literes és az 1100 literes edényzetnél a gyűjtés azonosan 55 Ft. Az 1100 literes konténerek a szűk utcáknál került egyes helyeken kihelyezésre, ez további költségmegtakarítást jelent, a konténerek a gyűjtési útvonalra esnek. A szállítás azért 40 Ft × 7,94 = 317 Ft, mert a konténerek telítettsége nem éri el a 100%-ot, a mért súlyok alapján a 1 db konténer telítettsége kb. 86,5%, így a 12 db 1100 literes konténer térfogata 11,35 m3 a 13,2 m3 helyett. Egy darab 1100 literes edényzet tényleges kihasználtsága 953 liter, a 120 literes edényzet 7,94 szorosa, azaz 317 Ft. Az ártalmatlanításra megadott 35 Ft × 7,94 = 278 Ft magyarázata megegyezik a szállításnál adott magyarázattal.
Ajánlatkérő 2006. május 30-án tartott eredményhirdetéskor a két ajánlatot érvényesnek nyilvánította, és a VERTIKÁL Zrt.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. A nyertes ajánlattevő átlagolt nettó ajánlati ára 270,75 Ft, a kérelmező átlagolt nettó ajánlati ára 431,5 Ft volt.
A kérelmező képviselője az eredményhirdetésen jelen volt.
Ajánlatkérő 2006. május 30-i eredményhirdetéskor az 1523-15/2006. számú levelével a Kbt. 97. §-a alapján a kérelmezőnek a tájékoztatót megadta, és annak mellékleteként a VERTIKÁL Zrt. számításait tartalmazó levelét is átadta a kérelmezőnek.
A szerződés megkötését ajánlatkérő a Kbt. 330. § (3) bekezdése alapján elhalasztotta.
Kérelmező 2006. június 7-én postán feladott jogorvoslati kérelmében – amely 2006. június 9-én érkezett a Döntőbizottsághoz – a jogsértés megállapítása mellett az eljárást lezáró döntés megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, és ideiglenes intézkedésként a szerződés megkötésének a megtiltását kérte. Bírság kiszabását is kérte a Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja alapján.
Kérelmének indoka, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdését, a verseny tisztaságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségének és az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvényi alapelvet.
Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. § (3) bekezdését és a 86. § (4) bekezdését, amikor a VERTIKÁL Zrt. ajánlatát annak kirívóan alacsony volta miatt nem nyilvánította érvénytelennek a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel. Ha az ajánlat nem érvénytelen, akkor a Kbt. 92. § e) pontja alapján az eljárást eredménytelenné kellette volna nyilvánítani.
A VERTIKÁL Zrt. 8000 Ft/tonna árat vesz figyelembe a települési szilárd hulladéknak a sárbogárdi hulladéklerakó helyen való lerakásért. A 8000 Ft/tonna lerakási díjat figyelembe véve az ajánlatnak a d) pont szerinti elemére 964 Ft/1100 liter/alkalom + áfa díjat kell számolni, azonban a VERTIKÁL Zrt. saját magára nézve nem a 8000 Ft/tonna árral számolt, amikor a d) elemre 650 Ft/alkalom nettó árat számolt az 1100 literes edényzetre.
A 8000 Ft/tonna helyett egy más lerakási díj alkalmazása a dokumentációnak abba a kiírásába ütközik (7. oldal), amely tartalmazza, hogy ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot, amelyik valamilyen ingyenes, ajándékmegajánlást tartalmaz. Az ajánlat nyertes lett, így annak minden része a szerződés részévé válik, az is, amely az ingyenességre, illetve ajándékként került megajánlásra. A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint a VERTIKÁL Zrt. ajánlatát érvénytelennek kellett volna nyilvánítani.
Eltérést jelent a kiírástól az VERTIKÁL Zrt. ajánlata azért is, mert a magyarázatadáskor az 1100 literes edényzetnél annak telítettségi mértékét 86,5%-ban határozta meg, és ezzel kalkulált. A kiírás viszont nem a tartályok szokásos telítettségét %-osan meghatározva kérte az ajánlattevőket az ajánlatuk megtételére, emiatt a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján is érvénytelennek kellett volna az ajánlatot nyilvánítani.
Kirívóan alacsony a 650 Ft díj az 1100 literes edényzet esetében, mert a gyűjtés 55 Ft és a 278 Ft lerakás díja alacsony. Az 55 Ft-os díj azért, mert ötszörös költséget jelent a valóságban, a 317 Ft szállítási költség szakmailag elfogadható, az elhelyezés költsége a 85%-os (953 liter) edényzet telítettsége mellett is 832 Ft-os árat eredményez a 8000 Ft/tonna lerakási díj mellett. A Köztisztasági Egyesülés adatai szerint az 1100 literes edény a gyűjtés, szállítás, lerakás ajánlott díja együtt 1100 Ft–3000 Ft. Ehhez képest is irreálisan alacsony az ajánlati ár. A helyi rendeletben 2006. évre meghatározott díjakat is az önkormányzat a VERTIKÁL Zrt.-nek, mint a sárbogárdi hulladéklerakó hely üzemeltetőjének a díjszabására figyelemmel, fogadta el. A díjakra figyelemmel a d) 1100 literes edényzet esetében a VERTIKÁL Zrt. ajánlata szintén kirívóan alacsony. Erre a három tényezőre figyelemmel állítja kérelmező, hogy az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, és azt érvénytelenné kellett volna nyilvánítani. 2006. május 30-án kapta meg a magyarázatadását a VERTIKÁL Zrt.-nek, ekkor szerzett tudomást az egyes ajánlati árelemekről.
Ajánlatkérő a kérelem elutasítását kéri részben elkésettség, részben megalapozatlanság miatt.
Kérelmező nem jelölte meg, hogy ajánlatkérőnek melyik magatartása sértette meg a Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdését. Kérelmező valószínűleg arra alapítja a jelzett jogszabályhely megsértését, hogy ajánlatkérő a 7/2001. (IV. 30.) helyi rendelet 6. § (1) bekezdésében a sárbogárdi hulladéklerakó helyet jelölte ki, amelyre a települési szilárdhulladékot ki kell szállítani. A lerakóhely igénybevétele, és annak kijelölése kötelező, mert jogszabály – a helyi rendelet – határozta meg. A jogszabály rendelkezésének betartása a verseny tisztaságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, az egyenlő bánásmód elvét nem sértheti. Az erre irányuló kérelmi elem elkésett, mert a kérelmező 2006. április 6-án vette át a dokumentációt, így az attól számított 15 napos relatív jogvesztő határidő letelt 2006. április 21-én.
A kirívóan alacsony ajánlati ár miatt kéri a kérelmező a jogsértést a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja alapján megállapítani, mert ajánlatkérő a VERTIKAL Zrt. ajánlatát nem nyilvánította érvénytelennek.
Ajánlatkérő ezt a kérelmet megalapozatlanság okából kéri elutasítani. Ajánlatkérőként a Kbt. 86. § (2) bekezdése alapján kért magyarázatot a VERTIKÁL Zrt.-től a kérelmező kérésére.
A magyarázatadásra is figyelemmel nem áll fenn az a kérelmezői állítás, hogy a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze a VERTIKÁL Zrt. ajánlati ára. Mindkét ajánlattevő eltérő módon számolt.
Helytállónak fogadta el a VERTIKÁL Zrt.-nek azt a magyarázatát, hogy az 1100 literes edényzetnél a gyűjtés nem jelent kb. ötszörös összeget az eltérő munkaerő és munkaidő miatt a 120 literes edényzethez képest, mert nincs eltérés az eltérő űrméret miatt. Nincs ténybeli alapja a kérelmező állításának, mert mindkét edényzetet csak egyszer kell megfogni, és a szemetesautóhoz vinni. Kérelmező nem vitatta a VERTIKÁL Zrt. ajánlatában a gyűjtés díját, a szállítás díját sem, csak az előbbi szorzószámát. A 120 literes edényzetre beállított 134 Ft-os díja az alábbiakból állhatott; gyűjtés 55 Ft + szállítás 40 Ft + elhelyezés 39 Ft = 134 Ft.
Az 1100 literes konténer 100%-os telítettség mellett a 120 literes edényzet kilencszeresét jelenti, ami elhelyezési díjban 9 × 39 Ft = 351 Ft-ot jelent. Ajánlatkérőként elfogadta a konténerek 86,5%-os kihasználtságát, ami további költségcsökkentő elem. A Kbt. 86. § (3) bekezdésében megfogalmazott kedvező körülményt jelent az is, hogy a hulladéklerakó hely üzemeltetője a VERTIKÁL Zrt., amit a lerakási díjnál figyelembe vett.
A szolgáltatás nem bontható szét, és nem hagyható figyelmen kívül az, hogy az egyes díjtételek mellett mennyiségek is vannak.
A teljes mennyiséget és az annak alapján számított díjakat együtt kell vizsgálni.
a) 60 literes edényzet 300 db
b) 110–120 literes edényzet 1340 db
c) 240 literes edényzet nincs
d) 1100 literes kis konténer 12 db
Szállítás heti 1 alkalom.

Kérelmező
Edény méreteDarabszámAjánlati ár (Ft)Összesen60 l3009027 000 Ft120 l1340134179 560 Ft1100 l12123514 820 FtTeljes összeg225 380 Ft  (*221 380 Ft)
Vertikál Zrt.
Edény méreteDarabszámAjánlati ár (Ft)Összesen60 l3009829 400 Ft120 l1340130174 200Ft1100 l126507 800 FtTeljes összeg221 400 Ft  (*211 400 Ft)Az eltérés a két ajánlattevő ajánlata között kb. 9%, ami nem jelent kirívóan alacsony ajánlati árat a nyertes ajánlattevő esetében.
Nem áll fenn az ingyenes (ajándék) esete sem, az ingyenességről (ajándékról) sem jogi, sem nyelvtani értelemben nem lehet beszélni.
A Kht. 92. § e) pontjának esete sem áll fenn, a kérelmező maga sem utalt a másik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a kérelmező érdekeit súlyosan sértő magatartása miben nyilvánult volna meg.
Ajánlatkérő a kérelem elutasítását kérte.
A Döntőbizottságnak azt kellett vizsgálni, hogy
1) a nyertes ajánlattevő ajánlati ára kirívóan alacsony-e, [Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pont],
2) ha nem, akkor sérült-e verseny tisztasága, az ajánlattevők esélyegyenlősége, az egyenlő bánásmód alapelvei [Kbt. 1. § (1) és (2) bekezdés, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f), és 92. § (1) bekezdés e) pont],
3) a nyertes ajánlat tartalmazott-e ajándékot (ingyenességet) és ezzel sérült a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja.
A közbeszerzési eljárásra a Kbt. VI. fejezet 23. cím szerinti eljárási szabályokat kell alkalmazni. A Döntőbizottság az alábbi jogszabályhelyek körében vizsgálódott.
„252. § a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.”
E körben a Kbt.-nek az alábbi szabályai között vizsgálódott.
„92. § Eredménytelen az eljárás, ha
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;”
„88. § (1) bekezdés az ajánlat érvénytelen, ha
j) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (3) bekezdése];”
„86. § (3) bekezdés az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, a választott műszaki megoldásra, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.”
„86. § (4) bekezdés az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.”
„81. § (1) bekezdés az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.”
„1 . § (1) bekezdés a közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.”
A Döntőbizottság a Kbt. 317. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait alkalmazva a Ket. 34. § (5) bekezdése szerint a tartalma alapján bírálta el a jogorvoslati kérelmet.
A kérelmező vagylagosan terjesztette elő a kérelmet, kirívóan alacsony ellenszolgáltatás megállapítására, vagy ha ezt a Döntőbizottság nem állapítja meg, akkor a kérelmező által megajánlott 1100 literes edényzetre a 650 Ft-os ajánlati ár elem miatt kéri a Kbt. 92. § e) pontjának esetét megállapítani.
A Döntőbizottság az ajánlatkérőnek az álláspontját fogadta el, mert azt meg is indokolta részletesen, hogy a nyertes ajánlattevőnek az 1100 literes edényzet vonatkozásában az ajánlati ár elemét képező 650 Ft-os ajánlati árra nem kirívóan alacsony.
Ajánlatkérő álláspontja az, hogy a kérelmező sem vitatta a 317 Ft szállítási költséget, mint a 650 Ft-os ár egyik elemét, azt maga is megfelelőnek fogadta el szakmailag.
A vita csak az 55 Ft-os gyűjtés, és a 278 Ft-os lerakási díj ajánlati elemet érintette. Ebben mind a nyertes ajánlattevő, mind az ajánlatkérőnek az álláspontját méltányolta a Döntőbizottság, mert elfogadta azt, hogy a gyűjtés 55 Ft-os díja azonos lehet a 120 literes edényzet gyűjtési díjával, a VERTIKÁL Zrt. magyarázata szerint is, de az ajánlatkérő magyarázata szerint is. Ez a magyarázat mindkét esetben az volt, hogy nem igényel ötszörös szorzószám figyelembevételét a gyűjtési költségnél, mert az a 120 literes és az 1100 literes edényzet esetében is azonos. Ez költségcsökkentő elem. Ugyancsak elfogadta a Döntőbizottság az ajánlatkérőnek azt a magyarázatát is, hogy a lerakás díja, ha 100%-os telítettséggel számol, akkor is csak 351 Ft lerakási díjat jelent a kilencszeres szorzószám alkalmazásával, amely a nyertes ajánlatba beállított 278 Ft-hoz képest nem jelent jelentős eltérést.
Ajánlatkérőnek az álláspontja helyes, hogy az ajánlati árat a mennyiségekre vetítve is meg kell nézni, és ennek alapján is kell nézni az ajánlati árakat. Ajánlatkérő levezette a számításait a mennyiségekre is, ennek alapján megállapítható, hogy a két ajánlattevő ajánlati ára ajánlatkérő számítása szerint kb. 9%-kal tér el egymástól, ennyivel alacsonyabb a nyertes ajánlattevő ajánlati ára. Ez a minimális eltérés viszont nem alapozza meg a kirívóan alacsony ajánlati árat, ezen a címen a nyertes ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel a Kbt. 86. § (4) bekezdése alapján nem kellett ajánlatkérőnek érvénytelennek nyilvánítani.
A Döntőbizottság az ajánlatkérő szorzási hibája miatt az ajánlati árak között kb. 5%-os (4,7%) eltérést észlelt, amely eltérésre figyelemmel a továbbiak is az ajánlatkérő álláspontját osztja, a VERTIKÁL Zrt. ajánlata nem kirívóan alacsony.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel a Kbt. 86. § (4) bekezdésének a megsértésére vonatkozó kérelmi elemet, mert az alaptalan (1. kérelmi elem).
A vagylagosan előterjesztett és a Kbt. 92. § e) pontjának a megsértésre vonatkozó kérelmet is elutasítja a Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján (2. kérelmi elem).
A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmezőnek nem késett el az a jogorvoslati kérelme, amely szerint a 8000 Ft/tonna lerakási díj miatt a nyertes ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekét súlyosan sértő magatartása miatt kell az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítani, ugyanis ajánlatkérőtől 2006. május 30-án kapta meg a nyertes ajánlattevőnek a magyarázatát tartalmazó levelét.
A Döntőbizottság megállapítja, hogy ajánlatkérő nem sértette meg a fenti jogszabályhelyet, mert az ajánlati árnak a nem kirívóan alacsony volta miatt a nyertes ajánlattevőnek a 8000 Ft/tonna lerakási díj mellőzésével kalkulált árára figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő magatartása nem állapítható meg. Önmagában egy más lerakási díj alkalmazása nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát sértő magatartásának a megállapítását, ha az ajánlati ára a teljes mennyiségre vonatkoztatva közel azonos a másik ajánlattevő ajánlati árával.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította azt a jogorvoslati kérelmi elemet, amely szerint ajánlatkérőnek a Kbt. 92. § e) pontja szerinti okból érvénytelenné kellett volna nyilvánítani az eljárást, mert a kérelem alaptalan (2. kérelmi elem).
A kérelmező arra is hivatkozott, hogy a nyertes ajánlat ajándékot, ingyenességet is tartalmazott az ajánlati ár képzése miatt, amikor a 8000 Ft/tonna lerakási díj helyett más árral számolt a nyertes, és ez a dokumentáció II.1. pontjába (7. oldal) ütközik, az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára fibyelcmrnel a Kbt. 81. § (3) bekezdését is, amikor a nyertes ajánlatot nem nyilvánította érvénytelennek.
A Döntőbizottság megállapítja, hogy a 8000 Ft/tonna árat a hulladéklerakó üzemeltetője magára nézve nem alkalmazta, hanem annál alacsonyabb lerakási díjjal kalkulált, önmagában nem jelenti az ajánlat ingyenességét, ajándékot tartalmazó voltát. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára összességében a teljes szolgáltatásra vetítve nem tekinthető ajándékot vagy ingyenességet tartalmazó ajánlatnak, ami a kiírási feltételekbe ütközne.
A Döntőbizottság ezért a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel a kérelmet alaptalanság miatt elutasítja, mert ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 81. § (3) bekezdését a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel (3. kérelmi elem).
Ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. § (3) bekezdését sem, amikor a nyertes ajánlattevőnél az ajánlati árra tett magyarázatnál elfogadta, hogy a telítettsége az 1100 literes edényzetnek 86,5%-os, s ennek figyelembevételével kalkulált.
Kérelmező ugyanis azt is sérelmezte, hogy ajánlatot nem a 86,5%-os telítettséggel kellett tenni a kiírás szerint.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő helyesen járt el, amikor a nyertes ajánlatát érvényesnek fogadta el, mert az 1100 literes edényzetnél ez csak a kalkuláció egyik elemét képezte, s az erre adott magyarázatnál hivatkozott a nyertes ajánlattevő erre.
Nem jelenti kiírási feltételtől való eltérést, mert a kiírás szerint a 60 literes, 110–120 literes, 240 literes és az 1100 literes edényzetre kellett ajánlatot tenni a mennyiségekre is figyelembe véve.
Ennek a kiírási feltételnek a nyertes ajánlattevő ajánlata megfelelt.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kérelmet alaptalansága miatt elutasítja, mert ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 81. § (3) bekezdését a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel, amikor a magyarázatadásnál nem érvénytelenítette a nyertes ajánlatát azon a címen, hogy az 1100 literes edényzetnél csak 86,5%-os telítettséggel számolt, és ezzel eltért a kiírás feltételeitől (2. kérelmi elem).
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem hozott, tárgyalást nem tartott.
A Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján a felek az eljárási költségeiket maguk viselik.
A Kbt. 346. §-a biztosítja a határozat elleni jogorvoslatot.

Budapest, 2006. július 3.

Dr. Kurtyán Edit s. k.,	Bujdosó Gézáné s. k.,
	közbeszerzési biztos	   közbeszerzési biztos

Dr. Csanádi Péter s. k.,
közbeszerzési biztos