Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.11.27.
Iktatószám:17119/2017
CPV Kód:45243510-0
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB - Védképesség 2017 Konzorcium - Mészáros és Mészáros Kft.;MB - Védképesség 2017 Konzorcium - BÉKÉS DRÉN Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
Telefon: +36 12254400
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45243510-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes
körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9113000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247212-9
További tárgyak:45243510-0
45247230-1
45246000-3
45111000-8
45112700-2
45111220-6
71320000-7
45246100-4
45246200-5
45246400-7
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása
a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
A beruházás célja:
A védelmi képesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon
tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján.
Ennek eszköze a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése, az egyenszilárdság elérése érdekében.
Ennek lényege abból fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális
gyengeségek okozzák, amelyek altalaj problémákra valamint szerkezeti problémákra vezethetőek vissza.
A beruházás oka:
A gáttest kedvezőtlen talajadottságok miatt az érintett árvízvédelmi szakaszokon a vízszint emelkedését
követően rendkívül gyorsan a mentett oldalon is megjelenik a víz és emiatt a gáttest teljes átázása
bekövetkezik. Emiatt a gát állékonyságát elveszti. A védművek az árvizek után többszöri magasítás és
keresztmetszeti erősítés eredményeként ún. „hagyma-szelvénnyé” alakultak, amelyek kedveznek a különböző
réteg- és kontúrszivárgásoknak.
A helyreállítási munkák főbb technológiái:
- agyagpaplan,
- leterhelő szőnyeg létesítése,
- nyomópadka építése,
- vasbeton máglyafal rekonstrukciója,
- agyagfog kiépítése,
- szádfalazás (épített acél szádfal),
- műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építés,
- töltéspaplanozás,
- és drénszivárgó építés.
Tervezés:
A nyertes ajánlattevő általánosságban köteles a dokumentációnak megfelelően minden olyan tervezési munka
és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése - relevanciától függően - kiemelt
követelmény:
Kiviteli dokumentáció:
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, és a munkakezdési engedélyhez
(minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv,
árvízvédelmi és vízminőség kárelhárítási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi
terv)
Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk
- Megvalósulási dokumentáció,
- Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja.
A kivitelezési terv elkészítése során nyertes ajánlattevő feladata jogosultsággal rendelkező geotechnikai
szakértő által készített - állékonysági számításokkal alátámasztva - szakvélemény összeállítása arról, hogy a
beavatkozásokkal érintett árvízvédelmi szakasz állékonysági biztonsági tényezője milyen mértékben növekszik
illetve teherbíró képessége milyen mértékben javul az építési munkák elvégzését követően.
Főbb munkamennyiségek [m hosszúságú szakaszon]:
Acél szádfal építése 21 340 m2.
Műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése: 222 780,5 m2.
Mélyszivárgó építése: 1 050 m.
Töltéspaplanozás 2 100 m.
Máglyafal rekonstrukció: 278 m.
Agyagfog építése: 2 100 m.
Leterhelő szőnyeg: 5017 m.
Nyomópadka: 4510 m.
Műtárgy rekonstrukció: 2 db.
Az építési munkák során felmerülő további feladatok:
- munkaterület őrzésvédelmének biztosítása,
- keletkező hulladék elszállítása,
- kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában való közreműködés.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1.Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hó) 15
2 1.2.Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember speciális gyakorlata (m2) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0/2015 konstrukció számú projekt.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 132 - 269405
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: iroda@meszaroskft.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MB - Védképesség 2017 Konzorcium - BÉKÉS DRÉN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9128400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9113000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Nyertes ajánlattevő: MB - Védképesség 2017 Konzorcium ((8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) - Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - adószám: 12671003-2-07 (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) közös ajánlattevők vezetője; Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. - adószám: 11053727-2-04 (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) közös ajánlattevők tagja) Közös ajánlattevő
Nyertes ajánlattevő alvállalkozót igénybe vesz.
2. Ajánlattevő: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. - adószám: 13748429-2-20) Ajánlattevő
3. Ajánlattevő: KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1. - adószám: 11505561-2-16) Ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)