Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/175
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.10.
Iktatószám: 17230/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3508 Miskolc, Belterület (hrsz: 40908/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230632021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230632021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hejőcsaba Városrészben ÚjBölcsőde Építése-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000230632021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Koncepció tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése.
A tervezett bölcsőde Miskolc, Mésztelep utcában 40908/1 helyrajzi szám alatti területen kerül megvalósításra. A telek területe ~ 6.000 m2. Három gondozási egységet, összesen 84 fő gyermek napközbeni elhelyezését, gondozását biztosító bölcsőde épület költséghatékony, magas színvonalú kialakítása a szükséges kiszolgáló terek megteremtésével.
Az adminisztratív személyzet számára megfelelő számú, irodai tér kialakítása Üzemeltetői igény szerint. Az irodai ablakok árnyékolásáról, gondoskodni kell.
Személyzeti szociális blokk (öltözők, wc-k) kialakítása az üzemeltetési funkcióknak megfelelő kialakítással, ill. szeparáltsággal. (gondozói, konyhai dolgozók, karbantartó stb). Az intézményben dolgozók számára teakonyha és étkezőtér kialakítása szükséges, melyhez a létszámadatokat az Intézmény adja meg. Az épületben létesítendő melegítőkonyha kizárólag az intézmény gondozásában álló gyermekek ellátását szolgálja, felnőtt étkeztetés nem lesz. Az intézmény működtetéséhez (pl. csoportszobák, irodák, foglalkoztató helyiségek, stb.) szükséges beépített bútorzat –Üzemeltetői igények szerint- megtervezése a tervezési feladat részét képezi. A tervezés során egységes, a gyermekek lelkivilágával harmonizáló szín- és formavilág kialakítására kell törekedni. A tervezett épületnek –pályázati feltétel rendszer alapján- a komplex akadálymentesség előírásainak meg kell felelni. A tervezés során biztosítandó a számítógépes hálózat kiépítése is. Amennyiben a projekt keretében az intézmény weboldalának kialakítására vagy fejlesztésére is sor kerül, - a pályázati kiírás értelmében- az oldal használatánál biztosítani kell az infokommunikációs akadálymentesítést is. Az épület gépészeti és elektromos (erős- és gyengeáramú) hálózatának kialakítását energiahatékonysági és üzemeltetési szempontok alapján kell kialakítani. A csoportszobákba, ill. a gyermekek által használt egyéb helyiségekbe hőlégbefúvásos –mesterséges- szellőzést tilos betervezni. A gyermekek által használt helyiségekben természetes szellőzést kell biztosítani. Az épület –hatályos jogszabályok szerinti- teljes közműellátottságát biztosítani kell.
A tervezés során vizsgálni kell az épület fűtésének és használati melegvíz ellátásának a városi távhő ellátására történő kapcsolódásának lehetőségét gazdaságossági szempontját. Épületfelügyeleti rendszer kialakítása az Üzemeltetővel egyeztetett tartalommal.
Az épületben a hatályos OTSZ előírásainak megfelelően, tűzjelző rendszer kiépítése szükséges. Az ingatlanba való bejutás közút kapcsolatát biztosítani kell. A tervezési feladat az erre vonatkozó útterv elkészítésére is ki kell, terjedjen. Az OTÉK előírásai szerint kialakított parkolót ingatlanon belül kell megvalósítani. A tervezési feladat részét képezi a környezettervezés is: a bölcsődei előírásoknak megfelelően kialakított játszóudvar, játszóeszközök, valamint a növénytelepítés megtervezése. Az É-i oldalon –a betonüzemhez bevezető út mentén- a zaj-, ill. a porterhelés csökkentésére szolgáló kerítés, ill. zöldsáv (sövény, fasor) kialakítása.
A telek lehatárolását szolgáló kerítést meg kell tervezni. A temető beton kerítését lehetőség szerint meg kell tartani, tartószerkezeti szakvélemény alapján állékonyságát vizsgálni szükséges. „Zöldtakarásáról” gondoskodni szükséges.
A megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak: - megújuló energiaforrás kialakítása, - kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, - babakocsi tároló létesítése.
Tervezett nettó alapterület: 1005,98 m².
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése) vonatkozásában:”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hejőcsaba Városrészben ÚjBölcsőde Építése-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71320000-7
71321000-4
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3508 Miskolc, Belterület (hrsz: 40908/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Koncepció tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése.
A tervezett bölcsőde Miskolc, Mésztelep utcában 40908/1 helyrajzi szám alatti területen kerül megvalósításra. A telek területe ~ 6.000 m2. Három gondozási egységet, összesen 84 fő gyermek napközbeni elhelyezését, gondozását biztosító bölcsőde épület költséghatékony, magas színvonalú kialakítása a szükséges kiszolgáló terek megteremtésével.
Az adminisztratív személyzet számára megfelelő számú, irodai tér kialakítása Üzemeltetői igény szerint. Az irodai ablakok árnyékolásáról, gondoskodni kell.
Személyzeti szociális blokk (öltözők, wc-k) kialakítása az üzemeltetési funkcióknak megfelelő kialakítással, ill. szeparáltsággal. (gondozói, konyhai dolgozók, karbantartó stb). Az intézményben dolgozók számára teakonyha és étkezőtér kialakítása szükséges, melyhez a létszámadatokat az Intézmény adja meg. Az épületben létesítendő melegítőkonyha kizárólag az intézmény gondozásában álló gyermekek ellátását szolgálja, felnőtt étkeztetés nem lesz. Az intézmény működtetéséhez (pl. csoportszobák, irodák, foglalkoztató helyiségek, stb.) szükséges beépített bútorzat –Üzemeltetői igények szerint- megtervezése a tervezési feladat részét képezi. A tervezés során egységes, a gyermekek lelkivilágával harmonizáló szín- és formavilág kialakítására kell törekedni. A tervezett épületnek –pályázati feltétel rendszer alapján- a komplex akadálymentesség előírásainak meg kell felelni. A tervezés során biztosítandó a számítógépes hálózat kiépítése is. Amennyiben a projekt keretében az intézmény weboldalának kialakítására vagy fejlesztésére is sor kerül, - a pályázati kiírás értelmében- az oldal használatánál biztosítani kell az infokommunikációs akadálymentesítést is. Az épület gépészeti és elektromos (erős- és gyengeáramú) hálózatának kialakítását energiahatékonysági és üzemeltetési szempontok alapján kell kialakítani. A csoportszobákba, ill. a gyermekek által használt egyéb helyiségekbe hőlégbefúvásos –mesterséges- szellőzést tilos betervezni. A gyermekek által használt helyiségekben természetes szellőzést kell biztosítani. Az épület –hatályos jogszabályok szerinti- teljes közműellátottságát biztosítani kell.
A tervezés során vizsgálni kell az épület fűtésének és használati melegvíz ellátásának a városi távhő ellátására történő kapcsolódásának lehetőségét gazdaságossági szempontját. Épületfelügyeleti rendszer kialakítása az Üzemeltetővel egyeztetett tartalommal.
Az épületben a hatályos OTSZ előírásainak megfelelően, tűzjelző rendszer kiépítése szükséges. Az ingatlanba való bejutás közút kapcsolatát biztosítani kell. A tervezési feladat az erre vonatkozó útterv elkészítésére is ki kell, terjedjen. Az OTÉK előírásai szerint kialakított parkolót ingatlanon belül kell megvalósítani. A tervezési feladat részét képezi a környezettervezés is: a bölcsődei előírásoknak megfelelően kialakított játszóudvar, játszóeszközök, valamint a növénytelepítés megtervezése. Az É-i oldalon –a betonüzemhez bevezető út mentén- a zaj-, ill. a porterhelés csökkentésére szolgáló kerítés, ill. zöldsáv (sövény, fasor) kialakítása.
A telek lehatárolását szolgáló kerítést meg kell tervezni. A temető beton kerítését lehetőség szerint meg kell tartani, tartószerkezeti szakvélemény alapján állékonyságát vizsgálni szükséges. „Zöldtakarásáról” gondoskodni szükséges.
A megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak: - megújuló energiaforrás kialakítása, - kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, - babakocsi tároló létesítése.
Tervezett nettó alapterület: 1005,98 m².
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése) vonatkozásában:”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épület tervezésében szerzett generáltervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
2 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
3 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész statikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
4 5./ A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
5 6./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése opciós feladat. Ezen szolgáltatás ellátásának díja kizárólag abban az esetben illeti meg Ajánlattevőt, amennyiben Ajánlatkérő ezen szolgáltatásokat a szerződés szerint megrendeli és az Ajánlattevő szerződésszerűen teljesíti azokat.
Az árnak az opció értékét is tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lehívni, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a nyilatkozattételre jogosult képviselői útján.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00003
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium: 1./ Ellenszolgáltatás összege (nettó tervezési díj)
II.2.7) A szerződés időtartama pont részletezése: a Munkanapokban kifejezett 90 napos időtartam tekintetében, melyben Ajánlatkérő a 90 napos teljesítési időtartam alatt naptári napot ért.
VI.3) További információk
20./ pont folytatása: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR -ben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve a minőségi értékelési szempontokhoz a szakemberek Önéletrajzát, a minőségi értékelési részszempont körében megajánlott szakemberekről szóló nyilatkozatot, felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra.
A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
- a szolgáltatás mennyisége,
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]
Sz1: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322 /2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított (M1) – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, összesen legalább 750 m2 nettó alapterületű, épület tervezésére irányuló referenciával. (A követelmény több szerződésből is teljesíthető.) Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő „Épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet és/vagy vázlattervet és/vagy engedélyes és/vagy kiviteli terveket is magában foglal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz1: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Opciós feladat díja:
Ajánlattevő a számla benyújtására a teljes összegről a szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően, – a befejezésről való megrendelői értesítést kézhezvételét követő 8 napon belül, jogosult az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A számla értéke az opciós feladat ellátására megajánlott díj.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00003 azonosítószámú, „Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
A részszámla benyújtására a koncepció tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció és a fő munkanemekre bontott költségbecslés átadását ill. az Ajánlatkérő általi elfogadását, és az engedélyezési terv ÉTDR-be való teljeskörű feltöltését, valamint az építési hatóság végleges engedélyének megadását követően jogosult Ajánlattevő az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla értéke a koncepció tervdokumentáció és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére megajánlott díjak összege.
A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció (műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetésekkel) leszállítását követően, annak Megrendelő részére történő átadását, és a Megrendelő általi elfogadását követően jogosult Ajánlattevő a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A kifizetés feltétele a végleges építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú, a szükséges átvezetéseket tartalmazó kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A végszámla értéke a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére megajánlott díj.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 3 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja el a számlát és a teljesítésiigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke:
Tervezési feladat vonatkozásában:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
Ajánlatkérő a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.
Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében a 10 naptári napot, az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervdokumentáció esetében a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Ajánlatkérő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások egymásra épülő feladatokból állnak, azok összetettsége, előírt műszaki és minőségbiztosítási paraméterei, időbeli tartalma alapján oszthatatlan, valamint szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő azonos időben nem tudna teljesíteni.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - karakterkorlátozás miatti folytatása:
Egyéb feladat vonatkozásában:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10.000 forint/naptári nap, de maximum az opciós nettó díj 20%-a.
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.
2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].
7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.; 4.; 5.; és 6. értékelési szempont esetében pontkiosztás módszerével történik. A pontkiosztás módszere olyan esetekben alkalmazható, amikor előre megadott értéket, ill. feltételt vagy teljesít a megajánlás alapján ajánlattevő vagy nem.
Az „Igen/Nem” lehetőség esetében: az egyszerűbb eset, hiszen az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot. (ld. 2020. március 25. napján megjelent KÉ 2020. évi 60. számában 2. sz. melléklet B. rész)”
További információk a Dokumentációban találhatók.
8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért
9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!
14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.
15./ A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell: építészmérnökkel, tartószerkezeti, statikus mérnökkel, gépészmérnökkel, energetikus mérnökkel, villamosmérnökkel, tűzvédelmi szakmérnökkel, rehabilitációs szakmérnökkel, út- és mélyépítő mérnökkel, környezettervező mérnökkel, tájépítész mérnökkel.
16./ A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni melynek kárérték limitje legalább 500.000.,- Ft/káresemény és legalább 4.000.000,- Ft/kárév.
17./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
18./ 1. Teljesítési határidő:
A koncepció tervdokumentáció elkészítésének határideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90. naptári nap.
Az engedélyes terv és a fő munkanemekre bontott költségbecslés elkészítésének határideje a tervezési szerződés hatályba lépéstől számított 60 naptári nap, melybe a véleményezés időtartama nem számít bele.
Tervező köteles az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 5 munkanapon belül
- amennyiben építési engedély beszerzése szükséges úgy az építési engedélyezési eljárást az ÉTDR-be történő feltöltéssel megindítani,
- amennyiben nincs szükség építési engedélyre, úgy az építési hatósági bejelentési kötelezettséget teljesíteni.
A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 30 naptári nap, melybe a véleményezés időtartama nem számít bele.
Amennyiben az építési engedély kiadása a kiviteli terv elkészítési határidején túl következik be, úgy Tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáción az engedélyben foglaltakat átvezetni az engedély általa való kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.
19./ Az értékelési szempontokban megajánlott szakemberek tekintetében egy szakember maximum két értékelési szempont tekintetében ajánlható meg.
20./ AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A sz. ajánlat a rendelkezésre bocsátott ártáblázat, mely aláírva, keltezéssel, szkennelve benyújtandó. (A karakterkorlátozás miatt a 20./ pont a felhívás II.2.14) További információ pontjában kerül kifejtésre)
21./ Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerint kerül lefolytatásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák