Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/178
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.15.
Iktatószám: 17278/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: 1052 Budapest Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000468372021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000468372021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Galéria új kiállítótermének tervezése
Hivatkozási szám: EKR000468372021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Budapest Galéria új kiállítótermének tervezése tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Galéria új kiállítótermének tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71000000-8
71334000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Városháza építészeti és funkcionális szempontból és központi elhelyezkedéséből adódóan is kiemelt jelentőségű épület. Jelen tervezési feladat célja az épület Gerlóczy utcai épületszárnyának földszintjén és félemeletén található, jelenleg raktározásra használt terület kiállítótérként és közösségi térként való hasznosításának megtervezése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése.
Budapest Galéria számára kialakítandó új közösségi és kiállítótér és a hozzá kapcsolódó kiegészítő funkciók elhelyezése műszaki átalakítást követően lehetséges.
A hasznosításra szánt terület jelenleg raktározási funkciót lát el, két szinten összesen cca. 1000-1100 m2 alapterületen (földszint + félemeleti szint).
A tervezési feladat első ütemeként szükséges a statikai szakvélemények elkészítése. Ezek birtokában készítendő el a három tervezési koncepció a megrendelői elvárások figyelembevételével. Az örökségvédelemi hatósággal folytatott egyeztetést követően a három kidolgozott koncepció közül Ajánlatkérő választja ki a továbbtervezésre alkalmas változatot, mely alapján az engedélyezési és kiviteli tervek készülnek.
A kiállítótér kialakításához az alábbi feladatok képezik a nyertes Ajánlattevő feladatát:
a)
- Tartószerkezeti és faanyagvédelmi vizsgálat és szakvélemény készítése,
- Meglévő felmérési dokumentáció kiegészítésével felmérési terv készítése,
- Építéstörténeti dokumentáció és műemléki értékleltár készítése, meglévő tudományos dokumentáció alapján,
- Koncepciótervek készítése három változatban, költségbecsléssel (M 1:100): Megrendelői elvárás, hogy a műemléki épület jelenlegi állapota a megvalósítás során újabb sebeket ne szenvedjen el. A meglévő födém állapotának megfelelő funkciók kialakítása a félemeleten lehetséges, ugyanakkor a jelenlegi födémek helyett bármiféle más szerkezet beépítése nem lehetséges.
A koncepcióterveket a statikai vizsgálat eredményét, valamint a hatósági egyeztetésen elhangzott követelményeket figyelembe véve szükséges elkészíteni az alábbi térszerkezeti kialakításokat vizsgálva:
▪ 1. kialakítás: fafödém megtartása, 4 területi egység hasznosítása
▪ 2. kialakítás: fafödém részleges bontása, 4 területi egység hasznosítása
▪ 3. kialakítás: fafödém részleges vagy teljes bontása, 5 területi egység hasznosítása
b) A koncepcióterv kiválasztott változatára vonatkozóan:
- Örökségvédelmi engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése (M 1:50);
- Látványtervek készítése, 4 db.
- Mennyiségi kimutatás készítése
- Költségbecslés készítése.
c)
- Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, Megrendelő képviselete, építéshez szükséges összes engedély megszerzése;
d)
- Kivitelezési szintű tervdokumentáció elkészítése: építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas teljeskörű kiviteli tervdokumentáció (M 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2) készítése, amelybe integrálva vannak a homlokzati nyílászárók felújítására vonatkozó - Tervezőnek szerződéskötést követően átadásra kerülő – kiviteli tervek releváns részei és amely magában foglalja legalább az alábbiakat:
▪ bontási tervek,
▪ építészeti és tartószerkezeti tervek,
▪ épületgépészeti tervek, (víz-csatorna, fűtés-hűtés, légtechnika)
▪ épületvillamossági tervek, erősáram (energiaellátás, világítástechnika)
▪ épületvillamossági tervek, gyengeáram (IT, vagyonvédelem, tűzjelző rendszer)
▪ belsőépítészeti tervek (beépített bútorok, fal- és padlóburkolat, mobiliák, stb.)
▪ látványtervek, 4 db.,
▪ tételes tervezői költségvetés szakáganként, árazott és árazatlan változatban, összesítővel és főösszesítővel,
▪ a hatályos jogszabályok szerinti kivitelezéshez szükséges dokumentumok.
e)
- Konzultációk, egyeztetések a tervezési folyamat során a Megrendelővel heti egy alkalommal;
- Konzultációk az illetékes hatóságokkal, szakhatóságokkal és szolgáltatókkal a szükséges mértékben;
- Közreműködés a kivitelezési közbeszerzés eljárás során felmerülő kérdések megválaszolásában;
- Közreműködés a tervismertetés és a műszaki átadás átvétel során.
f) Tervezői művezetés lefolytatása a kivitelezés során, maximálisan 100 óra keretben. A Tervezői művezetést a kivitelezési tervekben szereplő minden szakágra vonatkozóan biztosítani kell.
Részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Koncepciótervek elkészítésére vállalt határidő munkanapban (legkedvezőbb szint 20 munkanap, maximum 50 munkanap) 15
2 A kiválasztott koncepcióterv alapján örökségvédelmi engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésére vállalt határidő munkanapban(legkedvezőbb szint 20 munkanap, maximum 50 munkanap) 15
3 Az M/2 a) pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Tervezői művez.tekintetében Tervező kötelezettsége Ajánlatkérő írásbeli nyilatkozata alapján egy alkalommal, max 12 hónapos időtartammal meghosszabbodhat, illetve a Szerz 1. VI. pontban rögzített időkeret (100 ó) maximum 50 óra időkerettel megnövekedhet Ajánlatkérő ezirányú írásbeli nyilatkozata alapján.
A Szerz 1. I. munkarész AK számára nyitva álló határidő 10 munkanappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kittka Dalma, lajstromszám: 01242
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
5. A II.2.5.) pont szerinti, árhoz kapcsolódó értékelési szempontok a következők: 1. Tervezői díj (nettó HUF)
súlyszám: 40; 2. Tervezői művezetés óradíja (nettó HUF/óra) súlyszám: 10
6. A II.2.7.) pontban a szerződés kezdeteként megjelölt időpont csak egy tervezett időpont, mely az eljárás lefolytatásának időszükséglete eredményeként változhat, a szerződés hatálybalépésének napja a kölcsönös aláírás napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a 63. §. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a 63. §. (1) bekezdés c) pontjában szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8.,10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, valamint Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR-ben ajánlatot tevő gazdasági szereplő nyújtja be, de külön-külön kell közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 21. § (1) bekezdés alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, tervezői tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében való szerepelés
követelményét.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek – az ajánlatba benyújtandó EEKD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.
Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV.Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-(4)-(7) bekezdés szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén az építési beruházáshoz kapcs. tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
A 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó. tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építési beruházáshoz kapcs. tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - az EEKD (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az EEKD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
M/1. Ajánlattevőnek (AT)/kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásait.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint a 21. § (3) bek. a) pontjának esetét az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára, miszerint az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia
— a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hó, nap bontásban)
— a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, az információt adó neve, elérhetősége,
— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (m2), az elvégzett szolgáltatás bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen(közös ajánlattevőként végzett teljesítés esetén az egyes ajánlattevők által végzett munkák szerinti bontásban),
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AT-nek csatolnia kell a referenciaigazolásban megnevezett műemlék objektum (épület, műtárgy, létesítmény) műemléki jellegét hitelt érdemlően tanúsító dokumentumot, melyből egyértelműen igazolható az épület műemléki jellege vagy meg kell jelölnie az épületet műemlékké nyilvánító jogszabályt vagy az épület műemléki törzsszámát. Amennyiben az épületet nem jogszabály nyilvánítja műemlékké, úgy AK bármely olyan dokumentumot elfogad, amely a műemlék fekvése szerinti ország jogszabályai alapján a műemlék épület műemléki jellegét hitelt érdemlően tanúsítja. Magyaro-n a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 71. §-a értelmében a hatóság a műemlékről központi, közhiteles nyilvántartást vezet, így AK magyaro-i műemléki épület esetén a nyilvántartást vezető hatóság igazolását, adatszolgáltatását tekinti a műemlék épület műemléki jellegét hitelt érdemlően tanúsító dokumentumnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
M/2a).
Ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) a Kbt. 69. § (7) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatában csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)nek (szervezeteknek) a megnevezését, továbbá ha a szakember(ek) jelen pont szerinti jogosultsággal:
i) rendelkezik, akkor meg kell adnia a jogosultságot igazoló nyilvántartási számot és az azt nyilvántartó honlap pontos elérhetőségi útvonalát, vagy csatolhatja a jogosultságot igazoló dokumentumot.
ii) nem rendelkezik, akkor csatolni kell a szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó alkalmasság megállapítható, valamint a szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
AT köteles minden esetben csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. AK tájékoztatja AT-t, hogy a jogosultság megszerzését legkésőbb a szerződéskötés időpontjára írja elő, a jogosultsággal való rendelkezés a szerződéskötés feltétele, mely kapcsán az ajánlatban kötelezően csatolandó AT nyilatkozata. A jogosultság megszerzésének elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, mely esetben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.
M/2b).
Ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlatában csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)nek (szervezeteknek) a megnevezését, továbbá ha a szakember(ek) jelen pont szerinti jogosultsággal:
i) rendelkezik, akkor meg kell adnia a jogosultságot igazoló nyilvántartási számot és az azt nyilvántartó honlap pontos elérhetőségi útvonalát, vagy csatolhatja a jogosultságot igazoló dokumentumot.
ii) nem rendelkezik, akkor csatolni kell a szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó alkalmasság megállapítható, abban ismertetett, érintett épületek műemléki jellegének igazolása, valamint a szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
At köteles minden esetben csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a jogosultság megszerzését legkésőbb a szerződéskötés időpontjára írja elő, az azzal való rendelkezés a szerződéskötés feltétele, mely kapcsán az ajánlatban csatolandó AT nyilatkozata. A jogosultság megszerzésének elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, mely esetben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés, a 24. § (1),(5) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek. és a 140. § (9) bek. alkalmazására. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg. AT az előírt M/1 és M/2 alk, követelménynek a Kbt. 65. § (7) bek. foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
a) legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgya szerinti, legalább 300 m2 alapterületű műemlék épületrész vagy épület építészeti, gépészeti és elektromos felújítási munkákat is tartalmazó belsőépítészeti felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített, építési vagy örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó referenciával,
valamint
b) legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgya szerinti, legalább 300 m2 alapterületű műemlék épületrész vagy épület építészeti, gépészeti és elektromos felújítási munkákat is tartalmazó belsőépítészeti felújítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített kivitelezési tervdokumentációra vonatkozó referenciával.
Adott esetben egy referenciával mindkettő M/1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolható, de egy alkalmassági minimumkövetelmény (M/1 a) vagy b)) maximum három referenciával teljesíthető.
M/2. a.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontja szerinti „É” kódjelű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel) és gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2. b.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. Építésügyi műszaki szakértés 24. pont szerinti „SZÉS5” kódjelű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel) és gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat. Ajánlatkérő a párhuzamos hónapokat csak egyszer veszi figyelembe, tehát 1 évben maximum 12 hónap megjelölése lehetséges a szakember vonatkozásában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerinti „É” kategória
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. Építésügyi műszaki szakértés rész 24. pont szerinti „SZÉS5” kategória
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségeit a Kbt. 135. §-ában, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával teljesíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A.§-ára. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazandók.
Késedelmi kötbér: Bármely Feladatrész teljesítésére, a Sz. 2. pontjában meghatározott Részhatáridő AT felelősségi körében felmerülő okból történő elmulasztása esetén, a nyertes AT a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 0,5%-a összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles a teljesítésig.
A kötbéralap az I. Részhatáridő esetében a nettó Díj 20%-a, az I. Részhatáridő késedelmes teljesítése esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa a kötbéralap 15 %-a.
A kötbéralap a II. Részhatáridő esetében a nettó Díj 40%-a, a II. Részhatáridő késedelmes teljesítése esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa a kötbéralap 15 %-a.
A kötbéralap a IV. Részhatáridő esetében a nettó Díj 40%-a, a III. Részhatáridő késedelmes teljesítése esetében kiszabható késedelmi kötbér összegének felső határa a kötbéralap 6 %-a.
AK az egyes Részhatáridők késedelmes teljesítése esetén jogosult a késedelmi kötbér kumulált érvényesítésére.
szerződésszegési kötbér a Sz. 27.pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén 100.000 Ft/ mulasztás.
A Szerződés 1. pontjában foglalt V. munkarész szerinti közreműködését a műszaki átadás átvétel során történt mulasztás esetén 50.000Ft/ mulasztás.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó tervezési díj 30%-a.
Jótállás: 12 hónap.
Nyertes ajánlattevőnek minimum 6.000.000,- HUF/év és 2.000.000 HUF/káresemény értékben megkötött, tervezési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely a szerződéskötés feltétele, annak hiánya a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, mely esetben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § -ra. Ajánlattevőnek ajánlatában a felelősségbiztosítási szerződés megkötésének (kiterjesztésének) vállalásáról nyilatkoznia kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik az I.3.) pontban rögzített elérhetőségen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő (AK) nem biztosítja, figyelemmel arra a tényre, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes műszaki koncepció, színvonal megvalósítását célozzák, bizonyos esetekben egymásra épülő műszaki elemeket tartalmaznak. Ezen túl a költségtakarékossági, gazdaságossági indokok is a részajánlattétel mellőzését kívánják meg.
2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való
benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf formátumot írja elő, eltérni csak abban az esetben lehet ahol Ajánlatkérő azt kifejezetten előírta.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételével.
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
7. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges) melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
8. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.
9. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
10. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
11. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettségetvállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek ) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
14. EKR üzemzavara esetén az EKR r.16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
15. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, EKR űrlap formátumban.
16. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempont. Értékelési szempontok részletesen:
1. részszempont: Tervezői díj (nettó HUF), súlyszám: 40;
2. részszempont: Tervezői művezetés óradíja (nettó HUF/óra) súlyszám: 10
3. részszempont: Koncepciótervek elkészítésére vállalt határidő munkanapban (legkedvezőbb szint 20 munkanap, maximum 50 munkanap), súlyszám: 15;
4. részszempont: A kiválasztott koncepcióterv alapján örökségvédelmi engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésére vállalt határidő munkanapban (legkedvezőbb szint 20 munkanap, maximum 50 munkanap), súlyszám: 15
5. részszempont: Az M/2 a) pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (minimum 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) súlyszám: 20
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján AK 20 munkanapban határozza meg a 3. és 4. értékelési szempont legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja. AK 50 munkanapban határozza meg a 3. és 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, melynél kedvezőtlenebb (50 munkanapnál hosszabb időtartamú) megajánlás érvényesen nem tehető.
Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal az 5. értékelési részszempont kapcsán 36 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre.
1-4. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legalacsonyabb tervezési díjra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 5.részszempont esetén a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. Pontszám alsó határa 1 -felső határa 10 pont.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésre.
18. Ajánlattevők szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy hogy az 5. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, időpont: 2021. szeptember 23. 10:00 óra, találkozó helyszíne: 1052 Budapest, Városház utca 9–11. II. kapu. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás folyamán fokozottan törekedni fog a járványhelyzet kapcsán javasolt megelőző egészségügyi óvintézkedések betartására, biztosítja a megjelent gazdasági szereplők részére a kézmosás és a kézfertőtlenítő gél használatát is. A legalább 2 méteres személyek közötti védőtávolság megtartása a nyilvántartásba vételi lap kitöltése és a bejárás során is végig biztosítva lesz. A helyszíni bejárás során védőmaszk/szájmaszk viselése ajánlott. Az épületbe történő belépés fényképes igazolvánnyal történő regisztrációhoz kötött!

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák